• Tartalom

1997. évi XLI. törvény

1997. évi XLI. törvény

a halászatról és a horgászatról1 a végrehajtásáról rendelkező 78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel egységes szerkezetben

2013.08.01.

[A vastag betűs szedés az 1997. évi XLI. törvény (Hhtv.), a normál betűs szedés a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet (Vhr.) szövege.]


Az Országgyűlés az állat- és növényvilág természetes sokféleségének fenntartása, folyamatos megújulása, a halászati jognak a piacgazdaság követelményeivel, valamint a vízi élővilág és a vizek természeti környezete védelmével harmonizáló gyakorlása érdekében a halászat feltételeinek meghatározására a következő törvényt alkotja:


A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 56. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A törvény tárgya és hatálya

Hhtv. 1. § (1)2 E törvény a halászati jog gyakorlásának feltételeit, Magyarország területén levő vizeken és halászatra alkalmas vízilétesítményeken folyó, a halgazdálkodással, a hal és élőhelyének védelmével összefüggő tevékenységeket, az ezeket végző személyek jogait és kötelezettségeit, valamint a halászati igazgatással összefüggő feladat- és hatásköröket szabályozza.

(2) E törvény hatálya a horgászat, a tiltott eszközök és módok, a halászati őrzés, a halállományt, illetőleg táplálékforrását veszélyeztető vad gyérítése, a külföldről származó egyedek telepítése vonatkozásában a haltenyésztési létesítményre (halastó) is kiterjed.

(3) Védett hal esetében e törvény rendelkezéseit a természet védelméről szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Értelmező rendelkezések

Hhtv. 2. § (1) E törvény alkalmazásában

a) hal: a ,,halak'' állatrendszertani osztályba tartozó állatfaj. A halra vonatkozó rendelkezéseket – az e törvényben meghatározott esetekben – alkalmazni kell a haltáplálék-szervezetre, a rákra, a békára, a kagylóra, a piócára, valamint ezek egyedfejlődési alakjaira is (a továbbiakban együtt: más hasznos víziállat);

b) halászat: a halnak megengedett módon és eszközzel halászati vízterületen történő fogása – ideértve a horgászatot is –, illetve gyűjtése, továbbá a hal tenyésztése, tartása és telepítése, valamint a hal és élőhelyének védelmét szolgáló tevékenység;

c) horgászat: a halászati vízterületen a halnak horgászeszközzel (készséggel) vagy a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb, emelőhálóval való fogása;

d)3 halászati vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, s ezért a halászati hatóság halászati vízterületté nyilvánítja;

e) halastó az a vízfeltöltést és lecsapolást biztosító, műtárgyakkal (zsilipekkel) ellátott mesterséges vízterület, amelyet haltenyésztésre használnak, ideértve a teleltető és ivadéknevelő tavakat, valamint a táp- és lecsapoló csatornákat;

f)4 bányató: olyan, a bányaművelés befejezését követően fennmaradt állóvíz, amely külszíni és föld alatti bányászati tevékenység során az ásványi nyersanyagok feltárása és kitermelése következtében a felszín alatti vízkészletből alakult ki, és amelynek medrét a bányászat során kialakított terepmélyedés képezi;

g) holtág: a folyó azon mederrésze, amelyet a folyó természetes úton, irányának megváltoztatásával elhagyott, vagy amelyet szabályozási célból leválasztottak róla;

h) víztározó: a felszíni vizek időszakonkénti feleslegének összegyűjtésére és tározására épített létesítmény.

(2)5 A meder, a vízfolyás és a természetes állóvíz fogalmán a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

(3)6 A nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok körét a halgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a természetvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben határozza meg.


Vhr. 1. §7
II. Fejezet

A HALÁSZATI JOG

A halászati jog fogalma

Hhtv. 3. § (1) A halászati jog – mint vagyonértékű jog – a halászattal összefüggő jogosultságok és kötelezettségek összessége, amely – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a víz tulajdonjogának elválaszthatatlan része.

(2) Holtág, bányató és víztározó esetében a halászati jog a Magyar Államot illeti meg, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő holtágat és bányatavat, amennyiben a tulajdonos önkormányzat a halászati jogot gyakorolni kívánja.

(3)8

(4) A halászati jog haszonbérbe adható.


Vhr. 2. §9 (1)10 Azon a holtágon és bányatavon, ahol a Magyar Államot megillető halászati jog hasznosítását a Hhtv. hatálybalépése előtt a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) már átengedte a vízterület-tulajdonos önkormányzatnak, az önkormányzat – a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához (a továbbiakban: halászati hatóság) történő igénybejelentés nélkül – a Hhtv. hatálybalépése napjától kezdődően gyakorolja a halászati jogát, egyidejűleg az állam által átengedett halászati jog hasznosításáról rendelkező határozat érvényét veszti.
(2)11 Azon az önkormányzat tulajdonában lévő holtágon és bányatavon, ahol a Magyar Államot megillető halászati jog hasznosítását a miniszter – a Hhtv. hatálybalépését megelőzően – határozatban más személynek engedte át, a vízterület-tulajdonos önkormányzat a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) történő igénybejelentése időpontjától gyakorolja a halászati jogot, és azzal egyidejűleg az állam által átengedett halászati jog hasznosításáról rendelkező határozat érvényét veszti. Az igény bejelentésekor az önkormányzatnak igazolni kell a vízterületre vonatkozó tulajdonjogát, és be kell mutatnia a halászati hasznosítással kapcsolatos terveit. A bejelentés a tulajdonjog igazolása és a (3) vagy (4) bekezdésben foglalt feltétel teljesítésével együtt érvényes.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti önkormányzat a halászati jogát a korábbi hasznosító részére kívánja haszonbérbe adni, a bejelentéshez egyidejűleg mellékelnie kell a halászati haszonbérleti szerződést is.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti önkormányzat a halászati jogát maga kívánja hasznosítani, vagy olyan személlyel kíván haszonbérleti szerződést kötni, aki (amely) nem azonos az állam által korábban kijelölt hasznosítóval, egyidejűleg mellékelnie kell annak igazolását, hogy a korábbi hasznosítóval az elszámolás – a Hhtv. 14. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalommal – az önkormányzat által már megtörtént.
(5) A (2)–(4) bekezdés rendelkezéseit a 2001. január 1. napja előtt benyújtott igénybejelentésre kell alkalmazni.
(6)12 Ha a (2) bekezdés szerinti önkormányzat a tulajdonában lévő holtág vagy bányató halászati jogára igényét 2001. január 1. napjáig nem jelenti be, a miniszter az államot megillető halászati jog haszonbérbe adására – a Hhtv.-ben foglalt szabályok szerint – pályázatot ír ki. Amennyiben az önkormányzat a halászati jog állami haszonbérbe adását követően jelenti be a halászati jog gyakorlására vonatkozó igényét, a bejelentése időpontjától az állam helyébe haszonbérbeadóként az önkormányzat lép, és – a haszonbérbeadó személyében bekövetkezett változásnak megfelelően – a halászati jog haszonbérletére kötött szerződést módosítani kell

A halászati jog jogosultja

Hhtv. 4. § (1)13 Ha a halászati vízterület egy személy tulajdona, a halászati jogot a tulajdonos önállóan gyakorolja (a továbbiakban: önálló halászati jog), ha több személy – ideértve a Magyar Államot is – tulajdona, a halászati jogot a tulajdonosok közösen gyakorolják (a továbbiakban: társult halászati jog).

(2) Társult halászati jog esetén a tulajdonosok

a) a tulajdonosi képviselet formájáról, a képviselő személyéről,

b) a halászati jog gyakorlásának módjáról

a tulajdonuk mértékéhez igazodó szavazati joggal, egyszerű szótöbbséggel határoznak, és ilyen arányban viselik a halászati jog gyakorlásával kapcsolatos terheket, valamint részesednek annak hasznaiból.

(3)14 A tulajdonosok (2) bekezdés szerint megválasztott és a halászati hatóságnál nyilvántartásba vett, hatósági igazolvánnyal rendelkező képviselője a halászati közösség ügyeiben eljárva külön meghatalmazás nélkül a tulajdonosok nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, képviseli a társult halászati jog tulajdonosainak közösségét a halászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggő hatósági, illetve bírósági eljárásban és más szervek előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. A képviselet megszűnése esetén a tulajdonosok kötelesek hatvan napon belül új képviselőt választani. Az állami tulajdoni többség esetén a tulajdonosok képviselője a halászati hatóság által megnevezett személy.

(4)15 Ha a halászati vízterület többségi tulajdonosa az állam, akkor az állami tulajdonban lévő vizekhez hasonlóan (a 11., 12. § alapján) pályázati úton történik a vízterület halászati jogának haszonbérbeadása. A haszonbérleti díj a tulajdoni hányadnak megfelelően illeti meg a tulajdonos társakat

(5)16 Társult halászati jogra egyebekben a Polgári Törvénykönyv 142–143., 145–146. §-ainak rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

Hhtv. 5. § (1)17 A halászati jog jogosultjának a tulajdonost, a halászati jog haszonbérbeadása esetén pedig a haszonbérlőt kell tekinteni.

(2) A halászati jog gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek és jogok e törvényben foglaltak szerinti teljesítéséért, illetőleg gyakorlásáért a jogosult felel.

(3) A jogosultakról a halászati hatóság nyilvántartást vezet.


Vhr 3. § (1) Az önálló vagy a társult halászati jog jogosultjáról, illetve a halászati jog haszonbérlőjéről (a továbbiakban együtt: jogosult), továbbá a halászati vízterületekről a halászati hatóság az 1. számú melléklet szerint nyilvántartást köteles vezetni. Társult halászati jog esetén a hatósági nyilvántartásba a Hhtv. 4. §-ának (2) bekezdése szerint választott tulajdonosi képviselő személyét kell jogosultként a nyilvántartásba venni.

(2) A jogosult az adatokat – első alkalommal – 1998. január 1. napjáig köteles a halászati hatóság részére bejelenteni. A hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról az érintett – a változástól számított harminc napon belül – köteles a halászati hatóságot értesíteni.


Vhr. 3/A. §18 Ha a halászati vízterületnek részben az állam is tulajdonosa, az államot a halászati közösségben az illetékes halászati felügyelő képviseli.

A halászati vízterület

Hhtv. 6. §19 Azt a vizet, amely a halászati vízterületek hatósági nyilvántartásában nem szerepel, a tulajdonosnak a halászati hatósághoz be kell jelentenie. Ha a bejelentés megfelel a 7. § szerinti formai követelményeknek, a halászati hatóság a halászati vízterületet a nyilvántartásba bejegyzi.

Hhtv. 7. § (1)20 A 6. § szerinti víz halászati vízterületté nyilvánítása iránti bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a vízterület megnevezését, fekvésére, határvonalaira, tulajdoni és használati viszonyaira vonatkozó adatokat;

b) a vízterület által érintett ingatlan művelési ágának megjelölését.

(2)21 A halászati vízterület közérdekből

a) a génállomány megőrzése érdekében,

b) a természetvédelmi érdekek érvényesítése miatt, vagy

c) oktatási és kutatási célból

különleges rendeltetésűvé nyilvánítható.

(3) A különleges rendeltetés közérdekből történő megállapítását a közérdek érvényesítésével érintett miniszter kezdeményezheti a miniszternél, aki az erre vonatkozó határozatában a halászati jog hasznosításával kapcsolatos különleges feltételeket állapít meg.

(4) A halászati vízterület közérdekből történő különleges rendeltetésűvé nyílvánításából eredő költségek megtérítéséről, valamint a jogosult kártalanításáról a kezdeményező köteles gondoskodni.


Vhr. 4. §22

A hal tulajdonjogának megszerzése

Hhtv. 8. § (1) A jogosult – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a hal, illetve más hasznos víziállat tulajdonjogát annak jogszerű kifogásával (gyűjtésével) szerzi meg.

(2) A hal (más hasznos víziállat) tulajdonjoga a jogosultat illeti, ha a halászati vízterület is a tulajdonában van.

(3) Az elhullott hal (más hasznos víziállat) a lelés helyével érintett halászati vízterület szerinti jogosult tulajdonába kerül.

A halászati jog gyakorlása

Hhtv. 9. § (1) A halászati jogot a jogosult köteles gyakorolni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából a halászati jog gyakorlásának minősül az is, ha a jogosult a hal és élőhelyének védelmével kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz.


Vhr. 5. § Nem tekinthető a halászati jog átruházásának, ha a jogosult egyes halgazdálkodással összefüggő munkákat (például lehalászás, ivadékmentés, vízinövényzet kitermelése stb.) megbízás alapján mással végeztet.

A Magyar Állam
önálló halászati jogának gyakorlása

Hhtv. 10. § A Magyar Államot megillető halászati jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatokat, ideértve a 11. §-ban foglaltakat is, az állam nevében a miniszter – az érintett miniszterekkel egyetértésben – teszi meg.

Hhtv. 11. § (1) Az államot megillető önálló halászati jog hasznosítása nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján, haszonbérbe adás útján történik.

(2) A haszonbérbe adásra vonatkozó pályázatot

a) a fennálló haszonbérleti szerződés lejárata előtt legalább hat hónappal, vagy

b) a halászati jog első alkalommal történő haszonbérbe adása esetén az e törvény hatálybalépését követő harminc napon belül,

c) újonnan keletkezett vizek esetén a halászati vízterületté nyilvánítást követő hatvan napon belül

kell kiírni.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmazni kell a halászati vízterület megnevezését és nagyságát, a halászati jog haszonbérbe adásának az adott vízterületre, illetve a vízminőség megóvására meghatározott feltételeit, valamint a pályázat benyújtásának határidejét és helyét. A pályázati kiírás egyéb tartalmi követelményeket is meghatározhat.

(4)23 A pályázati kiírást a halászati hatóság írja ki, és gondoskodik annak a helyben szokásos módon, a szaklapokban, valamint a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.

Hhtv. 12. § A pályázathoz mellékelni kell a 11. § (3) bekezdésében, valamint a 25. § (1) bekezdésében meghatározottak teljesítésére vonatkozó, a haszonbérlet időtartamára szóló halgazdálkodási tervet (27. §).


Vhr. 6. § (1)24
(2) A Magyar Államot megillető önálló halászati jog haszonbérbe adására vonatkozó pályázatot legalább tízéves időtartamú haszonbérletre kell kiírni.

A halászati jog haszonbérbe adása

Hhtv. 13. § (1) A halászati jog haszonbérletére a Polgári Törvénykönyvnek a mezőgazdasági haszonbérletre vonatkozó szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A halászati jog haszonbérletére vonatkozó szerződést határozott időre kell megkötni.

(3) A bérbeadó a halászati jog haszonbérletére kötött szerződést azonnali hatállyal akkor is felmondhatja, ha a haszonbérlő

a) a haszonbérleti szerződésben vállalt, valamint az e törvényben írt kötelezettségeit a teljesítésre megfelelő határidőt tartalmazó felszólítás ellenére sem teljesíti;

b) a halászati jogot alhaszonbérletbe adja;

c) a természetvédelem, illetve a vízgazdálkodás érdekeit súlyosan veszélyezteti.

(4) Nem minősül a halászati jog alhaszonbérbe adásának a területi engedély kiadása (22. §).

Hhtv. 14. § (1)25 A haszonbérleti szerződést legkésőbb annak aláírásától számított hatvan napon belül kell a haszonbérlőnek a halászati hatósághoz benyújtani.

(2)26 Ha a haszonbérleti szerződés megkötésekor a korábbi halgazdálkodási terv még hatályban van, újat csak a korábbi lejáratakor kell készíteni.

(3) A halászati jog haszonbérletére kötött szerződés megszűnésekor, eltérő megállapodás hiányában, a haszonbérlő követelheti az általa létesített, el nem vihető halászati berendezéseknek, létesítményeknek – ideértve a telepítési költségek meg nem térült részét is –, valamint az okszerű gazdálkodás mértékéig a hasznos beruházásoknak a szerződés megszűnésekori tényleges értékét. A haszonbérlő mindaddig birtokban marad, amíg a haszonbérbe adó az elszámolási kötelezettségének eleget nem tesz.


Vhr. 7. §27 A haszonbérlő a halászati jog haszonbérletére kötött szerződését az 1. számú melléklet szerinti mintának megfelelő tartalommal és a Hhtv. 14. §-ának (1) bekezdésében előírt határidőn belül köteles a halászati hatósághoz benyújtani.

A halászati jog gyakorlásával érintett ingatlanra
vagy tevékenységre vonatkozó rendelkezések

Hhtv. 15. § (1)28 A halászati jog gyakorlásával érintett ingatlan tulajdonosa, használója köteles tűrni, illetve lehetővé tenni, hogy az ingatlanon keresztül a jogosult – ha ez másképp nem lehetséges – a vízhez a Polgári Törvénykönyvben meghatározott korlátozások betartásával eljusson, az ingatlanon a halászati tevékenység időtartamára fogási eszközt elhelyezzen, illetve használjon, a vízen halászati tevékenységet folytasson, valamint a fogási zsákmányt elszállítsa (halászati szolgalmi jog) .

(2) A vízparti ingatlanra is kiterjedő áradás esetén annak tulajdonosa köteles tűrni, illetőleg lehetővé tenni a halivadéknak a halászati vízterületre történő visszajuttatását.

(3) Az ingatlan tulajdonosát, használóját az (1)–(2) bekezdés szerinti korlátozásból eredő károkozás miatt kártalanítás illeti meg.

Hhtv. 16. § (1) A vízilétesítmény üzemeltetője köteles a jogosultat a víz leeresztésével, feltöltésével járó, vagy más, a halászati jog gyakorlását akadályozó tevékenységének megkezdéséről és annak várható időtartamáról – a szükséghelyzetet kivéve – legalább nyolc nappal megelőzően értesíteni.

(2)29

(3) A nagy értékű természetes vízi halállományok ívási vándorlásának biztosítása érdekében a halászati hatóság a folyókon épülő duzzasztóművek beruházóját (üzemeltetőjét) hallépcső létesítésére és működtetésére kötelezi.

(4) A halak ívási időszakában a vízilétesítmény üzemeltetője a vízszintszabályozás során a környezettani (ökológiai) szempontokat is köteles figyelembe venni.

Hhtv. 17. § A halászati vízterületen bekövetkezett halpusztulás esetén a víz tulajdonosa, használója (a vízilétesítmény üzemeltetője), a vízparti ingatlan tulajdonosa, használója, valamint a jogosult a vízmintavételt és a szükséges vizsgálat elvégzését a 36. § (2) bekezdésében megjelölt szervezet számára köteles lehetővé tenni és tűrni.

III. Fejezet

A HALGAZDÁLKODÁS

A halfogásra jogosító okmányok

Hhtv. 18. § (1)30 A halászati tevékenység – ideértve a tudományos kutatási célból való végzését is – a halászati hatóság által kiadott halászati vagy horgászati igazolvánnyal (a továbbiakban: állami halászjegy, állami horgászjegy) folytatható. Az adott halászati vízterületen és a halastavon a halászati tevékenység végzéséhez – ha azt nem a jogosult, vagy a nevében eljáró személy vagy szervezet végzi – a jogosult területi engedélye is szükséges.

(2)31 A halászati tevékenységet végző személy köteles magánál tartani az állami halászjegyet, az állami horgászjegyet és a területi engedélyt (a továbbiakban együtt: halfogásra jogosító okmányok), és azokat a jogosult, a halászati őr, a természetvédelmi őr, a halászati, valamint a rendőrség ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására bemutatni.

Az állami halászjegy és az állami horgászjegy

Hhtv. 19. § (1)32 Az állami halászjegyet vagy horgászjegyet a halászati hatóság egy évre – díj fizetése ellenében – adja ki.

(2) A 14. életévét be nem töltött személy, illetve a 70. életévét betöltött személy mentes az állami horgászjegy díjának megfizetése alól.

(3)33 Az állami halászjegyet a halászati hatóság adja ki. Az állami horgászjegy kiadása céljából a halászati hatóság megbízási szerződést köthet. A szerződéskötés feltételeit a miniszter rendeletben határozza meg.

Hhtv. 20. § (1) Állami halászjegyet az a személy kaphat, akinek korábban már volt halászjegye, vagy – ha e törvény másképp nem rendelkezik – halászvizsgával rendelkezik. A halász szakmunkás képesítés a halászvizsgát helyettesíti.

(2)34 Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával, vagy az előző évi horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadja. A horgászvizsgát a halászati hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát, pedig az erről kiállított okirattal kell igazolni.

(3)35 Az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet igénylő személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a halászattal, horgászattal, illetőleg hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, továbbá vele szemben halvédelmi bírságot nem szabtak ki. Az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet igénylő nyilatkozatának részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.

(4) A halász- és a horgászvizsga követelményeit, rendjét, a vizsgadíj mértékét és megfizetésének módját a miniszter rendeletben határozza meg.

(5) A halász-, illetve a horgászvizsga lefolytatására jogosult hatóságot, illetve szervezetet, valamint az állami halászjegy és horgászjegy mintáit, díjának mértékét és megfizetésének módját a miniszter rendeletben határozza meg.

Hhtv. 21. §36 (1) Állami halászjegy vagy horgászjegy nem adható annak a személynek

a) a jogerős elmarasztalástól számított egy évtől három évig terjedő időtartamra, akit a hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen elmarasztaltak,

b) a bírság jogerős kiszabásától számított három hónaptól három évig terjedő időtartamra, akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki.

(2) Az állami halászjegyet vagy horgászjegyet a halászati hatóság visszavonja attól a személytől

a) aki ezen okmányát a helyszíni ellenőrzéskor nem tudja felmutatni,

b) akinek a halászattal, horgászattal, illetőleg a hal fogásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét megállapították,

c) aki állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése során a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot valótlan tartalommal teszi meg,

d) aki a 23–24. §-ban foglaltak szerint tiltott eszközzel vagy módon halászik vagy horgászik,

e) akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki.

(3) Az állami halászjegy vagy horgászjegy kiadása megtagadásának (1) bekezdés szerinti időtartamát a halászati hatóság az eset összes körülményére – így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre – tekintettel határozza meg.


Vhr. 8. § (1) Az állami halászjegyet az igénylő lakóhelye szerinti halászati hatóság adja ki.
(2) Az állami halászjegy mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A halász területi engedélyét helyettesíti a jogosultnak a foglalkoztatásról vagy a megbízásról kiadott igazolása.
(4) A kutató kutatási célból történő halgyűjtéshez a munkáltatója székhelye szerint illetékes halászati hatóságtól is igényelhet – díj ellenében – állami halászjegyet, amely halász- és horgászeszközzel történő gyűjtésre egyaránt feljogosíthatja a kutatási tevékenységet végző személyt. A kutatási célú állami halászjegy csak a – tevékenységgel érintett halászati vízterület szerinti – jogosult által kiadott területi engedéllyel együtt érvényes.

Vhr. 9. § (1) Az állami halászjegy váltására feltételként előírt halászvizsga az igénylő lakóhelye szerinti halászati hatóság által szervezett tanfolyam eredményes elvégzésével szerezhető meg.
(2) A tanfolyam szervezésének költségeit a résztvevők viselik, amelyhez a miniszter támogatást nyújthat.
(3) A halászvizsgán a jelöltnek a következő ismeretekről kell számot adni:
a) a halászati, horgászati jogszabályokról,
b) a vízi életközösséggel kapcsolatos legfontosabb ökológiai ismeretekről,
c) a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról,
d) a méretkorlátozással és tilalmi időszakkal védett halfajok biológiájáról,
e) a halászat eszközeiről és azok karbantartásáról,
f) a zsákmánnyal történő kíméletes bánásmódról,
g) a halak tartósításának módjairól,
h) a halászati őrzés ismeretéről, továbbá
i) a halászati tevékenységgel kapcsolatos biztonsági, természet- és környezetvédelmi szabályokról.
(4)37
(5)38
(6)39 A halász vizsgabizonyítványok kiadásáról a minisztérium – a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium útján – gondoskodik.

Vhr. 10. § (1) Az állami horgászjegyet a halászati hatóság közvetlenül vagy nevében az általa megbízott szervezet adja ki.
(2) A naptári évre kiadott állami horgászjegy érvényességét a következő évre – a horgász kérelmére, a díj megfizetésével egyidejűleg – a halászati hatóság vagy megbízottja a horgászjegy hitelesítésével – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – meghosszabbítja.
(3) Az állami horgászjegy érvényességét csak a Hhtv. 20–21. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén lehet meghosszabbítani.
(4) Az állami horgászjegyek kiadására a halászati hatóság – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – bizományosi értékesítési szerződést köthet azzal a szervezettel, akinél biztosítható a Hhtv. 20. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételek betartása.
(5) A 14. életévét be nem töltött személy részére díjmentes állami gyermek horgászjegy legfeljebb egy naptári évre és az abban meghatározott halászati vízterületre adható ki azzal, hogy az csak nagykorú személy felügyelete mellett történő és egy horgászkészség használatával való horgászatra jogosít.
(6) Az állami gyermek horgászjegyet a halászati hatóság megbízásából a területi engedély kiadására jogosult – a hatóságtól igényelt és rendelkezésére bocsátott – sorszámozott nyomtatványjegy kitöltésével adja ki. A jogosult a halászati hatóságtól igényelt és fel nem használt nyomtatványokkal évente köteles elszámolni.
(7) Az állami horgászjegy mintáját a 3. számú, az állami gyermek horgászjegy mintáját pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(8)40 Az állami halász és horgászjegy kiadója köteles az állami jegyek, illetve az érvényesítő bélyegek igénylőjét a Hhtv. 20. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján írásban nyilatkoztatni a 10. számú mellékletben foglalt tartalommal. Az állami jegyek kiadója az igénylők nyilatkozatait három évig köteles megőrizni és szükséges esetben a halászati hatóság rendelkezésére bocsátani.

Vhr. 11. § (1) A horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:
a) a halászati, horgászati jogszabályokról,
b) a méretkorlátozással, a tilalmi időszakkal védett és a természetvédelmi oltalom alá tartozó halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről,
c) az alapvető horgászmódszerekről,
d) a zsákmánnyal való kíméletes bánásmódról,
e) a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól,
f) a halászati őrzés ismereteiről,
g) a horgászattal kapcsolatos legfontosabb természet- és környezetvédelmi szabályokról,
h) az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről.
(2)41
(3) Horgászvizsgát a halászati hatóság által – az illetékességi területén – kijelölt szervezetnél lehet tenni.
(4)–(5)42

Vhr. 12. §43

A területi engedély

Hhtv. 22. § (1) Területi engedély csak halászati vízterületre, illetőleg halastóra adható ki.

(2)44 A halászati hatóság az állami tulajdonú halászati vízterületekre országos érvényességű, kutatási célú halászati területi engedélyt adhat ki. Az engedélyben meg kell határozni a kutatás célját, módját, valamint időtartamát. Az engedély a hal megtartására nem jogosít, a halat lemérése után azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Az engedély jogosultja a kutatás eredményeiről évente január 10-ig írásos összefoglaló jelentést köteles küldeni a halászati hatóságnak. Ennek elmulasztása esetén az aktuális évi területi engedély nem adható ki.

(3)45 A jogosult területi engedély adásával más személy (a továbbiakban: engedélyes) számára biztosíthat halászati vagy horgászati lehetőséget. Területi engedélyt két vagy több jogosult együttesen is kiadhat.

(4)46 A jogosult az engedélyestől a halászati őr intézkedésével elvett területi engedélyt a halvédelmi bírság kiszabása iránt kezdeményezett hatósági eljárás, a halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával összefüggésben lefolytatott szabálysértési vagy büntetőeljárás jogerős befejezéséig visszatarthatja, és az eljárás eredményétől függően azt visszaadja vagy visszavonja.

(5)47 A jogosult megtagadhatja a területi engedély kiadását attól a kérelmezőtől, aki elmulasztja az előző évi fogási napló leadását

(6)48 A jogosult köteles nyilvántartást vezetni

a) az általa kiadott területi engedélyekről, valamint

b) a telepített, illetve

c) a kifogott hal mennyiségéről és faj szerinti összetételéről (fogási napló összesítő),

és a halászati hatóság számára a nyilvántartásába a betekintést lehetővé tenni.

(7)49 A területi engedély csak az állami halászjeggyel vagy horgászjeggyel együtt jogosít halászatra vagy horgászatra.

(8)50 A területi engedélyt a jogosult köteles nevének (cégének), címének (székhelyének) feltüntetésével írásba foglalni, és abban meg kell jelölnie:

a) az engedélyes nevét és lakcímét,

b) a halászati vízterületet, illetve azt a vízszakaszt, amelyre az engedély vonatkozik,

c)51 az engedély időtartamát,

d) az alkalmazható halászeszközt vagy azt, hogy a jegy kizárólag csak horgászatra jogosít,

e) az e törvényben előírt tilalmak, és korlátozások alapján az általa megállapított fogási tilalmat és korlátozást.

(9)52 A halászati tevékenységet tudományos kutatási célból végző személy részére kiadott területi engedélyben a kutatási célt is fel kell tüntetni.

(10)53 Az engedélyes a kifogott hal mennyiségéről és faj szerinti összetételéről – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a jogosult által (vagy jogosultak által közösen) átadott fogási naplót köteles vezetni.


Vhr. 13. § (1) A jogosult vagy több jogosult együttesen – a területi engedély adásával egyidejűleg – fogási naplót is átad az engedélyesnek.
(2) A halász, horgász fogási naplónak alkalmasnak kell lenni az 5. számú mellékletben felsorolt halfajok halászati vízterületek szerint kifogott évenkénti mennyiségének megállapítására.
(3) Az engedélyes naponta a horgászat vagy a halászat befejezése után köteles a fogási naplóba bejegyezni halfajonként az aznap kifogott mennyiséget.
(4) A halászok zsákmányának nyilvántartásáról a halászt foglalkoztató vagy megbízó jogosult köteles gondoskodni.
(5) A fogási naplót az engedélyes legkésőbb a tárgyévet követő év január 10. napjáig köteles leadni a jogosultnak, aki az átvétel ellenében igazolást ad.
(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás kiadása nem szükséges abban az esetben, ha a jogosult egyúttal az állami horgászjegy forgalmazásával megbízott szervezet, és a horgász nyilatkozik, hogy e szervezetnél kívánja állami horgászjegyének érvényességét meghosszabbítani.
(7) A kutatási célból kifogott és elszállított hal mennyiségéről, annak faj szerinti összetételéről a kutatást végző személy – eltérő megállapodás hiányában – a tárgyévet követő év január 10. napjáig köteles – írásban – jelentést tenni a jogosultnak.
(8)54 Az országos területi hatályú, kutatási célú halászati területi engedély akkor adható ki, ha
a) a kérelmező rendelkezik a halászat folytatásához szükséges személyi feltételekkel;
b) igazolja, hogy milyen szervezeti keretek között végzi a kutatást;
c) bemutatja a jóváhagyott kutatási témáját, annak időtartamát és módszerét.
(9)55 Az engedélyes köteles a tevékenységéről előre értesíteni a halászatra jogosultat.
(10)56 A halászatra jogosult által kiadott és a határvízre vonatkozó területi engedélyben fel kell tüntetni a külön jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben rögzített, az államhatárral kapcsolatos szabályok betartására vonatkozó felhívást.

Tiltott eszközök és módok

Hhtv. 23. § (1) Tilos a hal fogásához minden olyan fogási eszköz, illetve mód alkalmazása, amely a halállományt és élőhelyét károsíthatja.

(2) Tilos a hal fogásához különösen

a)57 váltóáramú elektromos eszköz alkalmazása,

b) mérgező vagy kábító hatású anyag,

c) robbanóanyag,

d) szúrószerszám, illetve

e) búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz használata, valamint

f) gereblyéző horgászati, illetőleg hurokvető halászati módszer alkalmazása.

(3) Tilos folyóvízen olyan halfogóeszköz vagy -készülék, továbbá olyan fogási mód alkalmazása, amely átlagos vízállás esetén a folyó, illetve a holtág, mellékág medrének felénél többet keresztirányban folyamatosan elzár.

Hhtv. 24. §58 (1) Tilos egyenáramú eszközzel a hal fogása, a (2) bekezdésben foglalt eseteket kivéve.

(2)59 Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól a halászati hatóság indokolt esetben – az a) és c) pont esetében a jogosult kérelmére, illetőleg hozzájárulásával –

a) keltetőházi szaporításhoz szükséges anyahalak begyűjtéséhez,

b) ártéren végzett ivadékmentéshez,

c) rendkívüli kár elhárítása miatt szükséges lehalászáshoz,

d) tudományos célt szolgáló vizsgálati anyag begyűjtéséhez

felmentést adhat, eseti engedéllyel.

(3)60 Védett természeti területen – a rendkívüli kár megelőzéséhez szükséges állománymentés, továbbá tudományos kutatási célt szolgáló vizsgálati anyag begyűjtése kivételével – tilos az elektromos halászat. Az állománymentést, továbbá a tudományos célú gyűjtést a természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: felügyelőség) engedélyezi.

(4)61 Elektromos eszközzel kizárólag elektromos halászgépkezelő képesítéssel rendelkező személy halászhat.

(5)62 Elektromos halászatot kizárólag a halászati hatóságnál nyilvántartott minősítési-üzembe helyezési vizsgával rendelkező és évenkénti elektromos érintésvédelmi felülvizsgálaton átesett elektromos eszközzel lehet végezni.

(6)63


Vhr. 13/A. §64 (1)65 Az elektromos halászgép minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban vagy a Halászati és Öntözési Kutató Intézetben (Szarvas) végezteti el a gép tulajdonosa. Az elektromos halászgépnek a villamos halászó-készülékekről szóló MSZ–05 44.1603:1983 számú szabványban foglaltaknak kell megfelelni.
(2) Az eredményes vizsgáról a kijelölt intézet igazolást ad, amit a tulajdonos köteles az állandó lakóhelye szerinti halászati hatóságnak – az elektromos halászgéppel egyidejűleg – bemutatni.
(3) A halászati hatóság a bejelentés alapján nyilvántartásába veszi a minősítési-üzembehelyezési vizsga követelményeinek megfelelt elektromos halászgépet.
(4) A minősítési-üzembehelyezési vizsga nem helyettesíti a külön jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítését.

A halgazdálkodás tervszerűsége

Hhtv. 25. § (1) A jogosult a halállomány és élőhelyének megújulása érdekében köteles a halászati vízterületen az élőhelyre jellemző fajú évenkénti állománypótlás mellett oly módon gazdálkodni, hogy az élőhelynek megfelelő korú és sűrűségű halállomány tartósan fennmaradjon.

(2) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, öt évre szóló halgazdálkodási tervet kell készíteni arra a halászati vízterületre, amely olyan összeköttetésben van más halászati vízterülettel, hogy az lehetővé teszi a hal szabad átjutását.

(3) A (2) bekezdés szerinti halászati vízterületen a halgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében a miniszter előírhatja megfelelő szintű halászati szakirányú végzettséggel rendelkező személy jogosult által történő foglalkoztatását. Nem kötelező a halászati szakirányú végzettséggel rendelkező személy foglalkoztatása, ha a jogosult rendelkezik a megfelelő halászati végzettséggel, és azt a halászati hatósághoz nyilvántartás céljából bejelentette.

(4) A kötelező foglalkoztatásra, valamint a halászati képesítésre vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben határozza meg.


Vhr. 14. § (1) Ha a jogosult által hasznosított halászati vízterület(ek) összes területe meghaladja az ötszáz hektárt, a jogosult felsőfokú halászati szakirányú képesítéssel rendelkező személyt köteles foglalkoztatni.
(2) Halászati felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező személy, aki
a) halászati szak-üzemmérnök,
b) halászati szakmérnök,
c) okleveles halászati mérnök (külföldi egyetemen szerzett oklevél) képesítéssel rendelkezik, illetve
d) halászati témában dr. univ, PhD vagy kandidátusi fokozatot szerzett, továbbá
e) felsőfokú szakirányú mezőgazdasági képzettségű, és rendelkezik ötéves halászati szakmai gyakorlattal.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti nagyságú halászati vízterület jogosultja természetes személy, és rendelkezik a (2) bekezdés szerinti képesítéssel a halászati hatóságnál kérheti – annak igazolásával – az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alóli mentesítését.

Vhr. 15. § (1) A halászati vízterületeken csak hatósági állatorvosi igazolással engedélyezett hal telepíthető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolásban tanúsítani kell, hogy az adott haltétel fertőző és parazitás megbetegedéstől mentes, valamint hogy származása helyén az igazolás kiadásának időpontjában és azt megelőzően két éven belül a tavaszi virémia és a pisztráng-félék vérképzőszervi elhalása nem fordult elő.
(3) Az (1) bekezdés szerinti igazolás hat napig érvényes.
(4) A jogosult a hal telepítésének tervezett helyét és időpontját köteles – azt legalább három nappal megelőzően – a halászati hatóságnak bejelenteni.

Hhtv. 26. § (1)66 A halgazdálkodási tervet – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a halászati hatóság hagyja jóvá.

(2) Az állam önálló halászati jogának haszonbérbe adása egyben a pályázathoz mellékelt halgazdálkodási terv (12. §) jóváhagyását is jelenti.

Hhtv. 27. § A halgazdálkodási terv tartalmazza

a) a halászati vízterület azonosító adatait (helyrajzi számát), a jogosult nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét),

b) a vízterületen tervezett halgazdálkodást és más, halászattal összefüggő hasznosítási célokat,

c) az alkalmazható halászati és horgászati eszközök és módszerek megjelölését,

d) az évenkénti haltelepítés mennyiségére vonatkozó adatokat, halfaj és korosztály szerinti megosztásban,

e) a víz minőségének és halgazdálkodási értékének védelmét célzó intézkedéseket – beleértve a hal etetését vagy takarmányozását is,

f) a halgazdálkodás érdekében a vízinövény- és víziállat-állomány fenntartására tervezett intézkedéseket, valamint

g) a halállomány őrzése módjának, a halászati őrök létszámának,

h) a területi engedélyek fajtáinak és mennyiségének meghatározását.

Hhtv. 28. § A halászati hatóság a halgazdálkodási terv jóváhagyását megtagadja, ha az nem felel meg a jogszabályban, hatósági határozatban, illetőleg a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló szerződésben előírt követelményeknek.

Hhtv. 29. §67 Ha a jogosult személyében változás következik be, a halgazdálkodási terv előírásai mindaddig hatályban maradnak, ameddig az új jogosult a korábbitól eltérő halászati céljainak megvalósítására új halgazdálkodási tervet nem készít, s azt a halászati hatóság jóvá nem hagyja.

Hhtv. 30. §68 Ha a halgazdálkodási terv jóváhagyását követően a halállomány vagy a hal élőhelyének állapotában bekövetkezett változás miatt szükséges, a halászati hatóság a jogosult kérelemére vagy hivatalból a halgazdálkodási tervet módosítja, illetőleg attól eltérést engedélyez.

Hhtv. 30/A. §69 A jogosult az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott idegen és nem honos halfajok telepítését a halászati hatóság engedélye alapján végezheti.

Országos Halászati Adattár

Hhtv. 31. § (1)70 A halállomány és élőhelyének védelmére a miniszter Országos Halászati Adattárat (a továbbiakban: Adattár) tart fenn, és működtet.

(2) Az Adattár tartalmazza

a) a halászati vízterületek azonosítására szolgáló adatokat,

b)71 a jogosultak természetes személyazonosító adatait (szervezet esetében megnevezését) és címét (székhelyét),

c) a halgazdálkodási tervek és a megvalósításuk adatait,

d) az egyes halászati vízterületeken az adott évben telepített, illetve kifogott halak mennyiségére, minőségére és faj szerinti összetételére vonatkozó adatokat.

(3) Az Adattárban a (2) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változásokat folyamatosan kell vezetni.

(4) A 14. § (3) bekezdése szerinti telepítési költségek megállapításához az Adattár adatait kell alapul venni.

Hhtv. 32. § (1) A jogosult évente köteles jelenteni a halászati hatóságnak

a) a halászati vízterületen telepített hal fajonkénti mennyiségét, valamint

b) a továbbnevelési,

c) a fogyasztási célból kihalászott, továbbá

d) a horgászat keretében kifogott hal

fajonkénti mennyiségét, valamint a minőségre vonatkozó adatokat. A jelentés alapját a halászatra vonatkozó fogási naplóösszesítő, illetőleg a halászati hatóság által előzetesen jóváhagyott becslési módszerrel megállapított adatok képezik.

(2) A halászati hatóság az Adattár vezetéséhez szükséges adatokat megküldi a miniszternek.

Hhtv. 33. § (1) Az Adattár

a) a jogosult, valamint a halászati vízterület által érintett más vízterületre vonatkozó halászati jog jogosultja, vagy

b) a halászati vízterülettel érintett ingatlan tulajdonosa, használója, valamint

c) a halászati jog gyakorlásával érintett hatóságok

számára – az őt érintő adatok tekintetében – nyilvános.

(2)72 A miniszter az adatszolgáltatást rendeletben díj fizetéséhez kötheti.

(3)73 A miniszter az adatgyűjtés alapján évenként tájékoztatót tesz közzé a halászat helyzetéről.


Vhr. 16. § (1) A jogosult az Országos Halászati Adattár (a továbbiakban: Adattár) részére készített jelentését a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles megküldeni a halászati hatóságnak.
(2) A halászati hatóság az Adattár vezetéséhez szükséges adatokat március 15. napjáig köteles megküldeni az Adattárnak.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat első alkalommal – az 1998. évi adatok vonatkozásában – 1999. március 15. napjáig kell az Adattár felé teljesíteni.
Vhr. 17. § (1)74 Az Adattár fenntartásáról és működtetéséről a miniszter a Halászati és Öntözési Kutatóintézet (a továbbiakban: Intézet) útján gondoskodik. Az Intézet felelős az Adattár üzemeltetéséért és karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos fejlesztéséért.
(2) Az ország halállományának állapotára vonatkozó adatok közül csak a miniszter által már közzétett adatok nyilvánosak.
(3) Az Adattár tárgyévi állapotának előállítása után az előző évi állapotú Adattárat archiválni kell.
Vhr. 18. § (1)75 Az adattárban a nyilvános adatokba való betekintés díjmentes, azonban az Adattár adatairól kiállított igazolás díja halászati vízterületenként és évenként háromezer forint, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10026005-01714029-00000000 számú számlára kell megfizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díj fizetésének kötelezettsége alól a központi közigazgatási szerv kérelmére a miniszter felmentést engedélyezhet.
(3) A jogosult, valamint a halászati vízterület által érintett más halászati vízterület szerinti jogosult, vagy a halászati vízterülettel érintett ingatlan tulajdonosa, használója hozzájárulása nélkül az Adattár nem adhat ki harmadik fél részére – egyedi azonosításra alkalmas – adatokat. Amennyiben ilyen adatok igénylésére közérdekből kerül sor, a szolgáltatást igénylő köteles a jogosultságot igazolni.

A halászati őrzés

Hhtv. 34. § (1)76 A jogosult köteles a halgazdálkodási terv alapján hasznosított halászati vízterület halállományát és élőhelyét őrizni, vagy őrzéséről – halászati őr útján – gondoskodni. Halászati őr egyéb vízterületen, illetőleg halastavon is igénybe vehető. Halászati őrt több jogosult közösen is foglalkoztathat. A halászati őr feladataival mezei őrszolgálat is megbízható.77

(2)78 Halászati őr a halászattal és a horgászattal kapcsolatos ismeretekről, a halászat és horgászat, a halászati őrzés, a mezőgazdasági őrszolgálat, valamint a vagyonőrökkel kapcsolatos jogszabályok ismeretéről a működésének helye szerint illetékes halászati hatóság vizsgabizottsága előtt köteles vizsgát tenni. Halászati őr az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott vizsgát a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló rendeletben kijelölt szerv előtt köteles letenni. Halászati őr a működési helye szerinti halászati hatóságnál a miniszter által rendeletben meghatározott szövegű esküt tesz.

(2a)79 A halászati őrnek az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott szolgálati igazolvánnyal, szolgálati jelvénnyel és egyen- vagy formaruhával kell rendelkeznie, valamint az alkalmazási feltételeknek meg kell felelnie.

(3) A halászati őrzés módját, illetve halászati őr foglalkoztatását vagy annak megszűnését a jogosult köteles a halászati hatóságnál nyilvántartásba vétel céljából haladéktalanul bejelenteni. A halászati őr a (2) bekezdés szerinti vizsgát legkésőbb a foglalkoztatásának kezdő napjától számított hatvan napon belül köteles letenni.

(4) A halászati őr a halászati vízterületen, halastavon, illetőleg annak partján – a mezőőrt megillető jogosultságokon túlmenően – jogosult

a) azt a személyt, aki a halászati vízterületen halászik, horgászik, a halászatra jogosító okmányok bemutatására felszólítani;

b)80 a halászó, horgászó személyt a birtokában lévő hal kifogására való jogosultságának igazolására felszólítani, illetve a halászatra jogosító okmányok vagy a jogosultság hiányában, a kifogott halat a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni,;

c)81 a méreten aluli, a területi engedélyben meghatározott mennyiségen felüli, a tilalmi időben kifogott, valamint a védett halat a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni,;

d)82 a személytől a területi engedélyt elvenni és azt a kibocsátónak haladéktalanul megküldeni,

e) a személytől az állami halász- és horgászjegyet visszatartani és azt a halászatra jogosulton keresztül a kezdeményezett hatósági eljáráshoz mellékelve köteles a halászati hatóságnak megküldeni.

(4a)83 A halászati őr a (4) bekezdésben meghatározott esetben az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározottak szerint alkalmazhat intézkedéseket és kényszerítő eszközöket.

(5)84 A halászati őrök felügyeletét a halászati hatóság – a rendőrséggel együtt – látja el. A halászati őrök hatósági nyilvántartására, vizsgakövetelményeire, továbbképzésére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény, valamint a miniszter rendeletben állapítja meg.


Vhr. 19. §85 (1) A halászati hatóság a halászati őrök számára tanfolyamot és vizsgát szervez. A halászati hatóság a sikeres vizsgát követően a 6. számú melléklet szerinti vizsgabizonyítványt állít ki.
(2) A halászati őr kétévente – díj ellenében – köteles a halászattal és a horgászattal, a halvédelemmel, valamint a halászati őrzéssel összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos továbbképzésen részt venni. A továbbképzésen való részvételt a halászati hatóság a 6. számú melléklet szerinti bizonyítványba bejegyzi.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt vizsga részletes szakmai anyagának meghatározásáról a minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) gondoskodik.

Vhr. 20. §86 (1) A vizsgát tett halászati őr megbízásának vagy foglalkoztatásának megkezdése előtt a működésének helye szerinti halászati hatóság halászati felügyelője előtt köteles esküt tenni. A halászati őr esküjének szövege a következő:
”Én .............................. esküszöm, hogy a rám bízott halászati vízterület (halastó) halállományára és élőhelyére, valamint a halgazdálkodási, halászati és horgászati létesítményekre, berendezésekre lelkiismeretesen vigyázok. Feladataimat a jogszabályok rendelkezéseinek, a szakmai szabályoknak és a kapott megbízásnak, utasításnak megfelelően teljesítem. A halászati, horgászati előírásokat sértő cselekmények és károkozások megelőzésére a szükséges intézkedéseket megteszem. A hatályos jogszabályoknak megfelelően mindazokkal a személyekkel szemben eljárok, akik a halászati vízterületen (a halastavon) vagy annak partján jogosultság hiányában halásznak, horgásznak, továbbá a halállományt és a halászati vízterületek élőhelyeit és környezetét sértik vagy veszélyeztetik.”
(2) A halászati hatóság az eskü letételéről esküokmányt ad ki. Az eskü letételéről szóló tanúsítványt – amelyet az érintettek aláírásukkal hitelesítenek – a halászati hatóság őrzi.
(3) Az esküokmány mintáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

Vhr. 21. §87 (1) A szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény leírását a 7. számú melléklet tartalmazza. A rendőrség a kiállított szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt 30 napon belül postai úton juttatja el a halászati jog jogosultja részére. A halászati jog jogosultja az esküt tett halászati őr részére – a halászati hatóság tájékoztatásával egyidejűleg – átadja a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt.
(2) Az esküt tett halászati őr részére a halászati hatóság a 7. számú mellékletben foglalt minta szerint – díj ellenében – szolgálati naplót ad ki.
(3) A szolgálati igazolvány, a szolgálati jelvény, illetve a szolgálati napló elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni a halászati jog jogosultjánál és a halászati hatóságnál. A halászati hatóság az elvesztés bejelentésével a rendőrségnél kezdeményezi a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény körözését.
(4) A halászati őr a megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén, illetve (6) bekezdésben meghatározott esetekben 5 napon belül köteles a szolgálati igazolványt, a szolgálati jelvényt a halászati jog jogosultjának átadni, amely az átvételről igazolást állít ki és tájékoztatja a halászati hatóságot. A szolgálati naplót öt évig meg kell őrizni.
(5) A halászati hatóság az esküt tett és szolgálati igazolvánnyal, szolgálati jelvénnyel, valamint szolgálati naplóval ellátott halászati őrökről – a 8. számú melléklet szerint – nyilvántartást vezet.
(6) Amennyiben a halászati hatóság bejelentés kivizsgálása után vagy szakmai felügyeleti ellenőrzés keretében megállapítja, hogy a halászati őr nem jogszabályok szerint látja el feladatát, akkor a halászati őr szolgálati igazolványának, szolgálati jelvényének visszavonását kezdeményezheti a rendőrségnél.

Vhr. 22. § A halászati őr a Hhtv. 34. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerint a jármű átvizsgálásáról intézkedik, ha a halállomány és élőhelyének őrzése céljából annak ellenőrzése is szükséges.
IV. Fejezet

A HAL ÉS ÉLŐHELYÉNEK VÉDELME

Általános szabályok

Hhtv. 35. § (1) A jogosult köteles a halászati vízterületén élő hal állományát, életközösségét, valamint élőhelyét védeni, a hal természetes táplálékszerzését és szaporodását – ideértve áradás esetén a halivadék mentését is – elősegíteni.

(2) A hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezet, táplálékanyag vízbe helyezése, illetőleg abból történő kiemelése kizárólag a jogosult által vagy annak hozzájárulásával történhet. Ez a rendelkezés a jogosultnak a környezetvédelmi, a természetvédelmi, valamint a vízügyi jogszabályokban előírt kötelezettségeit nem érinti.

(3) A jogosult köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a halállomány megbetegedésének megelőzése, illetve megszüntetése érdekében szükségesek, így különösen a halállományban észlelt elhullás esetén köteles a haltetem eltávolításáról intézkedni.

(4)88 Amennyiben a jogosult a hal és élőhelyének védelmére előírt kötelezettségének nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, a halászati hatóság határozatában felhívja e kötelezettségének teljesítésére.

Hhtv. 36. § (1)89 A halászati vízterületen bekövetkezett halpusztulás észlelése esetén a jogosult, a halászati őrzéssel megbízott vagy a jogszerűen halászó, horgászó személy köteles haladéktalanul a halászati hatósághoz bejelentést tenni.

(2) A halpusztulás okainak felderítése állami feladat, melyről a miniszter az általa kijelölt vízélettani laboratórium útján gondoskodik. A laboratórium eljárására vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.

(3) A halpusztulás okozta vízminőségi kár elhárítására és a kár viselésére a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezései az irányadók.


Vhr. 23. § (1)90 A vízszennyezésekkel kapcsolatos halélettani kérdésekben az országos hatáskörű NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Gödöllői Vízélettani Laboratórium, valamint a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága szakvéleményét kell irányadónak tekinteni.
(2)91 A szennyvízből és a befogadó vízből – a szennyvíz betorkollása alatt és felett – 3-3 hatósági vízmintát kell gyűjteni a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóság képviselőjének jelenlétében. Egy-egy sorozat vízminta a jogosultnál, illetve a feltételezett károkozónál marad, a minta harmadik sorozata a vizsgálatok elvégzésére szolgál.
(3)92 Halbetegség gyanúja esetén a jogosult értesíti a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát, amely megteszi a szükséges intézkedéseket. A beteg halat vagy a friss haltetemet a jogosult az állatorvos vizsgálati megrendelésével juttatja el a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának.

Hhtv. 37. § (1)93 A jogosult kezdeményezheti a halállományt, illetőleg annak táplálékforrását veszélyeztető vadászható vad gyérítését a vadászati hatóságnál, amely felhívja a vadászati jog jogosultját a határidőben való gyérítésre. Az eljárás nem érinti a vad birtokbavételére vonatkozó – külön jogszabályban foglalt – rendelkezéseket.

(2)94 A nem vadászható vad gyérítésének engedélyezését a jogosult a felügyelőségnél kezdeményezheti. A gyérítés a vadászatra jogosult által vagy tudomásával végezhető el.


Vhr. 24. § A Hhtv. 37. §-ának (2) bekezdése alkalmazásában nem vadászható vadnak a természetvédelmi oltalom alatt álló vadfaj egyedét kell tekinteni.

Tilalmak és korlátozások

Hhtv. 38. § (1) A természetvédelmi oltalom alatt álló hal fogása (gyűjtése) – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – tilos.

(2) A hal és élőhelyének védelme érdekében a miniszter rendeletben határozza meg

a)95 a természetvédelemért felelős miniszter egyetértésével azt a naptári időszakot és azt az egyes halfajt, amelynek egyedét tilos kifogni (halászati tilalmi idő);

b) halfajonként a legkisebb fogási méretet (halászati méretkorlátozás), valamint a naponta kifogható mennyiséget;

c)96 az országhatár mentén lévő halászati vízterületekre – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – a halászat rendjét.

(3)97 A jogosult kérésére a halászati hatóság – a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint – engedélyezheti halászati vízterületen a (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott tilalmak és korlátozások alól történő felmentést.

Hhtv. 39. §98 (1)99 Ha a halászati vízterületen vagy annak meghatározott részén a halállomány vagy élőhelyének védelme indokolja, a halászati hatóság a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint

a) az előírt halászati tilalmi időt – legfeljebb tizenöt nappal – meghosszabbíthatja;

b) korlátozhatja vagy megtilthatja egy vagy több halfaj halászását, horgászását;

c) az előírt halászati tilalmi időt – legfeljebb tizenöt nappal – megrövidítheti, illetőleg a rendeletben előírt halászati méretkorlátozás alól meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet.

(2)100

Hhtv. 40. § Fogási tilalom alá tartozó vagy jogszabályban, illetve hatósági határozatban megjelölt fogási méretnél kisebb hal vagy más víziállat fogása esetén a halat, illetve a víziállatot a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni.


Vhr. 25. § (1)101 A halászati vízterületeken az egyes halfajok legkisebb fogási méretét a 9. számú melléklet tartalmazza. A legkisebb fogási méret a halak testhosszúsága, amelyet a hal oldalán az orr csúcsától a farokúszó tövéig kell mérni.
(2) A halászati hatóság egyes vízterületeken hivatalból vagy a jogosult kérelmére a 9. számú mellékletben meghatározott legkisebb méreteknél szigorúbb méreteket is megállapíthat.
(3)102 A legkisebb fogási méret alól a halászati hatóság meghatározott, de legfeljebb egyéves időtartamra felmentést adhat.

Vhr. 26. § (1) A halászatra jogosító területi engedéllyel rendelkező személy csak a területi engedélyben feltüntetett fajtájú és darabszámú halászeszközt használhat.
(2) Horgászatra jogosító területi engedéllyel rendelkező személy legfeljebb kettő – egyenként legfeljebb három horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egy darab, egy négyzetméternél nem nagyobb csalihalfogó hálót használhat.
(3) A gyermek horgászjegy birtokában egy darab, egy horoggal szerelt horgászkészség használható.
(4) A jogosult a használható horgászkészségek számát a (2) bekezdésben előírt mértéknél kisebb számban is meghatározhatja, amelyet a kiadott területi engedélyen köteles feltüntetni.
Vhr. 27. § (1)103 A horgász a menyhal kivételével a 9. számú melléklet szerinti méretkorlátozás alá tartozó halfajokból – a (2) bekezdés szerinti gyermekhorgász kivételével – naponta legfeljebb összesen öt darabot, de fajonként legfeljebb három darabot, kősüllőből naponta három kilogrammot foghat ki. A kifogott halat a korábban fogottal kicserélni tilos. A méretkorlátozás alá nem tartozó fajokból és menyhalból naponta összesen tíz kilogramm fogható ki. Amennyiben a horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel a tíz kilogrammos súlyhatárt túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni.
(2)104 A 9. számú melléklet szerinti méretkorlátozás alá tartozó halfajokból – a menyhal kivételével – az állami gyermek horgászjeggyel rendelkező horgász naponta összesen egy darabot, méretkorlátozás alá nem eső fajokból és menyhalból pedig naponta összesen öt kilogrammot foghat ki. Ha a gyermek horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel az öt kilogrammos korlátozást túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni.
(3) Arra a horgászversenyre, amelyre a versenyszabályzat nem írja elő a kifogott halak visszabocsátását, a halászati hatóság az (1) bekezdés szerinti korlátozás alól – a horgászverseny időtartamára felmentést – adhat.

Hhtv. 41. §105

A kíméleti terület

Hhtv. 42. § (1)106 Amennyiben a hal szaporodása, telelése és a halivadék nevelése indokolja, a halászati hatóság a halászati vízterületet vagy annak meghatározott részét kíméleti területté nyilvánítja.

(2) A kíméleti területen – a tilalom feloldásáig – az évnek az (1) bekezdés szerinti határozattal meghatározott időszakában tilos a halászat, a horgászat, a vadászat, a csónakázás, a fürdőzés, a vízisportok űzése, továbbá minden olyan tevékenység végzése, amely a hal szaporodását és fejlődését zavarhatja.

(3)107 A kíméleti területté nyilvánításról szóló határozatot nyilvánosan – a sajtóban is – közzé kell tenni.

(4) A kíméleti terület határait jól láthatóan, a nyilvánosság számára felismerhető módon kell megjelölni.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségeket a halászati hatóság viseli.

V. Fejezet

A HALÁSZATI IGAZGATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLLAMI FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK

A halászati igazgatás

Hhtv. 43. §108

Hhtv. 44. § (1)109 A halászati hatóság a vízminőség, illetőleg a vízi élővilág védelme érdekében hivatalból vagy a vízügyi hatóság, illetve a felügyelőség kezdeményezésére a halászati vízterületen a halak etetését korlátozhatja vagy időlegesen megtilthatja.

(2) Az e törvény alapján kérelemre indult halászati hatósági eljárásban a miniszter által rendeletben megállapított igazgatási szolgáltatási díjat kell az ügyfélnek fizetnie.

(3)110


Vhr. 28. § (1)111 A halászati hatósági feladatokat ellátó halászati felügyelő a halászati hatóság szervezetében látja el tevékenységét.
(2)112 A megyei közigazgatási határokon átnyúló halászati vízterület esetén az a halászati hatóság az illetékes, amelynél a Hhtv. 6. §-a szerinti halászati vízterületté nyilvánítási eljárás megindult.
(3)113 A halvédelmi és halgazdálkodási bírság kiszabása, valamint az állami halászjegy vagy horgászjegy visszavonása iránt az eljárás lefolytatására az a halászati hatóság illetékes, amelynek területén a halászó vagy horgászó lakóhelye (ennek hiányában szálláshelye), illetve a halászatra jogosult székhelye van.

Vhr. 29. §114

A halgazdálkodásért felelős miniszter feladat- és hatásköre115

Hhtv. 45. §116 A halászattal összefüggő irányítási feladatokat a halgazdálkodásért felelős miniszter az érintett miniszterekkel együttműködve látja el.

Hhtv. 46. § (1)117 A miniszter a halászattal összefüggő irányítási, szervezési valamint szabályozási feladatkörében

a) kidolgozza a halgazdálkodás, halászat hosszú távú fejlesztési irányelveit, és gondoskodik ezek megvalósításáról;

b)118

c) kidolgozza a halászat külön jogszabály szerinti támogatási rendszerét, és gondoskodik a támogatás forrásainak felhasználásáról.

d)–f)119

(2) A miniszter a halászati igazgatással összefüggő szervezési feladatkörében

a) gondoskodik az Adattár fenntartásáról és működtetéséről;

b) ellátja az állami támogatásokkal külön jogszabályban írt feladatokat.

(3) A miniszter az állam nevében gondoskodik az államot megillető halászati jog hasznosításáról.

(4)120

Hhtv. 47. §121

A halászati hatóság feladat- és hatásköre122

Hhtv. 48. § (1)123 A halászati hatóság

a) nyilvántartást vezet a halászati vízterületekről (beleértve a különleges rendeltetésű halászati vízterületet és a halászati kíméleti területet) – mely tartalmazza az azonosítására szolgáló adatokat, a jogosultak körét, a halászati jog haszonbérletére kötött szerződéseket és a vonatkozó hatósági határozatokat –, továbbá az általa kiadott állami halász- és horgászjegyekről;

b) gondoskodik az Adattár vezetéséhez szükséges, a halászati jog gyakorlásával vagy hasznosításával összefüggő adatok bekéréséről és a miniszter részére történő megküldéséről;

c) ellátja az állami támogatásokkal kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

(2)124 A halászati hatóság hatósági feladatainak ellátása során

a) külön térítés fizetése nélkül a halászati vízterülettel érintett ingatlanra bejárhat, a vízparton szemlét, vizsgálatot tarthat;

b) a jogosulttól, a halásztól, a horgásztól a halászati tevékenységgel összefüggésben felvilágosítást, adatot, igazolást kérhet, valamint a jogosultnak a halászati joggal kapcsolatos irataiba, nyilvántartásaiba betekinthet;

c) a halászati vízterületen a halászat állapotáról megfigyelést végez;

d) a halállományt veszélyeztető tevékenység abbahagyását, illetve a tevékenységtől való tartózkodást rendelheti el;

e) a halpusztulás esetén a haltetem elszállítását ellenőrzi;

f) jogosulatlan vagy nem megengedett módon való halászat, horgászat esetén a kifogott halat, valamint a kifogáshoz használt eszközt – elismervény ellenében – visszatarthatja;

g) a halászati jog hasznosításával összefüggő jogszabálysértés észlelése esetén eljár, illetőleg az illetékes hatóságnál eljárást kezdeményez;

h)125

i)126 engedélyezi halfaj külföldről származó egyede vagy ennek továbbtenyésztéséből származó utódja telepítését.

(3)127 A halászati hatóság közigazgatási eljárásban országos illetékességgel hozott döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.


Vhr. 30. § A halászati hatóság illetékességi területén társadalmi őröket bízhat meg.
VI. Fejezet

A HALGAZDÁLKODÁSI ÉS A HALVÉDELMI BÍRSÁG

A halgazdálkodási bírság

Hhtv. 49. § (1) A halászati hatóság halgazdálkodási bírságot szab ki a jogosulttal szemben akkor, ha

a) a halgazdálkodási terv szerinti kötelezettségének a halászati hatóság figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget;

b) a halászati hatóság hozzájárulása nélkül olyan fajú vagy korosztályú halat telepít, amelyet jogszabály tilt, vagy a halgazdálkodási terv nem tartalmaz;

c) megsérti a hal és élőhelyének védelmére vonatkozó, e törvényben foglalt előírásokat;

d) nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget;

e) állami halászjeggyel vagy horgászjeggyel nem rendelkező személy számára területi engedélyt ad.

(2) A halgazdálkodási bírság mértéke hektáronként 100 forinttól 10 000 forintig terjedhet.

A halvédelmi bírság

Hhtv. 50. § (1) A halászati hatóság halvédelmi bírságot szab ki

a) a jogosulatlanul halászó vagy horgászó,

b) az e törvény által nem megengedett módon vagy tilalmi időben halászó vagy horgászó, illetőleg

c)128 a 22. § (10) bekezdésében, a 35. § (2) bekezdésében, a 38. §-ban, valamint a 42. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezést megsértő,

d)129 állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése során a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot valótlan tartalommal megtevő

személlyel szemben.

(2)130 Halvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben is, aki halfogásra jogosító okmányok nélkül vagy a törvényben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel tartózkodik halászati vízterületen vagy annak partján

(3)131 A halvédelmi bírság mértéke

a) jogosulatlan horgászat, valamint a fogási napló vezetésének elmulasztása esetén 10 000–200 000 forint,

b) jogosulatlan halászat esetén 50 000–500 000 forint,

c) az e törvény által meg nem engedett módon vagy tilalmi időben való halászat vagy horgászat esetén, valamint a (2) bekezdésben szereplő esetben 10 000–500 000 forint,

d) a 35. § (2) bekezdésében, a 38. §-ban, valamint a 42. § (2) bekezdésében meghatározott tilalom megszegése esetén 10 000–500 000 forint,

e) állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése során a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat valótlan tartalommal történő megtétele esetén 50 000 forint.

Hhtv. 51. § (1)132 A halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre – tekintettel kell meghatározni.

(2)133 A halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni a miniszter által külön jogszabályban meghatározott számlára.

Hhtv. 51/A. §134


Vhr. 31. §135 A halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírság összegét – a halászati hatóság határozatának jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül – a halászati hatóság határozatához mellékelt készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni a NÉBIH 10032000-00289782-00000000 számú számlájára. A kiadott készpénz-átutalási megbízáson a halászati hatóság feltünteti a fizetendő bírság jogcímét és összegét, valamint a határozat számát.
VII. Fejezet

A HALÁSZATTAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK PÉNZÜGYI FEDEZETE

Támogatható feladatok

Hhtv. 52. § (1) Az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásával

a) a természetes vizek halállományának pótlásával,

b) a halpusztulással összefüggő kármegelőzéssel, kárelhárítással és a halállomány megújításával,

c) a természetes vízi halállomány védelmével és fejlesztésével,

d) a természetes vízi élőhely állapotának javításával,

e) a természetes vízi halgazdálkodással összefüggő kutatási és ismeretterjesztő tevékenységgel,

f) természetes vízi halgazdálkodással összefüggő külföldi tapasztalatszerzéssel,

g) a nemzetközi halászati szervezetekben a nemzeti képviselet ellátásával,

h)136 a halászati igazgatás működésével

kapcsolatos személyi és dologi költségek részbeni vagy teljes fedezésére támogatás nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásának támogatására az alábbi pénzügyi források használhatók fel:

a) az államot megillető halászati jog haszonbérbe adásából,

b) az állami halászjegy és az állami horgászjegy kiadásáért fizetett díjának megfizetéséből,

c) a halászvizsga és a horgászvizsga díjának megfizetéséből,

d)137

e) a halászat céljainak megvalósítását elősegítő egyéb önkéntes befizetésekből,

f) jogszabály által előírt egyéb befizetésekből

származó bevételek.

(3)138 Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárás díj- és illetékmentes, amennyiben az adott eljárásra e törvény végrehajtására kiadott jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg.


Vhr. 32. § (1) A Hhtv. 52. §-a (1) bekezdésének a)–f) pontjaiban felsorolt tevékenységekhez támogatás elnyerésére a miniszter évente nyilvános pályázatot ír ki.
(2)139

Vhr. 33. § Az államot megillető halászati jog haszonbérleti díját, valamint a halászatfejlesztési hozzájárulás összegét évente március 31. napjáig kell átutalási megbízáson teljesíteni a Magyar Államkincstárnál vezetett FM Halgazdálkodási tevékenységek 10032000-01220191-55000000 számú számlára.
VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

Hhtv. 53. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba azzal, hogy a 3. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés a hatálybalépése előtt a Magyar Államtól jogszerűen megszerzett halászati jogot nem érinti.

(2)–(3)140


Vhr. 34. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a halászatról szóló 1977. évi 30. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 44/1977. (XII. 19.) MÉM rendelet, valamint az azt módosító 18/1981. (X. 27.) MÉM, a 10/1984. (XII. 29.) MÉM és a 28/1994. (V. 31.) FM rendelet azzal, hogy az állami halászjegy, valamint az állami horgászjegy díjára vonatkozó rendelkezéseket a 70. életévüket betöltött személyek díjmentessége kivételével – 1997. december 31. napjáig – továbbra is alkalmazni kell. A gyermek horgászjegyek 1997. december 31. napjáig változatlanul a gyermek horgászjegy nyomtatványának felhasználásával adhatók ki, amelyen a díjmentességét fel kell tüntetni.
(3) A rendelet hatálybalépése napjáig már kiadott állami halászjegyek, állami horgászjegyek, gyermek horgászjegyek, üdülőjegyek, kutatói halászjegyek és hatósági halászjegyek az abban feltüntetett ideig érvényesek.
(4) A rendelet hatálybalépése napját megelőzően indult és el nem bírált ügyekben – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a benyújtáskor érvényes jogszabályok szerint kell eljárni.

Vhr. 35. §141 (1) Az államot megillető halászati jog korábbi hasznosítója megállapodhat a halászati hatósággal, hogy – az átengedésre vonatkozó határozat érvényességének Hhtv.-ben meghatározott időpontja lejárta után (2001. január 1. napja) – az átengedési határozat feltételei szerint a haszonbérleti szerződés megkötésének időpontjáig birtokban marad. A Hhtv. 14. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, ha a korábbi hasznosító birtokban maradása a felek közötti elszámolással összefüggő.
(2) Az elektromos halászgép tulajdonosa meglévő elektromos halászgépét a 13/A. § szerint köteles 2001. február 15-ig levizsgáztatni, és azt a vizsga igazolásával együtt – nyilvántartásba vételre – a halászati hatóságnak bemutatni.

Vhr. 36. §142 Ez a rendelet természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 14–15. cikkének és V. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Átmeneti rendelkezések

Hhtv. 54. § (1)143 A nem állami tulajdonban lévő vízen e törvény hatálybalépésekor a Magyar Államot megillető halászati jog 1999. január 1. napjával megszűnik. Az ilyen vízre vonatkozó, az állam által átengedett halászati jog hasznosításáról szóló határozat – az általa kijelölt hasznosító és a vízterület tulajdonosa közötti, korábbi időpontot megjelölő megállapodás hiányában – a Magyar Állam halászati joga megszűnésének időpontjáig érvényes. Ezt követően a vízterület tulajdonosát illeti meg a halászati jog.

(2) Az államot megillető halászati jog átengedéséről szóló határozatok e törvény hatálybalépésekor állami tulajdonú vízen legkésőbb 2001. január 1. napjával érvényüket vesztik, a halászati jog hasznosítóját pedig ugyanez időpontig illetik meg, illetve terhelik a halászati jog gyakorlásával összefüggő jogok és kötelezettségek.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogok és kötelezettségek vonatkoznak arra a horgászegyesületre is, amely a Magyar Országos Horgász Szövetség útján szerzett jogosultságot az államot illető halászati jog hasznosítására, amennyiben hitelt érdemlően igazolja, hogy legalább öt éve a vízterület tényleges halászati hasznosítója és a Szövetséggel szemben fennálló, a halgazdálkodással kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek eleget tett.

Hhtv. 55. § (1) E törvény alkalmazásában halászati vízterületté nyilvánított víznek minősülnek az 54. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott vizek.

(2) A 11. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést az 54. § szerinti vízterületekre a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a)144 amennyiben a halászati üzemterv az 54. §-ban meghatározott határidő előtt lejár, érvényessége a halászati jog átengedésére vonatkozó határozat érvényességéig e törvény erejénél fogva meghosszabbodik;

b) az állami tulajdonban levő vízen az államot megillető halászati jog hasznosítására a miniszter az 54. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt

– a törvény hatálybalépését követően keletkezett halászati vízterületre,

– a jogosult lemondása, halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy

– az 54. § (2)–(3) bekezdése szerinti hasznosító kezdeményezésére

írhat ki pályázatot;

c) az 54. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártakor a miniszter köteles pályázatot kiírni valamennyi olyan állami tulajdonban levő halászati vízterületre, amelyre vonatkozóan az államot megillető önálló halászati jog hasznosítása – a b) pont szerinti módon – még nem történt meg;

d) a korábbi hasznosító által jogszerűen létesített halászati létesítmények, berendezések ellenértékének – ideértve a telepítési költségek meg nem térült részének értékét is – megfizetésére a haszonbérlet megszűnésére vonatkozó rendelkezés az irányadó [14. § (3) bekezdés].145

Felhatalmazások

Hhtv. 56. § (1)146 Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy:

a) az állami halászjegy és az állami horgászjegy mintáját, tartalmával és kiadásával összefüggő részletes feltételeket, az állami halászjegyért és horgászjegyért járó díj mértékét és megfizetésének módját,

b) a halászvizsga, horgászvizsga követelményeit és szabályait a vizsgáztatásra jogosult szervezetet, a vizsgadíj mértékét és megfizetésének módját,

c) halászati szakirányú képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának és képesítésének feltételeit,

d) a halászati képzettségre vonatkozó szabályokat,

e) az Adattárból való adatszolgáltatás rendjét, a díj mértékét és megfizetésének módját,

f)147 az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet igénylő nyilatkozatának részletes szabályait,

g)148 a halászati tilalmak és korlátozások (2) bekezdés szerinti szabályozással nem érintett körét, valamint a tilalmak alóli felmentés szabályait,149

h)150 a halászati hatósági eljárásban fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,151

i)152 a vízélettani laboratórium eljárására vonatkozó szabályokat,

j) a pénzügyi források befizetésének, felhasználásának feltételeit és módját,

k)153 a tudományos kutatási célú halászati engedély kiadásának részletes szabályait,

l)154 az idegen és nem honos halfajok telepítésének szabályait,

m)155 a halászati hatóság által vezetett nyilvántartások tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokat,

n)156 a halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírság megfizetésére vonatkozó szabályokat,

o)157 a halászati őr szolgálati igazolványára és szolgálati jelvényére, valamint a halászati őrök hatósági nyilvántartására, vizsgakövetelményeire, továbbképzésére és működésére vonatkozó részletes szabályokat

rendeletben határozza meg.

(2)158 Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a természetvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben határozza meg a nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok körét, a halászati tilalmi időket valamint a tilalmak alóli felmentés szabályait.159

(3)160 Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a határrendészetért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben határozza meg az országhatár mentén lévő halászati vízterületre a halászat, horgászat rendjét.161

(4)162 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a halászati hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.163

Hhtv. 57. §164 Ez a törvény a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 15. cikkének és a VI. számú mellékletének való megfelelést szolgálja.

Hhtv. 57/A. §165 E törvény az 56. § (1) bekezdésének l) pontjában adott felhatalmazás alapján kiadott rendelettel együtt az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló, 2007. június 11-i 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez166


MINTA

.......... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG

NYILVÁNTARTÁSI LAP
és bejelentés mintája

A halászati vízterület neve:

A halászatra jogosult neve:
címe: ..........................
adószáma: ......................

A tulajdonosok képviselőjének neve:
címe: ..........................
adóazonosító jele: .............

A halászati vízterület adatai:
a víz halászati vízterületté nyilvánítását megállapító
hatósági határozat
---------------------
a vízterület megnevezése | fekvése | határvonalai | az általa érintett ingatlanok művelési ága
---------------------

A halászati jog gyakorlásának, illetőleg hasznosításának módja:

A halászati jog hasznosítása haszonbérlet útján:
haszonbérlő megnevezése (halászatra jogosult)
................................
a haszonbérlet időtartama ......

…………………………………………
bejelentő aláírása

2. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez167


MINTA 1. oldala

.......... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG

(Szigorú számadású nyomtatvány)

(A címer helye)

Állami halászjegy ……… évre

Sorszáma: ………………

Név: ..........................
Születési hely, idő: ..........
Lakóhely: .....................

Ez a halászjegy a területi engedéllyel vagy a halászatra jogosult által kiadott igazolással együtt érvényes, másra átruházni tilos!

Kelt ………………, 19… …………………… hó …… napján

P. H.

…………………………………………
halászati felügyelő

MINTA 2. oldala

Tilalmi idők [kivonat a …/1997. (…) FM rendeletből]:
Méretkorlátozások [kivonat a …/1997. (…) FM rendeletből]:

3. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez168


MINTA 1. oldala

.......... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG
megbízásából

…………………………………………
(megbízott neve, címe)

(Szigorú számadású nyomtatvány)

(A címer helye)

Sorszám: ………………

Állami horgászjegy ……… évre

……………………… forint díj leróva
vagy a díj fizetése alól mentes az 1997. évi XLI. törvény 19. §-ának (2) bekezdése alapján.

Név: .........................
Születési hely, idő: .........
Lakóhely: ....................
Horgász szervezeti tagsága (neve, címe):
..............................

Ez a horgászjegy a területi engedéllyel együtt érvényes, másra átruházni tilos!

Kelt ………………, 19… …………………… hó …… napján

P. H.

…………………………………………
halászati hatóság megbízásából

MINTA 2. oldala

Érvényessége meghosszabbítva:

második évre
Kelt ………………, 19… …………………… hó …… napján

P. H.

harmadik évre
Kelt ………………, 19… …………………… hó …… napján

P. H.

negyedik évre
Kelt ………………, 19… …………………… hó …… napján

P. H.

ötödik évre
Kelt ………………, 19… …………………… hó …… napján

P. H.

MINTA 3. oldala

A horgász szervezeti tagság változásaival kapcsolatos bejegyzések

MINTA 4. oldala

Tilalmi idők [kivonat a …/1997. (…) FM rendeletből]:
Méretkorlátozások [kivonat a …/1997. (…) FM rendeletből]:

4. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez169


MINTA 1. oldala

.......... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG
megbízásából
halászatra jogosult

(A címer helye)

Állami gyermek horgászjegy ………… évre

Sorszáma: ………………
A díj fizetése alól mentes az 1997. évi XLI. törvény 19. §-ának (2) bekezdése alapján.
Gyermek neve és lakóhelye:..............
Születési helye és ideje:...............
Törvényes képviselője neve és lakóhelye:..........


Állami gyermek horgászjeggyel csak 14. életévét be nem töltött gyermek, kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, egy bottal horgászhat.

Ez a horgászjegy a területi engedéllyel együtt érvényes, másra átruházni tilos!

Kelt: ………………, 20… ………… hó …… napján

……………………
aláírás helye

MINTA 2. oldala
Méretkorlátozások [kivonat a 78/1997. (XI. 4.) FM rendeletből]

5. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez170


A halász és a horgász fogási napló tartalmi követelményei

A halász és a horgász fogási naplót a halászatra jogosultnak úgy kell elkészíteni, hogy abból halászati vízterületenként egyértelműen megállapítható legyen a tárgyévben az alábbi halfajok összes kifogott súlya:
a) Ponty (Cyprinus carpio)
b) Amur (Ctenopharyngodon idella)
c) Balin (Aspius aspius)
d) Márna (Barbus barbus)
e) Kecsege (Acipenser ruthenus)
f) Csuka (Esox lucius)
g) Fogassüllő (Sander lucioperca)
h) Kősüllő (Sander volgensis)
i) Harcsa (Silurus glanis)
j) Angolna (Anguilla anguilla)
k) Garda (Pelecus cultratus)
l) Egyéb halfajok együttesen
Megjegyzés: Amennyiben a halászatra jogosult haltáplálék-szervezet gyűjtésére is kiad területi engedélyt, a fogási napló vezetése helyett elegendő éves jelentés tétele az engedély szerinti hasznos víziállat évente kifogott mennyiségéről.

6. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez171I. rész
A halászati őr esküjének letételéről szóló esküokmány mintájáról

.................................................... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG
HALÁSZATI HATÓSÁG
Ügyiratszám: ...................... /20 ......
ESKÜOKMÁNY
a halászati őr esküjének letételéről

Igazolom, hogy ................................................................... (név)................................................................(születési helye, ideje)
......................................................... (lakcím)........................... szövegű szolgálati esküt a mai napon előttem letette. Ennek alapján részére a .................. számú szolgálati jelvényt, szolgálati igazolványt, valamint az azonos számú szolgálati naplót kiadtam és nevezett személyt az esküt tett halászati őrök nyilvántartásába .................. sorszám alatt bevezettem.

Kelt .................., 20...... ........................ hó ...... napján

P. H.
.....................................................
halászati felügyelő

II. rész
A halászati őr vizsgabizonyítványának mintája

Vizsgabizonyítvány

Sorszám:
Igazolom, hogy    ................................................................................. (név)
............................................................................................................. (születési hely)
............................................................................................................. (születési időpont)
............................................................................................................. (lakcím)
A ............................................................ megyei kormányhivatal halászati hatósága előtt a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény által előírt halászati őri vizsgát/továbbképzési vizsgát* sikeresen letette.

Kelt ..............................., 20............. ..................................... hó .............. napján

P. H.
....................................................
halászati felügyelő
*megfelelő aláhúzandó

7. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez172I. rész

A halászati őr szolgálati igazolványa
A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező
1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az „A” okmányvédelmi kategóriának.
2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70–80%-a közöttinek kell lenni.

II. rész

A halászati őr szolgálati jelvénye
1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül „RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS” felirat, alul sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van. A jelvényen található sorszám 6 számjegyből áll.
2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.
3. Egyedi logó: Sötétkék kör alakú mezőben a ponty faj (Cyprinus carpio L.) fehér színű, jobbra néző sematikus ábrázolása helyezkedik el, alatta fekete színű „HALÁSZATI ŐR” félkör felirat található.

III. rész

A halászati őr szolgálati naplójának kötelező tartalmi elemei

Halászati őr szolgálati naplója

.................................................... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG
Sorszám: ..................
(Szigorú számadású nyomtatvány)

Igazolom, hogy e szolgálati napló vezetésére ......................................................................................................................... (név)
....................................................................... (születési helye, ideje) ....................................... (halászati őr szolgálati igazolvány száma) jogosult.
A szolgálati napló ......... számú számozott oldalból áll.

Kelt .........................................., 20........ ................................... hó .............. napján

P. H.
....................................................
halászati felügyelő

A halászati őr szolgálati naplójának kötelezőek a rovatai, melyeket a napló 3. oldalán kell felsorolni:
A bejegyzés sorszáma
A bejegyzés kelte
A szolgálati esemény leírása, helye és időpontja
A tett intézkedés leírása, a bejegyzést tevő aláírásával
Megjegyzés (ellenőrzés vagy egyéb bejegyzés)
A napló további lapjai üresek, a halászati őr a kötelező rovatok szerinti adattartalommal köteles a naplót vezetni.

8. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez173


A halászati őrök nyilvántartásának mintája
…………………………………… MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG
HALÁSZATI HATÓSÁG
Nyilvántartás a halászati őrökről

Sor-
szám

Nyilván-
tartásba vétel idő-
pontja

Családi és utónév

Anyja leány-
kori családi és utóneve

Szüle-
tési hely, idő

Lakóhely

Eskütétel idő-
pontja, eskü-
okmány száma

Szolgálati igazol-
vány, jelvény, napló száma

Vizsgák időpontja és sorszáma

Működési hely, halászati vízterület kódja

Munkáltató (megbízó) megneve-
zése és címe

Alkalma-
zási
jogvi-
szony típusa

Foglalkoztatás kezdete/
befejezése

9. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez174Egyes halfajok halászati vízterületről kifogható legkisebb mérete

1.

Kősüllő

Sander volgensis

20 cm

2.

Sebes pisztráng

Salmo trutta m. fario

22 cm

3.

Szivárványos pisztráng

Oncorhynchus mykiss

22 cm

4.

Ponty

Cyprinus carpio

30 cm

5.

Fogassüllő

Sander lucioperca

30 cm

6.

Pisztrángsügér

Micropterus salmoides

30 cm

7.

Márna

Barbus barbus

40 cm

8.

Amur

Ctenopharyngodon idella

40 cm

9.

Balin

Aspius aspius

40 cm

10.

Csuka

Esox lucius

40 cm

11.

Kecsege

Acipenser ruthenus

45 cm

12.

Harcsa

Silurus glanis

50 cm

13.

Menyhal

Lota lota

20 cm

10. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez175


Az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet igénylő személy a halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény 20. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozatának mintája

Nyilatkozat
az állami halász-, illetve horgászjegy igényléséhez

Név:
Születési hely, idő:
Állandó lakóhely:
Állami halász, illetve horgászjegy száma:
Horgász szervezetének neve, címe:

A) Nyilatkozom, hogy a halászattal, horgászattal, illetőleg hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségemet nem állapították meg és velem szemben halvédelmi bírságot nem szabtak ki, továbbá nem állok ezekből eredő korlátozás hatálya alatt.
B) Nyilatkozom, hogy a halászattal, horgászattal, illetőleg a hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségemet állapították meg, melynek hatálya alatt állok ............................................. -ig. Halvédelmi bírságolási eljárás kapcsán állami halász, illetve horgászjegyemet visszavonták, állami jegyet ............................... -ig nem válthatok.
C) Nyilatkozom, hogy érvényes állami halász, illetve horgászjeggyel nem rendelkezem.
D) Nyilatkozom, hogy fogási naplómat határidőig leadtam.

Kelt ............................., ............... év ........................... hó .............. nap

.....................................
igénylő aláírása
1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. május 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. május 28. A törvényt a 2013: CII. törvény 77. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. szeptember 1. napjával.

2

A Hhtv. 1. § (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 140. §-a szerint módosított szöveg.

3

A Hhtv. 2.§-a (1) bekezdésének d) pontját az 1999: CXIX. törvény 17.§-ának (1) bekezdése állapította meg.

4

A Hhtv. 2.§-a (1) bekezdésének f)-h) pontját az 1999: CXIX. törvény 17.§-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

5

A Hhtv. 2.§-a (2) bekezdését az 1999: CXIX. törvény 18.§-a iktatta be, s egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés jelölését (3) bekezdésre változtatta.

6

A Hhtv. 2. §-ának (3) bekezdése a 2006: CIX. törvény 20. § (6) bekezdése, a 2010: CXXX. törvény 44. § (35) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A Vhr. 1. §-át a 90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A Hhtv. 3. §-ának (3) bekezdését a 2003: CXII. törvény 50. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A Vhr. 2. §-a a 15/1999. ( II. 5.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A Vhr. 2. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A Vhr. 2. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A Vhr. 2. § (6) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A Hhtv. 4.§-ának (1)-(2) bekezdése az 1999: CXIX. törvény 19.§-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A Hhtv. 4. §-ának (3) bekezdését az 1999: CXIX. törvény 19. §-ának (2) bekezdése iktatta be, s egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés jelölését (5) bekezdésre változtatta. A Hhtv. 4. § (3) bekezdése a 2009: LVI. törvény 166. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

15

A Hhtv. 4. §-ának (4) bekezdését az 1999: CXIX. törvény 19. §-ának (2) bekezdése iktatta be.

16

A Hhtv. 4. § eredeti (3) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta az 1999: CXIX. törvény 19. §-ának (2) bekezdése.

17

A Hhtv. 5. §-ának (1) bekezdése az 1999: CXIX. törvény 20. §-ával megállapított szöveg.

18

A Vhr. 3/A. §-át a 90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

19

A Hhtv. 6. §-a a 2005: CXXXI. törvény 55. §-ával megállapított, a 2006: CIX. törvény 21. §-a, illetve 146. §-ának e) pontja, a 2009: LVI. törvény 166. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20

A Hhtv. 7. §-ának számozását (1) bekezdésre változtatta az 1999: CXIX. törvény 22. §-a, szövege a 2009: LVI. törvény 166. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

21

A Hhtv. 7. §-ának (2)-(4) bekezdését az 1999: CXIX. törvény 22. §-a iktatta be.

22

A Vhr. 4. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást és a 4. §-t a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 85. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

23

A Hhtv. 11. §-ának (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 6. § (1) bekezdését az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A Hhtv. 14. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 166–167. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

26

A Hhtv. 14. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 166. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

27

A Vhr. 7. §-a a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

28

A Hhtv. 15. §-ának (1) bekezdése az 1999: CXIX. törvény 23. §-ával megállapított, a 2009: LVI. törvény 166. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

29

A Hhtv. 16. §-ának (2) bekezdését a 2006: CIX. törvény 146. §-ának e) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A Hhtv. 18. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 166–167. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

31

A Hhtv. 18. §-ának (2) bekezdése a 2005: CXXXI. törvény 57. §-ával megállapított, a 2009: LVI. törvény 166. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

32

A Hhtv. 19. §-ának (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

33

A Hhtv. 19. §-a (3) bekezdése a 2006: CIX. törvény 20. § (6) bekezdése, a 2009: LVI. törvény 166. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

34

A Hhtv. 20. § (2) bekezdése a 2003: CXII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

35

A Hhtv. 20. § (3) bekezdését a 2003: CXII. törvény 50. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2009: XXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

36

A Hhtv. 21. §-a a 2009: XXVIII. törvény 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

37

A 9. § (4) bekezdését az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A Vhr. 9. § (5) bekezdését a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A Vhr. 9. § (6) bekezdése a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 9. § (6) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § f) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „Tatai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Iskola” szövegrész helyébe a „Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (Tata)” szöveg lép, nem vezethető át.]

40

A Vhr. 10. § (8) bekezdését a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be. E módosító rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a 2. § szerinti nyilatkozati kötelezettséget első alkalommal a 2010. évi állami horgászjegyek kiadásakor kell alkalmazni.

41

A 11. § (2) bekezdését az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A Vhr. 11. § (4)–(5) bekezdését a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A Vhr. 12. §-át a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

44

A Hhtv. 22. §-ának új (2) bekezdését a 2009: XXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2)–(9) bekezdés számozását (3)–(10) bekezdésre változtatva. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

45

A Hhtv. 22. §-a eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 2009: XXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése.

46

A Hhtv. 22. §-ának új (3) bekezdését az 1999: CXIX. törvény 25. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva. A 22. § (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 2009: XXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése, szövege a 2009: LVI. törvény 166. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

47

A Hhtv. 22. §-ának új (4) bekezdését az 1999: CXIX. törvény 25. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatva. A 22. § (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 2009: XXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése.

48

A Hhtv. 22. § (5) – eredeti (3) – bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 2009: XXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése.

49

A Hhtv. 22. § (6) – eredeti (4) – bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 2009: XXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése.

50

A Hhtv. 22. § (7) – eredeti (5) – bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta a 2009: XXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése.

51

A Hhtv. 22. § (8) bekezdés c) pontja a 2009: LVI. törvény 167. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

52

A Hhtv. 22. § (8) – eredeti (6) – bekezdésének számozását (9) bekezdésre változtatta a 2009: XXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése.

53

A Hhtv. 22. § (9) bekezdése a 2003: CXII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg, számozását (10) bekezdésre változtatta a 2009: XXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése.

54

A Vhr. 13. § (8) bekezdését a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be.

55

A Vhr. 13. § (9) bekezdését a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be.

56

A Vhr. 13. § (10) bekezdését a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be.

57

A Hhtv. 23.§-a (2) bekezdésének új a) pontját az 1999: CXIX. törvény 26.§-a iktatta be, s egyidejűleg az a)-e) pont jelölését b)-f) pontra változtatta.

58

A Hhtv. 24. §-a az 1999: CXIX. törvény 27.§-ával megállapított szöveg.

59

A Hhtv. 24. §-ának (2) bekezdése a 2005: CXXXI. törvény 58. §-ával, bevezető szövegrésze a 2009: XXVIII. törvény 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

60

A Hhtv. 24. §-ának (3) bekezdése a 2005: CXXXI. törvény 58. §-ával megállapított szöveg, második mondata a 2006: CIX. törvény 145. § (5) bekezdésének j) pontja szerint módosított szöveg.

61

A Hhtv. 24. §-ának (4) bekezdése a 2005: CXXXI. törvény 58. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 87. § (1) bekezdését.

62

A Hhtv. 24. §-ának (5) bekezdése a 2005: CXXXI. törvény 58. §-ával megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 21. §-a szerint módosított szöveg.

63

A Hhtv. 24. §-ának (6) bekezdését a 2009: XXVIII. törvény 17. § (8) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

64

A Vhr. 13/A. §-át a 90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

65

A Vhr. 13/A. § (1) bekezdése a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

66

A Hhtv. 26. §-ának (1) bekezdése a 2005: CXXXI. törvény 59. §-ával megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 20. § (6) bekezdése és 146. §-ának e) pontja szerint módosított szöveg.

67

A Hhtv. 29. §-a a 2009: LVI. törvény 166. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

68

A Hhtv. 30. §-a a 2005: CXXXI. törvény 60. §-ával megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 146. §-ának e) pontja szerint módosított szöveg.

69

A Hhtv. 30/A. §-át a 2009: XXVIII. törvény 6. § (5) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

70

A Hhtv. 31. §-ának (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

71

A Hhtv. 31. § (2) bekezdés b) pontja a 2009: LVI. törvény 166. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

72

A Hhtv. 33. § (2) bekezdés első mondatát a 2009: LVI. törvény 167. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

73

A Hhtv. 33. §-ának (3) bekezdése az 1999: CXIX. törvény 28.§-ával megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

74

A Vhr. 17. § (1) bekezdése a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 17. § (1) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § g) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „Haltenyésztési Kutató Intézet (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe a „Halászati és Öntözési Kutatóintézet (a továbbiakban: Intézet)” szöveg lép, nem vezethető át.]

75

A Vhr. 18. §-ának (1) bekezdése a 77/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

76

A Hhtv. 34. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 167. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

78

A Hhtv. 34. § (2) bekezdése a 2013: LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A Hhtv. 34. § (2a) bekezdését a 2012: CXX. törvény 32. § (2) bekezdése iktatta be.

80

A Hhtv. 34. § (4) bekezdés b) pontja a 2012: CXX. törvény 42. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

81

A Hhtv. 34. § (4) bekezdés c) pontja a 2012: CXX. törvény 42. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

82

A Hhtv. 34. §-a (4) bekezdésének d) és e) pontját az 1999: CXIX. törvény 29.§-a iktatta a szövegbe.

83

A Hhtv. 34. § (4a) bekezdését a 2012: CXX. törvény 32. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2013: LXXXII. törvény 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A Hhtv. 34. § (5) bekezdése a 2012: CXX. törvény 32. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A Vhr. 19. §-a a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A Vhr. 20. §-a a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A Vhr. 21. §-a a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A Hhtv. 35. § (4) bekezdése a 2009: LVI. törvény 167. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

89

A Hhtv. 36. §-ának (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 21. §-a szerint módosított szöveg.

90

A Vhr. 23. § (1) bekezdése a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 23. § (1) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § i) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az országos hatáskörű Vízélettani Laboratórium (Százhalombatta)” szövegrész helyébe az „a Vízélettani Laboratórium (Gödöllő)” szöveg lép, nem vezethető át.] [A Vhr. 23. § (1) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § j) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „területileg illetékes megyei (fővárosi) növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás” szövegrész helyébe a „területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

91

A Vhr. 23. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § k) pontja szerint módosított szöveg.

92

A Vhr. 23. § (3) bekezdését a 90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 8. §-ával megállapított, a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § l)–m) pontja szerint módosított szöveg.

93

A Hhtv. 37. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 167. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

94

A Hhtv. 37. §-ának (2) bekezdése a 2005: CXXXI. törvény 61. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 87. § (1) bekezdését.

95

A Hhtv. 38. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 44. § (35) bekezdése szerint módosított szöveg.

96

A Hhtv. 38. § (2) bekezdésének c) pontja a 2007: LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdésének 30. pontja szerint módosított szöveg.

97

A Hhtv. 38. §-ának (3) bekezdése a 2009: XXVIII. törvény 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

98

A Hhtv. 39. §-a a 2005: CXXXI. törvény 63. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 87. § (1) bekezdését.

99

A Hhtv. 39. §-a (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2009: XXVIII. törvény 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

100

A Hhtv. 39. §-ának (2) bekezdését a 2006: CIX. törvény 146. §-ának e) pontja hatályon kívül helyezte.

101

A Vhr. 25. § (1) bekezdése a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

102

A Vhr. 25. § (3) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 85. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

103

A Vhr. 27. § (1) bekezdése a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

104

A Vhr. 27. § (2) bekezdése a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

105

A Hhtv. 41. §-át a 2009: XXVIII. törvény 17. § (8) bekezdésének k) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

106

A Hhtv. 42. §-ának (1) bekezdése a 2005: CXXXI. törvény 64. §-ával megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 146. §-ának e) pontja szerint módosított szöveg.

107

A Hhtv. 42. § (3) bekezdése a 2009: LVI. törvény 166. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

108

A Hhtv. 43. §-át a 2006: CIX. törvény 21. §-a hatályon kívül helyezte.

109

A Hhtv. 44. §-ának (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

110

A Hhtv. 44. §-ának (3) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 339. § 18. pontja hatályon kívül helyezte.

111

A Vhr. 28. § (1) bekezdése a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

112

A Vhr. 28. §-ának (2) bekezdése a 6/2006. (I. 20.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

113

A Vhr. 28. §-ának (3) bekezdését a 6/2006. (I. 20.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

114

A Vhr. 29. §-át a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

115

A Hhtv. 45. §-át megelőző alcím a 2006: CIX. törvény 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

116

A Hhtv. 45. §-a a 2006: CIX. törvény 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

117

A Hhtv. 46. §-ának (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

118

A Hhtv. 46. §-a (1) bekezdésének b) pontját a 2006: CIX. törvény 21. §-a hatályon kívül helyezte.

119

A Hhtv. 46. §-a (1) bekezdésének d)–f) pontját a 2006: CIX. törvény 21. §-a hatályon kívül helyezte.

120

A Hhtv. 46. §-ának (4) bekezdését a 2006: CIX. törvény 21. §-a hatályon kívül helyezte.

121

A Hhtv. 47. §-át és az azt megelőző alcímmegjelölést a 2013: LXXXII. törvény 15. §-a hatályon kívül helyezte.

122

A Hhtv. 48. §-át megelőző alcím a 2006: CIX. törvény 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

123

A Hhtv. 48. §-ának (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 20. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

124

A Hhtv. 48. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege a 2006: CIX. törvény 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

125

A Hhtv. 48. § (2) bekezdés h) pontját a 2009: LVI. törvény 167. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

126

A Hhtv. 48. §-a (2) bekezdésének i) pontját a 2006: CIX. törvény 20. § (4) bekezdése iktatta be.

127

A Hhtv. 48. §-ának (3) bekezdését a 2009: XXVIII. törvény 6. § (8) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

128

A Hhtv. 50. §-a (1) bekezdésének c) pontja a 2009: XXVIII. törvény 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. július 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

129

A Hhtv. 50. §-a (1) bekezdésének d) pontját a 2009: XXVIII. törvény 6. § (9) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. július 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

130

A Hhtv. 50. §-a új (2) bekezdését az 1999: CXIX. törvény 31. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatva.

131

A Hhtv. 50. §-a eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta az 1999: CXIX. törvény 31. §-a, szövege a 2009: XXVIII. törvény 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. július 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

132

A Hhtv. 51. §-ának (1) bekezdését a 2009: XXVIII. törvény 6. § (11) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének megjelölését (2) bekezdésre változtatva. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

133

A Hhtv. 51. §-a eredeti szövegének megjelölését (2) bekezdésre változtatta a 2009: XXVIII. törvény 6. § (11) bekezdése.

134

A Hhtv. 51/A. §-át a 2003: CXII. törvény 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CLXVI. törvény 84. § 18. pontja.

135

A Vhr. 31. §-a a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 13. §-ával megállapított, a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 31. §-ávan a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § o) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az MgSzH 10032000-00289782-00000000 számú számlájára” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság 11. számú melléklet szerinti előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szöveg lép, nem vezethető át.]

136

Az 52. § (1) bekezdésének h) pontját az 1997: CXLVI. törvény 72. §-ának (3) bekezdése iktatta be.

137

A Hhtv. 52. § (2) bekezdés d) pontját a 2011: CLXVI. törvény 84. § 18. pontja hatályon kívül helyezte.

138

A Hhtv. 52. § (3) bekezdését a 2013: XXXV. törvény 14. §-a iktatta be.

139

A 32. § (2) bekezdését az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

140

A Hhtv. 53. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 299. pontja hatályon kívül helyezte.

141

A Vhr. 35. §-át a 90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

142

A Vhr. 36. §-át a 6/2006. (I. 20.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

143

A Hhtv. 54.§-a (1) bekezdésének utolsó mondatát az 1999: CXIX. törvény 32.§-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

144

A Hhtv. 55. §-a (2) bekezdésének a) pontja a 2007: CXXVI. törvény 458. §-a szerint módosított szöveg.

146

A Hhtv. 56. §-a (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2009: XXVIII. törvény 17. § (8) bekezdésének l) pontja szerint módosított szöveg.

147

A Hhtv. 56. §-a (1) bekezdésének f) pontját a 2006: CIX. törvény 21. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2009: XXVIII. törvény 6. § (12) bekezdése iktatta be.

148

A Hhtv. 56. §-a (1) bekezdésének g) pontja a 2009: XXVIII. törvény 6. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

150

A Hhtv. 56. §-a (1) bekezdésének h) pontja a 2009: XXVIII. törvény 6. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

152

A Hhtv. 56. §-a (1) bekezdésének i) pontja a 2006: CIX. törvény 21. §-a szerint módosított szöveg.

153

A Hhtv. 56. §-a (1) bekezdésének k) pontját a 2009: XXVIII. törvény 6. § (14) bekezdése iktatta be.

154

A Hhtv. 56. §-a (1) bekezdésének l) pontját a 2009: XXVIII. törvény 6. § (14) bekezdése iktatta be.

155

A Hhtv. 56. § (1) bekezdés m) pontját a 2009: LVI. törvény 165. §-a iktatta be.

156

A Hhtv. 56. § (1) bekezdés n) pontját a 2011: CLXVI. törvény 7. §-a iktatta be.

157

A Hhtv. 56. § (1) bekezdés o) pontját a 2013: XXXV. törvény 15. §-a iktatta be, szövege a 2013: LXXXII. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

158

A Hhtv. 56. §-ának (2) bekezdése a 2009: XXVIII. törvény 6. § (15) bekezdésével megállapított, a 2010: CXXX. törvény 44. § (35) bekezdése szerint módosított szöveg.

160

A Hhtv. 56. § (3) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdésének 30. pontja, a 2010: CXXX. törvény 44. § (35) bekezdése szerint módosított szöveg.

161

Végrehajtására lásd az 56/1997. (X. 21.) BM-FM együttes rendeletet.

162

A Hhtv. 56. §-ának (4) bekezdését a 2006: CIX. törvény 20. § (5) bekezdése iktatta be.

164

A Hhtv. 57. §-át a 2005: CXXVII. törvény 12. §-a iktatta be.

165

A Hhtv. 57/A. §-át a 2009: XXVIII. törvény 6. § (16) bekezdése iktatta be.

166

A Vhr. 1. számú melléklete a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 1. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § p) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg lép, nem vezethető át.]

167

A Vhr. 2. számú melléklete a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 2. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § p) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg lép, nem vezethető át.]

168

A Vhr. 3. számú melléklete a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 3. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § p) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg lép, nem vezethető át.]

169

A Vhr. 4. számú melléklete a 90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított, a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 4. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § q) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg lép, nem vezethető át.]

170

A Vhr. 5. számú melléklete a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

171

A Vhr. 6. számú melléklete a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg. [A Vhr. 6. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § r)–s) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg, a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál” szöveg lép, nem vezethető át.]

172

A Vhr. 7. számú melléklete a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg. [A Vhr. 7. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § t) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg lép, nem vezethető át.]

173

A Vhr. 8. számú melléklete a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontjával megállapított szöveg. [A Vhr. 8. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § t) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg lép, nem vezethető át.]

174

A Vhr. 9. számú melléklete a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

175

A Vhr. 10. számú mellékletét a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére