• Tartalom

1997. évi LVI. törvény

1997. évi LVI. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–9. §2

10. § (1) E törvény – az 1., a 3., a 7–9. §, valamint a 10. § (2)–(4) bekezdése kivételével – 1998. január 1-jén lép hatályba. A 3. és a 7. § 1997. július 1-jén, az 1., a 8–9. §, valamint a 10. § (2)–(4) bekezdés 1997. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A helyi önkormányzat által foglalkoztatott – az 1., valamint a 8–9. §-ban foglalt rendelkezéssel érintett – személyek munkaviszonya 1997. szeptember 1-jével közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.

(3) A Kjt. 1. §-ának (3) bekezdése szerinti foglalkoztatás időtartamának kivételével

a)3 a helyi önkormányzattal 1992. július 1-je után fennállt munkaviszony időtartamát a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításánál [Kjt. 64. § (2) bekezdés, 87/A. § (1) bekezdés] figyelembe kell venni;

b) a Kjt. 37. § (4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a helyi önkormányzattal 1992. július 1-je után fennállt munkaviszonyok időtartamát a helyi önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként kell figyelembe venni.

(4) A (2) bekezdés alapján létrejött közalkalmazotti jogviszonyok esetében a közalkalmazott alapilletményének és illetménypótlékának együttes összege a jogviszonyváltozást megelőző személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékának [Mt. 151/A. § (2) bekezdés] együttes összegénél nem lehet kevesebb.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. június 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. június 27. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 11. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–9. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 304. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. § (3) bekezdésének a) pontja a 2003: CXVIII. törvény 12. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére