• Tartalom

33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet

33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet

a polgári természetőrökről

2012.02.01.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 66. §-ának (3) bekezdésében, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy – a Tvt. rendelkezéseivel összhangban – a polgári természetőrök tevékenységének feltételeit, feladatai ellátásának alapvető szabályait meghatározza.

(2)1 A polgári természetőr önként vállalt – díjazás nélküli – feladatának ellátásával a nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság), továbbá a települési önkormányzat közfeladatát, így különösen őrszolgálati és tájékoztató munkáját segíti.

A polgári természetőr feladatainak ellátása

2. § (1) A polgári természetőr az igazgatóság, valamint a települési önkormányzat természetvédelmi őrzési tevékenységét a Természetvédelmi Őrszolgálat őrzési feladataiban való közreműködéssel és önálló szolgálattal segítheti.

(2) A polgári természetőr feladatát az igazgatóság, vagy helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat által kijelölt munkatársának irányításával – önálló szolgálat esetében legalább három fős – csoportban látja el. A polgári természetőr csoportot az igazgatóság, illetve a települési önkormányzat kijelölt munkatársa által megbízott csoportvezető vezeti.

(3) A polgári természetőrök részletes feladatait, irányításuk, ellenőrzésük rendjét a polgári természetőr és az igazgatóság, vagy helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat közötti, határozott időtartamra kötött megállapodásban kell meghatározni. A polgári természetőr feladatának ellátását csak a megállapodásban meghatározott időpont után kezdheti meg.

3. § (1) A polgári természetőr a feladata ellátása során köteles

a) szolgálati jelvényét és igazolványát magánál tartani;

b) fellépése során határozottan és udvariasan eljárni;

c) a védett természeti területre látogatók figyelmét – szükség esetén – felhívni a természetvédelem szabályainak megtartására, számukra tájékoztatást adni,

d) figyelmeztetésre, valamint a távozásra történő felszólításra [Tvt. 66. § (2) bekezdés c) pont] vonatkozó jogosítványa gyakorlása előtt polgári természetőri minőségét az érintettel közölni, magát szolgálati igazolványa felmutatásával igazolni;

e) az észlelt jogellenes helyzetet vagy cselekményt, továbbá a védett természeti érték vagy terület veszélyeztetettségét vagy károsodását az igazgatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

(2) A polgári természetőr a természet védelmével kapcsolatos szabályok megsértésének észlelésekor – szolgálati feladatainak ellátásán kívül is – jogosult a Tvt. 66. §-ának (2) bekezdésében foglalt jogait gyakorolni.

(3) A kizárólag honvédelmi célokat szolgáló és honvédelmi szervek vagyonkezelésében álló védett természeti területre történő belépéshez a polgári természetőrnek a vagyonkezelő szerv engedélyét – az igazgatóság, illetve helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat útján – előzetesen be kell szereznie.

4. § (1)2 Polgári természetőr az a nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy lehet, aki

a)3 közép- vagy felsőfokú szakirányú szakképesítéssel vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, és a (3) bekezdés szerint polgári természetőri ismeretekből vizsgát tett,

b) középiskolai végzettséggel és alap- vagy középfokú nem szakirányú szakképesítéssel vagy alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítéssel rendelkezik, és polgári természetőri ismeretekből sikeres vizsgát tett,

c) nem esik az 5. §-ban foglalt kizáró okok hatálya alá,

d)4 a polgári természetvédelmi feladatok rendszeres – legalább évi két alkalommal, szervezett formában és díjazás nélkül történő – ellátását a megállapodásban [2. § (3) bekezdés] vállalja.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirányú végzettség körét a rendelet melléklete tartalmazza.

(3)5 A szakirányú közép- vagy felsőfokú szakképesítéssel vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy kizárólag jogi ismeretekből tesz polgári természetőri vizsgát. Főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettségű vagy igazgatásrendészeti-szervezői, illetőleg egyetemi szintű jogász szakképzettségű személynek – közép- vagy felsőfokú szakirányú végzettség hiányában – kizárólag természetvédelmi ismeretekből kell vizsgát tennie. A nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező személynek – ha nem főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási vagy igazgatásrendészeti-szervező, illetőleg egyetemi szintű jogász szakképzettséggel rendelkezik – a teljes polgári természetőri vizsgát le kell tennie

(4) Aki az e rendelet hatálybalépésekor a Magyar Természetbarát Szövetség Természetvédelmi Szolgálatának tagja volt – kérelmére – mentesül az (1) bekezdés b) pontjaiban meghatározott végzettségi feltétel alól, de polgári természetőri vizsgát köteles tenni.

5. § (1) Nem köthető megállapodás:

a) az igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának, önkormányzat természetvédelmi őrszolgálatának a tagjával, továbbá az önkormányzati természetvédelmi őrrel,

b) azzal, aki a polgári természetőri feladatok rendszeres és szervezett ellátására egészségügyi okból alkalmatlan.

(2) Az igazgatóság, illetve helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat azzal a személlyel köthet megállapodást, aki a 4. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.

6. § (1)6 A polgári természetőri vizsga természetvédelmi és jogi ismeretekből áll. A vizsga tananyagát a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) állítja össze, és az igazgatóság a polgári természetőrnek jelentkező személy kérésére rendelkezésére bocsátja.

(2) A polgári természetőri vizsgára az a személy bocsátható, aki az igazgatóság által – évente egy alkalommal – szervezett polgári természetőri tanfolyamon részt vett.

(3) A vizsgát az igazgatóság által felkért háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, melynek két tagja az igazgatóság hatósági feladatokat ellátó munkatársa.

(4) A sikeres vizsgáról az igazgatóság igazolást állít ki.

(5) Ha a jelentkező két alkalommal sikertelen vizsgát tesz, akkor a második sikertelen vizsgát követő 1 éven belül ismételt vizsgát nem tehet.

(6) A polgári természetőrnek rendszeresen – legalább 3 évente – továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzésen való részvétel igazolása a határozott idejű megállapodás [2. § (3) bekezdés] ismételt megkötésének, a 4. §-ban foglaltakon túlmenő feltétele.

(7)7 Az igazgatóság más igazgatóságnál tett polgári természetőri vizsgát elismeri, de a megállapodás [2. § (3) bekezdés] megkötése előtt a polgári természetőrt a helyi ismeretekből továbbképzésben részesíti.

7. § (1)8 A polgári természetőrökről az igazgatóság, helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat nyilvántartást vezet. Az igazgatóság, illetve a települési önkormányzat évente tájékoztatja a környezetvédelemért felelős minisztert az illetékességi területén működő polgári természetőrök számáról.

(2) Ha az igazgatóság, vagy helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat a megállapodást megköti, a polgári természetőr számára – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – arcképes és sorszámozott igazolványt, valamint az igazolvány számával megegyező sorszámú polgári természetőr jelvényt bocsát rendelkezésre.

(3) A szolgálati igazolványban meg kell határozni azt a területet, ahol a polgári természetőr a Tvt.-ben meghatározott jogait gyakorolja.

(4)9 Több igazgatóság illetékességi területén található országos jelentőségű védett természeti területre szóló polgári természetőri igazolványt – kérelmére – az a polgári természetőr kaphat, aki

a) legalább egy éve polgári természetőri feladatot lát el,

b) a kérelméhez – az (5) bekezdés szerint eljáró igazgatóság kivételével – az igazgatóságokkal kötött megállapodásokat és az igazgatóságok írásos egyetértését becsatolta.

(5)10 A (4) bekezdésben meghatározott esetben az az igazgatóság jár el, amelynek illetékességi területére az országos jelentőségű védett természeti terület legnagyobb része esik. Az arcképes és számozott igazolványt, valamint az igazolvány számával megegyező sorszámú polgári természetőr jelvényt az eljáró igazgatóság bocsátja a polgári természetőr rendelkezésére.

(6) A polgári természetőri igazolvány és jelvény leírását a rendelet melléklete tartalmazza.

8. § (1) A polgári természetőr megállapodás szerinti megbízása megszűnik, ha

a) a polgári természetőrre vonatkozó bármely feltétel megszűnik, illetőleg valamely kizáró feltétel bekövetkezik;

b) vállalt feladatát [4. § (1) bekezdés d) pont] 1 éven át nem gyakorolja, illetőleg a polgári természetőri megbízatásáról lemond;

c) feladatai ellátására egészségügyi okból alkalmatlanná válik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt megszűnés vagy a polgári természetőr halála esetén az (1) bekezdésben meghatározott ok, illetve a halál bekövetkeztétől számított 30 napon belül a polgári természetőr szolgálati igazolványát és jelvényét az azt kiállító szerv részére vissza kell szolgáltatni.

9. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelethez

1.11 A 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti középfokú szakirányú végzettségnek minősül:

a mezőgazdasági, geológiai, kertészeti, erdészeti, vízügyi, vízgazdálkodási technikusi képesítés, a mezőgazdasági, kertészeti erdészeti, geológiai, vízügyi szakközépiskolai végzettség, valamint az OKJ szerint: környezet- és természetvédelmi szakmunkás, környezetvédelmi (szak)technikus, környezetvédelmi szakelőadó, természetvédelmi technikus szakmai vizsga.

Felsőfokú szakirányú szakképesítésnek, illetve szakképzettségnek minősül: egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben szerzett biológiai, erdészeti, földrajzi, geológiai, kertészeti, környezetvédelmi, mezőgazdasági, ökológiai, természetvédelmi, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási szakterületen szerzett szakképesítés, illetve szakképzettség.

2.12 A polgári természetőr igazolványa

A polgári természetőr igazolványa 10 X 7 cm nagyságú, téglalap alakú, zöld alapszínű, egylapos igazolvány, amelyet 3 mm széles aranyszínű szegély keretez.

Az igazolvány első oldalának felső részén 5 mm-es, nyomtatott betűkkel szereplő ,,POLGÁRI TERMÉSZETŐR IGAZOLVÁNY'' felirat, alatta balra a polgári természetőr jelvényének ábrája, jobbra a polgári természetőr 2,5 X 3 cm-es fényképe és aláírása található.

Az igazolvány hátlapján a polgári természetőr neve, az igazolvány négyjegyű sorszáma, a polgári természetőr feladatellátási területe, az igazolvány érvényességi ideje, a kiállító szerv megnevezése, bélyegzője és vezetőjének aláírása szerepel.

3.13 A polgári természetőr jelvényének leírása

A polgári természetőr jelvénye 33 X 45 mm nagyságú, álló ovális alakú, zöld alapszínű zománcozott fémjelvény, amelyet 0,5 mm széles aranyszínű szegély keretez. A jelvény alapszínét képező zöld mezőben fehér színű – 20 X 32 mm nagyságú – feltartott kéz látható, melynek tenyér részében a természetvédelem 16 mm átmérőjű jelvénye helyezkedik el. A természetvédelmi jelvény keretét és a tenyér körvonalait 0,2 mm széles aranyszínű szegély képezi. A kezet a jelvény felső részében ,,POLGÁRI TERMÉSZETŐR'' felirat fogja körül, alsó részén a szolgálati igazolvány számával megegyező négyjegyű sorszám található, melyeknek betűi (számai) aranyszínűek és 3 mm magasak. A természetvédelem jelvénye: fehér színű jobbra repülő nagykócsag, kör alakú égszínkék mezőben.

1

Az 1.§ (2) bekezdése a 23/2000. (XII. 14.) KöM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja, 4. § (3) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 4.§ (1) bekezdésének a),b) pontja a 23/2000. (XII. 14.) KöM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 4.§ (3) bekezdése a 23/2000. (XII. 14.) KöM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 6.§ (7) bekezdését a 23/2000. (XII. 14.) KöM rendelet 3. §-a iktatta be.

8

A 7. § (1) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 7. § (4) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 7. § (5) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

11

A Melléklet 1. pontja a 23/2000. (XII. 14.) KöM rendelet 5. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A Melléklet 2. pontja a 23/2000. (XII. 14.) KöM rendelet 5. §-ának (2) bekezdésével módosított szöveg.

13

A Melléklet 3. pontja a 23/2000. (XII. 14.) KöM rendelet 5. §-ának (3) bekezdésével módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére