• Tartalom

1/1998. (I. 12.) IKIM rendelet

1/1998. (I. 12.) IKIM rendelet

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről1

2004.06.01.

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 56. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 (1) A rendelet alkalmazási köre a hálózati feszültségről működtetett háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi (a továbbiakban: háztartási hűtőszekrény) forgalomba hozatalára terjed ki, abban az esetben is, ha az nem háztartási célra történik.

(2) A rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a más energiaforrás felhasználásával is működtethető háztartási hűtőszekrényre.

(3) E rendelet alkalmazásában

a) adatlap: olyan tájékoztatás, amely tartalmazza a háztartási hűtőszekrény azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, valamint azok szabványos vizsgálati értékeit,

b) energiahatékonysági címke (a továbbiakban: címke): olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a háztartási hűtőszekrény azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, továbbá azok szemléletes értékelését,

c) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek. A honosított harmonizált szabványok jegyzékét a Magyar Szabványügyi Testület a hivatalos lapjában közzéteszi,

d) kiegészítő adat: a háztartási hűtőszekrény működésére vonatkozó adat, amely a háztartási hűtőszekrény energia felhasználásával kapcsolatos, vagy felhasználható annak értékeléséhez.

2. § (1)3 A gyártónak, annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, illetve ezek hiányában az importálónak (a továbbiakban együtt: gyártó), valamint a forgalmazónak a háztartási hűtőszekrényeket a vásárlók tájékoztatása érdekében el kell látnia a rendelet 1. számú melléklete szerinti címkével és műszaki dokumentációval.

(2)4 A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a gyártó nevét és székhelyét;

b) a háztartási hűtőszekrények általános leírását az azonosításához szükséges mértékben;

c) a háztartási hűtőszekrények fő jellemzőire vonatkozó információkat – beleértve a lényeges rajzokat –, amelyek érdemben befolyásolják az energiafogyasztást;

d) a rendelet 2. számú melléklete szerinti vevőtájékoztató adatlapot;

e) a vonatkozó honosított harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően lefolytatott vizsgálatok eredményeit,

f) a magyar nyelvű használati utasítást a külön jogszabályban5 meghatározott fogyasztói forgalom esetén.

(3) A műszaki dokumentáció és a címke adatainak egymással összhangban kell lenniük. Az adatok valódiságáért a gyártó, illetve az importáló gazdálkodó szervezet felel. A vizsgálati jegyzőkönyveket, bizonylatokat a gyártás befejezését követő öt évig kell megőrizni.

3. § (1) A háztartási hűtőszekrényt a rendelet 3. számú mellékletében felsorolt kategóriák egyikébe kell besorolni.

(2) A háztartási hűtőszekrény energiahatékonysági osztályát a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani. A megfelelőség-tanúsításon a készülék energiahatékonysági osztályát fel kell tüntetni.

4. § (1) A forgalmazó gazdálkodó szervezet felel azért, hogy

a) az üzletben bemutatott háztartási hűtőszekrény ajtaján a címke jól láthatóan el legyen helyezve,

b) a magyar nyelvű műszaki dokumentáció a vásárló rendelkezésére álljon.

(2)6 A háztartási hűtőszekrény csomagküldő kereskedelem vagy ügynök útján való értékesítése, valamint az értékesítésének olyan módja esetén, ahol a fogyasztó nincs személyesen jelen, és így a bemutatott háztartási hűtőszekrényt nem tudja megtekinteni, a szerződéskötésre irányuló ajánlatnak, illetve a külön jogszabályban7 meghatározott tájékoztatónak tartalmaznia kell az e rendelet 5. számú mellékletében foglalt adatokat.

5. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglaltak nem vonatkoznak azokra a háztartási hűtőszekrényekre, amelyeknek gyártását a rendelet hatálybalépése előtt megszüntetették, illetve amelyek ez időpont előtt már bekerültek a kereskedelmi üzletekbe, valamint a használt háztartási hűtőszekrényekre.

(3)8 Ez a rendelet az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 92/75/EGK irányelve a háztartási készülékek energia- és egyéb segédanyag-fogyasztásának feliratozással, illetve normál termékinformáció révén történő megjelenítéséről,

b) a Bizottság 94/2/EK irányelve a háztartási hűtőgépek, fagyasztóládák és kombinációjuk energiafogyasztásának címkén (jelzésen) való feltüntetéséről,

c) a Bizottság 2003/66/EK irányelve a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 94/2/EK irányelv módosításáról.

1. számú melléklet az 1/1998. (I. 12.) IKIM rendelethez9

A címke kialakítása
Jelölések a címkén:
I. Gyártó neve vagy kereskedelmi jele.
II. A hűtőkészülék azonosító jele.
III. A hűtőkészülék energiahatékonysági osztálya, amit a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangban kell meghatározni. A megfelelő betűt a vonatkozó nyíllal azonos szintben kell elhelyezni.
IV. Ha a hűtőkészülékre megszerezték a környezetbarát jellegre utaló védjegy használatának jogát, akkor ezen a helyen fel lehet tüntetni.
V. Energiafogyasztás a rendelet 1. §-ában hivatkozott szabvánnyal összhangban, de kWh/évben kifejezve (vagyis a 24 órára vonatkozó fogyasztást szorozni kell 365-tel).
VI. Azon tárolóterek nettó térfogatának összege, amelyek nem rendelkeznek a csillag jellel (vagyis az üzemi hőmérséklet nagyobb mint –6 °C).
VII. A fagyasztott élelmiszer tárolására vagy annak fagyasztására szolgáló terek nettó térfogatának összege, amelyek megfelelnek valamelyik csillagjelnek (vagyis az üzemi hőmérséklet kisebb mint –6 °C).
VIII. Fagyasztott élelmiszer tárolótér csillagszámának jelölése a hivatkozott szabvánnyal összhangban. Ahol a tárolótér nem felel meg valamely csillagszámú jelölésnek, ott ezt a helyet üresen kell hagyni.
IX. A hűtőkészülékek zajteljesítményének szintjére a vonatkozó nemzeti szabványban foglaltak az irányadók.
Nyomdai előírások
A címke méretei az alábbi beméretezés szerint:10
Az A+ és A++ energiahatékonysági osztályba sorolt készülékeket jelző betűt az alábbi ábrának megfelelően kell kialakítani, és ugyanott kell elhelyezni, mint az A osztályba sorolt készülékek esetén az A jelzést
Nyomdai előírások:
A címkét az alábbiak szerint kell kialakítani:
kék, bíbor, sárga, fekete (cyan, magenta, yellow, black).
Példa: 07X0: 0% kék, 70% bíbor, 100% sárga, 0% fekete.
Nyílak színrebontása
– A: X0X0 sötétzöld,
– B: 70X0 közepesen zöld,
– C: 30X0 világoszöld,
– D: 00X0 sárga,
– E: 03X0 sötétsárga,
– F: 07X0 világospiros,
– G: 0XX0 sötétpiros.
Keretszínezés: X070 világoskék.
Minden szöveg fekete. Háttér fehér.

2. számú melléklet az 1/1998. (I. 12.) IKIM rendelethez

Vevőtájékoztató adatlap
A vevőtájékoztató adatlap a műszaki dokumentáció része. A vevőtájékoztató adatlap a következő információkat kell hogy tartalmazza:
1. Gyártó neve vagy kereskedelmi jele:
2. A hűtőkészülék azonosító jele:
3. A hűtőkészülék kategóriája:
4.11 A készüléktípusnak a 4. számú melléklet szerint meghatározott energiahatékonysági osztályát a következőképpen kell megjeleníteni: †Energiahatékonysági osztály ... az A++-tól (hatékonyabb) a G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán.‹ Ahol ezt az információt táblázatban adják meg, más megjelenés is lehetséges, amennyiben egyértelmű, hogy a skála az A++-tól (hatékonyabb) a G-ig (kevésbé hatékony) terjed.
5. Ha a hűtőkészülék rendelkezik a környezetbarát védjegy tanúsításával, akkor annak tényét a vevőtájékoztató adatlapon fel lehet tüntetni.
6. Energiafogyasztást a rendelet 1. §-ában hivatkozott szabvánnyal összhangban kell mérni, és kWh/évben kifejezve (vagyis 24 órai fogyasztás szorozva 365-tel) kell feltüntetni a következők szerint: ,,villamosenergia-fogyasztás… kWh/év, 24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék használatáról és elhelyezésétől függ.''
7. A friss élelmiszer tárolására szolgáló tér (5 °C) nettó térfogata – a 8. és 9. kategóriák kivételével:
8.12 A fagyasztó- és (adott esetben) a hűtőtér nettó térfogata, a hivatkozott szabványok szerint, kivéve az 1., 2. és 3. kategóriájú készülékeket. A 3. kategóriába tartozó készülékek esetében a mélyhűtőrekesz nettó térfogata.
9. Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér – ha van – csillagszám jele:
10. Jégmentes (No Frost) hűtőkészülék esetében fel lehet tüntetni: ,,JÉGMENTES''.
11. ,,Áramkimaradási biztonság … h'' ,,hőmérséklet visszamelegedési idő''-ként definiálva a hivatkozott szabvány szerint.
12. ,,Fagyasztási teljesítmény kg/24 órában'', összhangban a hivatkozott szabvány előírásaival.
13. ,,Klímaosztály'' összhangban a hivatkozott szabvány előírásaival. Mérsékelt égövi készülékek esetében elhagyható.
14. Zajteljesítmény szintje a vonatkozó nemzeti szabvány szerint mérve.
Ha egy hűtőkészülék nemcsak friss élelmiszer, illetve fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló egyetlen teret foglal magába, akkor a 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. tételek további sorokkal bővíthetők, információkat tartalmazva ezekre a terekre. Ebben az esetben a tárolóterek megnevezésének és felsorolásának összhangban kell lenni. Ahol a tér tervezési hőmérséklete nincs összhangban a csillagjelölési rendszerrel, vagy meghaladja a friss élelmiszer tárolására szolgáló tér hőmérsékletét (5 °C), ott ezt a tervezési hőmérsékletet fel kell tüntetni.
A címkén lévő információt meg lehet adni a címke színes vagy fekete-fehér másolatán. Ebben az esetben csak a vevőtájékoztató adatlapon lévő további információkat kell még megadni.
15.13 Amennyiben a készüléktípus beépíthető kivitelű, ezt jelezni kell.

3. számú melléklet az 1/1998. (I. 12.) IKIM rendelethez

Kategóriák
A háztartási hűtőkészülékeket a következő kategóriákra kell osztani:
1. Háztartási hűtőszekrények, alacsony hőmérsékletű terek nélkül. Az üzemi hőmérséklet kisebb 5 °C-nál.
2. Háztartási hűtőszekrény/pincehőmérsékletű tér, 5 °C és 10 °C-os térrel.
3. Háztartási hűtőszekrények csillag nélküli alacsony hőmérsékletű terekkel. Az üzemi hőmérséklet nagyobb –6 °C-nál.
4. Háztartási hűtőszekrény egycsillagos (*) alacsony hőmérsékletű terekkel. Az üzemi hőmérséklet kisebb –6 °C-nál.
5. Háztartási hűtőszekrény kétcsillagos (**) alacsony hőmérsékletű terekkel. Az üzemi hőmérséklet kisebb –12 °C-nál.
6. Háztartási hűtőszekrény háromcsillagos (***) alacsony hőmérsékletű terekkel. Az üzemi hőmérséklet kisebb –18 °C-nál.
7. Háztartási hűtő/fagyasztó kombináció négycsillagos *(***) alacsony hőmérsékletű terekkel. Az üzemi hőmérséklet kisebb –18 °C-nál.
8. Háztartási fagyasztószekrények. Az üzemi hőmérséklet kisebb –18 °C-nál.
9. Háztartási fagyasztóládák. Az üzemi hőmérséklet kisebb –18 °C-nál.
10. Háztartási hűtőszekrények és fagyasztók több mint 2 ajtóval, vagy a fenti kategóriákba nem sorolható készülékek. Ezek esetében a gyártó megválaszthatja a készülék típusleírását.

4. számú melléklet az 1/1998. (I. 12.) IKIM rendelethez

1. RÉSZ14: Az A+ és az A++ energiahatékonysági osztály meghatározása
A berendezést az A+, illetve A++ energiahatékonysági osztályba kell sorolni, ha az energiahatékonysági index alfa (Iα) az 1. táblázatban meghatározott tartományokon belül található.
1. táblázat

Energiahatékonysági index α (Iα)

„Energiahatékonysági osztály”

30 > Iα

A++

42 > Iα ≥ 30

A+

Iα ≥ 42

A-tól G-ig (lásd alább)

Az 1. táblázatban

 

Iα =

AC

× 100

 

SCα

Ahol:
AC = a készülék éves energiafogyasztása (az 1. melléklet V. megjegyzésével összhangban)
SCα = a készülék szabványos éves energiafogyasztása α
az SCα a következőképpen számítható ki:
Ahol:
Vc = a tárolótér nettó térfogata (literben) [az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabványokkal összhangban]
Tc – az egyes terek tervezési hőmérséklete (°C-ban)
Az Mα és Nα értékeket a 2. táblázat, az FF, CC, BI, és CH értékeket a 3. táblázat tartalmazza.
2. táblázat

A készülék kialakítása

A leghidegebb tér hőmérséklete

Mα

Nα

1.

Hűtőszekrény alacsony hőmérsékletű tér nélkül

> - 6°C

0,233

245

2.

Hűtőszekrény hűtőtérrel és pincehőmérsékletű térrel

> - 6°C

0,233

245

3.

Hűtőszekrény csillag nélkül

> - 6°C

0,233

245

4.

Hűtőszekrény*

≤- 6°C

0,643

191

5.

Hűtőszekrény**

≤- 12°C

0,450

245

6.

Hűtőszekrény***/

≤- 18°C***/*(***)

0,657

303

7.

Hűtő-fagyasztó készülék*(***)

≤- 18°C***/*(***)

0,777

303

8.

Fagyasztószekrény

≤- 18°C*(***)

0,539

315

9.

Fagyasztóláda

≤- 18°C*(***)

0,472

186

10.

Többajtós vagy egyéb készülékek

 

1

1

1

Ezeknek a készülékeknek az esetében a tároló rekeszek hőmérséklete és csillag jelzése határozza meg az M és N érték szempontjából figyelembe veendő legalacsonyabb hőmérsékletet. A –18 °C *(***)-os hűtőterekkel rendelkező készüléket a „Hűtő-fagyasztó készülék *(***)” kategóriába kell besorolni.

3. táblázat

Korrekciós tényező

Érték

Feltétel

FF (jégmentes)

1,2

Jégmentes (szellőzővel ellátott) fagyasztórekeszek

 

1

Egyéb

 

1,2

Trópusi készülékek esetén

CC (klímaosztály)

1,1

Szubtrópusi készülékek esetén

 

1

Egyéb

BI (beépíthető)

1,2

58 cm-nél keskenyebb, beépíthető készülékek esetén1

 

1

Egyéb

CH (hűtőtér)

50 kWh/év

Legalább 15 literes hűtőtérrel rendelkező készülék esetén

 

0

Egyéb

1

Egy készülék csak abban az esetben tekinthető „beépíthetőnek”, ha kizárólag konyhabútorba való beépítésre tervezték, és annak megfelelően vizsgálták.

Amennyiben egy készülék nem A+ vagy A++ kategóriájú, annak osztályba sorolását a 2. rész szerint kell elvégezni.
2. RÉSZ15: Energiahatékonysági osztályok meghatározása A-tól G-ig
A hűtőkészülék energiahatékonysági osztályát az energiahatékonysági index alapján kell megállapítani:

1. számú táblázat

Energiahatékonysági index (I)

Energiahatékonysági osztály

 

 

I<

55

A

55

≤ I <

75

B

75

≤ I <

90

C

90

≤ I <

100

D

100

≤ I <

110

E

110

≤ I <

125

F

125

≤ I

G

ahol:
Energiahatékonysági index (%) = a hűtőkészülék szabvány szerint éves mért energiafogyasztása/a hűtőkészülék normatív éves energiafogyasztása.
A hűtőkészülék normatív energia fogyasztása (kWh/évben kifejezve) = M * egyenértékű térfogat + N
és
Egyenértékű térfogat (literben kifejezve) = friss élelmiszer tárolására szolgáló térfogat + Ω * fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló térfogat.
Az M, N és Ω értékeit a 2. számú táblázatból kell venni.

2. számú táblázat

Hűtőszekrény kategória

Ω

M

N

 

 

 

1.

Hűtőszekrény alacsony hőmérsékletű tér nélkül

0,233

245

2.

Hűtőszekrény/pincehőmérsékletű tér

0,75 (1)

0,233

245

3.

Csillagjelölés nélküli hűtőszekrény

1,25

0,233

245

4.

Hűtőszekrény (*)

1,55

0,643

191

5.

Hűtőszekrény (**)

1,85

0,450

245

6.

Hűtőszekrény (***)

2,15

0,657

235

7.

Hűtőszekrény/fagyasztó *(***)

(3)

0,777

303

8.

Fagyasztószekrény

2,15 (2)

0,472

286

9.

Fagyasztóláda

2,15 (2)

0,446

181

10.

Többajtós hűtőszekrény/fagyasztó- és egyéb készülékek

(3)

(4)

(4)

 

 

 

 

Megjegyzések:
(1) Hűtőszekrény/pincehőmérsékletű tér egyenértékű térfogata = friss élelmiszer tárolására szolgáló tér térfogata + Ω x pincehőmérsékletű tér (10 °C) térfogata (literben).
(2) A 2. számú melléklet 10. pontjában meghatározott „Jégmentes” (No Frost) készülékeknél az érték szorzandó 1,2-es tényezővel, ami megfelel 2,15*1,2 = 2,58-nak.
(3) Az egyenértékű térfogat (Ve) számítása:

Ve = Σ

25—Tc

× Vc × Fc

20

ahol
Tc = az egyes terek tervezési hőmérséklete (°C)
Vc = a tárolótér nettó térfogata (liter)
Fc = tényező, ami „jégmentes” (No Frost) térnél: 1,2, más tárolótérnél: 1.
(4) Ezeknél a hűtőkészülékeknél az M és N értékeket a tárolótér hőmérséklete és a legalacsonyabb hőmérséklet szerint csillagjel alapján kell meghatározni a 3. számú táblázat szerint:

3. számú táblázat

Leghidegebb tér hőmérséklete

Megfelelő

M

N

> –6 °C

1/2/3 hűtőszekrény, csillag nélküli hűtőszekrény,
hűtőszekrény/pincehőmérsékletű tér

0,233

245

≤ –6 °C (*)

4 hűtőszekrény (*)

0,643

191

≤ –12 °C (**)

5 hűtőszekrény (**)

0,450

245

≤ –18 °C (***)

6 hűtőszekrény (***)

0,657

235

≤ –18 °C *(***)

7 hűtő/fagyasztó *(***)

0,777

303

fagyasztó teljesítménnyel

 

 

 

5. számú melléklet az 1/1998. (I. 12.) IKIM rendelethez

Postai megrendelés vagy ügynöki értékesítés, valamint a rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott értékesítés esetén alkalmazott tájékoztató tartalma16
A postai megrendelésre szolgáló prospektusok és más nyomtatott tájékoztatók a következő adatokat kell hogy tartalmazzák az előírt sorrendben:
1. Energiahatékonysági osztály (2. számú melléklet 4. pont)
2. Energiafogyasztás (2. számú melléklet 6. pont)
3. Friss élelmiszer tároló nettó térfogata (2. számú melléklet 7. pont)
4. Fagyasztott élelmiszer tároló- vagy a fagyasztótér nettó térfogata (2. számú melléklet 8. pont)
5. Csillagszám besorolás (2. számú melléklet 9. pont)
Ha további információk szükségesek a vevőtájékoztató adatlapon, akkor annak a 2. számú mellékletben előírt formájúnak kell lennie, és magában kell foglalnia a fenti listát, a vevőtájékoztatóra előírt sorrendben.
A fenti adatok megjelenítésében használt betűfajta és az információs űrlap mérete olyan legyen, hogy a szöveg olvashatóságát biztosítsa.
1

A rendeletet a 40/2011. (X. 14.) NGM rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2011. november 30. napjával.

2

Az 1. § a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. §-ának i) pontja.

6

A 4. § (2) bekezdése a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és 3. § (1) bekezdése.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. számú melléklet a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az ábrát lásd 1998. MK 1. szám 20. oldal.

11

A 2. számú melléklet 4. pontja a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

12

A 2. számú melléklet 8. pontja a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2. számú melléklet 15. pontját a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

14

A 4. számú melléklet 1. részét a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 5. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti szöveg számozását 2. részre változtatta.

15

A 4. számú melléklet alcímét a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 5. §-a állapította meg, valamint számozását 2. részre változtatta.

16

Az 5. számú melléklet címe a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére