• Tartalom

61/1997. (XI. 19.) AB határozat

61/1997. (XI. 19.) AB határozat1

1997.11.19.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Széchenyi Professzori Ösztöndíj odaítéléséről szóló 17/1996. (XII. 13.) MKM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
INDOKOLÁS
I.
1. A Széchenyi Professzori Ösztöndíj odaítéléséről szóló 17/1996. (XII. 13.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ösztöndíjban az részesülhet, aki ,,a pályázati felhívásnak a Művelődési Közlönyben történt meghirdetése időpontjában az 55. évét még nem töltötte be''.
Az R. e rendelkezése alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése tárgyában három indítvány érkezett. Az Alkotmánybíróság az indítványokat egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.
2. Az indítványozók álláspontja szerint az R. 2. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak miatt alkotmányellenes:
a) Az R. kifogásolt előírása ellentétes a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 10/A. § (1) bekezdésével, amely meghatározza a Széchenyi Professzori Ösztöndíjban (a továbbiakban: ösztöndíj) részesíthetők körét. Az Ftv. e rendelkezése kizárólag a minősített oktatók oktatói és tudományos teljesítményét állapítja meg az ösztöndíjban részesítés feltételéül. Ez a törvényi rendelkezés ezen túlmenően feltételt nem szab, a korhatárról sem rendelkezik, ezért az R. támadott rendelkezése törvényellenesen szűkíti a pályázatban résztvevők körét.
b) Az R. vizsgált rendelkezésében az 55. évi korhatár megállapítása sérti az Alkotmány 70/A. §-ában megfogalmazott diszkrimináció tilalmát. A sérelmezett rendelkezés hátrányos megkülönböztetést tesz a minősített oktatók körében egyrészt a professzorok között, másrészt az 55. életévet betöltött professzorok és az egyéb minősített oktatók tekintetében. Ez a rendelkezés ugyanis nem kezeli a minősített oktatókat egyenlőként, csorbát ejt az emberi méltóságon, közöttük az életkor szerint negatív diszkriminációt alkalmaz, amelyre a miniszternek az ösztöndíj törvényben megjelölt célja szerint nincs felhatalmazása. A megkülönböztetés önkényes, azt semmilyen ésszerű ok nem indokolja. Az életkori korlátozás alkalmazása nem elengedhetetlen a törvényi cél eléréséhez, sőt azzal kifejezetten ellentétes, és az kirívóan nagy különbséghez vezet a minősített oktatók között.
Az R. szerinti életkor meghatározása nem a fiatal, kezdő oktatók támogatását és indokolt pozitív diszkriminációját jelenti, hanem az ,,idősebb'' oktatók ösztöndíjból való kizárását célozza, amely az Ftv. egyéb rendelkezéseivel is ellentétes. Az Ftv. 17. § (6) bekezdés a) pontja szerint az egyetemi tanárt a köztársasági elnök – egyebek mellett – felmenti, ha elérte 70. életévét. Az Ftv. e rendelkezése ,,annak a nyilvánvaló ténynek jogszabályi honorálásán alapul, hogy a szellemi, tudományos alkotóképesség nem csökken az általános nyugdíjkorhatár elérésével, hanem ellenkezőleg, a tudós ekkorra éri el alkotóerejének azt a csúcsát, amit a törvény alapján még legalább egy évtizedig a szellemi-tudományos élet javára hasznosíthat''. Az Ftv. 63. § (4) bekezdése alapján pedig csak a szervezeti egység vezetését nem láthatja el 65. év feletti személy, tehát oktatóként, kutatóként változatlanul tovább dolgozhat. Mindezek alapján az R.-ben megszabott 55. évi korhatár megállapítását nem indokolhatja az általános nyugdíjkorhatár betöltése sem.
c) Az egyik indítvány szerint az R. vizsgált szabálya sérti az Alkotmány 70/G. § (1) bekezdését is, mert felhatalmazás nélkül, alkotmányellenes, negatív diszkriminációt alkalmaz az 55. évet betöltött, minősített oktatók tekintetében.
d) Az indítványozók az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 43. § (4) bekezdése alapján az R. 2. § (1) bekezdés b) pontjának visszaható hatályú megsemmisítését kérték, mert azt a jogbiztonság érdeke indokolja, és ahhoz a kezdeményezőknek is különösen fontos érdeke fűzőzik.
II.
Az Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt döntését a következőkkel indokolja.
1. Az Alkotmány 37. § (3) bekezdése alapján ,,a Kormány tagjai feladatuk ellátása körében rendeleteket adhatnak ki. Ezek azonban törvénnyel vagy a Kormány rendeletével és határozatával nem lehetnek ellentétesek''.
Az ösztöndíjról az Ftv. 10/A. §-a rendelkezik, amelynek szövegét az e törvény módosításáról rendelkező 1996. évi LXI. törvény 11. § (1) bekezdése állapította meg 1997. január 1-jei hatállyal.
Az Ftv. 10/A. §-a a következő előírásokat tartalmazza:
,,(1) E törvény alapján pályázati rendszerben Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesíthetők azok a minősített oktatók, akiket a művelődési és közoktatási miniszter által létrehozott kuratórium tudományos és oktatói teljesítményeik alapján arra érdemesnek ítél.
(2) Az ösztöndíj négy évre nyerhető el, és mértéke a mindenkori minimálbér nyolcszorosa.
(3) Az ösztöndíjban részesíthetők száma évente újabb ötszáz fő.
(4) Az ösztöndíj odaítélésének részletes feltételeit miniszteri rendelet állapítja meg.''
Az Ftv. idézett 10/A. § (1)–(3) bekezdése meghatározza az ösztöndíj alapvető szabályait. Ezek körében megállapítja az ösztöndíjban részesítés általános feltételeit, annak időtartamát és mértékét, valamint az abban évente részesíthetők számát. Az Ftv. 10/A. § (1) bekezdése meghatározza az e törvény alapján pályázati rendszerben ösztöndíjban részesíthetők körét. E rendelkezés az ösztöndíjban részesíthető alanyi kör tagjaiként a minősített oktatókat jelöli meg. Ebbe az alanyi körbe tehát valamennyi minősített oktató beletartozik. Az Ftv. az ösztöndíjban részesítés alapjául kizárólag a minősített oktatók tudományos és oktatói teljesítményét határozza meg. Egyéb feltételt, más ismérvet és szempontot, így korhatárt sem állapít meg a törvény.
Az Ftv. az ösztöndíj megszerzésére való pályázás jogát valamennyi minősített oktató részére biztosítja. Az R. kifogásolt 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 55. évét betöltött oktató ösztöndíjban nem részesülhet. A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint pedig a pályázaton csak az vehet részt, aki a 2. §-ban foglalt feltételeknek megfelel. Az R. tehát az 55. évüket már betöltött oktatókat kizárja a pályázati rendszerből és az ösztöndíjban való részesülés lehetőségéből.
Az Ftv. 10/A. § (4) bekezdése az ösztöndíj odaítélése részletes feltételeinek szabályozására ad felhatalmazást. E felhatalmazás alapján a miniszter csak az ösztöndíj odaítélésének, így a pályázat kiírásának, benyújtásának és elbírálásának szabályait és nem az elnyerés – az elnyerésre való jogosultság – feltételeit határozhatja meg. Az R. kifogásolt rendelkezése tehát a törvényben meghatározott alanyi kört felhatalmazás nélkül szűkítette.
Az ösztöndíjat az Ftv. 10/A. § alapította. E § (1) bekezdése értelmében az ösztöndíj pályázati rendszerben nyerhető el, arra senki sem rendelkezik alanyi joggal. Ebből azonban nem következik, hogy a törvény által meghatározott, a pályázati rendszerben részt vehető alanyi kört a végrehajtási rendelet külön felhatalmazás nélkül szűkíthetné.
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az R. 2. § (1) bekezdés b) pontja ellentétes az Ftv. 10/A. § (1) bekezdésével, ezáltal sérti az Alkotmány 37. § (3) bekezdését, ezért azt megsemmisítette.
Tekintettel arra, hogy egyrészt e határozat közzétételéig ösztöndíjban részesültek jóhiszeműen szerzett jogokhoz jutottak, másrészt pedig közülük többen alakították munkaviszonyaikat és életkörülményeiket az R.-ben előírt követelményekhez, az Alkotmánybíróság az R. alkotmányellenes rendelkezését nem visszamenőleges hatállyal, hanem e határozat közzétételének napjával semmisítette meg. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság külön is hangsúlyozza, hogy a megsemmisítés az R. alapján e határozat közzétételéig odaítélt ösztöndíjakhoz való jogot nem érinti.
2. Mivel az Alkotmánybíróság az R. kifogásolt rendelkezését törvényi rendelkezésbe ütközés miatt megsemmisítette, a diszkrimináció alkotmányi tilalmának sérelmét kifogásoló indítványok megalapozottságát nem vizsgálta.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
* * *
Bár az indítványozók a professzori ösztöndíj elnevezését is kifogásolták, de ezen az alapon a sérelmezett rendelkezések megsemmisítésére határozott kérelmet nem terjesztettek elő, az Alkotmánybíróság szükségesnek tartja megállapítani: az egyetemi autonómiának a professzori minősítéssel és a professzori megbízással összefüggő jogait sérti az, hogy az Ftv.-ben, valamint az R.-ben szabályozott és egyetemen kívüli testület által odaítélhető ösztöndíj elnevezésében a ,,professzori'' jelző szerepel, jóllehet ebben az ösztöndíjban nemcsak professzorok részesülhetnek.
Alkotmánybírósági ügyszám: 354/B/1997/6
1

A határozat az Alaptörvény 5. pontja alapján hatályát vesztette 2013. április 1. napjával. E rendelkezés nem érinti a határozat által kifejtett joghatásokat.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére