• Tartalom

49/1997. (XII. 17.) NM rendelet

49/1997. (XII. 17.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról

2017.10.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (3) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §1 A meddőség megállapítására és kezelésére irányuló e rendelet szerinti egészségügyi szolgáltatás – figyelemmel az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendeletre (a továbbiakban: R.) – csak orvosi indikáció alapján, az Egészségbiztosítási Alapból e feladatra finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál vehető igénybe térítésmentesen.

2. § (1) A meddőség kezelése körébe tartozik

a) az orvosi vizsgálatok közül:

aa) a meddőség tényének és okának megállapításához szükséges orvosi vizsgálat,

ab) az ivarsejtek adományozását megelőző, a donor egészségi állapotának és genetikai alkalmasságának megállapítását célzó orvosi vizsgálatok,

ac) a tárolt ivarsejtek tárolás és felhasználás előtti orvosi vizsgálata,

ad) az embrióadományozást megelőző – a recipiensre és az embrióra vonatkozó – vizsgálatok;

b) az ivarszervek reprodukciós funkcióját javító kezelések;

c)2 az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások közül

ca) a testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés (R. 1. számú melléklet 1. pont, 4. pont, 5. pont),

cb)3 az ivarsejt adományozásával vagy saját célra lefagyasztott ivarsejt felhasználásával történő testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés (R. 1. számú melléklet 2. pont),

cc) embrióadományozással végzett embrióbeültetés (R. 1. számú melléklet 3. pont), valamint

cd) a női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermékenyíthetőségét, valamint a megtermékenyített ivarsejt megtapadását, fejlődését elősegítő egyéb módszer (R. 1. számú melléklet 6–7. pont)

körében legfeljebb öt teljes, az embrió beültetésével végződő beavatkozás – ideértve a felsorolt eljárások során keletkezett, fagyasztva tárolt embriók beültetését is, ha azok a korábbi eljárások során kerültek fagyasztásra (R. 1. számú melléklet 8. pont) –, illetve

ce) a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel végzett mesterséges ondóbevitelből (R. 1. számú melléklet 9.1. pont) legfeljebb hat,

cf) adományozott ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitelből (R. 1. számú melléklet 9.2. pont) legfeljebb hat

beavatkozás.

(1a)4 Ha az (1) bekezdés c) pont ca)–cd) alpontja szerinti öt teljes, az embrió beültetésével végződő beavatkozás eredményeként legalább egy gyermek élve születik, úgy további négy teljes beavatkozás vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére.

(1b)5 Ha az (1) bekezdés c) pont ce) és cf) alpontja szerinti beavatkozások eredményeként legalább egy gyermek élve születik, úgy további négy teljes beavatkozás vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a meddőség kezelése körébe tartozik

a)6 az egészségi okból, szakorvosi javaslat alapján ivarsejteket fagyasztva tárolás céljából a letétet elfogadó szolgáltatónál ivarsejt letétbe helyezése az (1) bekezdés c) pontjában foglalt beavatkozásokhoz szükséges mennyiségben, az R. 4. számú mellékletében felsorolt javallatoknak megfelelően,

b) az embrió Magyarországon végzett, későbbi meddőségkezelés céljára – a szolgáltató által meghatározott, indokolt számban, legfeljebb azonban 5 év időtartamra – embrióletétbe helyezése.

2/A. §7 (1)8 A 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egyes beavatkozások, továbbá a (2) bekezdés szerinti letét térítésmentesen akkor vehető igénybe, ha az R. 1. §-ában, valamint 1/A–1/C. §-ában foglalt feltételek a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel fennállnak.

(2) A kötelező egészségbiztosítás terhére nem vehető igénybe az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás, ha

a)9 a beavatkozásra az R. 1/A. §-ának b) pontja szerinti esetben, nem egészségügyi indokból kerül sor,

b) az ivarsejtek letételére nem egészségügyi indokból kerül sor,

c) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kérelmező az ellátás visszautasítását megalapozó állapotban van.

(2a)10 Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás a kötelező egészségbiztosítás terhére a nő reprodukciós kora felső határának eléréséig, de legfeljebb 45. életéve betöltéséig kezdhető meg.

(3)11 Ha a 2. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti egyes kezeléseket, illetve beavatkozásokat nem fekvőbeteg részére nyújtják, úgy a szükséges gyógyszerek biztosítására a járóbeteg-ellátás szabályai szerint kerül sor.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés ca)–cd) pontja szerinti egyes beavatkozások térítésmentesen évente több alkalommal, de legalább az egyes beavatkozások közötti három hónapos időközökkel vehetők igénybe.

(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egyes beavatkozások – a beavatkozás megszakítása esetén – térítésmentesen akkor vehetők igénybe, ha a megkezdett beavatkozás megszakításának orvosi indoka volt, vagy a megkezdett beavatkozás megszakítására az egészségügyi szolgáltatóra visszavezethető indok miatt került sor.

4. § Az, aki nem orvosi indikáció alapján vette igénybe a művi meddővétételre irányuló szolgáltatást, a 2. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokat csak a teljes térítési díj megfizetése mellett veheti igénybe.

5. § (1) E rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)12

6. §13 A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseket a Módr. hatálybalépését14 követően történő meddőségi kezelésre irányuló jelentkezések esetében kell alkalmazni.

1

Az 1. § a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdésének c) pontja a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 8. § (2) bekezdésének b) pontjával megállapított, az 50/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 2. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján a 2002. 01. 27. napjáig elvégzett, az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozásokat a teljes beavatkozások számának szempontjából figyelembe kell venni, erről a biztosított a szolgáltatás igénybevételét megelőzően írásban nyilatkozik.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1a) bekezdését a 18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § (1b) bekezdését a 18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2/A. § (1) bekezdése a 32/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2/A. § (2) bekezdésének a) pontját a 18/2001. (VI. 1.) AB határozat 1998. július 1. napjára visszamenőleg megsemmisítette. A 2/A. § (2) bekezdésének a) pontját újonnan a 32/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 2/A. § (2a) bekezdését a 18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

11

A 2/A. § (3) bekezdését a 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 7. §-a iktatta a szövegbe.

12

Az 5. § (2)–(3) bekezdését az 50/2001. (XII. 28.) EüM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A hatálybalépés időpontja 2017. október 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére