• Tartalom

78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet

78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet

a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról

2020.06.30.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott, a 42/1995. (IV. 19.) Korm. rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános szabályok

1. §1

2. § A mérésügyi tevékenységek körében a díjszámítási alap:

1.2 a mellékletben meghatározott, hitelesítési kötelezettség alá tartozó mérőeszközök és a szerencsejáték céljára szolgáló eszközök hitelesítéséért a darabszám,

2. a mellékletben meghatározott további alaptevékenységekért:

a) típusvizsgálatok elvégzéséért,

b) használati etalonok hitelesítéséért,

c) használati mérőeszközök egyedi hitelesítéséért,

d) mérésügyi engedélyezési eljárásokért,

az időráfordítás.

3. § (1) A fizetendő díj – díjszámítási alaponként – a normadíj és a mellékletben meghatározott szorzószám szorzata.

(2)3 A normadíj mértéke 2300 Ft.

4. §4

Díjkedvezmények

5. §5 (1) Kedvezményes díjat fizet az ügyfél:

a)6 az mérésügyi hatóság kezdeményezésére végzett időszakos hitelesítés esetén;

b) a feljogosított mérőeszköz-hitelesítő laboratóriumban, az üzemanyagtöltő-állomáson, ha a helyszínen biztosítja a hitelesítéshez szükséges tárgyi, műszaki és személyi feltételeket, és folyamatosan legalább 7 munkaórát elérő mérésügyi tevékenységet igényel;

c) ha feljogosító határozat alapján közreműködik tárolótartály hitelesítésében, és gondoskodik a hitelesítéshez szükséges használati etalonokról és azok szállításáról;

d) ha a hitelesítés mintavételes eljárással történik;

e) ha feljogosító határozat alapján hitelesítést helyettesítő mérőeszköz-minősítést végez.

(2) A kedvezmény mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a díj 20%-a,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a díj 30%-a,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a díj 50%-a,

d) az (1) bekezdés d) pontja esetén a díj 50%-a, a teljes tételszámra vonatkozóan,

e) az (1) bekezdés e) pontja esetén a díj 70%-a.

(3) Az ügyfelet egy hatósági eljárásban a (2) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott kedvezmények közül egy illeti meg.

(4) A hitelesítési bizonyítvány kiadásáért – ha kiállítását az adott mérőeszköznél kötelezően alkalmazandó törvényes tanúsító jel használatán felül a hitelesítési előírás7 külön nem írja elő és az ügyfél írásban kéri – díjat kell fizetni.

Díjalkalmazási szabályok

6. §8 A mérésügyi díjakat akkor is meg kell fizetni, ha a vizsgálat során a mérőeszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak minősül, a mintavételes eljárás eredménytelen, a típusvizsgálati eljárás nem jár az engedély kiadásával, ha érdemi vizsgálat nélkül megállapítható, hogy a mérőeszköz a mérésügyi előírásoknak nem felel meg, vagy ha a hitelesítés az ügyfél mulasztásából, illetőleg egyéb neki felróható okból meghiúsul.

7. §9

Díjfizetési szabályok

8. § (1)10 Az ügyfél az általa kezdeményezett igazgatási jellegű szolgáltatás díját a mérésügyi eljárás megindításával egyidejűleg előre köteles megfizetni, és annak megtörténtét igazolni kell. A díjat banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással a Magyar Államkincstárnál nyitott, a mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala részére vezetett 10023002-00309653-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára, igazgatási szolgáltatási díj feltüntetésével kell befizetni.

(2)11 Az mérésügyi hatóság által nem teljesített szolgáltatásért befizetett díjat az erről szóló értesítést követő 8 napon belül az ügyfél részére vissza kell téríteni.

(3)12 A mérésügyi hatóság a díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.

9. §13

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.

(2)14

Melléklet a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelethez15

Hitelesítésre kötelezett mérőeszközök hitelesítési és egyéb eljárási díjai

 

A

B

C

D

1.

A díj
számjele

Megnevezés

Díjszámítási
alap

Szorzó-
szám

2.

01000

1. HOSSZÚSÁGMÉRŐK

3.

01100

Hosszúságmérők

4.

01111

Kereskedelmi hosszmérték (méterrúd)

db

0,3

5.

01112

Kiterjedést-mérő műszer (hosszúság, területmérő, többdimenziós mérőeszköz)

db

13

6.

01200

Tartályban lévő folyadék szintjének méréséhez használt mérőszalag és mérőléc

7.

01211

Mérőszalag alapdíja

db

1,5

8.

01212

Mérőszalag fokozati díja osztásonként

db

0,03

9.

01213

Mérőléc

db

2

10.

01300

Szintmérők

11.

01311

Szintmérő alapdíja

db

15

12.

01312

Szintmérő illesztés díja

db

15

13.

01313

Szintmérődob

db

4

14.

01314

Szintmérő kódadó

db

4

15.

02000

2. ŰRMÉRTÉKEK

16.

02111

Űrmérték 1 cl – 1 l

db

0,04

17.

02112

Űrmérték 2 l – 50 l

db

0,06

18.

02113

Űrmérték 100 l és nagyobb

db

1

19.

03000

3. SÚLYOK

20.

03100

M2 és M3 pontossági osztályúak

21.

03111

M2 és M3 súly 100 mg – 20 kg

db

0,1

22.

03113

M2 és M3 súly 20 kg felett

db

1

23.

03200

M1 pontossági osztályúak

24.

03211

M1 súly 1 mg – 200 g

db

0,1

25.

03212

Ml súly 500 g – 20 kg

db

0,2

26.

03213

M1 súly 50 kg – 200 kg

db

0,5

27.

03214

M1 súly 200 kg felett

db

1

28.

03300

F2 pontossági osztályúak

29.

03311

F2 súly 1 mg – 200 g

db

0,3

30.

03312

F2 súly 500 g – 20 kg

db

0,5

31.

03313

F2 súly 20 kg felett

db

2

32.

03400

F1 pontossági osztályúak

33.

03411

F1 pontossági osztályú súly

db

2,5

34.

03500

E2 pontossági osztályúak

35.

03511

E2 pontossági osztályú súly

db

3,5

36.

03600

El pontossági osztályúak

37.

03611

El pontossági osztályú súly

db

4,6

38.

04000

4. MÉRLEGEK

39.

04100

I pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek

40.

04111

I p. o. mérleg

db

8

41.

04200

II pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek

42.

04211

II p. o. mérleg 20 kg méréshatárig

db

3

43.

04212

II p. o. mérleg 20 kg méréshatár felett

db

4

44.

04300

III és IIII pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek

45.

04311

III és IIII p. o. mérleg 2 kg méréshatárig

db

0,8

46.

04312

III és IIII p. o. mérleg 20 kg méréshatárig

db

1,6

47.

04313

III és IIII p. o. mérleg 500 kg méréshatárig

db

2,5

48.

04314

III és IIII p. o. mérleg 2 t méréshatárig

db

3,5

49.

04315

III és IIII p. o. mérleg 10 t méréshatárig

db

8

50.

04316

III és IIII p. o. mérleg 20 t méréshatárig

db

13

51.

04317

III és IIII p. o. mérleg 30 t méréshatárig

db

18

52.

04318

III és IIII p. o. mérleg 60 t méréshatárig

db

22

53.

04319

III és IIII p. o. mérleg 60 t méréshatár felett

db

25

54.

04400

Mérleg kiegészítő egységek

55.

04411

Ár- és tömegérték nyomtató

db

1

56.

04412

Különálló árszámító rendszer (POS)

db

2

57.

04500

Automatikus működésű mérlegek

58.

04511

Folyamatosan, szakaszosan összegző adagoló mérleg

db

34

59.

04512

Automatikus jelölő mérleg

db

40

60.

05000

5. KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS-MÉRŐK

61.

05111

Kerékterhelés-mérő 10 t méréshatárral

db

14

62.

05211

Tengelyterhelés-mérő 15 t méréshatárral

db

40

63.

06000

6. KÖZÚTI ELLENŐRZÉSRE SZOLGÁLÓ GÉPJÁRMŰSEBESSÉG-MÉRŐK

64.

06111

Radar elven működő berendezés

db

30

65.

06121

Radar antenna

db

25

66.

06211

Lézersugárral mérő berendezés

db

20

67.

07000

7. GÉPJÁRMŰ KIPUFOGÓGÁZ GÁZELEMZŐK

68.

07111

Többkomponensű gázelemző

db

11

69.

07211

CO-mérő

db

7

70.

08000

8. GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK

71.

08111

Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérő, légakkus és telepített kivitel

db

1,2

72.

08112

Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérő, hordozható kivitel

db

0,5

73.

09000

9. VITELDÍJJELZŐK

74.

09111

Viteldíjjelző beépítve

db

3

75.

11000

10. VÍZMÉRŐK (HIDEG ÉS MELEG VÍZRE)

76.

11111

Vízmérő 5 m3/h-ig

db

0,12

77.

11112

Vízmérő 10 m3/h-ig

db

0,3

78.

11113

Vízmérő 10 m3/h felett

db

1,5

79.

11211

Kombinált vízmérő

db

1,8

80.

11311

Impulzusadó vízmérőhöz

db

0,3

81.

12000

11. VÍZTŐL ELTÉRŐ FOLYADÉKOK MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA

82.

12100

Üzemanyagmérők

83.

12111

Üzemanyagmérő töltőpisztolyonként

db

2,8

84.

12115

Autógáz-mérő PB-gázra

db

7

85.

12116

Autógáz-mérő földgázra

db

10

86.

12200

Egyéb átfolyásmérők (alkohol- és egyéb jövedéki termékek, tej)

87.

12211

Átfolyásmérő 250 l/min-ig

db

5

88.

12212

Átfolyásmérő 250 l/min felett

db

7

89.

12213

Átfolyásmérő kompenzátor

db

10

90.

12300

Tároló tartályok

91.

12310

Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos módszerrel

92.

12311

Szintmutatócsöves tároló tartály alapdíja

db

6,5

93.

12312

Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített 100 literenként

db

0,1

94.

12313

Skálaosztás jelölése

db

0,25

95.

12320

Tároló tartályok 200 m3-ig

96.

12321

Tároló tartály alapdíja 200 m3-ig

db

7,5

97.

12322

Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enként

db

1

98.

12330

Tároló tartályok 200 m3-től

99.

12331

Tároló tartály alapdíja 200 m3 felett

db

145

100.

12332

Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enként

db

0,2

101

12340

Tároló tartály részűrtartalom meghatározás geometriai módszerrel

102.

12341

Tároló tartályok 500 m3-ig

db

25

103.

12342

Tároló tartály alapdíja 500 m3 felett

db

25

104.

12343

Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enként

db

0,04

105.

12350

Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos és geometriai módszerrel

106.

12351

Tároló tartály alapdíja

db

75

107.

12352

Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enként

db

0,15

108.

12500

Szeszmérők

109.

12511

Szeszmérő tartozékaival

db

8

110.

12513

Szeszfokoló

db

1,2

111.

13000

12. SŰRŰSÉGMÉRŐK

112.

13111

Areométer

db

1,2

113.

13112

Piknométer

db

0,3

114.

13114

Folyamatos működésű sűrűségmérő

db

34

115.

13211

Légzési alkoholmérő

db

16

116.

14000

13. GÁZMÉRŐK

117.

14111

Gázmérő Qmax 6 m3/h-ig

db

0,15

118.

14112

Gázmérő Qmax 10 m3/h-ig

db

0,3

119.

14113

Gázmérő Qmax 40 m3/h-ig

db

1

120.

14114

Gázmérő Qmax 1600 m3/h-ig

db

4

121.

14115

Gázmérő Qmax 1600 m3/h felett

db

7,5

122.

14116

Gázmérő korrektor

db

15

123.

15000

14. HŐFOGYASZTÁSMÉRŐK

124.

15111

Hőfogyasztásmérő átfolyásmérője 10 m3/h-ig

db

1,5

125.

15113

Hőfogyasztásmérő átfolyásmérője 10 m3/h felett

db

3

126.

15115

Számítóegység hőfogyasztásmérőhöz

db

2,5

127.

15116

Hőmérséklet-érzékelőpár hőfogyasztásmérőhöz

db

3

128.

15117

Kompakt hőfogyasztásmérő 5 m3/h-ig

db

6

129.

16000

15. ÁRAM- ÉS FESZÜLTSÉGVÁLTÓK

130.

16100

Áramváltók

131.

16111

0,1 és 0,2 p. o., áramváltó alapdíj

db

0,6

132.

16112

0,1 és 0,2 p. o., áramváltó fokozati díj 100 A-enként

db

0,3

133.

16113

Áramváltó áttételvizsgálat, mért értékenként

db

0,3

134.

16121

0,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 200 A-ig

db

0,3

135.

16122

0,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 1000 A-ig

db

0,9

136.

16123

0,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 1000 A felett

db

2

137.

16131

0,5 p. o. áramváltó átköthető 200 A-ig

db

1

138.

16132

0,5 p. o. áramváltó átköthető 1000 A-ig

db

2

139.

16133

0,5 p. o. áramváltó átköthető 1000 A felett

db

4

140.

16200

Feszültségváltók

141.

16211

0,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó alapdíj

db

2,4

142.

16212

0,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó fokozati díj 10 kV-onként

db

0,3

143.

16213

0,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó áttételvizsgálat, mért értékekként

db

0,3

144.

16221

0,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 10 kV-ig

db

0,8

145.

16222

0,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 60 kV-ig

db

1,6

146.

16223

0,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 60 kV felett

db

3

147.

16231

0,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 10 kV-ig

db

1,6

148.

16232

0,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 60 kV-ig

db

2,5

149.

16233

0,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 60 kV felett

db

4

150.

16241

0,5 p. o. feszültségváltó háromfázisú 10 kV-ig

db

1,5

151.

16242

0,5 p. o. feszültségváltó háromfázisú 10 kV felett

db

3

152.

16251

0,5 p. o. feszültségváltó több szekunderkörös háromfázisú 10 kV-ig

db

4

153.

16252

0,5 p. o. feszültségváltó több szekunderkörös háromfázisú 10 kV felett

db

6

154.

17000

16. VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK

155.

17100

Elektromechanikus fogyasztásmérő 1 pontossági osztályú

156.

17111

1 p. o. két- vagy háromfázisú fogyasztásmérő

db

1,8

157.

17112

1 p. o. háromfázisú mellékkészülékkel fogyasztásmérő

db

2,4

158.

17200

Elektromechanikus fogyasztásmérő, 2 pontossági osztályú

159.

17211

2 p. o. egyfázisú fogyasztásmérő

db

0,16

160.

17212

2 p. o. két- vagy háromfázisú fogyasztásmérő

db

0,4

161.

17213

2 p. o. háromfázisú fogyasztásmérő mellékkészülékkel

db

1,5

162.

17300

Mechanikus távszámláló, összegező és maximummutató készülékek

163.

17311

Mechanikus távszámláló alapdíj (egy tarifa és egy csatorna)

db

10,5

164.

17312

Mechanikus távszámláló fokozati díj tarifánként, maximum mutatónként

db

1,8

165.

17400

Elektronikus rendszerű, 0,5 pontossági osztályú fogyasztásmérő

166.

17411

0,5 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja háromfázisra

db

2,5

167.

17412

Fokozati díj tarifánként, maximum mutatónként, egyéb funkciók száma szerint

db

0,3

168.

17420

Elektronikus rendszerű, 1 pontossági osztályú fogyasztásmérő

169.

17421

1 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja egyfázisra

db

1,4

170.

17422

1 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja háromfázisra

db

1,8

171.

17423

Fokozati díj tarifánként, maximummutatónként, egyéb funkciók száma szerint

db

0,2

172.

17500

Elektronikus rendszerű, 2 pontossági osztályú fogyasztásmérő

173.

17511

2 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja egyfázisra

db

0,2

174.

17512

2 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja háromfázisra

db

0,4

175.

17513

Fokozati díj tarifánként, maximummutatónként, egyéb funkciók száma szerint

db

0,1

176.

17600

Elektronikus távszámláló, összegező és maximummutató készülékek

177.

17611

Elektronikus távszámláló 1–3 db

db

3

178.

17612

Elektronikus távszámláló 4–10 db

db

2

179.

17613

Elektronikus távszámláló 10 db felett

db

1

180.

17700

Elektronikus kapcsolóórák

181.

17711

Elektronikus kapcsolóóra 1–3 db

db

3

182.

17712

Elektronikus kapcsolóóra 4–10 db

db

2

183.

17713

Elektronikus kapcsolóóra 10 db felett

db

1

184.

18000

17. SUGÁRVÉDELMI MÉRŐESZKÖZÖK

185.

18100

Dózismérők

186.

18111

Dózismérő 1 μSv/h feletti méréshatárral

db

11

187.

18112

Dózismérő 1 μSv/h alatti méréshatárral

db

16

188.

18113

Orvosi dózismérők detektoronként és sug. minőségenként

db

16

189.

18200

Szennyezettség mérők

190.

18211

Szennyezettségmérő két radionukliddal

db

9

191.

18212

Szennyezettségmérő kettőnél több radionukliddal

db

14

192.

18300

Radon-mérő eszközök

193.

18301

Operatív radon-mérő eszközök

db

16

194.

18302

Nyomdetektoros radon-mérő rendszerek

db

24

195.

19000

18. ZAJSZINTMÉRŐK

196.

19111

Zajszintmérő

db

17

197.

19112

Integráló zajszintmérő

db

34

198.

20000

19. SZERENCSEJÁTÉK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

199.

20110

Pénznyerő automata I.

200.

20111

Pénznyerő automata I.

db

14

201.

20112

Több játékhelyes pénznyerő automata I. további játékhelyenként

db

7

202.

20120

Pénznyerő automata II.

203.

20121

Pénznyerő automata II.

db

10

204.

20122

Több játékhelyes pénznyerő automata II. további játékhelyenként

db

5

205.

20130

Kaszinó eszközök

206.

20131

Kaszinó automata

db

15

207.

20132

Rulettkerék

db

40

208.

20151

Üzemen kívül helyezett automata lEK-ének kiolvasása, az adathordozó hitelesítése

db

8

209.

20160

Játékautomata

210.

20161

Játékautomata hitelesítés

db

3

211.

20162

Több játékhelyes játékautomata további játékhelyenként

db

1

212.

20171

Jegyzőkönyv felvétel IEK-, programhordozó javítása vagy számlálócsere esetén

db

5

213.

20211

Több játékhelyes automaták összeplombálása, központi kreditkulcsos rendszer vagy jackpot rendszer hitelesítés

db

6

214.

20212

Programhordozó hitelesítés

db

1

215.

20213

Bizonyítványmódosítás (záradékolás)

db

1

216.

20214

Gyártói eredetiségigazolás kiadása

db

1

217.

21000

20. IDŐRÁFORDÍTÁS ALAPJÁN SZÁMÍTOTT DÍJAK

218.

21111

Típusvizsgálat

óra

4

219.

21211

Használati etalon hitelesítés

óra

4

220.

21311

Használati mérőeszköz egyedi hitelesítés

óra

4

221.

21411

Használati mérőeszköz ellenőrző vizsgálat

óra

4

222.

21511

Hitelesítést helyettesítő mérőeszköz-minősítésre történő feljogosítási eljárás

óra

3

223.

21531

Helyszíni szemle, helyszíni lezárás

óra

4

224.

21541

Egyéb engedélyezési eljárás

óra

3

225.

22000

21. PÓTDÍJAK

226.

22111

Gépkocsihasználat Budapest közigazgatási területén belül (megkezdett nap)

db

2

227.

22112

Gépkocsihasználat a mérésügyi szervezet székhelyén, a város közigazgatási területén belül (megkezdett nap)

db

1

228.

22113

Gépkocsihasználat közigazgatási régión belül (megkezdett nap)

db

2

229.

22114

Gépkocsihasználat közigazgatási régión kívül (megkezdett nap)

db

5

230.

22211

Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben)

db

0,15

1

Az 1. §-t az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § 1. pontja a 32/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. §-ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2003. február 1. napját követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

3

A 3. § (2) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 76. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. december 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 4. §-t a 99/2003. (XII. 20.) GKM rendelet 5. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § a 69/2005. (IX. 15.) GKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2005. október 1. napját követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

6

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 76. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. december 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 6. § a 69/2005. (IX. 15.) GKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. október 1. napját követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

9

A 7. §-t a 18/2019. (VII. 18.) ITM rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 8. § (1) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. § (2) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 76. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. december 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 8. § (3) bekezdését a 18/2019. (VII. 18.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

13

Az „A fellebbezési eljárás díja” alcímet (9. §) a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 10. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 16. §-ának 9. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A melléklet a 18/2019. (VII. 18.) ITM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére