• Tartalom

120/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet

120/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet

a frekvencialekötési és -használati díj megfizetésének szabályairól1

1998.06.25.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A frekvencialekötésért és -használatért – a külön jogszabályban meghatározott mértékű – díjfizetésre kötelezett a hírközlési hatósági feladatot ellátó szerv határozatával megállapított frekvencialekötési, illetőleg frekvenciahasználati díjat (a továbbiakban együtt: frekvenciadíj) a Hírközlési Főfelügyelet 10032000-01749007-00000000 számú előirányzat felhasználási keret számlájára köteles megfizetni.

(2) Egyszeri díjfizetési kötelezettség esetében a frekvenciadíjat az azt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül megküldött számla alapján kell megfizetni.

(3) Rendszeres díjfizetési kötelezettség esetében az első fizetési kötelezettséget a díjat megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül megküldött számla alapján, majd – a (4) bekezdésben foglaltakat kivéve – havonta kell teljesíteni.

(4) Rendszeres díjfizetési kötelezettség esetében, ha a havonta fizetendő összeg az 1000 Ft-ot nem éri el, a frekvenciadíjat negyedévenként, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.

(5) A (3)–(4) bekezdés alkalmazása tekintetében a díjfizetés szempontjából minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. Rádióengedély módosítása miatt megváltozó díjfizetési kötelezettség a határozathozatal hónapjának utolsó napjáig áll fenn. Az új díjfizetési kötelezettséget a módosított rádióengedély alapján, a határozat keltét követő hó első napjától kell megállapítani.

(6) Egyszeri, 50 000 Ft-nál magasabb összegű díjfizetési kötelezettség esetében, kérelemre, az eljáró hatóság részletfizetést engedélyezhet.

(7) A frekvenciadíj a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott frekvenciakijelölésről, illetőleg 11. §-ában meghatározott rádióengedélyről szóló határozatban, illetőleg annak módosításával is megállapítható.

2. § A frekvenciadíjakról a Hírközlési Főfelügyelet köteles éves bontásban – más bevételeitől elkülönített – tételes nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a frekvenciadíj fizetésére kötelezettek felsorolását,

b) a jogszabály alapján megállapított frekvenciadíj mértékét,

c) a díj megfizetésének esedékességét, rendszeres fizetési kötelezettség esetében az esedékességek várható időpontját,

d) a díj beérkezésének tényét.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 129/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére