• Tartalom

106/1998. (V. 27.) Korm. rendelet

106/1998. (V. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban kiállított, iskolai végzettségeket, felsőfokú tanulmányokat tanúsító bizonyítványok és oklevelek/fokozatok elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

1998.05.27.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1997. október 8-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban kiállított, iskolai végzettségeket, felsőfokú tanulmányokat tanúsító bizonyítványok és oklevelek/fokozatok elismeréséről szóló, Budapesten, 1997. június 16-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Horvát Köztársaság Kormánya között
a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban kiállított, iskolai végzettségeket, felsőfokú tanulmányokat tanúsító bizonyítványok
és oklevelek/fokozatok elismeréséről
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)
– a két ország baráti viszonyára való tekintettel,
– a két ország oktatási és tudományos együttműködésének kibővítése érdekében,
– a kultúra és művelődés területére kiterjedő együttműködés erősítésének szándékával,
– a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, Zágrábban, 1994. március 16-án aláírt Kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény 6. Cikke értelmében,
– az 1997. április 11-i Lisszaboni Ekvivalencia Egyezmény szellemében, továbbá
– tekintettel az Európa Tanács és az UNESCO tagállamainak a hallgatók és egyetemi oktatók nemzetközi cseréjének harmonizációjában elért sikerére,
az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
(1) A Magyar Köztársaságban az általános iskola 8. évfolyamának elvégzését tanúsító bizonyítvány a Horvát Köztársaságban középfokú tanulmányok folytatására jogosít.
(2) A Horvát Köztársaságban a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése a magyar iskolarendszerben középfokú tanulmányok folytatására jogosít.
2. Cikk
A Magyar Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok, valamint a Horvát Köztársaságban kiállított gimnáziumi érettségi és a szakközépiskolákban megszerzett érettségivel egyenértékű vizsgabizonyítványok továbbtanulás szempontjából egyenértékűek.
3. Cikk
(1) A Magyar Köztársaság a Horvát Köztársaság felsőoktatási intézményeiben legalább kétéves tanterv szerint nappali képzésben szerzett okleveleket a hatályos jogszabály szerint felsőfokú végzettségnek ismeri el.
(2) A Horvát Köztársaság a Magyar Köztársaságban legalább hároméves nappali képzésben szerzett okleveleket főiskolai végzettségnek ismeri el.
4. Cikk
(1) A Magyar Köztársaság a Horvát Köztársaság felsőoktatási intézményeiben szerzett, a tanterv szerinti legalább négyéves nappali képzésben kiadott egyetemi végzettségeket tanúsító oklevelet egyetemi szintű alapképzésben szerzett oklevélnek ismeri el.
(2) A Horvát Köztársaság a Magyar Köztársaságban a tanterv szerinti legalább négyéves nappali képzésben kiadott egyetemi végzettséget tanúsító oklevelet egyetemi szintű oklevélnek ismeri el.
5. Cikk
(1) A Magyar Köztársaság a Horvát Köztársaságban megszerzett magiszteri okleveleket posztgraduális végzettségnek ismeri el.
(2) A Horvát Köztársaság a Magyar Köztársaságban az egyetemi posztgraduális továbbképzésben szerzett oklevelet magiszteri végzettségnek ismeri el.
(3) A legkevesebb egy évig folytatott szakirányú továbbképzés elvégzését igazoló főiskolai és egyetemi okleveleket a Szerződő Felek elismerik.
6. Cikk
(1) A Magyar Köztársaság a Horvát Köztársaságban szerzett tudományok doktora fokozatot a képzés szakirányától függően a Magyar Köztársaságban megszerezhető doktori (PhD), illetve a művészetek területén megszerzett doktori (DLA) fokozatnak ismeri el.
(2) A Horvát Köztársaság a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeiben megszerezhető doktori (PhD) fokozatot, valamint a Magyar Tudományos Akadémia illetékes bizottságához benyújtott kérelem alapján, az általa adományozott tudomány(ok) kandidátusa fokozatot doktori fokozatnak ismeri el.
7. Cikk
(1) Jelen Egyezmény rendelkezései azokra az iskolai bizonyítványokra, oklevelekre és fokozatokra vonatkoznak, amelyeket a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban ezen Egyezmény hatálybalépését követően szereztek meg.
(2) A Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, az 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás továbbra is érvényes azokra a bizonyítványokra, oklevelekre/fokozatokra, amelyeket a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban szereztek meg ezen egyezmény hatálybalépését megelőzően.
8. Cikk
(1) A bizonyítványok, oklevelek és fokozatok által tanúsított szakképesítés elismerése a Szerződő Felek hatályos jogszabályainak megfelelően történik.
(2) A bizonyítványok, oklevelek, fokozatok által tanúsított végzettségi szint, illetve szakképesítés elismerése a másik országban továbbtanulásra, illetőleg foglalkozás gyakorlására jogosít, a fogadó ország hatályos jogszabályainak megfelelően.
9. Cikk
A jelen Egyezményből adódó valamennyi kérdés megvitatására, továbbá az országok képzési rendszerében és az arra vonatkozó jogszabályi változások kérdései megoldására Vegyesbizottságot hoznak létre, amely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülés helyét mindig diplomáciai úton egyeztetik.
10. Cikk
Jelen Egyezmény azon hónapot követő harmadik hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton írásban kölcsönösen közölték egymással, hogy a szerződés hatálybalépéséhez a belső jogrenddel összhangban lévő feltételeket teljesítették.
11. Cikk
Jelen Egyezmény határozatlan időre szól. A Szerződő Felek mindegyike egyéves felmondási idő betartásával, diplomáciai úton, írásban felmondhatja az Egyezményt.
Aláírták Budapesten, 1997. június 16-án két, eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, amelyből mindkét szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
részéről
A Horvát Köztársaság
részéről''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatási miniszter1 gondoskodik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére