• Tartalom

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet

a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről

2017.01.01.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §1 (1) A rendelet célja a gyártók, szolgáltatók, forgalmazók és fogyasztók tájékoztatása és motiválása a kedvezőbb környezeti tulajdonságú termékek elterjedése és ezáltal a környezeti tudat fejlesztése.

(2) E rendelet hatálya – a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – kiterjed a termékekre és szolgáltatásokra.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) gyógyszerekre, élelmiszerekre, italárukra,

b) a külön jogszabály2 hatálya alá tartozó nagyon mérgező, mérgező, karcinogén, mutagén, reprodukciót és az utódok fejlődését károsító, és a környezetre veszélyes anyagnak vagy készítménynek minősülő termékekre,

c) az emberre vagy a környezetre jelentős károsodást okozó eljárással előállított, vagy használata során a fogyasztóra nézve károsító hatású termékekre.

(4)3 A forgalomba vagy használatba kerülő termékek és szolgáltatások (a továbbiakban együtt: termékek) környezetbarát vagy környezetkímélő (a továbbiakban együtt: környezetbarát) minőségét környezetbarát megkülönböztető jelzésként a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megbízott szervezet (a továbbiakban: Szervezet) javára a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromozott – e rendelet 1. számú melléklete szerinti – védjegy mint megkülönböztető jelzés (a továbbiakban együtt: védjegy) tanúsítja.

(5) A védjegy használatára az a gyártó, szolgáltató vagy forgalmazó jogosult, akinek terméke az e rendeletben szabályozottak szerint környezetbarát minősítést kapott, és aki a Szervezettel védjegyhasználati szerződést kötött.

(6) A védjegyhasználati szerződés minősítő eljárás (3. §) nélkül is megköthető a külföldi minősítő szervezetnél környezetbarát minősítést szerzett termékekre, ha a Szervezet és a külföldi minősítő szervezet között viszonosság áll fenn.

(7) A védjegy használatára való jogosultság hiányában a védjegy használata – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – tilos. A Környezetbarát megjelölés az e rendeletben meghatározott minősítési eljárást követően tüntethető fel terméken, vagy ennek csomagolásán.

(8) A védjegy mellet – e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott módon – fel kell tűntetni a védjegyhasználati szerződésben megállapított környezetbarát tulajdonságokat. A védjegyet a terméken vagy a csomagoláson, annak kivitelezhetetlensége esetén a védjegyhasználati szerződésben meghatározott helyen kell feltűntetni.

(9) A forgalmazónak a védjegyet, valamint a termékre vonatkozó környezetbarát tulajdonságokat a minta termékkel együtt be kell mutatnia a fogyasztó számára.

(10) A védjegy használatára jogosult köteles a védjegyet a termékre vonatkozó környezetbarát tulajdonságokkal együtt a forgalmazó részére bocsátani.

A pályázat és a díjak

2. § (1) A védjegyhasználati jog pályázati úton nyerhető el. A pályázat nyilvános, önkéntes és határidő nélküli (folyamatos).

(2)4 A pályázatot a Szervezethez kell benyújtani, az ott beszerezhető és a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által évente – legkésőbb a tárgyév március 31-éig – kiadott pályázati tájékoztatóban foglaltak szerint.

(3)5 A pályázati tájékoztató tartalmazza az általános pályázati feltételeket, a környezetbarát minőség megállapítására vonatkozó minősítési feltételeket, valamint a minősítő-tanúsító rendszer fenntartására és a minősítő eljárás költségeire fordítandó eljárási, valamint védjegyhasználati díjakat.

A minősítő eljárás, a védjegyhasználati szerződés, valamint az Értékelő és Minősítő Bizottság

3. §6 (1) Termékcsoportra vonatkozó minősítési feltételek meghatározását – a Szervezethez benyújtott indoklással ellátott javaslattal – bárki kezdeményezheti. A kezdeményezés alapján a Szervezet javaslatot készít az Értékelő és Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére. A Szervezet javaslata alapján a minősítési feltételek kidolgozásáról a Bizottság dönt.

(2) A Bizottság döntése alapján a Szervezet szakértők bevonásával az adott termékcsoportra – az Európai Közösségben már elfogadott kritériumok figyelembevételével – kidolgozza a minősítési feltételek tervezetét, valamint biztosítja a szakmai szövetségek számára a véleménynyilvánítás lehetőségét. A Szervezet a javaslatot – a miniszter egyetértésével – a Bizottság elé terjeszti. A Bizottság dönt a minősítési feltételek elfogadásáról.

(3) A Bizottság a minősítési feltételeket legalább 5 évenként felülvizsgálja.

(4) Környezetbarát minősítést az a termék kaphat, amely az adott igényt kielégítő egyéb termékkel összehasonlítva, az azonos vagy jobb termékminőség mellett, a környezeti hatást igazoló életútelemzés alapján, számszerűsített adatokkal bizonyított módon megfelel a pályázati tájékoztatóban foglalt feltételeknek.

(5) A minősítő eljárás – a pályázat benyújtását követően – szakértői vizsgálatból, a Szervezet javaslatából, a miniszteri döntésből és a védjegyhasználati szerződésből áll.

(6) A pályázati értékeléskor el kell ismerni az EN 45000 szabványsorozat és EN ISO/IEC 17025 / MSZ EN 17025 / szabvány vagy ezzel egyenértékű nemzetközi szabványok alapján akkreditált testületek által végzett vizsgálatokat és ellenőrzéseket.

(7) A védjegy – legfeljebb a minősítési feltételek érvényességi idejéig, de legalább 1 év időtartamra szóló – használatának engedélyezéséről, a Szervezet javaslata alapján, a miniszter dönt, és egyidejűleg felhatalmazza a Szervezetet a védjegyhasználati szerződés megkötésére.

(8) A Szervezet a miniszter döntését követő tizenöt naptári napon belül értesíti a pályázót, illetve kezdeményezi a védjegyhasználati szerződés megkötését.

(9) A védjegyhasználati időtartam lejárta után az eljárás a mindenkor érvényes kritériumok szerint ismételhető.

(10) Amennyiben a minősítési feltételek érvényességi idejét a Bizottság – a (3) bekezdésben foglalt felülvizsgálat során – módosítás nélkül meghosszabbítja, a Szervezet az adott termékcsoportban érvényes védjegyhasználati szerződések új eljárás nélküli meghosszabbítását kezdeményezi a védjegyhasználónál. A szerződés a minősítési feltételek új érvényességi idejéig hosszabbítható meg.

(11)7 A Bizottság tagjai:

a) a miniszter felkérése alapján

aa) az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium építésügyért felelős képviselője,

ab) az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium egészségügyért felelős képviselője,

ac) a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium földügyért felelős képviselője,

ad) az iparügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium iparügyekért felelős képviselője,

ae) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium közbeszerzésért felelős képviselője,

af) a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium környezetvédelemért felelős képviselője,

ag)8 a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője,

ah) a Szervezet képviselője,

b) a következő szervezetek és civil mozgalmak által delegált egy-egy képviselő:

ba) Magyar Tudományos Akadémia,

bb) Nemzeti Akkreditáló Testület,

bc) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata,

bd) a gazdasági érdekképviselet területén országos működési területű és legalább öt éve működő civil szervezet,

be) a kereskedelem területén országos működési területű és legalább öt éve működő civil szervezet,

bf) a fogyasztóvédelem területén országos működési területű és legalább öt éve működő civil szervezet,

bg) a környezet- és természetvédő civil szervezetek országos találkozója.

(12) A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

(13) A Bizottság külön jogszabály alapján9 közreműködik a közösségi öko-címkével kapcsolatos feladatok ellátásában.

A Szervezet

4. § (1) A Szervezet a minősítő-tanúsító rendszer működtetése érdekében gazdasági tevékenységet folytat.

(2)10 Az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági tevékenység körében a Szervezet feladata:

a) a minősítő-tanúsító rendszer működésének szervezése;

b) a minősítési feltételek tervezetének kidolgozása, ennek során a szakmai szövetségek véleménynyilvánításának biztosítása, majd továbbítása a Bizottság felé;

c) a Bizottság titkársági teendőinek ellátása;

d) a pályázatok kiírása a védjegy használatának elnyerésére;

e) a pályázat elkészítéséhez szükséges konzultáció biztosítása;

f) a pályázatok szakértői vizsgálatának elkészítése és döntési javaslat kidolgozása a miniszter részére;

g) a nyertes pályázóval a védjegyhasználati szerződés megkötése;

h) a védjegyhasználatra kötött szerződés teljesítésének ellenőrzése;

i)11 a minősítő-tanúsító rendszerrel kapcsolatos információk rendszeres közzététele a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában;

j) nyilvántartás vezetése a védjegyjogosultakról;

k) a környezetbarát termékminősítő rendszerrel kapcsolatos reklám tevékenység szervezése.

(3)12 A Szervezet képviselője látja el a Bizottság elnöki feladatait. E minőségében

a) előkészíti a Bizottság számára a javaslatot;

b) szervezi, összehívja és levezeti a Bizottság üléseit.

c)13

(4)14

Záró rendelkezések

5. § A védjegy jogosulatlan használata – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 86. §-ának (2) bekezdése szerinti – külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságot von maga után.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelethez15

Grafika színe: fehér alapon pantone 347 zöld vagy fekete, vagy fekete alapon fehér.
Szövege: fekete vagy fehér, alaptónus fehér vagy fekete.
Betűtípus: Helvetica normál.

2. számú melléklet a 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelethez16

A környezetbarát jelzés és tulajdonságok feltüntetésének módja

1. mező

2. mező

Környezetbarát termék/szolgáltatás/csomagolás
A védjegy helye
Regisztrációs száma:

Környezetbarát tulajdonság

A) Az 1. mezőben kell feltüntetni a termék/szolgáltatás/csomagolás fogalmak közül a megfelelőt, valamint e mező tartalmazza az e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett védjegyet    és a regisztrációs számot.
B) A 2. mezőben kell feltüntetni a védjegyhasználati szerződésben meghatározott környezetbarát tulajdonságokat.
1

Az 1. § a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény.

5

A 2. § (3) bekezdése a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § és az azt megelőző alcím a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (11) bekezdése a 31/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (11) bekezdés a) pont ag) alpontja a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet.

10

A 4. § (2) bekezdése a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdés i) pontja a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdése a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet 6. §-ának b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (3) bekezdésének c) pontját a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet 6. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 4. § (4) bekezdését a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet 6. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A grafikát lásd 1997. MK 75. szám 5267. oldal. Az eredeti melléklet számozását a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet 5. §-a 1. számú mellékletre változtatta.

16

A 2. számú mellékletet a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet 5. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti melléklet számozását 1. számú mellékletre változtatva.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére