• Tartalom

1997. évi LXXII. törvény

1997. évi LXXII. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1. §2


[2. § A Pp. 10. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyúttal a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

,,(2) Másodfokon ítélkeznek:

a)a helyi bírósághoz (városi bírósághoz, kerületi bírósághoz) tartozó ügyekben a megyei bíróság (Fővárosi Bíróság),

b)a megyei bírósághoz (Fővárosi Bírósághoz) tartozó ügyekben az ítélőtábla,

c)az ítélőtáblához tartozó ügyekben (233/A. §) a Legfelsőbb Bíróság.

(3) Felülvizsgálati ügyekben a Legfelsőbb Bíróság jár el.'']

3–5. §3


[6. § A Pp. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § ,,A perben az a helyi bíróság, megyei bíróság, illetőleg ítélőtábla sem járhat el, amelynek vezetője a 13. § (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja értelmében ki van zárva.'']


[7. § (1) A Pp. 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Ha ugyanannak a bíróságnak nincs olyan tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonatkozik, vagy ha a kizárási ok a 14. § értelmében az egész bíróságra kiterjed, a kizárás kérdésében a másodfokú bíróság, a megyei bíróságot mint másodfokú bíróságot érintő ok esetében az ítélőtábla, az ítélőtáblát érintő ok esetében pedig a Legfelsőbb Bíróság határoz.'']


(2)4


[8. § A Pp. 23. §-a (1) bekezdésének c), e), f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyúttal a bekezdés a következő h)–j) pontokkal egészül ki, a jelenlegi h) pont megnevezése pedig k) pontra változik:

(A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak:)

,,c)a szerzői jogi perek és a Ptk. 86. §-ának (3) és (4) bekezdésében meghatározott jogokkal kapcsolatos perek;''


,,e)a cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségének megállapítása iránti perek, a cég szervei határozatainak bírósági felülvizsgálata iránt indított perek, a cégek és tagjaik közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló perek, továbbá a kérelemnek helyt adó cégbírósági bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránt indított perek,

f)a megyei bíróság által nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetek (alapítványok, társadalmi szervezetek, pártok stb.) ellen a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv (ügyész, miniszter stb.) által, illetve az ilyen szervezetek ellen annak tagja által indított perek,

g)a személyhez fűződő jogok megsértése miatt keletkezett polgári jogi igények érvényesítése iránt indított perek, ideértve az életben, testi épségben, egészségben szerződésszegéssel okozott károk megtérítése iránt indított pereket is,

h)az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek,

i)a közigazgatási perek (XX. fejezet), a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perek (341. §) kivételével,

j)a sajtóhelyreigazítási perek (XXI. fejezet),''


9. § A Pp. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A kijelölés kérdésében a megyei bíróság határoz, ha az összeütközés a területén levő helyi bíróságok között merült fel, illetőleg, ha a területén levő helyi bíróság kizárása esetében a területén levő másik helyi bíróság kijelölhető. Az ítélőtábla határoz a kijelölés kérdésében, ha az összeütközés a területén levő megyei bíróságok között merült fel, illetőleg, ha a területén levő megyei bíróság kizárása esetében a területén levő másik megyei bíróság kijelölhető. Egyébként a kijelölés kérdésében a Legfelsőbb Bíróság dönt.''


10. § A Pp. 73/A. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogi képviselet kötelező:)

,,a)az ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet, valamint a 270. § (2) bekezdésében meghatározott végzések ellen fellebbezést (csatlakozó fellebbezést), továbbá a Legfelsőbb Bíróság előtti eljárásban a felülvizsgálati kérelmet (csatlakozó felülvizsgálati kérelmet) előterjesztő fél számára,'']


11–15. §5


16. § (1)6


[(2) A Pp. 225. §-a (6) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Az ítélet kiegészítésének hivatalból helye van akkor is, ha a 233/A. §-ban meghatározott végzés elleni fellebbezés elbírálása tárgyában hozott döntés következtében az szükséges.'']


[17. § A Pp. a 233. §-t követően a következő 233/A. §-sal egészül ki:

,,233/A. § Fellebbezéssel megtámadható a másodfokú eljárásban hozott olyan végzés, amellyel szemben az első fokú eljárás szabályai szerint fellebbezésnek lenne helye, továbbá a másodfokú eljárásban hozott, a fellebbezést hivatalból elutasító végzés.'']


18–20. §7


[21. § A Pp. 270. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával van helye felülvizsgálati kérelemnek az ügy érdemében külön jogszabály rendelkezése alapján hozott jogerős végzés ellen.'']


22. §8


23. §9


24. §10


25. §11


26–32. §12


[33. § (1) A Pp. 249. §-ának (2) bekezdésében az ,,a Legfelsőbb Bíróság'' szövegrész helyébe ,,az ítélőtábla'' szövegrész lép.]

(2)13

[(3) Ahol a Pp. népi ülnököt említ, azon a továbbiakban ülnököt kell érteni.]


34. §14 (1) E törvény a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 11–15. §, a 16. § (1) bekezdése, a 18–20. §, a 23–25. § és a 33. § (2) bekezdése 1998. január 1-jén lép hatályba. A 11–15. §, a 16. § (1) bekezdése, a 18–20. § és a 33. § (2) bekezdése rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni azzal, hogy a másodfokú bíróságnak a fellebbezést hivatalból elutasító végzése ellen a (3) bekezdésben meghatározott külön törvény hatálybalépéséig a 233/A. §-ban meghatározott fellebbezés helyett felülvizsgálatnak van helye. A 23–25. §-ok rendelkezéseit a hatálybalépéskor jogerősen be nem fejezett ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A 2. §, a 6. §, a 7. § (1) bekezdése, a 8–10. §, a 16. § (2) bekezdése, a 17. §, a 21. §, a 33. § (1) bekezdése és a 35. § hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.


[35. § (1)15 E törvénynek az 1999. január 1. napján hatályba lépő és a külön törvénnyel hatályba lépő rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni, a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel.

(2) A helyi bíróság a megyei bíróságnak küldi meg azokat az ügyeket, amelyek e törvény alapján a megyei bíróság hatáskörébe tartoznak, ha az ügyben a perindítás hatályai még nem álltak be. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasították. E rendelkezéseket kell alkalmazni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmekre, ha a fizetési meghagyás kibocsátására e törvény hatálybalépéséig nem került sor.

(3) Azokban az ügyekben, amelyekben e törvény alapján a jogorvoslat elbírálása az ítélőtábla hatáskörébe tartozik, e törvény rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a hatálybalépéskor az első fokú határozatot még nem hozták meg, kivéve a (4) bekezdésben meghatározott esetet.

(4) A Legfelsőbb Bíróság az ítélőtáblának küldi meg azokat az ügyeket, amelyekben e törvény alapján a fellebbezés elbírálása az ítélőtábla hatáskörébe tartozik, feltéve, hogy a törvény hatálybalépését megelőzően a 240–243. §-ok szerinti intézkedésekre nem került sor.

(5) Nem minősül e törvény hatálybalépése után indult ügynek az, ha a másodfokú bíróság, illetve a felülvizsgálati eljárásban a Legfelsőbb Bíróság a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és az ügyben eljárt bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja.]

36–38. §16

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. július 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. július 23. Az 1998: LXXI. törvény 1. §-ának (3) bekezdése értelmében a 2. §, a 6. §, a 7. § (1) bekezdése, a 8-10. §, a 16. § (2) bekezdése, a 17. §, a 21. §, 33. § (1) bekezdése és a 35. § hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 3. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 310. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3–5. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 310. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 7. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 310. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 11–15. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 310. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 16.§ (1) bekezdését az 1999: CX.törvény 174.§-a (2) bekezdésének m) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 18–20. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 310. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 22. §-t a 2001: CV. törvény 21. §-ának második francia bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 23. §-t az 1999: CX. törvény 174. §-a (2) bekezdésének m) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 24. §-t a 2001: CV. törvény 21. §-ának második francia bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 25. §-t a 2001: CV. törvény 21. §-ának második francia bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 26–32. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 310. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 33. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 310. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 34. § az 1998: LXXI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 35. § (1) bekezdése az 1998: LXXI. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 36–38. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 310. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére