• Tartalom

1997. évi LXXI. törvény

1997. évi LXXI. törvény

az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–19. §2

20. §3

21–23. §4

24. §5

25–26. §6

27–29. §7

30–42. §8

43. §9

44–49. §10

50. §11

51–58. §12

59. §13

60–61. §14

62. §15

63. §16

64. § (1) Az Üsztv. 20. §-ának (4) bekezdésében, 21. §-ának (3) bekezdésében, 30. §-ában és 31. §-ának (3) bekezdésében az ,,átlagkereset'' megjelölés alatt ,,átlagilletményt'' kell érteni.

(2) Az Üsztv. 3. §-ának (6) bekezdésében, 23. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjában és 45. §-ának (5) bekezdésében a ,,személyi alapbér és bérpótlék'' megjelölés alatt ,,illetményt'' kell érteni.

(3) Az Üsztv. 33. §-ának (2) bekezdésében, 45. §-ának (4) bekezdésében és 50. §-ának (2) bekezdésében a ,,személyi alapbér'' megjelölés alatt ,,illetményt'' kell érteni.

(4) Az Üsztv. 58. §-ának (3) bekezdésében és a megváltozott számozás szerinti 3. számú melléklete IV. pontjának második francia bekezdésében a ,,személyi alapbér'' megjelölés alatt ,,alapilletményt'' kell érteni.

65. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben felsorolt rendelkezések kivételével – 1997. október 1-jén lép hatályba.

(2) 1998. július 1-jén lép hatályba e törvény:

66. §17

67. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálattal kapcsolatos rendelkezéseket 1998. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ha az ügyészt, az ügyészségi nyomozót, illetőleg a vezetői tisztséget betöltő tisztviselőt e törvény hatálybalépése előtt az Üsztv. 41. §-ának (1) bekezdésében, 81/A. §-ának (1) bekezdésében és 88. §-ának (1) bekezdésében meghatározott alkalommal már minősítették, újabb minősítésüket csak az Üsztv. 41. §-ának (2) bekezdésében említett okból kell elvégezni.

68. § (1) E törvény nem érinti a hatálybalépésekor fennálló legfőbb ügyészi megbízatás és a hatálybalépése előtt történt kinevezések érvényességét.

(2) Az e törvény hatálybalépése előtt kinevezett ügyészségi fogalmazó két év joggyakorlatot köteles teljesíteni és ügyészi kinevezésének nem feltétele a titkári működés.

(3) Az Üsztv. 87. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okot a tisztviselő, az ügykezelő és a fizikai alkalmazott köteles e törvény hatályalépésétől számított tizenöt napon belül megszüntetni. Ha a tisztviselő, az ügykezelő és a fizikai alkalmazott e kötelezettségének nem tesz eleget, vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles megállapítani az összeférhetetlenséget.

69. § (1) A legalacsonyabb ügyészi alapilletmény (1. fizetési fokozat) összege 1998. július 1. napjától százhatvanezer forint.

(2) Az ügyészségi alkalmazottakat 1998. július 31-ig e törvény rendelkezéseinek megfelelően kell besorolni. A besorolásnál megállapítandó szolgálati idő az e törvény hatálybalépése előtti besorolásnál megállapított szolgálati időnél kevesebb nem lehet. Az e törvény hatálybalépése előtt soron kívüli előresorolással megszerzett szolgálati időt a besorolásnál figyelembe kell venni.

(3) A besorolás eredményeként az ügyészségi alkalmazott illetménye – változatlan beosztás esetén – nem csökkenhet.

(4) A besorolásnál tisztviselőnek kell tekinteni azt az érdemi feladatot végző ügyintézőt is, akinek alapfokú végzettsége van, ha 1991. január 1. napja előtt a Magyar Köztársaság ügyészségénél tisztviselőnek sorolták be.

(5) Az ügyészségi alkalmazottak részére az Üsztv. 50/A. §-ában, 81/K. §-ában és 90/L. §-ában meghatározott összegű ruházati költségtérítést első alkalommal 1999. június 30-ig kell kifizetni.

(6) Az Üsztv. 50/D. §-ában szabályozott módon történő kifizetésre 1999. január 1. napjáig kell áttérni.

70. § Az 1998. július 1. napját megelőzően létrejött ügyészségi szolgálati viszony alapján elért alapszabadság mértéke 1998. július 1. napja után nem csökkenhet.

71. § Az 1998. július 1. napja előtt indított olyan fegyelmi és kártérítési eljárást, amelyben még nem hoztak határozatot, e törvény rendelkezései szerint kell tovább folytatni.

72. § (1) Az 1995. január 1. napját megelőzően a legfőbb ügyész által adományozott ,,tanácsos'' vagy ,,főtanácsos'' címben részesültek a címüket továbbra is viselhetik, és ügyészségi szolgálati viszonyuk fennállásáig megilleti őket az 1994. december 31. napján alkalmazandó rendelkezések szerint a címmel járó pótlék.

(2) Az (1) bekezdésben említett cím fegyelmi eljárás során kiszabott fegyelmi büntetésként visszavonható.

(3) Azt az ügyészségi alkalmazottat, akinek a legfőbb ügyész az Üsztv. 46/H. §-ának (2) bekezdésében, 81/I. §-ának (1) bekezdésében, illetőleg 90/I. §-ának (1) bekezdésében meghatározott címet adományozza, az (1) bekezdésben említett címmel járó pótlék a továbbiakban már nem illeti meg.

73. §18

74. §19

1–4. számú melléklet az 1997. évi LXXI. törvényhez20

5. számú melléklet az 1997. évi LXXI. törvényhez21

6. számú melléklet az 1997. évi LXXI. törvényhez22

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. július 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. július 23. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 2. § (4) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–19. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 309. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 20. §-t a 2000: XXXIII. törvény 23. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 21–23. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 309. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 24. §-t a 2006: VII. törvény 16. § (3) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 25–26. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 309. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 27–29. §-t a 2006: VII. törvény 16. § (3) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 30–42. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 309. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 43. §-t a 2006: VII. törvény 16. § (3) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 44–49. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 309. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 50. §-t a 2006: VII. törvény 16. § (3) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 51–58. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 309. pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 59. §-t a 2006: VII. törvény 16. § (3) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 60–61. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 309. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 62. §-t a 2006: VII. törvény 16. § (3) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 63. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 309. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 66. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 309. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 73. §-t az 1999: LXXXV. törvény 64. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 74. §-t a 2006: VII. törvény 16. § (3) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

20

Az 1–4. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 309. pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az 5. számú mellékletet a 2006: VII. törvény 16. § (3) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 6. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 309. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére