• Tartalom

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről1

2013.02.01.

A Kormány – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben említettek kivételével – az építmények részét képező, azokba állandó jelleggel beépített minden felvonóra és mozgólépcsőre.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a bányaműveléshez szükséges,

b) a robbanásveszélyes térben működő, továbbá

c) a gyártási (technológiai) sorba beépített,

d)2

felvonókra és mozgólépcsőkre.

(3)3 E rendelet rendelkezéseit

a) a közlekedési nyomvonal jellegű építmények (vasutak, repülőterek stb.) közbeiktatott vagy csatlakozó építményei tekintetében a rájuk vonatkozó jogszabályban,

b) a nukleáris létesítményben lévő felvonók tekintetében a rájuk vonatkozó jogszabályban,

c) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősülő ügy tárgyát képező beruházás esetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletben

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából

a)4 felvonó: a vízszinteshez képest 15°-nál meredekebb pályán, merev vezetősíneken mozgó, meghatározott állomásokat kiszolgáló, fülkével és aknaajtókkal rendelkező, személy- vagy teherszállításra szolgáló szakaszos üzemű gépészeti berendezés, továbbá a személyszállításra szolgáló körforgó,

b) mozgólépcső (ideértve a mozgójárdát is): a vízszintes vagy legfeljebb 35°-os meredek pályán mozgó, személyszállításra szolgáló, folyamatos üzemű gépészeti berendezés,

c)5 felújított berendezés: az a berendezés – a fabetétes vezetősínű felvonók, valamint a tömegközlekedési mozgólépcsők kivételével –, amelynek legalább a meghajtógépét és vezérlését, továbbá (felvonók esetében) fülke- és aknaajtóit két éven belül új egységekre cserélték.

A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezése

3. § (1) A felvonók és a mozgólépcsők létesítéséhez, az építményekbe való állandó jellegű beépítéséhez, áthelyezéséhez, a (2) bekezdésben meghatározott főbb műszaki adataik megváltoztatásával járó átalakításához, használatbavételéhez, illetőleg lebontásához az építmény engedélyezésére jogosult építésügyi hatóság [Étv. 52. § (2), (3) és (6) bekezdése] engedélye szükséges.

(2)6 A felvonók és mozgólépcsők főbb adatai:

a) felvonók:

1. jellege, fajtája (pl. személyfelvonó),

2. teherbírása,

3. névleges sebessége,

4. emelőmagassága,

5. az állomások száma,

6. vezethetősége (pl. mindenki által vezethető),

7. a vezérlés módja (pl. le-fel gyűjtő),

8. a meghajtás jellege (villamos vagy hidraulikus, felsőgépes, alsógépes stb.),

9. a villamos hálózatból felvett teljesítmény-igénye;

b) mozgólépcsők:

1. az óránként szállítható utasok száma (berendezésenként),

2. névleges sebessége,

3. névleges szélessége,

4. emelőmagassága,

5. emelkedési szöge,

6. a villamos hálózatból felvett teljesítmény-igénye.

(3) Ha a felvonót, illetőleg a mozgólépcsőt az építmény építésével, bővítésével vagy az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött felújításával, helyreállításával vagy átalakításával egyidejűleg kívánják létesíteni (áthelyezni, átalakítani) az építési engedélyt az építményre és a felvonóra, illetőleg a mozgólépcsőre egyidejűleg kell kérni. A kérelemhez az 5. számú melléklet a) pontjában felsorolt terveket is kell csatolni.

(4)7 Ha a felvonó, illetőleg a mozgólépcső létesítését jogszabály – az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatósága érdekében – kötelezően írta elő, az engedélyt az építményre és a felvonóra, illetőleg a mozgólépcsőre egyidejűleg kell kérni. A kérelemhez az 5. számú melléklet b) pontjában felsorolt mellékleteket, továbbá a 8. számú mellékletben megadott műszaki adatlapot is csatolni kell.

(5)8 Az építésügyi hatóság az építési engedélyt – a kérelem mellékleteként benyújtott – alkalmassági nyilatkozat figyelembevételével adhatja meg. Alkalmassági nyilatkozatot kiadhat a 10. § (1) bekezdése szerinti szakmai felügyeletet ellátó szervezet, valamint a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet 5/B. számú vagy 10. számú melléklete szerinti tevékenységre kijelölt tanúsító szervezet. A nyilatkozat e rendelet 5. számú melléklet a) pontjában meghatározott tartalmú, vagy részletesebb műszaki dokumentáció felülvizsgálata alapján adható ki. A tervdokumentáció felülvizsgálata arra terjed ki, hogy a felvonó, illetve a mozgólépcső megfelel-e az épületre vonatkozó létesítési és forgalmi előírásoknak, a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban szereplő követelményeknek, továbbá az alkalmazott méretezési és számítási módszerek megfelelőek-e.

(6)9 Ha egy lebontandó berendezés helyén másik berendezés nem létesül, de az építmény továbbra is fennmarad, valamint az építmény rendeltetésszerű használatához valamely jogszabály felvonó vagy mozgólépcső létesítését írja elő, a bontási engedély mellékleteként az építési engedélynél meghatározott szervezetek alkalmassági nyilatkozatát kell csatolni.

(7)10 Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt csak – a kérelem mellékleteként benyújtott – a 6. számú mellékletben meghatározott tartalmú kiviteli tervdokumentáció és az üzembe helyezés előtti vizsgálat jegyzőkönyve alapján kiállított alkalmassági nyilatkozat figyelembevételével adhatja meg. Alkalmassági nyilatkozatnak minősül:

a) az új, személyszállításra is alkalmas felvonó esetén a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet 2. számú mellékletének B) részében meghatározott tartalmú megfelelőségi nyilatkozat, illetve ennek hiányában – legkésőbb 2003. december 31-ig – az 5. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti kijelölt szervezetnek a felvonó üzembe helyezhetőségét igazoló alkalmassági nyilatkozata, vagy

b) az új teherfelvonó, kisteherfelvonó, mozgólépcső (mozgójárda), valamint a személyszállításra szolgáló körforgó esetében a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet alapján kiadott megfelelőségi nyilatkozat, vagy

c) a felújítás vagy építési engedélyhez kötött átalakítás után, a berendezés ismételt üzembe helyezése esetén az 5. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti kijelölt szervezetnek az alkalmasságot igazoló nyilatkozata.

(8)11 Leállított berendezés ismételt üzembe helyezése alkalmával a leállítást elrendelő kijelölt szervezet írásbeli alkalmassági nyilatkozata (üzembe helyezés előtti vizsgálati jegyzőkönyv) alapján – legfeljebb az építésügyi hatóság döntéséig – a berendezés ideiglenesen üzemeltethető.

(9)12 Az építésügyi hatóságnak az építési és a használatbavételi engedély megadásáról rendelkező jogerős határozatát a felvonók és a mozgólépcsők országos központi nyilvántartását vezető – a 9. § (1) bekezdése szerinti – szervvel is közölnie kell. A jogerős használatbavételi engedélyről szóló határozattal egyidejűleg az építésügyi hatóság a 8. számú melléklet szerinti műszaki adatlapot is megküldi a központi nyilvántartást vezető szervezet részére.

(10)13 Az engedélyezés egyéb kérdéseiben az építményekkel és az építési munkákkal kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló, illetve a sajátos építményfajták esetében a vonatkozó külön jogszabályokat kell alkalmazni.

A felvonókkal és a mozgólépcsőkkel kapcsolatos kötelezettségek

4. § (1) A tulajdonos köteles – üzemeltetője (képviselője, megbízottja) útján – a felvonó, illetőleg a mozgólépcső üzemeltetése során, annak rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotáról, rendszeres és szakszerű karbantartásáról, javításáról, továbbá a szükséges, illetőleg előírt műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, rendszeres ellenőrzéséről, valamint az üzemeltetés és a használat módjának folyamatos figyelemmel kíséréséről gondoskodni.

(2) A felvonót, illetőleg a mozgólépcsőt csak a használatbavételi engedélyben meghatározott célra és a rendeltetésének megfelelő módon szabad használni. Az üzemeltető köteles a felvonó, illetőleg a mozgólépcső használati feltételeit megtartani, és olyan magatartást tanúsítani, amellyel nem veszélyezteti a berendezés biztonságos működését, továbbá más használók biztonságát.

(3) Aki a felvonóval, illetőleg a mozgólépcsővel kapcsolatos feladat-(munka-)körében vagy rendelkezési jogosultsága gyakorlása során közvetlen balesetveszélyt jelentő vagy okozó hibát, hiányosságot észlel, köteles az üzemeltetést azonnal ki-/lekapcsolással leállítani, és a veszélyhelyzet megszüntetéséig tartó szüneteltetése iránt intézkedni, illetőleg annak megtételét az intézkedésre jogosultnál kezdeményezni.

(4) A felvonókkal, illetőleg a mozgólépcsőkkel kapcsolatos részletes előírásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Ha a tulajdonos a felvonóval, illetőleg a mozgólépcsővel kapcsolatos kötelezettségét önként nem teljesíti, az építésügyi hatóság őt a teljesítéshez szükséges cselekmények megtételére, illetőleg munkálatok elvégzésére (elvégeztetésére) kötelezi olyan esetekben, amikor azt az életveszély megelőzése vagy elhárítása, a biztonság védelme, jelentős vagy helyrehozhatatlan kár elhárítása indokolja. Az eljárásra az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról szóló, illetve a sajátos építményfajták esetében a vonatkozó külön jogszabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az építésügyi hatóság – szükséghez képest – a felvonó, illetőleg a mozgólépcső üzemeltetésének leállítását is elrendelheti.

A felvonók és mozgólépcsők ellenőrzése

5. § (1) Az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriztetnie kell a felvonónak, illetőleg a mozgólépcsőnek a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságát.

(2)14 A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat az üzemeltető megbízása alapján, naptári évenként

a)15 10 évesnél nem régebbi, illetve felújított berendezés esetén egy (fővizsgálat), egyébként két alkalommal (félévenként fővizsgálat vagy ellenőrző vizsgálat), a felvonók és mozgólépcsők tekintetében a laboratóriumok, a tanúsító és ellenőrző szervezetek akkreditálásáról szóló 1995. évi XXIX. törvény rendelkezései szerint akkreditált – a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben a szakmai felügyeletet ellátó építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt – szervezet (a továbbiakban: kijelölt szervezet) ellenőreivel,

b) további két alkalommal félévenként – a karbantartás megfelelőségének műszaki biztonsági felülvizsgálatát –, önálló vagy egy gazdasági társaság keretében működő felvonó- és mozgólépcső-ellenőrrel (a továbbiakban: ellenőr) kell elvégeztetni. Az ellenőrzést a gyártónak a gépkönyvben rögzített útmutatása, ennek hiányában az érvényes szabványok iránymutatása alapján kell elvégezni.

(3)16 Az ellenőr – balesetveszély esetén – jogosult és köteles a felvonót, illetőleg a mozgólépcsőt leállítani. Ezt a jogosultságot a megbízási szerződésben rögzíteni kell. Ezek újraindítását csak a leállítást elrendelő ellenőr vagy a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezet végezheti. Az intézkedésekről (leállítás, újraindítás) egyidejűleg az illetékes építésügyi hatóságot értesíteni kell.

(4)17 A szakterületre vonatkozó tanúsított minőségügyi rendszerrel és felelősségbiztosítással rendelkező karbantartó szervezet által karbantartott berendezések esetén a (2) bekezdés b) pont szerinti vizsgálatokat a karbantartó szervezet ellenőrei a karbantartás rendszerének keretében elvégezhetik, valamint – a lényeges megállapítások gépkönyvi bejegyzése mellett – saját rendszerük szerint dokumentálják, és a vizsgálati eredményt havonta a nyilvántartást vezető szervezetnek megküldik nyilvántartás céljából.

(5)18 A (2) bekezdés a) pontja szerinti vizsgálatokra vonatkozó üzemeltetői megbízásokat a kijelölt szervezet köteles teljesíteni.

Az ellenőri tevékenység gyakorlásának feltételei

6. §19 (1) Ellenőr olyan személy lehet, aki

a) szakirányú felsőfokú (közlekedési, gépészeti vagy villamossági) szakképesítéssel,

b) három év szakirányú (felvonó-, mozgólépcső-tervezés, -szerelés, -karbantartás stb.) gyakorlattal rendelkezik, továbbá

c) a külön jogszabályban meghatározott tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett, és a fenti feltételek alapján ellenőri engedélyt kapott,

d) a honvédelmi és katonai célú objektumokban történő ellenőrzés esetén a szükséges, az 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott nemzetbiztonsági minősítéssel rendelkezik.

(2)20 Az ellenőri engedélyt a tanfolyami és vizsgakövetelmények teljesítését követően a 4. a) mellékletnek megfelelő tartalommal előterjesztett kérelem alapján a felvonók és mozgólépcsők esetében a 4. b) melléklet szerinti formanyomtatványon az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (a továbbiakban: ÉMI) adja ki. Külön törvény21 szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), illetve a letelepedett jogállású személy szakképzettségének elismerését a külön jogszabályban meghatározott szerv végzi, a kérelemhez a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény VI. fejezete előírásainak megfelelő, a küldő vagy származási állam illetékes hatósága által kiállított oklevél magyar nyelvű fordítását kell mellékelni. A felvonó- és mozgólépcső ellenőröknek 2007. január 1-jét követően külön jogszabályban meghatározott továbbképzésben kell részt venniük.

(3)22 Az ellenőri engedélyt vissza kell vonni

a) legfeljebb a továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolásáig, ha az ellenőr e kötelezettségét nem teljesíti;

b) legfeljebb 5 év időtartamra, ha az ellenőr a tevékenysége során, vagy mulasztásával közvetlen életveszélyes, vagy balesetveszélyes helyzetet okoz;

c) legfeljebb 3 év időtartamra, ha az ellenőr

ca) ellenőri tevékenységével összefüggő jogszabályokat, szakmai előírásokat, szabványokat súlyosan megsérti,

cb) adatszolgáltatási kötelezettségét ismételten elmulasztja.

(4)23 Az ÉMI által az ellenőri engedélyek kiadása vagy visszavonása tárgyában hozott döntés ellen az építésügyért felelős miniszterhez lehet fellebbezni. Az ÉMI által lefolytatott eljárásra egyebekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, többszörösen módosított 1957. évi IV. törvény24 szabályai az irányadók.

(5)25 Az 5. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti kijelölést kérő szervezetnek – a tevékenységre vonatkozóan – akkreditálással, továbbá értékarányos felelősségbiztosítással, a tevékenységét szabályozó eljárási renddel és a helyszínen nem vizsgálható alkatrészek vizsgálatára alkalmas akkreditált laboratóriummal kell rendelkeznie. Legalább tíz ellenőri jogosultsággal rendelkező természetes személyt kell a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony keretében alkalmaznia, és vállalnia kell az ellenőrök rendszeres, évenkénti szakmai továbbképzését.

(6)26 Az akkreditált szervezetnek – a 3. a) számú mellékletnek megfelelő tartalommal előterjesztett kérelme alapján – a kijelölést a 3. b) számú melléklet szerinti nyomtatványon a miniszter adja meg. A kijelölési feltételek bármelyikének megszűnte esetén a kijelölést a miniszter államigazgatási határozattal visszavonja. A felvonók és a mozgólépcsők műszaki biztonságának fenntartása érdekében, kijelölt szervezet hiányában, az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok ellátására a szakmai felügyeletet ellátó miniszter – a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben – ideiglenes kijelöléssel, hat hónapnál nem hosszabb időre, gazdasági szervezetet jelölhet ki.

(6a)27 A kijelölést kérő cégkivonatát a miniszter a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(7)28 A kijelölt szervezetekről és az ellenőrökről az ÉMI folyamatos nyilvántartást vezet, és azt évente a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjaiban közzéteszi.

(8)29

(9)30 Azok a felvonóellenőrök, akik eredményes felvonószakértői vagy felvonófelügyelői vizsgát tettek és bizonyítani tudják (munkáltatói igazolással, munka- vagy megbízási szerződéssel, illetve szakmai érdek-képviseleti szerv igazolásával), hogy a kérelem benyújtását megelőzően Magyarországon legalább tíz éven keresztül felvonóellenőrként, felvonószakértőként, illetve felvonófelügyelőként tevékenykedtek, felvonóellenőri engedélyük érvényessége alatt előterjesztett kérelmük alapján mentesülnek az (1) bekezdés a) pontjában előírt feltétel teljesítése alól.

(10)31

Az üzemeltetés

7. § (1) A felvonó és mozgólépcső üzemeltetésével kapcsolatban

a) az üzemügyeletesi feladatokat – az üzemeltető írásbeli megbízása alapján – olyan nagykorú személy láthatja el, aki a felügyeletére bízott felvonó és mozgólépcső működése során keletkező hiba esetén a használók szakszerű kiszabadítására, továbbá az 1. számú melléklet 3. pontjában előírt egyéb kötelezettségek teljesítésére képes és az – 5. § (2) bekezdésében említett – ellenőr előtt a helyszínen az üzemeltetésben való jártasságát igazolta;

b) kioktatott felvonóvezető olyan személy lehet, akit az ellenőr az adott felvonó(k) vezetésére kioktatott és ennek alapján a felvonóvezetési képességéről a helyszínen meggyőződött, továbbá az 1. számú melléklet 4. pontjában előírt kötelezettségek teljesítésére alkalmas.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek részére az üzemeltetésben való jártasságról az ellenőr igazolást ad ki, és ezt egyidejűleg a felvonó-, illetőleg mozgólépcsőkönyvbe (a továbbiakban: gépkönyv) is bejegyzi.

(3) Felvonó és mozgólépcső szerelését, karbantartását olyan személy végezheti önállóan, aki

a) felvonószerelő szakmunkás bizonyítvánnyal vagy ennél magasabb szakirányú végzettséggel rendelkezik,

b) vagy egyéb szakirányú (lakatos, gépész, villanyszerelő) szakmunkás bizonyítványa és kétéves szakmai gyakorlata van, továbbá a miniszter által a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben előírt tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett,

c)32 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve letelepedett jogállású személy, és rendelkezik az Etv. VI. fejezete előírásainak megfelelő, a küldő vagy származási állam illetékes hatósága által kiállított bizonyítvánnyal, amelynek hiteles magyar nyelvű fordítását elismerés céljából a 6. § (2) bekezdése szerinti szervezetnek bemutat.

(4) A szakmai vizsgát a miniszter által külön jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelően jogi, pénzügyi és műszaki ismeretekből kell letenni.

(5)33 A felvonók, illetve mozgólépcsők rendszeres karbantartását a gyártó gépkönyvben rögzített utasításai, ennek hiányában az érvényes nemzeti szabványok útmutatásai alapján kell elvégezni.

(6)34 A felvonóknak, illetve a mozgólépcsőknek legalább a létesítésük, felszerelésük időpontjában érvényes nemzeti szabványok, műszaki előírások biztonsági követelményeinek meg kell felelniük. Az egyes alkatrészek, részegységek cseréje esetén – ha azok eltérőek az eredetitől – a beépítés időpontjában érvényes műszaki előírásokat kell alkalmazni.

(7)35 Személyszállításra is alkalmas felvonók felújításánál, átalakításánál figyelembe kell venni a 7. számú mellékletben foglalt, a felvonók biztonságát növelő ajánlásokat.

A gépkönyv (felvonókönyv)36

8. § (1) Minden berendezéshez gépkönyvet kell rendszeresíteni és folyamatosan vezetni.

(2) A gépkönyvben az adott berendezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt, megállapítást, intézkedést és beavatkozást be kell jegyezni.

(3) A gépkönyvet a gyártó a felvonó vagy a mozgólépcső leszállítása során – a műszaki terveknek megfelelően kitöltött hiteles adatokkal – köteles szolgáltatni.

(4)37 Elveszett, megrongálódott, hiányos gépkönyv helyett, továbbá a berendezés főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítása esetén a régit helyettesítő új gépkönyvet a felvonóellenőr is kiállíthatja a megbízott kijelölt szervezet egyidejű hitelesítésével. A kijelölt szervezet csak olyan gépkönyvet hitelesíthet, amelynek tekintetében az 5. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti ellenőrzéseket végzi.

(5) A gépkönyv folyamatos vezetéséért és megőrzéséért az üzemeltető felel. A gépkönyvet az üzemügyelet (a vészcsengő felszerelési) helyén kell tartani.

(6) A felvonó engedélyezett műszaki tervének és műszaki leírásának egy példányát a gépkönyvhöz kell csatolni (egy építménybe beépített több azonos típusú felvonó és mozgólépcső esetében típusonként csak egy-egy helyen).

(7)38 A gépkönyvbe bejegyzést csak az erre jogosultak (az építésügyi hatóság, az ÉMI, a kijelölt szervezet, az ellenőr, a gyártó, a szerelő, a felvonó üzemügyeletese, karbantartója és kioktatott vezetője) tehetnek.

(8) A gépkönyvnek tartalmaznia kell:

a)39 a felvonó, illetőleg a mozgólépcső fő műszaki adatait, továbbá főegységeinek megnevezését, jellemzőit,

b) a kijelölt szervezet, ellenőr által elvégzett műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok esedékességének és megtörténtének időpontját, az esetleges lényeges megállapításokat és a teendő intézkedéseket, továbbá a vizsgálatot végző ellenőr nevét és címét,

c) a kijelölt szervezet, az ellenőrzést végző ellenőr nevét, címét, engedélyének számát, az észlelt hibákat, hiányosságokat, más lényeges megállapításokat és a helyszínen tett ideiglenes intézkedéseket, valamint

d) az üzemügyeletesi feladatokat ellátó személy, illetőleg a kioktatott felvonóvezető nevét, adatait.

A felvonók és a mozgólépcsők nyilvántartása

9. § (1) Az ÉMI az országban levő valamennyi felvonóról és mozgólépcsőről központi nyilvántartást vezet, a felülvizsgálatukról évenként értékelést készít, és azt a miniszter részére megküldi, aki az esetleges továbbhasznosításról gondoskodik.

(2) A központi nyilvántartásnak tartalmaznia kell a felvonó, illetőleg a mozgólépcső

a)40 ÉMI azonosító számát és a felszerelés helyét, a 3. § (2) bekezdésében meghatározott főbb műszaki adatokat, továbbá a beszállóhelyek számát, a felújítás időpontját és a gyártó, illetve forgalmazó megnevezését,

b) tulajdonosának és – ha nem azonos – az üzemeltetőjének a nevét és címét,

c) jogerős építési és használatbavételi engedélyének számát,

d) műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatát végző kijelölt szervezet nevét és címét,

e) az egyes ellenőrzéseket végző ellenőrök nevét és címét,

f) műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatai elvégzésének időpontját, lényeges megállapításait, a megtett intézkedéseket, továbbá

g) a baleseteket, valamint

h) az építésügyi hatóság által tett intézkedéseket.

(3) A központi nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatás nem teljesítése esetén – annak pótlása érdekében – az ÉMI az illetékes építésügyi hatóságnál eljárást kezdeményez.

(4)41 Adatszolgáltatásra kötelezett a vizsgálatot követő 30 napon belül, hatósági intézkedést igénylő esetben 15 napon belül:

a) a kijelölt szervezet, a felvonóval, illetőleg mozgólépcsővel kapcsolatos, a 9. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok tekintetében,

b) az ellenőrzést végző a végzett tevékenységével kapcsolatban,

c) az üzemeltető a 9. § (2) bekezdés b), c), e), g), h) pontjában foglalt adatok tekintetében.

(5) Az első fokú építésügyi hatóságok a működési területükön lévő felvonókkal és mozgólépcsőkkel kapcsolatos hatósági intézkedéseket az építésügyi műszaki nyilvántartásról szóló külön jogszabályok rendelkezései szerint tartják nyilván, évenként emelkedő sorszámmal.

Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1)42 Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott kijelölt szervezetek és ellenőrök felvonókkal és mozgólépcsőkkel kapcsolatos, e rendelet alapján végzett tevékenységének szakmai felügyeletét és ellenőrzését – a gazdasági miniszterrel egyetértésben – a miniszter külön ellenőrzési terv szerint az ÉMI útján látja el.

(2) Az ÉMI nem folytathat az 5. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet.

(3)43 A szakmai felügyelet és ellenőrzés kiterjed:

a) az e rendelet hatálya alá tartozó, meglévő berendezések 5. § (2) bekezdése szerinti műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálataira;

b) a felvonók és a mozgólépcsők építési engedély alapján végzett létesítése, átalakítása, felújítása esetén végzett üzembe helyezési vizsgálatok szakszerűségére;

c) a panaszbejelentések és a személyi sérüléssel vagy jelentős anyagi kárral járó balesetek kivizsgálására;

d) az e rendelet 8. §-a szerinti gépkönyv és a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendeletben előírt megfelelőségi nyilatkozat formai és tartalmi ellenőrzésére;

e) az e rendeletben szabályozott szakmai tevékenységek jogosultságának ellenőrzésére.

11. § Jelen rendeletben szabályozott eljárásokért a 2. számú mellékletben meghatározott díjakat kell fizetni.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit

a) az új, valamint a meglévő felvonókkal és mozgólépcsőkkel kapcsolatos építési engedélyezési ügyekben csak a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek esetében,

b) az üzemeltetés, karbantartás, használat ellenőrzésével kapcsolatos – folyamatban lévő – első fokú határozattal még el nem bírált államigazgatási ügyekben is

alkalmazni kell.

(2)44

Az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés

13. §45 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 95/16/EK irányelve a tagállamok felvonókra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről – a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelettel együtt –,

b) a Bizottság 95/216/EK ajánlása a meglévő felvonók biztonságának fokozására.

c)46 a Tanács 89/48/EGK irányelve a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről,

d)47 a Tanács 92/51/EGK irányelve a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről,

e)48 a Tanács 99/42/EK irányelve a liberalizációról és az átmeneti rendelkezésekről szóló irányelvek hatálya alá tartozó foglalkozásokkal kapcsolatban a képesítések elismerésére szolgáló rendszer létrehozásáról és a képesítések elismerésére szolgáló általános rendszerek kiegészítéséről.

f)49 a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés a) pont és 21. cikk;

g)50 az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

1. számú melléklet a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelethez51

A felvonókkal és a mozgólépcsőkkel kapcsolatos részletes előírások
1. Az üzemeltető kötelezettségei:
a) a felvonó (mozgólépcső) létesítéséhez, áthelyezéséhez, a főbb műszaki adatok megváltoztatásával járó átalakításához, használatbavételéhez, illetőleg lebontásához szükséges – jogerős és végrehajtható – építésügyi hatósági (építési és használatbavételi) engedélyek megszerzése,
b) a felvonó (mozgólépcső) rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas (állandó üzemképes) állapotáról, rendszeres és szakszerű karbantartásáról, javításáról (ideértve a szükséges felújítást, illetőleg cserét is) való gondoskodás, vagy, ha az nem lehetséges, az üzemen kívül helyezése,
c) a felvonó (mozgólépcső) rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának ellenőriztetése az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, arányos időelosztásban,
d) a felvonó (mozgólépcső) üzemben tartása, továbbá üzemeltetésének és használati módjának folyamatos figyelemmel kísérése,
e) közvetlen balesetveszélyt eredményezhető hiba, hiányosság észlelése (tudomására jutása) esetén a felvonó (mozgólépcső) üzemeltetésének azonnali ki- vagy lekapcsolása és a veszélyhelyzet megszüntetéséig tartó szüneteltetése, továbbá felvonó egy évet meghaladó üzemen kívül helyezése esetén a berendezés veszélytelenítése iránti intézkedés,
f) a felvonó (mozgólépcső) ellenőrzését végző kijelölt szervezet, az ellenőr, illetőleg az építésügyi hatóság által a felvonóval (mozgólépcsővel) kapcsolatban a helyszínen tett ideiglenes intézkedés végrehajtása,
g) az építésügyi hatóság által a felvonóval (mozgólépcsővel) kapcsolatban – végrehajtható határozattal – elrendelt kötelezettség teljesítése,
h) az egy évnél hosszabb ideig bármilyen okból leállított (felfüggesztett) vagy üzemen kívül helyezett felvonó (mozgólépcső) újraindításához az ellenőrzést és a műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot végző kijelölt szervezet írásbeli hozzájárulásának megszerzése,
i) a felvonó (mozgólépcső) használati feltételeit (a helyes működtetéssel kapcsolatos alapvető előírásokat, az esetleges veszélyforrásokat és a veszélyhelyzetben teendő intézkedéseket is) ismertető tájékoztatónak az alapállomáson és a felvonófülkében jól látható és olvasható módon történő elhelyezéséről való gondoskodás,
j) felvonó üzemügyeletes, továbbá – csak vezetővel működtethető felvonó esetében – kioktatott felvonóvezető megbízása,
k) a gépkönyv folyamatos vezetéséről és megőrzéséről való gondoskodás,
l) a felvonó (mozgólépcső) használata során bekövezetkezett személyi sérülés vagy baleset megtörténtéről az illetékes szervek haladéktalan tájékoztatása,
m) változás esetén az új üzemeltető, illetőleg megbízott kijelölt szervezet vagy felvonó-(mozgólépcső-)ellenőr nevének és címének közlése a központi nyilvántartással.
2. A műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot végzők kötelezettségei
A) A kijelölt szervezetek végzik:
a) az építési és a használatbavételi engedély megadásához szükséges nyilatkozat kiadása,
b) egy évnél hosszabb ideig bármilyen okból leállított (felfüggesztett) vagy üzemen kívül helyezett felvonó (mozgólépcső) újraindításához szükséges írásbeli hozzájárulás megadása vagy megtagadása,
c) a gépkönyv hitelesítése.
B) A kijelölt szervezetek és az ellenőr egyaránt végzi:
a) a kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzése és annak eredményéről a tulajdonos, továbbá – hatósági beavatkozás szükségessége esetén – az építés-ügyi hatóság tájékoztatása,
b) közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményezhető hiba (hiányosság), továbbá a biztonság érdekében szükséges eset észlelésekor az üzemeltetés azonnali leállítása (felfüggesztése) és a veszélyhelyzet megszüntetéséig tartó szüneteltetése iránti intézkedés megtétele vagy ennek kezdeményezése. Hat hónapot meghaladó leállítás esetében a felvonót veszélyteleníteni kell, vagyis a villamos hálózatról maradandóan le kell választani, a fülkét és az ellensúlyt ütközőre kell ültetni, és valamennyi bejárati ajtót maradandóan le kell zárni. Mozgólépcső esetében a villamos hálózatról maradéktalanul le kell választani, és mind az alsó, mind a felső szinten emberi behatolás ellen maradandóan le kell zárni,
c) a felvonók és a mozgólépcsők országos központi nyilvántartásához szükséges adatok szolgáltatása.
C) Az ellenőr végzi:
a 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyek vizsgázatása.
3. Az üzemügyeletes felvonóval, illetve mozgólépcsővel kapcsolatos kötelezettségei:
a) a felvonó, illetve mozgólépcső rendeltetésszerű használatra és biztonságos működésre irányuló folyamatos felügyelete,
b) az üzemelés és a biztonsági berendezések (villamos ajtóérintkezők, biztonsági reteszek, vészcsengők, aknaajtók, fülke, előtérvilágítás) üzemképes állapotának napi ellenőrzése,
c) üzemzavar esetén – a felvonó áramtalanítása után – a fülkének kézi tárcsakerékkel történő leeresztése vagy felhúzása és a használók kiszabadítása a legközelebbi állomásra; hidraulikus felvonó esetében a süllyesztő szelep működtetésével a fülke leeresztése az alapállomásra,
d) hiba esetén a működés azonnali beszüntetése és a tulajdonos haladéktalan értesítése a gépkönyvbe tett bejegyzés útján is az észlelt rendellenességekről és a biztonságos működést veszélyeztető hibákról,
e) az üzemeléssel kapcsolatos helyiségek kulcsainak megőrzése, és azoknak az ellenőrzést vagy karbantartást, javítást végző személyek részére történő átadása.
4. A kioktatott felvonóvezető kötelezettségei:
a) a felvonó szabályszerű vezetése,
b) a megengedett teherbírás, a helyes be- és kiszállás, valamint a szállítás ellenőrzése,
c) annak megakadályozása, hogy a felvonót arra jogosulatlan személyek vezessék,
d) a tulajdonos haladéktalan értesítése – a gépkönyvbe tett bejegyzés útján is – a biztonsági berendezések vagy egyéb szerkezetek látható, illetőleg észlelt rendellenességéről vagy hibájáról,
e) külső vezérlésű teherfelvonó esetén a fülke elküldésekor az aknaajtó reteszelt állapotának ellenőrzése.

2. számú melléklet a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelethez52

A felvonókkal, mozgólépcsőkkel kapcsolatos díjak
1. A nyilvántartás kezdeti összeállításával, majd az adatok évenkénti felülvizsgálatával, módosításával és közzétételével kapcsolatos díjak:
a) a kijelölt szervezetek nyilvántartásba vételének egyszeri díja: 5000 Ft,
b) az ellenőrök nyilvántartásba vételének és az engedély kiadásának egyszeri díja: 2000 Ft.
A díj megfizetésére a kijelölt szervezetek és ellenőrök kötelezettek az ÉMI felhívására.
2.53 A központi nyilvántartás vezetéséért felvonónként, illetőleg mozgólépcsőnként az alábbiak szerint kell az adatszolgáltatásra kötelezetteknek a díjat megfizetniük:
Egy berendezés nyilvántartásának éves díja: 2200 Ft, melyet a kijelölt szervezet éves első vizsgálatának elvégzése után kell megfizetni. A díj tartalmazza a berendezés egyszeri nyilvántartásba vételének költségét is. A kijelölt szervezet a díjat az üzemeltetőre egy összegben, az első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat díjában átháríthatja.
3. Az 1–2. pontokban felsorolt díjakon felül általános forgalmi adót kell fizetni. A kijelölt szervezethez beérkezett nyilvántartási díjakat az első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot követő hónap 15. napjáig az ÉMI részére át kell utalni.

3. a) számú melléklet a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelethez54

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Budapest
KÉRELEM
a felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatához szükséges kijelölési okirat megszerzése vagy módosítása iránt
[a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja
alapján]
1. A kijelölést kérő szervezet adatai
a) A szervezet neve és címe (székhelye)
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
b) A cégbejegyzés adatai
Cégbíróság:
A cégbejegyzés kelte:
száma:
Szervezeti forma (rt., kft. stb.):
c) A szervezet felelős vezetője
Név:
Beosztás:
Cím:
Telefon:
Telefax:
2. Mire kéri a kijelölést?
– felvonóra
– mozgólépcsőre (mozgójárdára)
3. Hol kívánja a tevékenységet folytatni:
– az ország
– az alábbi megyék:
– az alábbi városok:
– a főváros
– az alábbi fővárosi kerületek:
területén
4. A szervezet szakképzett alkalmazottai
Neve:
Szakképesítésének megjelölése:
Okirat száma, kelte:
Szakirányú gyakorlat ideje:
Szakértői, illetve ellenőri engedélyének száma:
Szakértői, illetve ellenőri engedélyének érvényességi ideje:
5. A szervezet azon dokumentumai, amelyek igazolják a kérelme megalapozottságát
a) Alapító okirat
száma:
kelte:
a tevékenység megnevezése:
b) Egyéb irat (pl. társasági szerződés)
kelte:
a tevékenység megnevezése:
c) Az akkreditálási eljárás alapjául szolgáló Minőségügyi Kézikönyv vagy ennek a kijelölés szakterületéhez kapcsolódó része:
d) Akkreditálási okirat
száma:
kelte
a tevékenység megnevezése:
e) Nemzetközi tanúsítási rendszerek okirata(i) (másolatai és hivatalos fordítása):
6. Korábbi szakirányú tevékenységének ismertetése (2 évre visszamenőleg)
Ellenőrzések időpontja:
Helye:
Gyakorisága:
7. A kijelölést kérő szervezet nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy megfelel-e az R. 6. § (3) bekezdésében foglaltaknak:
8. A kijelölés körébe tartozóan rendelkezik-e a tevékenysége során esetlegesen okozott kár pénzügyi fedezetére a várható kockázattal, valamint árbevételével arányos összegű felelősségbiztosítással hazai biztosítónál
hol:
milyen összegben:
9. Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a kijelöléshez kapcsolódó tevékenységével összefüggő információk bizalmas kezelését biztosítja, figyelemmel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseiben foglaltakra is:
10. Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az eljárási szabályzatát a tevékenységét igénybe vevők részére nyilvánosságra hozta-e, illetőleg nyilvánosságra fogja-e hozni:
11. Tevékenységét dokumentáló nyilvános kiadványok stb. köre:
Alulírott, mint a kijelölést kérő szervezet felelős vezetője kijelentem, hogy az 1–11. pontban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulok azoknak a minisztérium, illetve általa meghatalmazottak részéről történő ellenőrzéséhez.
Egyben vállalom az R. szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
Kelt: .......................
....................
(a szervezet felelős vezetője)
Mellékletek:
1.55
2. Alapító okirat vagy ezzel egyenértékű okmány hiteles másolata
3. Akkreditálási okirat hiteles másolata
4. Az akkreditálási eljárás alapjául szolgáló Minőségügyi Kézikönyv
5. A szervezet tevékenységét szabályozó eljárási rend
6. Egyéb, a kijelölési kérelmet megalapozó dokumentum(ok)

3. b) számú melléklet a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelethez56

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Miniszter Szám: …………/199…
KIJELÖLÉSI OKIRAT
A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. §-a (2) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva kijelölöm
………………………………-t
(a szervezet neve)
……………………………………………
(a szervezet címe)
az alábbi tevékenység ellátására:
felülvizsgálati kör: ............................
a tevékenység területi meghatározása: ...........
.................................................
A kijelölt szervezet köteles minden változást (név, cím, felelős vezető stb.) a minisztériummal 8 napon belül közölni.
Amennyiben a felülvizsgálati kör vagy a tevékenység területi meghatározásában kíván változtatást eszközölni, úgy erre vonatkozóan a kijelölési okirat módosítását kell kérnie.
A kijelölt szervezet a kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásának következetes betartásával, az elvárható pontossággal és magas színvonalon köteles ellátni.
Tudomásul veszi, hogy tevékenysége felett a miniszter szakmai felügyeletet gyakorol, amelyet az ÉMI útján lát el. Tevékenységének ellenőrzése céljából biztosítja az ÉMI általi ellenőrzés vagy a háromévenkénti auditálás feltételeit, és annak lefolytatásában aktívan közreműködik.
Jelen okirat 199……… év …………………… hó ……… napjáig, illetőleg visszavonásig érvényes.
Kelt: ……………………………………
……………………………………
miniszter

4. a) számú melléklet a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelethez57

Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Rt.
Budapest
Kérelem
a felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatához szükséges
ellenőri engedély megszerzése vagy módosítása iránt
1. Az engedélyt kérő személy adatai:     
a) Neve:
Születési neve:     
Anyja neve:     
Születési helye, ideje:     
Lakóhely, székhely:     
Személyi igazolvány száma:     
Telefon:     
Telefax:     
b) Szakképesítése:
Végzettsége(i):     
Okl. száma, kelte:     
Az oklevelet kibocsátó felsőfokú oktatási intézmény neve:     
c) Gyakorlata:
– milyen szakterületen szerzett gyakorlatot:     
– milyen munkakörben:     
– a szakirányú gyakorlat időtartama:     
d) Milyen szakirányú tanfolyamot végzett:     
– száma, kelte:     
– mire jogosít:     
e) Korábbi (2 évre visszamenőleg) szakirányú tevékenysége:     
2. Az engedély birtokában hol kíván ellenőri tevékenységet folytatni:
–    az ország
= az alábbi megyék:     
= az alábbi városok:     
–     a főváros
= az alábbi fővárosi kerületek:     
területén.
3. Mire kéri az engedélyt:
– felvonóra,
– mozgólépcsőre (mozgójárdára).
4. A végzendő tevékenységét illetően rendelkezik-e felelősségbiztosítással?
Alulírott, mint az ellenőri engedély kiadását kérelmező személy büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 1–4. pontokban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..........................................
.........................................
kérelmező
Melléklet:
– oklevél hiteles másolata,
– tanfolyam elvégzéséről igazolás,
– 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, valamint nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatásnyújtó az igazolás benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától,
– szakirányú gyakorlat igazolása.

4. b) számú melléklet a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelethez

Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Rt.
1113 Budapest
Diószegi u. 37. Száma: …………/199……
ELLENŐRI ENGEDÉLY
a felvonók és mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet
6. §-a (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján
Neve: .................... részére
Születési helye, ideje: ..........
Anyja neve: ......................
Személyi igazolvány száma: ............... felülvizsgálati körben
ellenőri engedélyt
adok.
A tevékenységet az alábbi területen végezheti:
..................................
Az engedélyes köteles minden változást az engedélyt megadó szervvel 8 napon belül közölni.
Amennyiben a felülvizsgálati körben vagy a tevékenység területi meghatározásában kíván változtatást eszközölni, úgy erre vonatkozóan az ellenőri engedély módosítását kell kérnie.
Az engedélyes köteles a kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak következetes betartásával, a tőle elvárható pontossággal és magas színvonalon ellátni.
Tudomásul veszi, hogy tevékenysége felett az R. 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szerv szakmai felügyeletet gyakorol. Tevékenységének ellenőrzése céljából biztosítja az ellenőrzés(ek) feltételeit, és annak lefolytatásában aktívan közreműködik.
Jelen okirat 199……… év ………………… hó ………… napjáig, illetőleg visszavonásig érvényes.
Kelt: ……………………………
…………………………

5. számú melléklet a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelethez58

a) Felvonók és mozgólépcsők létesítésének engedélyezési dokumentációja
Építmény építési engedélyezési tervdokumentációjához a felvonókra, mozgólépcsőkre és mozgójárdákra vonatkozóan, továbbá ezen berendezések létesítésének, áthelyezésének, felújításának és cseréjének engedélyezési dokumentációjához a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon túlmenően az alábbi terveket kell csatolni:
Felvonók esetében:
– helyszínrajzot;
– az akna alaprajzát (vízszintes metszetét), az akna és a fülke méreteinek, a fülke- és az aknaajtók szabad nyílásának és tűzállósági határértékének feltüntetésével, legalább 1:50 méretarányban;
– az akna függőleges metszetét, az emelőmagasság, a süllyeszték mélysége, a fejmagasság méretének feltüntetésével, legalább 1:50 méretarányban;
– a gép-, illetve (ha van) kerékhelyiség fő méreteit és az aknához viszonyított elhelyezkedését legalább 1:50 méretarányban;
– a felvonó működéséből származó, az épületre átadódó erőhatások helyét, irányát és nagyságát az előírt dinamikus tényezők figyelembevételével, ezek számítását;
– forgalomszámítást (valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével).
Mozgólépcső, illetőleg mozgójárda esetében:
– felülnézetet, valamint oldalnézetet az emelőmagasság, a lépcsőszélesség és az emelkedési szög feltüntetésével;
– a berendezéstől származó, az épületre átadódó erőhatások helyét, nagyságát és irányát.
b) Felvonók és mozgólépcsők használatbavételi engedélyezési dokumentációja
A felvonó, illetőleg a mozgólépcső használatbavételi engedélye iránti kérelemhez a következő mellékleteket kell csatolni:
– a gyártó vagy a felelős forgalmazó nevét és címét;
– a gyártó vagy a felelős forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy az általa szállított és felszerelt (felszereltetett) berendezés megfelel az engedélyezett terveknek, továbbá a szükséges beállításokat és a legalább 24 órás próbaüzemeltetést elvégezte, és a berendezés a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas;
– az üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozatát arról, hogy a berendezés karbantartását, üzemügyeletét és – ha szükséges – vezetését hogyan oldja meg;
– a kijelölt szervezet alkalmassági nyilatkozatát.

6. számú melléklet a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelethez59

A felvonó, illetőleg a mozgólépcső (mozgójárda) kiviteli tervdokumentációja
A kiviteli tervdokumentációnak az engedélyezési terveken és adatokon túl tartalmaznia kell az alábbiakat:
– az akna, a gép elhelyezésére szolgáló tér és az esetleges kerékhelyiség alaprajzát, metszeteit legalább 1:25 méretarányban, olyan részletességgel, hogy az alapján a berendezés egyértelműen kivitelezhető legyen;
– a felvonó statikai és szilárdságtani számítását:
= a függesztő-, illetve a vonóelemekről,
= a hajtótárcsa horony-kiképzéséről,
= a tengelyekről és tartószerkezetekről,
= a fülke vázszerkezetéről,
= a fülke vezetősínről és ha az ellensúlyon fogókészülék van, az ellensúly vezetősínről is,
= a hidraulikus munkahengerekről, nyomás alatt álló tartályokról és fémcsövekről,
= a felvonó-berendezés alátámasztására szolgáló acélszerkezetekről;
– műszaki leírást, mely megadja a berendezés főbb műszaki adatait, megengedett óránkénti indításainak, illetve hidraulikus ciklusainak számát, névleges és indítási áramfelvételét és a berendezésből származó elvezetendő hőteljesítményt.

7. számú melléklet a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelethez60

Meglevő személyfelvonók biztonságát növelő ajánlások
Ahol a műszaki adottságok lehetővé teszik, a meglévő felvonóknál is az új felvonók biztonsági követelményeit kell figyelembe venni, és az ezeknek megfelelő érvényes nemzeti szabványok (MSZ EN 81–1 és MSZ EN 81–2) előírásai irányadóak, különösen a méretekre, a tűrésekre, a megengedett sebességre és gyorsulásra vonatkozóan.
1. A fülkékre minden esetben fülkeajtót kell felszerelni, a fülkében pedig állomásjelző berendezést kell beépíteni.
2. A fülke függesztőelemeit (köteleket vagy láncokat) felül kell vizsgálni, és szükség esetén ki kell cserélni.
3. A felvonó fékberendezését és annak vezérlését, illetve szabályozását felül kell vizsgálni a fékezés során fellépő lassulás és a szintbeállási pontosság szempontjából, és a szükséges átalakításokat el kell végezni.
4. A felvonó fülkében a kezelő elemek legyenek könnyen érthetőek és alkalmasak arra, hogy minden személy – köztük a fogyatékos személyek is – a felvonót kísérő nélkül is használhassák.
5. Az önműködő ajtókat fel kell szerelni olyan berendezéssel, amely megakadályozza személy vagy állat beszorulását csukódás közben.
6. A 0,6 m/s-nál nagyobb névleges sebességű felvonók zuhanásgátló berendezéseit és ütközőit felül kell vizsgálni, és szükség esetén ki kell cserélni, hogy lehetővé tegyék a fokozatos lassulást megálláskor.
7. A vészjelző berendezést úgy kell átalakítani, hogy állandó összeköttetést biztosítson az üzemügyeletessel vagy az üzemügyeletesi feladatokat ellátó diszpécserközponttal.
8. A fékrendszer azbeszttartalmú elemeit az egészségvédelmi előírások betartása mellett más anyagúra kell cserélni.
9. A felvonóra fel kell szerelni olyan készüléket, amely megakadályozza a fülke ellenőrizetlen felfelé mozgását.
10. Használat során, illetve nyitott ajtó esetén a fülkét megfelelően ki kell világítani, továbbá szükségvilágítást is fel kell szerelni, amelynek működőképesnek kell maradnia az esetleges kimentés várható teljes ideje alatt.

8. számú melléklet a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelethez61

8. a)
FELVONÓ MŰSZAKI ADATLAP

 

8. a)

 

 

 

 

 

 

 

ÉMI azonossági száma:

FELVONÓ MŰSZAKI ADATLAP

 

 

 

 

 

 

 

1. A felvonó jellege, fajtája: …….…………………………………………………………………..
(pl.: személy-; betegszállító-; személy-teher-; szem. kís. teher-; teher-; kisteher-; körforgó)

 

Típusjel: …………….….…...…………….

Gyártási v. munkaszám: ………………………….………..

(pl.: BKG-100)

 

A befogadó építmény jellege: ………………………………………………………………….…

(pl.: lakóház, irodaház, kórház, áruház, üzemcsarnok, stb.)

 

Az építést engedélyező hatóság:

 

[ ] helyi elsőfokú építésügyi hatóság [ ] műemlékvédelmi hatóság [ ] más: ……………….….………..

2. A felvonó beépítési helye:
……….. ir.sz. ……………………................. helység ..................….…….. utca .……... szám
… (egyéb, pl.: út, tér)

 

egyéb (hely) azonosító: .......................................................................

(pl.: hrsz., épület, lépcsőház, stb.)
3. A berendezés tulajdonosa: ....................................................................….........….......…........…..

 

……….. ir.sz. ……………………................. helység ............….….…….... utca .….…. szám

… (egyéb, pl.: út, tér)
4. A berendezés üzemeltetője: .............................................................…..........…................……….

 

……….. ir.sz. ……………………................. helység ............….….…….... utca .….…. szám

… (egyéb, pl.: út, tér)
5. A gyártó, ill. felelős forgalombahozó cég neve, címe: .……………….………………………..…

 

…………..............................................…......……………………………………………..………

A szerelő cég neve, címe: ……….…………….…………….………………………………….…

6. A beépítés éve: ...…………; A vezetősín anyaga (fülkei / ellensúly): …………………………..
(pl. acél / acél; acél / alumínium; fabetétes / acél)

 

A „felújítás” első ütemének vizsgálati dátuma: ………..…. év …………..……… hó ….... nap

A „felújítás” utolsó ütemének vizsgálati dátuma: ……...…. év …………..……… hó ….... nap

7. Teherbírás: ……..…………….. kg, (vagy: ….…... fő); Emelőmagasság: .....…..………..... m

8. Névleges sebesség:

a) lefelé: ...….……………. m/s;

b) felfelé: ...….……………….. m/s

9. A felvonó teljesítmény-igénye: ……..…….. kW;

Villamos hálózat: ……….……….………

(pl.: 3 x 400 / 230 V, 50 Hz + N + PE)
10. Az állomások / beszállóhelyek száma: ….../…. ; A vezetés módja: ……………………….…..
(pl.: mindenki által; kijelölt szem. által; vizsg. vezetővel; vegyes haszn.)
11. A meghajtás jellege: ……………………….; A meghajtómű helye: ……………...…….……...

(pl.: kézi, „villamos”; vagy hidraulikus)

(pl.: felsőgépes; alsógépes; az akna mellett oldalt, gépház nélkül)

12. A vezérlés jellege: …………………………………………………………………..…………...
(pl.: karos; tológombos; egyparancsos; külső hívó-küldő; legyűjtő - duplex rendszer része; fel-le gyűjtő szimplex)
13. Megjegyzés: ………………................................................................................……..……….…
(pl.: csak a kitöltött pontok tartalma változott a korábbiakhoz képest, a „lényeges felújítások” végrehajtási ütemének dátuma, stb.)

 

……………………………………………………………………………………………………

14. Biztonsági felvonó-e?:

[ ] nem

[ ] igen

Az akna anyaga, kivitele: …………….…………………………
(pl.: zárt beton, acélszerk. üvegezett torony, lépcső orsótér, panoráma, stb.)
15. Az akna mérete: ………….....…. mm / ……..……….. mm / ……..…...………. mm / ……………..... mm

(szélesség)

(mélység)

(süllyeszték mélysége)

(fejmagasság)

16. A fülke belmérete: ……. x ….…….. x …..…… mm; A fülke tömege vázszerkezettel együtt: ….……. kg
(szél. x mélység x mag.)
Az ellensúly anyaga: ……..…………. ; össztömege: .....……. kg; A kötélkiegyenlítés tömege: ……… kg
17. A hajtás és fülke közötti kapcsolat: ……………………….…….………..…… ; kötéláttétel: ……..……...

(pl.: kötéldobos, hajtótárcsás, közvetett hidraulikus)

(pl.: 1: 1; 1: 2; 2 : 1; 4 : 2)

Hajtótárcsa v. dob átmérője:…………… mm; Hidraulikus felvonó elrendezése:………………...…………
(pl.: „puttonyos”, központi, két-dugattyús, löketsokszorozós, stb.)
18. A hajtógép v. hidr. tápegys. típusjele: ………..……… ; hajtómű tengelytáv: ……… mm, áttétele: …….….
A motor típusjele: ………………………; áramneme: ………..….……. ; fordulatszáma: ………..…..1/p

(pl.: SHL20/DFV45)

(pl.: egyenáramú, váltakozó áramú)

(névl. vagy szinkron)

teljesítménye: ……. kW; szabályozása: .………………………….. ; max. ind. száma: …….….…kapcs/ó

(pl.: nem szabályozott kétsebességes; frekvencia szab., stb.)

(az esetleges külső hűtéssel együtt)

19. A függesztőelemek száma, mérete, típusa, gyártmánya: ………….…………………………………..…..…..
(pl.: 6 x R 11 Seale, 8 x 19, Wolf F819S-FE acélsodronykötél)
20. A fülkei fogókészülék fajtája: ….……………………..……...... típusjele: …………..……...……….….…...
(pl.: fékező, merev, görgős)
Az ellensúly fogókészülék fajtája: ……………………………. ; típusjele: ……….……….…………….
(pl.: fékező, merev, görgős)
A felfelé mozgó fülke sebességtúllépését megakadályozó szerkezet típusjele: ………………………………
Hatásmódja: [ ] a hajtótárcsára [ ] hajtótárcsa-tengelyre [ ] kötélfék [ ] felfelé működő fogókészülék [ ] ellens. fogókészülék
21. A seb. határoló típusjele: ……………..…… ; Csőtörésre záró szelep típusjele: ……………….………….
22. Fülkei vezetősín (ISO) jele: ……..………...……… ; szelvény-mérete: ……..……..…………..……… mm

(pl.: T 127/2B; V2, vagy G10-egyedi)

(pl.: talpszélesség x magasság x korona-vastagság; vagy átm..80 x 8)

Ellensúly vezetősín (ISO) jele: ……………....…. ; szelvény-mérete: …....………..…………...…… mm

(pl.: T 50/A, V1, vagy L60)

(pl.: talpszélesség x magasság x korona-vastagság; vagy 60 x 60 x 8)

23. Az aknaajtók szabadnyílása: ……...…x…………...mm; kialakítása: ……………........…………….……….

(szélesség x magasság)

(pl.: négyszárnyú centrál teleszkópos, csuklópántos, stb.)

tűzállósági határértéke: TH = …….. perc;

az aknaajtó anyaga: ..…….……………..…….………....

(pl.: fa, dróthálós, üveg, üvegezett, fémlemez)
működtetése:………………………………… ; típusjele: ……..…………… ; darabszáma: ……....… db
(pl. kézi, gépi, fél-önműködő)
24. A fülkeajtó(k) szabadnyílása: ….….…. x …….. mm; kialakítása: …………………..……………..……….

(szélesség x magasság)

(pl.: négyszárnyú centrál-teleszkópos, harmonika, stb.)

A fülkeajtó működtetése: ..……………….....……; típusjele: ……………….…; darabszáma: ……..…db
(pl.: kézi, gépi, fülkeajtó nélkül, fénysorompóval)
25. A vezérlés típusjele: ………………………….……..; kivitele: ………...….…………………………………

(pl.: BMT – 300)

(pl.: relés, elektronikus)

26. A berendezés műszaki állapota: …………………………………………………..…………………………
(pl.: megfelelő, felújítandó, sürgősen felújítandó, biztonságos működtetésre alkalmatlan)
27. Egyéb lényeges jellemzők: ………………………….…………………………………………………………

Kelt: ………………………………………

……….…….…………...…………………………….………

P. H.

a kitöltő (cége / neve) aláírása

8. b)
MOZGÓLÉPCSŐ/ MOZGÓJÁRDA MŰSZAKI ADATLAP
8.b)
ÉMI azonossági száma:
MOZGÓLÉPCSŐ / MOZGÓJÁRDA MŰSZAKI ADATLAP

1.

[ ] MOZGÓLÉPCSŐ

[ ] MOZGÓJÁRDA

Típusjel: ……………….………… Gyártási vagy munkaszám: ………………………...
(pl.: TH-9300-SC)

 

[ ] tömegközlekedési

[ ] általános („áruházi”)

dőlésszöge: ............o (a vízszinteshez képest)

 


A befogadó építmény jellege: …………………………………………………………….…

 

 

(pl.: irodaház, áruház, aluljáró, METRO, stb.)

 

 

Az építést engedélyező hatóság:

 

 

 

[ ] helyi elsőfokú építésügyi hatóság [ ] műemlékvédelmi hatóság [ ] más: …………………………

2. A berendezés beépítési helye:

 

................. ir.sz. ............…................. helység ..............…....….......…........... utca ........... szám

… (egyéb, pl.: út, tér)

 

egyéb (hely) azonosító: .................................................…..…….........

(pl.: hrsz., épület, lépcsőház, stb.)
3. A berendezés tulajdonosa: ............................................…............…..….......................................

 

................. ir.sz. ............…................. helység ..............…....….......…........... utca ........... szám

… (egyéb, pl.: út, tér)
4. A berendezés üzemeltetője: ............................................…..............…

 

................. ir.sz. ............…................. helység ..............…....….......…........... utca ........... szám

… (egyéb, pl.: út, tér)
5. A gyártó, ill. felelős forgalombahozó cég neve, címe: ................…...........................…...….……

 

……………………………………………………………………………………………………

6. A szerelő cég neve, címe: ……………………….……………….……………..………………..

 

……………………………………………………………………………………………………

7. A beépítés éve: ................………………

 

A „felújítás” első ütemének vizsgálati dátuma: ………..…. év …………..……… hó ….... nap

A „felújítás” utolsó ütemének vizsgálati dátuma: ……...…. év …………..……… hó ….... nap

8. A berendezés szállítási teljesítménye: ....….............. fő/óra; névleges sebessége: .....…..... m/s
9. A hordfelület névl. szélessége: ……………….. m
10. A mozgólépcső emelőmagassága: .................... m; A mozgójárda pályahossza: .…....…… m

11. Teljesítmény-igény: ……………. kW;

Villamos hálózat: ………….…………………

(pl.: 3 x 400 / 230 V, 50 Hz + N + PE)
12. Megjegyzés: …………........................................................................................……….....……
(pl. csak a kitöltött pontok tartalma változott a korábbiakhoz képest, a „lényeges felújítások” végrehajtási ütemének dátuma, stb.)
.........................................................................................................................….….…..….…

13. A berendezés kivitele:

[ ] kültéri

[ ] beltéri

A vázszerkezet korrózióvédelme: ………………………………………………………….…
(pl.: tűzi-horganyozás, vagy korrózió-gátló alapozás fedőfestéssel, stb.)
14. A hajtás típusjele: ..........................…..... ; Hajtómű tengelytáv.: ………….… mm; áttétel:….………...
15. A motor típusjele: ................................................. ; teljesítménye: ......................….…. kW

áramneme:

[ ] egyenáram

[ ] váltakozó áram

feszültsége: ...........………........ V;

fordulatszáma: ................. 1/perc (névleges v. szinkron)

16. Az üzemi fék kialakítása: …………………………………………………………………….
(pl. elektromechanikus tárcsafék)

17. Kiegészítő (biztonsági) fék:

[ ] nincs

[ ] van, kialakítása: …………………..….….…

18. A vonólánc fajtája: ......………………................……........……...........….........………….....
(pl. acél, csuklós lánc)
a szakítóerő nagysága: ..................................................……........................…..... kN
19. A mozgókorlát azonosítója, fajtája: .........................…......................................…............…...
a szakítóerő nagysága: .....................….......…....................................................... kN
.
20. A lépcsőkocsi, járólap, ill. heveder szerkezeti anyaga: .............................................…......…...
A lépcsőkocsi, járólap, ill. heveder járófelületének anyaga: …………………………………..
A heveder szakítóerejének nagysága: ……………………………………………. kN

21. A mellvéd anyaga:

[ ] üveg:

[ ] egyéb: ..............................….............………..…

22. A vezérlés típusjele: ..............................................…............................…..................….…....
23. A használat módja: [ ] „állandó üzemű”
[ ] önműködő indítású / leállítású
[ ] egyéb: ……………………………………………………..…….….
24. A berendezés karbantójának (cég)neve: …………………………………………….………...
25. A berendezés műszaki állapota: ………………………………………………………………
(pl.: megfelelő, felújítandó, sürgősen felújítandó, biztonságos működésre alkalmatlan)
26. Egyéb lényeges jellemző (különlegesség, pl.: frekv. szab. hajtás, íves pálya, stb.): ............…..................…
..............................................................................……..........................……………………...
...........................................................................……............................………………………

Kelt.: ....................................................

………………………………….…...

 

a kitöltő (cége / neve) aláírása

P. H.
1

A rendeletet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 37. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2014. június 5. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdés d) pontját a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 39–40. §-át.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § a) pontja a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, s egyidejűleg a § c) pontot is iktatott a szövegbe.

5

A 2. § c) pontja a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (2)-(4) bekezdése a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (4) bekezdése a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (5) bekezdése a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § új (6) bekezdését a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (6) bekezdés számozását (9) bekezdésre változtatta.

10

A 3. § új (7) bekezdését a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozását (10) bekezdésre változtatta.

11

A 3. § (8) bekezdését a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

12

A 3. § eredeti (6) bekezdésének számozását a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (9) bekezdésre változtatta, második mondatát a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

13

A 3. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (10) bekezdésre változtatta.

14

Az 5. § (2) bekezdése a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdésének a) pontja a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. április 4. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

16

Az 5. § (3) bekezdése a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (4) bekezdése a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. § (5) bekezdését a 87/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet 9. §-a (2) bekezdésének b) pontja iktatta a szövegbe.

19

A 6. § a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

20

A 6. § (2) bekezdése a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított, valamint a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdésének f) pontja, a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5. §-a, a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. április 4. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

22

A 6. § (3) bekezdése a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. április 4. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

23

A 6. § (4) bekezdésének első mondata a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. április 4. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

25

A 6. § (5) bekezdése a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

26

A 6. § (6) bekezdése a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

27

A 6. § (6a) bekezdését a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

28

A 6. § (7) bekezdése a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdésével megállapított, valamint a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. április 4. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

29

A 6. § (8) bekezdését a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 6. § új (9) bekezdését a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (9) bekezdés számozását (10) bekezdésre változtatta. A 6. § (9) bekezdésének szövege a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 6. § eredeti (9) bekezdésének számozását a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdése (10) bekezdésre változtatta. A 6. § (10) bekezdését a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 7. § (3) bekezdésének c) pontját a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be, szövege a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 7. § (5) bekezdését a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

34

A 7. § (6) bekezdését a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

35

A 7. § (7) bekezdését a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

37

A 8. § (4) bekezdése a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 8. § (7) bekezdése a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 8. § (8) bekezdésének a) és c) pontja a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 7. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 9. § (2) bekezdésének a) pontja a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 9. § (4) bekezdése a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 10. § (1) bekezdése a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

43

A 10. § (3) bekezdését a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta a szövegbe.

44

A 12. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1274. pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 13. § a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, bevezető szövege a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

46

A 13. § c) pontját a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 27. §-a iktatta a szövegbe.

47

A 13. § d) pontját a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 27. §-a iktatta a szövegbe.

48

A 13. § e) pontját a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 27. §-a iktatta a szövegbe.

49

A 13. § f) pontját a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

50

A 13. § g) pontját a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

51

Az 1., 2. és 3. számú melléklet a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdésével, illetve 1., 2. és 3. számú mellékletével megállapított szöveg.

52

A 2. számú melléklet a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 2. számú melléklet 2. pontja a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 28. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 3. a) számú melléklet a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-a, a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. április 4. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

55

A 3. a) számú melléklet „Mellékletek” 1. pontját a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

56

A 3. b) számú melléklet a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-a, a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. április 4. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

57

A 4. a) számú melléklet a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 22. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2008. április 4. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

58

Az 5. számú mellékletet a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdése, illetve 4. számú melléklete iktatta a szövegbe.

59

A 6. számú mellékletet a 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. §-ának (3) bekezdése, illetve 5. számú melléklete iktatta a szövegbe.

60

A 7. számú mellékletet a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

61

A 8 számú mellékletet a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése iktatta be, a Magyar Közlöny 2004. évi 69. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére