• Tartalom

40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet

40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet

a természetgyógyászati tevékenységről

2015.09.19.

A természetgyógyászati tevékenységről a Kormány a következő rendeletet alkotja:

1. §1 E rendelet hatálya a természetgyógyászati és a nem-konvencionális (a továbbiakban együtt: nem-konvencionális) gyógyító eljárások alkalmazására terjed ki. A nem-konvencionális gyógyító eljárások alkalmazása olyan egészségügyi tevékenység (a továbbiakban: tevékenység), amely a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészíti, meghatározott esetekben helyettesíti.

2. § (1)2 Az egészségügyi informatikus, az egészségbiztosítási szakember, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (4a) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező személy kivételével a felsőfokú egészségügyi képzésben részesült személy, valamint a klinikai szakpszichológus és klinikai gyermek-szakpszichológus a tevékenységet nem-konvencionális szakirányú továbbképző tanfolyam (a továbbiakban: tanfolyam) elvégzését és eredményes vizsga letételét követően végezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti személy a tevékenységet kizárólag tanfolyam elvégzését és az eredményes vizsga letételét igazoló bizonyítványban feltüntetett területen gyakorolhatja a beteg előzetes szakorvosi vizsgálata, illetve szakellátása után, vagy azzal párhuzamosan az adott terület szakorvosával konzultálva.

(3) A főiskolai és egyetemi egészségügyi végzettségű szakemberek, valamint a klinikai szakpszichológus, klinikai gyermek-szakpszichológus számára az (1) bekezdés szerinti vizsgát az egészségügyi szakképzést folytató, felsőfokú képző intézmények államilag elismert képzése keretében lehet letenni.

3. § (1) Az egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező

a) középiskolai végzettségű személy, valamint

b) a 2. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó felsőfokú végzettséggel rendelkező személy

a tevékenységet abban az esetben végezheti, ha az egészségügyi alapismereteket oktató és az adott tevékenység végzésére jogosító tanfolyamot elvégzi, és eredményes vizsgát tesz.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti személy rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel, a tevékenységet abban az esetben végezheti, ha az adott tevékenység végzésére jogosító tanfolyamot elvégzi, és eredményes vizsgát tesz.

4. § (1)3 Ez a rendelet a kihirdetését követő 4. hónap 1. napján lép hatályba. Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter4, hogy a nem-konvencionális tevékenységi csoportokat, az egyes tevékenységi csoportok végzésére jogosult személyek körét, valamint a tevékenység végzésével, a szakképesítés megszerzésével összefüggő szakmai szabályokat megállapítsa.5

(2)6 Kizárólag az e rendelet alapján gyakorolt és a népjóléti miniszter rendeletében felsorolt tevékenységekre alkalmazható a nem-konvencionális megjelölés.

(3)7

(4)8

(5)9 A 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1)–(2) bekezdései szerinti vizsgát magyar nyelven kell letenni.

(6) Az a személy, aki e rendelet hatálybalépését megelőzően a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem vagy jogelődje által kiállított, az ,,Akupunktúra alapképző tanfolyam'' elvégzését és a sikeres vizsga letételét igazoló oklevéllel rendelkezik, akupunktúrás tevékenységet újabb tanfolyam elvégzése, illetve ismételt vizsga letétele nélkül is folytathat. E rendelet hatálybalépését követően a ,,hagyományos kínai orvoslás'' szakterületen elvégzett tanfolyam, illetve sikeres vizsga letételét követően végezhető akupunktúrás tevékenység.

(7)10 A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala rendszeresen ellenőrzi a tevékenységet végző személyek működését.

1

Az 1. § a 110/1998. (VI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Lásd a 11/1997. (V. 28.) NM és a a 6/1998. (III. 6.) NM rendeletet.

6

A 4. § (2) bekezdése a 110/1998. (VI. 3.) Korm. rendelet 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdését a 110/1998. (VI. 3.) Korm. rendelet 4. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1345. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § (5) bekezdését a 110/1998. (VI. 3.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe és egyidejűleg az eredeti (5)–(6) bekezdés számozását (6)–(7) bekezdésre változtatta.

10

A 4. § (7) bekezdése a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 10. §-a, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére