• Tartalom

125/1998. (VI. 26.) Korm. rendelet

125/1998. (VI. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között Pretoriában, 1997. november 24-én aláírt tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

2015.01.01.

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1998. március hó 19. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között Pretoriában, 1997. november 24-én aláírt tudományos és technológiai együttműködési Megállapodást e kormányrendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Tudományos és technológiai
együttműködési Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együttesen hivatkozva ,,Felek'', egyenként hivatkozva ,,Fél'')
tekintettel arra, hogy a tudományos és technológiai kapcsolatok fejlesztése a két ország kölcsönös javát szolgálja,
attól a törekvéstől vezérelve, hogy erősítsék a két ország együttműködését, különösen a tudomány és technológia területein, valamint
tekintettel arra, hogy az együttműködés elősegíti a két ország meglévő baráti kapcsolatainak fejlesztését,
a következőkben állapodnak meg:
1. Cikk
Célkitűzések
A Felek az egyenlőség alapján és a két ország javára fejlesztik és támogatják a tudományos és technológiai együttműködést, valamint a két ország együttműködő szervezeteinek közvetlen kapcsolatait.
2. Cikk
Együttműködő szervezetek
Az együttműködő szervezetek lehetnek tudományos intézetek, tudományos társaságok, egyetemek, kormányügynökségek és más kutatási és fejlesztési szervezetek.
3. Cikk
Az együttműködés formái
(1) Ezen Megállapodás értelmében a tudományos és technológiai együttműködés elsősorban az alábbi területekre terjed ki:
a) kutatási és fejlesztési projektek a Felek által közösen és kölcsönösen elfogadott területeken,
b) tudósok, szakemberek, kutatók és szakértők cseréje,
c) az együttműködési tevékenységekkel kapcsolatos tudományos és technológiai információ és dokumentáció cseréje,
d) közös tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshop-ok és egyéb szakmai rendezvények szervezése, valamint
e) a Felek által közösen és kölcsönösen elfogadott más tudományos és technológiai együttműködési formák.
(2) Az (1) bekezdés a)e) pontja rendelkezéseinek érintetlenül hagyása mellett a Felek előmozdítják a vállalatok közötti technológiacserét, beleértve abba a műszaki együttműködési megállapodásokat.
4. Cikk
Törvények és rendeletek hatálya
Ezen Megállapodás keretében folytatott együttműködés hatálya alá esik a Felek nemzeti törvényeinek és azon nemzetközi szervezetek szabályozásának, amelyekben a Felek tagok.
5. Cikk
Szellemi tulajdonjogok
(1) Ezen Megállapodás keretében folytatott együttműködési tevékenységekből eredő szellemi tulajdon kezelését az együttműködő intézmények közötti végrehajtási megállapodásokban kell szabályozni, amelyekben garantálni kell a szellemi tulajdon megfelelő és hatékony védelmét. Az együttműködő szervezetek a Megállapodás alapján folytatott együttműködésből eredő szellemi termékek közös tulajdonosaivá válnak.
(2) Ezen Megállapodás keretében folyó együttműködési tevékenységből származó, nem tulajdoni jellegű tudományos és technológiai információ az együttműködő szervezetek tulajdonává válik, és nem szolgáltatható ki harmadik félnek, hacsak az együttműködő szervezetek írásban másképp meg nem állapodnak.
6. Cikk
Harmadik fél bekapcsolódása
A Felek írásos egyetértésével meghívhatók más államok vagy nemzetközi szervezetek tudósai, szakértői és intézményei a Megállapodás keretében folyó tevékenységekben saját költségen való részvételre, kivéve, ha a költségviselésről más megállapodás születik.
7. Cikk
Tudományos és Technológiai Együttműködési
Vegyes Bizottság
(1) Ezen Megállapodás végrehajtása céljából a Felek Tudományos és Technológiai Együttműködési Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Vegyes Bizottság) hoznak létre, amely a Felek által kijelölt képviselőkből és szakértőkből áll.
(2) A Vegyes Bizottság elősegíti és koordinálja a tudományos és technológiai együttműködést, valamint felügyeli az együttműködés fejlődését. Együttműködési Programot dolgoz ki, előmozdítja és figyelemmel kíséri a programok megvalósítását, és szükség esetén, konkrét intézkedéseket javasol az együttműködési tevékenység eredményeinek ipari megvalósítására.
(3) A Vegyes Bizottság minden második évben egyszer, vagy a Felek külön megállapodása alapján ülésezik felváltva a Magyar Köztársaságban és a Dél-afrikai Köztársaságban.
8. Cikk
Végrehajtó szervezetek
A végrehajtó szervezeteket a Felek az Együttműködési Programban jelölik ki, amelyet kétéves vagy más elfogadott időtartamra hoznak létre.
9. Cikk
Hatálybalépés és felmondás
(1) Ezen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amelyen a Felek írásban, diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos előírásoknak. A hatálybalépés dátuma a későbbi értesítés dátuma.
(2) Ezen a Megállapodás öt évig hatályos és azt követően mindaddig hatályban marad, amíg az ötéves periódus lejárta előtt 12 hónappal a Felek egyike írásban, diplomáciai úton nem értesíti a másik Felet a Megállapodás felmondására irányuló szándékáról.
(3) A Megállapodás felmondása nem érinti azokat a Megállapodás alapján folyamatban lévő projekteket és programokat, amelyek végrehajtása a Megállapodás felmondásának időpontjában nem fejeződött be.
10. Cikk
Módosítások
Ezen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértése alapján, diplomáciai úton történő jegyzékváltással módosítható. A módosítás azon a napon lép hatályba, amelyen a Felek írásban, diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a módosítás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos előírásoknak. A hatálybalépés dátuma a későbbi értesítés dátuma.
11. Cikk
Viták rendezése
A Felek ezen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos bármely vitájukat békésen, konzultációk vagy tárgyalások útján oldják meg.
Fentiek hiteléül az alulírottak, a két Kormány teljes jogú meghatalmazottjaiként, aláírták és pecsétjükkel ellátták ezt a Megállapodást, két példányban, magyar és angol nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.
Készült Pretoriában, az 1997. évi november hó 24. napján.
A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
és nevében
A Dél-afrikai Köztársaság
Kormánya részéről
és nevében''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. március hó 19. napjától kell alkalmazni.

(2)1 E rendelet végrehajtásáról a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke gondoskodik.

Budapest, 1998. február 26.

1

A 3. § (2) bekezdése a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére