• Tartalom

62/1997. (XI. 7.) BM rendelet

62/1997. (XI. 7.) BM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról1

2011.09.30.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: törvény) kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)2 E rendelet hatálya a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó, az 1–1/A. számú mellékletben felsorolt szervekre, valamint az e szerveknél a 3. számú mellékletben felsorolt munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.

(2)–(3)3

(4)4

(5)5 E rendeletnek a képesítési követelményre vonatkozó rendelkezései kiterjednek a helyi önkormányzatok által fenntartott hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál foglalkoztatott közalkalmazottakra is.

2. §6 (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóknál – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 18. életévét betöltött, az adott munkakörbe tartozó feladatok ellátásához megfelelő szintű magyar nyelvtudással rendelkező, büntetlen előéletű személlyel létesíthető közalkalmazotti jogviszony.

(2)7

(3)8 Az OKF-nél a 3. számú melléklet „A” részében felsorolt ügyintézői és ügyviteli munkakörök, továbbá a biztonságtechnikai előadó, az éjjeliőr, a fegyveres biztonsági őr, a fegyveres biztonsági őrparancsnok, a felvezető (őrparancsnok helyettes), a kapus, a portás, a készültségi ügyeletes, az őrparancsnok (őrségparancsnok-helyettes), az őrségparancsnok, a telefonközpont-kezelő és a telefonszerelő munkakörök esetében kizárólag magyar állampolgárságú személlyel létesíthető közalkalmazotti jogviszony.

2/A. §10

2/B. §11 Az OKF-nél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében nem kötelező pályázat kiírása:

a) abban a munkakörben, amelyre vonatkozóan – 90 napon belül – már legalább két alkalommal eredménytelen volt a pályázati kiírás, és

b) abban a munkakörben, amelynek haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos ellátás nyújtásához szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközzel nem biztosíthatóak.

3. §12

3/A–3/B. §14

3/C. §15 (1) Az OKF-nél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a Kjt. 22. § (1)–(2) bekezdésével összefüggésben a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek a 3. számú melléklet „A” részében a meghatározott ügyintézői munkakörök.

(2) Az OKF-nél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául figyelembe vehető jogi szakvizsga, mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés, okleveles könyvvizsgálói képesítés, doktori fokozat (PhD, DLA), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.

3/D. §16 (1) Az OKF-nél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak: az általános követelményekből és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből. Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó szakmai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.

(2) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje

a) a munkáltató tevékenységét, szervezeti és működési szabályzatát, egyéb belső szabályzatait, kollektív szerződését, valamint

b) az intézmény működési céljait, azok gyakorlati megvalósulását.

(3) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, a katasztrófavédelmi tevékenység gyakorlati feladatait,

b) megismerje a munkáltató tevékenységének sajátos problémáit, valamint

c) elmélyítse a munkaköre ellátásához szükséges ismereteket.

(4) A katasztrófavédelmi intézményen belül történő munkakör változás esetén a gyakornoktól nem lehet megkövetelni a már teljesített általános követelmények elsajátításának megismétlését.

(5) A munkáltató szakterületenként szakmai segítőt jelöl ki, aki segíti a gyakornok felkészülését. Megfelelő képzettséggel, gyakorlattal rendelkező közalkalmazotti munkatárs hiányában a munkáltatóval hivatásos szolgálati jogviszonyban álló munkatárs is megbízható szakmai segítő tevékenység ellátásával. A szakmai segítő szövegesen értékeli a gyakornok teljesítményét. Az intézmény vezetője döntése előtt mérlegeli a szakmai segítők együttesen kialakított véleményét.

(6) A gyakornok munkanaplót vezet, amely tartalmazza az elvégzett feladatokat.

(7) A munkáltató a munkakör önálló ellátásához szükséges gyakorlati, elméleti ismeretek számonkérése érdekében a gyakornok részére félévente vizsgafeladatot jelöl ki. A vizsgafeladatot a szakmai vezető (segítő) az önálló feladatellátás szempontjából írásban értékeli.

(8) A szakmai vezető (segítő) a gyakornok szakmai előrehaladásáról – a (6) bekezdés szerinti munkanaplót, valamint a (7) bekezdés szerinti vizsgafeladatot is alapul véve – a munkáltató részére félévente értékelést készít. Az értékelés tartalmazza

a) a gyakornok által az adott időszakban elvégzett feladatok főbb típusait,

b) a feladatok által megkövetelt tevékenységek körét, valamint

c) a gyakornok által elsajátított gyakorlati, elméleti ismereteket.

(9) A gyakornok a rá vonatkozó értékelésbe betekinthet, és amennyiben annak tartalmát kifogásolja, írásos véleményét az értékeléshez mellékelni kell.

(10) A munkáltató félévente a gyakornok tevékenységét írásban – az elvégzett feladatok végrehajtása során nyújtott teljesítmény és a számonkérés alapján – minősíti. A munkáltató a minősítést a közalkalmazott közvetlen felettese mellett – ha személyük nem azonos – a szakmai vezető (segítő) értékelésének, javaslatának ismeretében készíti el.

(11) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai kötelezettségek, a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeinek, és a gyakornok szakmai vezetője (segítője) feladatainak részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő részletes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minősítés különös szabályait a munkáltató által megállapított gyakornoki szabályzat tartalmazza.

4. § (1) A magasabb vezetői beosztások:

a) főigazgató,

b) főigazgató-helyettes,

c) igazgató,

d) igazgatóhelyettes,

e) főiskolai főtitkár,

f) főosztályvezető,

g) főosztályvezető-helyettes,

h) főszerkesztő.

i)17 főszerkesztő-helyettes.

(2) A vezetői beosztások:

a) tanszékvezető,

b) osztályvezető,

c) tanszékvezető-helyettes,

d) osztályvezető-helyettes,

(3) A magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség és legalább ötéves szakmai gyakorlat.

5. § (1)18 A pályázati eljárás lefolytatása esetén a pályázatot a Hivatalos Értesítőben kell meghirdetni.

(2)19

6. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a nyugdíjkorhatárt megelőző 5 év kivételével – írásban köteles minősíteni a ,,B''–,,J'' fizetési osztályokba tartozó közalkalmazottat:

a) háromévi közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő után, valamint azt követően hatévenként;

b) a minősítésben a hibák kijavítására adott határidő lejártakor.

(2) A minősítés záró részében a közalkalmazott

a) kiválóan alkalmas,

b) alkalmas,

c) kevéssé alkalmas,

d) alkalmatlan

összegző értékelést kaphat.

(3) A közalkalmazott kérésére a minősítés kialakításakor be kell vonni a munkáltatónál működő munkavállalói érdekképviseleti szervezetet és a minősítésben foglalt megállapításokra tett észrevételeit a minősítést tartalmazó iraton rögzíteni kell.

7. § Összeférhetetlen a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítése, ha

a) a munkavégzés a munkáltató tevékenységi körébe is tartozik, vagy ha a munkavégzésre a közalkalmazott munkáltatójával gazdasági vagy egyéb elszámolási kapcsolatban álló munkáltatónál kerül sor;

b) a munkavégzés veszélyezteti a közalkalmazott munkaköri kötelezettségének teljesítését, melynek eseteit a kollektív szerződés határozza meg.

7/A. §20 (1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 117. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti napi munkaidő tartamának alapulvételével a felsőoktatási intézményeknek az alkalmazás, az előmenetel, a folyamatos alkalmasság követelményeit meghatározó oktatói-kutatói követelményrendszerben az egyes oktatói munkaköröket illetően szabályozni kell a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 35. §-ának (1) bekezdése a) pontja szerinti oktatói foglalkozások és az Ftv. 35. §-ának (2) és (3) bekezdése szerint ellátandó feladatok figyelembevételével a legkisebb kötelező óraszámot.

(2) Az intézményi oktatói követelményrendszerben és a közalkalmazotti munkakör leírásában az (1) bekezdésen túl meg kell határozni az Ftv. 35. §-ának (1)–(3) bekezdése alapján kötetlen munkaidővel járó oktatói feladatokat is. Így különösen azokat, amelyek biztosítják a hallgatókkal való kellő időtartamú és gyakoriságú kapcsolattartást, a főiskolai képzési és kutatóhelyek szellemi műhelyként való működtetést. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaidő beosztásának meghatározása során előírhatja a munkahelyen való tartózkodás rendjét.

8. § Lakáson töltött – nyolc órát meg nem haladó – készenlétet követően a közalkalmazottat pihenőidő nem illeti meg.

9. §21 (1) Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket, valamint a munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket – a (2) bekezdésben meghatározott munkakörök kivételével – az R. 3. számú melléklete tartalmazza.

(2)22

10. § (1) A munkáltató véglegesen mentesítheti a szakirányú iskolai végzettség megszerzésének kötelezettsége alól az öregségi nyugdíjkorhatár – ideértve a korkedvezménnyel elért jogosító időpontot is – elérése előtt 10 évvel, a legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, határozatlan időre kinevezett közalkalmazottat.

(2) Az 1992. december 31. napja előtt adott mentesítés mindaddig érvényes, ameddig a közalkalmazottat változatlan munkakörben foglalkoztatják.

(3)23 A 4. számú mellékletben szereplő képesítési követelménynek nem megfelelő közalkalmazottak az előírások alól 2005. december 31-ig mentesülnek.

11. § A magasabb vezető és a vezető beosztású közalkalmazott vezetői pótlékának a mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

12. § A Rendőrtiszti Főiskola egyes oktatóit illetménypótlék illeti meg, amelynek mértéke:

a) főiskolai adjunktus esetén a pótlékalap 25 százaléka;

b) főiskolai docens esetén a pótlékalap 75 százaléka;

c) főiskolai tanár esetén a pótlékalap 200 százaléka;

d) egyetemi tanár esetén a pótlékalap 300 százaléka.

13. § (1) A főpénztáros és pénztáros munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, feltéve, hogy a munkakörébe legalább havi egymillió forint összegű készpénzforgalom lebonyolítása tartozik, pénzkezelési pótlékra jogosult.

(2) A pótlék mértéke a külön törvényben megállapított pótlékalap 10 százaléka.

14. §24 E rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

a)–b)25

1. számú melléklet a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez26

1/A. számú melléklet a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez27


Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ágazati irányítása alá tartozó szervek

1. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és alárendelt szervei (a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kivételével)

2. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

2. számú melléklet a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez28

2/A. számú melléklet a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez29


A 3. számú mellékletben felsorolt munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak felett munkáltatói jogkört gyakorlók

1. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója

2. Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatója

3. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

4. Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

5. Országház Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

6. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója

7. JOGAR Továbbképző Központ és HOTEL igazgatója

3. számú melléklet a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez30


A)

A közalkalmazottak által betölthető egyes beosztások megnevezése, fizetési osztálya, valamint a vezetői pótlék mértéke31

Munkakörök, beosztások

Fizetési osztályok

Vezetői
pótlék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Magasabb vezetői beosztások

Főigazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

Főigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

Főiskolai főtitkár

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

300%

Főosztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

Főosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

225%

Főszerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

Főszerkesztő-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

Igazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

Igazgatóhelyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

Vezetői beosztások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

Osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150%

Tanszékvezető

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

200%

Tanszékvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

150%

Oktatói munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyetemi tanár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Főiskolai adjunktus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

Főiskolai docens

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

Főiskolai tanár

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

Főiskolai tanársegéd

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

Nyelvtanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Testnevelő tanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Ügyintézői munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatbázis-felelős

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

Adószakértő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Anyagkönyvelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

Csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Ellenőr

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Előadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Energetikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Filmlaborvezető

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Fordító

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

Főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Főenergetikus

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

Főkönyvelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Főmérnök

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Főpénztáros

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Főrevizor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Gazdasági hivatalvezető

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

Gondnokságvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

Kalkulátor

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Könyvelő

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Könyvvizsgáló

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Közgazdász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

Lektor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Mérnök (a szakterületre utaló megnevezéssel)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Műszaki ellenőr

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Műszaki szerkesztő

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Olvasószerkesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Operatőr

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

 

Pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Pénztáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Revizor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Segédhivatal-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Sokszorosító és leíró irodavezető

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Statisztikai ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Statisztikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Szakértő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

Számfejtő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Számítástechnikai programozó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Számítástechnikai szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Számítógép-hálózat üzemeltető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Személyzeti-munkaügyi főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Szerkesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Szociális ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

 

Szoftverfejlesztő, informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Tördelő- és képszerkesztő

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

Tördelő-szerkesztő

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

Újságíró

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Üzemgazdász, ügyvitelszervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Ügyviteli munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagnyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Hírforgalmazó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kartotékkezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvántartó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Osztálytitkár

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi nyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Rajzoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Segédelőadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Személyzeti-munkaügyi nyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Telex-, telefaxkezelő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminálkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Titkárnő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Ügykezelésvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Ügykezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fizikai munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autófényező

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Autószerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Autóvillamossági-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Asztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Ács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Állatgondozó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bádogos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Beosztott szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Beszerző

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Betanított munkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztonságtechnikai előadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Boltvezető

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Boltvezető-helyettes

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Burkoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Büfés

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Büfévezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Cipész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Cukrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Csomagolási szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Eligazító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erőműkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Esztergályos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Éjjeliőr

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étteremvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fegyveres biztonsági őr

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fegyveres biztonsági őrparancsnok

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Felszolgáló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Felvezető (őrparancsnok-helyettes)

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Felvonószerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Festő-mázoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fényező-mázoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fényképész

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fodrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fűtésszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Garázsmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gazdaasszony

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdaságvezető (főkertész)

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gázszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépjárművezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gondnok

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Hajóvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Házfelügyelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Hegesztő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Helikopter-főszerelő

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

Helikopterszerelő

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Híradástechnikai szerelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Hűtőgépszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Indító

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Jegyszedő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapus, portás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karosszéria-lakatos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kábelszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kályhafűtő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárpitos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kertész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Készültségi ügyeletes

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kézbesítő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Kocsimosó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konyhalány, mosogató

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konyhamészáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Konyhafőnök, konyhavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kőműves

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Könyvkötő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Laboráns

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Lakatos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Liftkezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentős

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosodavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Mozigépész

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Műhelyvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Műszerész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Művezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Nyomdai berakó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Nyomdász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Nyomóforma-készítő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Őrparancsnok (őrségparancsnok-helyettes)

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Őrségparancsnok

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

Önálló szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Pincemester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Raktárkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Raktáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Raktárvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Részlegvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Részlegvezető szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Ruhatáros

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segédmunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokszorosító

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Szállítómunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személy- és vagyonőr

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Szobalány

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szövegfeldolgozó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Takarító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Telefonközpont-kezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonszerelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Úszómester

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üveges

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Vezetőtechnikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Villanyszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Vízijármű-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Vízszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Vízvezeték-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 
B)

Képesítési követelmények

1. Az ,,A'', ,,B'', ,,C'', ,,D'', ,,E'', ,,G'', ,,I'' közalkalmazotti fizetési osztályokba tartozó munkaköröknél a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény előírásainak megfelelő, az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben (OKJ) szereplő vagy az ott megjelölt szakképesítésekkel egyenértékű – ha jogszabály másként nem rendelkezik –, a szakképesítés megszerzésének időpontjában államilag elismert szakképesítések fogadhatók el.

2. Az ,,E'' közalkalmazotti fizetési osztályba tartozó munkaköröknél az OKJ-ben szereplő szakképesítések mellett különösen az alábbi szakvizsgák is elfogadhatók:
adóügyi szakvizsga,
felsőfokú államháztartási,
felsőfokú energetikus,
felsőfokú iparjogvédelmi,
felsőfokú munkaügyi,
felsőfokú munkavédelmi,
felsőfokú raktározási szaktanfolyam,
felsőfokú személyzeti,
felsőfokú társadalombiztosítási,
folyamatszervezői,
képesített fővállalkozói,
közép- és felsőfokú tervgazdasági és beruházási,
okleveles árszakértői,
okleveles ügyvitelszervező,
programtervezői,
rendszerszervezői,
szabványkiadvány-szerkesztői,
szabványosítási vezetői,
számítógép-műszaki,
számítógép-programozó,
ügyvitelgépesítés-szervező.

3. A ,,B'', ,,C'' és ,,D'' közalkalmazotti fizetési osztályba tartozó munkaköröknél az OKJ-ben szereplő szakképesítések mellett különösen az alábbi középfokúnak minősülő szakvizsgák fogadhatók el:
alapfokú statisztikai,
alapfokú tervgazdasági és beruházási,
képesített könyvelő,
középfokú iparjogvédelmi,
középfokú munkaügyi,
középfokú műszaki ellenőri,
középfokú személyzeti,
szabványszerkesztői,
középfokú szociálpolitikai,
társadalombiztosítási ügyintézői,
ügyvitelszervezői szakvizsga.

4. Azokban az ,,F'' és ,,H'' közalkalmazotti fizetési osztályba tartozó vezetői beosztásokban, munkakörökben, amelyekben többféle oktatási intézmény is biztosítja a szakirányú végzettséget:
a) a jogi szakismereteket igénylő, igazgatási és jogi feladatokkal járó, valamint szervezési és titkársági feladatokat ellátó vezetői beosztásokban, munkakörökben:
– tudományegyetem állam- és jogtudományi kara,
– Államigazgatási Főiskola,
– Rendőrtiszti Főiskola;
b)32 közgazdasági, pénzügyi, számviteli vezetői beosztásokban, munkakörökben:
– közgazdaságtudományi egyetem,
– Budapesti Gazdasági Főiskola;
c) műszaki munkakörökben:
– műszaki egyetem (a megfelelő szakképesítést biztosító kar),
– műszaki főiskola (a megfelelő szakképesítést biztosító kar),
– katonai műszaki főiskola fegyvertechnikusi, híradó, vegyvédelmi, műszaki vagy gépjármű-üzemeltetési tagozat,
vagy az a)c) pontokban felsorolt felsőoktatási intézményekben szerzett iskolai végzettséggel egyenértékű diploma vagy szakképesítés fogadható el.

5. Ha jogszabály meghatározza, hogy a vezetői beosztás munkakör milyen szakképesítést adó iskolai végzettséggel, egyéb szakképesítéssel látható el a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a szükséges szakképesítéssel rendelkeznie kell.

6. Ha e rendelet nem tartalmazza a munkáltató által alkalmazni kívánt munkakörre vonatkozóan a megfelelő munkaköri megnevezést, akkor a munkakör ellátására alkalmazni kívánt közalkalmazottat a hasonló munkaköri feladatokat igénylő, a rendeletben szereplő munkakörbe kell besorolni a vonatkozó szabályok szerint.

4. számú melléklet a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez33

5. számú melléklet a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez34


1–5.35
6.36 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és alárendelt szervei (a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kivételével)
7.37 Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
1

A rendeletet a 37/2011. (X. 28.) BM rendelet 9. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2011. november 5. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 9. § (2)–(3) bekezdése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési követelmény alól 1992. december 31. napja előtt adott mentesítés mindaddig érvényes, ameddig a közalkalmazottat változatlan munkakörben foglalkoztatják. A képesítési követelmények alól a 2011. november 5. előtt adott felmentés és mentesítés érvényességét a 37/2011. (X. 28.) BM rendelet hatálybalépése nem érinti.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2)–(3) bekezdését a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet 8. § (5) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § új (4) bekezdését a 15/1999. (VII. 13.) BM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, s egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta. Az 1. § (4) bekezdését a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet 8. § (5) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 15/1999. (VII. 13.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése.

6

A 2. § a 13/2004. (V. 11.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 7. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

7

A 2. § (2) bekezdését a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet 8. § (5) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 8. § (3)–(4) bekezdése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési követelmények alól 1992. december 31. napja előtt adott mentesítés mindaddig érvényes, ameddig a közalkalmazottat változatlan munkakörben foglalkoztatják; a 2009. április 25. napja előtt, a képesítési követelmények alól adott felmentés és mentesítés érvényességét a hatályon kívül helyezés nem érinti.

8

A 2. § (3) bekezdését a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A 2/A. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást az 1/2008. (I. 8.) IRM rendelet 6. §-a iktatta be.

10

A 2/A. §-t az 1/2008. (I. 8.) IRM rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet 8. § (5) bekezdésének a) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 8. § (3)–(4) bekezdése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési követelmények alól 1992. december 31. napja előtt adott mentesítés mindaddig érvényes, ameddig a közalkalmazottat változatlan munkakörben foglalkoztatják; a 2009. április 25. napja előtt, a képesítési követelmények alól adott felmentés és mentesítés érvényességét a hatályon kívül helyezés nem érinti.

11

A 2/B. §-t a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet 2. §-a iktatta be.

13

A 3/A. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást az 1/2008. (I. 8.) IRM rendelet 7. §-a iktatta be.

14

A 3/A–3/B. §-t az 1/2008. (I. 8.) IRM rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet 8. § (5) bekezdésének a) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 8. § (3)–(4) bekezdése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési követelmények alól 1992. december 31. napja előtt adott mentesítés mindaddig érvényes, ameddig a közalkalmazottat változatlan munkakörben foglalkoztatják; a 2009. április 25. napja előtt, a képesítési követelmények alól adott felmentés és mentesítés érvényességét a hatályon kívül helyezés nem érinti.

15

A 3/C. §-t a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet 3. §-a iktatta be.

16

A 3/D. §-t a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet 3. §-a iktatta be.

17

A 4. § (1) bekezdésének i) pontját a 15/1999. (VII. 13.) BM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

18

Az 5. § (1) bekezdése a 33/2011. (IX. 29.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (2) bekezdését az 1/2008. (I. 8.) IRM rendelet 9. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 7/A. §-t a 4/2001. (II. 6.) BM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

21

A 9. § a 4/2001. (II. 6.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

22

A 9. § (2) bekezdését a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet 8. § (5) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 8. § (3)–(4) bekezdése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési követelmények alól 1992. december 31. napja előtt adott mentesítés mindaddig érvényes, ameddig a közalkalmazottat változatlan munkakörben foglalkoztatják; a 2009. április 25. napja előtt, a képesítési követelmények alól adott felmentés és mentesítés érvényességét a hatályon kívül helyezés nem érinti.

23

A 10. § (3) bekezdését a 4/2001. (II. 6.) BM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

24

A 14. § bevezető szövegrésze a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 193. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 14. § a)–b) pontját a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 193. pontja hatályon kívül helyezte.

26

Az 1. számú mellékletet a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet 8. § (5) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

27

Az 1/A. számú mellékletet a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

28

A 2. számú mellékletet a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet 8. § (5) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 2/A. számú mellékletet a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

30

A 3. számú melléklet a 15/1999. (VII. 13.) BM rendelet 5. §-ának (1) és (2) bekezdésével, illetve mellékletével megállapított szöveg.

31

A 3. számú melléklet A) részének címe a 13/2004. (V. 11.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

32

A 3. számú melléklet B) rész 4. pontjának b) alpontja az 1/2008. (I. 8.) IRM rendelet 9. § (3) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 4. számú mellékletet a 4/2001. (II. 6.) BM rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet 8. § (5) bekezdésének a) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 8. § (3)–(4) bekezdése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési követelmények alól 1992. december 31. napja előtt adott mentesítés mindaddig érvényes, ameddig a közalkalmazottat változatlan munkakörben foglalkoztatják; a 2009. április 25. napja előtt, a képesítési követelmények alól adott felmentés és mentesítés érvényességét a hatályon kívül helyezés nem érinti.

34

Az 5. számú mellékletet a 13/2004. (V. 11.) BM rendelet 6. §-a iktatta be, szövege az 1/2008. (I. 8.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdésének c) pontjával megállapított szöveg.

35

Az 5. számú melléklet 1–5. pontját a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet 8. § (5) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 5. számú melléklet 6. pontát a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

37

A 5. számú melléklet 7. pontát a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére