• Tartalom

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről1

2018.01.01.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 49. §-ának (2) bekezdésében, az 51. §-ának (4) bekezdésében, valamint a 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Az Országos Barlangnyilvántartásból történő adatszolgáltatásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek

1. §2

2–8. §3

9. § (1)4 A Tvt. 49. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból (a továbbiakban: Nyilvántartás) történő adatszolgáltatás esetében az adatszolgáltatásokért és a hitelesítési és érvényességi záradékért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni. A díj mértéke a barlangra vonatkozó adat hitelesítési és érvényességi záradéka után 10 000 Ft, melyet a Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549 számú számlájára kell befizetni.

(2)5 A díjat a kérelemre indult eljárás esetén a kérelmező az eljárás megindításakor köteles megfizetni, és a kérelemhez a befizetésről szóló igazolást csatolni.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(4)6

10. § (1)7 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

a) 3. § (4) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség tekintetében,

b) 5. §-ában és 6. §-ában foglaltakat a díjmentesség megállapításának tekintetében,

c) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség tekintetében,

d) 29. § (3) bekezdésében foglaltakat a felügyeleti intézkedés tekintetében,

e) 31. § (2) és (5)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,

f) 32. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése tekintetében,

g) 82. §-ában foglaltakat a mulasztási bírság tekintetében,

h) 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. állami adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat kell érteni.

(2) A díj fizetése tekintetében az Itv. 34. §-ának (2)–(4) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a válaszlevelezőlap helyett készpénzátutalási csekket vagy a felhívás alapján történő banki átutalást kell érteni.

(3)8

(4) A díjakból befolyt bevételeket a Nyilvántartás működtetésének, fenntartásának céljaira kell felhasználni.

Fogalmak9

11. § (1) A Tvt., valamint e rendelet alkalmazása szempontjából

a)10 barlang látogatása: barlangba vagy annak egy részére történő személyes behatolás, a barlang egészének vagy részének bejárása, illetve az ott történő tartózkodás, ha annak kizárólagos célja a barlang, barlangszakasz megtekintése,

b)11 barlangtúra: idegenforgalmi hasznosítási célú kiépítéssel nem rendelkező barlangnak (barlangszakasznak) megfelelő tapasztalattal és képzettséggel rendelkező személy (barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető) által más személyekkel együtt történő látogatása,

c) barlangi idegenvezetés: idegenforgalmi hasznosítási célból kiépített és a nagyközönség vagy a turistaforgalom számára megnyitott barlangnak vagy barlangszakasznak az érdeklődő látogatók számára történő – barlangi túravezetésnek nem minősülő – bemutatása,

d)12 barlang kutatása: ismeretlen barlangok, barlangszakaszok feltárása (feltáró kutatása), továbbá a már ismert járatok, járatszakaszok tudományos megismerése, a barlang, a védett mesterséges üreg és környezeti tényezőik felmérése, dokumentálása helyszíni tevékenység vagy a barlang állapotára fizikai hatással bíró egyéb tudományos célú tevékenység keretében,

e)13 barlang hasznosítása: barlang, barlangszakasz, védett mesterséges üreg vagy szakasza használatával járó szolgáltatás – ideértve az ellenérték fejében történő túravezetést is – és más gazdasági célú tevékenység, kivéve a barlangi mentést, valamint a barlangkutatásra, barlangi mentésre alakult társadalmi szervezetek által a tagok képzése érdekében végzett tevékenységet,

f)14 barlangi mentés: a barlangban balesetet szenvedett vagy azt egyéb okból elhagyni képtelenné vált személy biztonságos felszínre juttatása érdekében, speciális gyakorlattal rendelkező szervezet által végzett tevékenység,

g)15 barlangi búvármentés: víz alatti barlangból, barlangszakaszból vagy ilyen barlangszakaszon keresztül történő barlangi mentés, amelynek során a barlangi búvármerüléssel összefüggésben balesetet szenvedett vagy a merülésben, illetve a vízfelszínre jövetelben akadályozott személy biztonságos vízfelszínre juttatása vagy a vízzel telített járatokon való biztonságos átjuttatása történik; a vízfelszín elérése után a további mentés barlangi mentésnek minősül.

(2)16 A barlangban, védett mesterséges üregben folytatható kísérletre és gyűjtésre a kutatásra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

Barlangok látogatásának, kutatásának feltételei17

12. §18 (1)19 Az igazgatóságnak a Tvt. 51. § (5) bekezdése szerinti vagyonkezelői hozzájárulása szükséges a 2. számú mellékletben felsorolt barlangok és a jogszerűen lezárt barlangok látogatásához. Nem kell az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását beszerezni a természetvédelmi hatóságnak, továbbá a természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó személynek, valamint a Minisztérium Nyilvántartás vezetéséért felelős szervezeti egysége munkatársainak.

(2)20

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben sincs szükség vagyonkezelői hozzájárulásra, ha a barlangba történő behatolás közvetlen életveszély elhárítását, barlangi mentést vagy egyéb, más módon el nem hárítható vészhelyzet megszüntetését szolgálja. Ezekben az esetekben is biztosítani kell, hogy a barlang természetes állapotában az elengedhetetlenül szükségesnél nagyobb változás, károsodás ne következzen be, továbbá a tevékenységet haladéktalanul be kell jelenteni a területen működő igazgatóságnak.

(4)21 Barlangi mentés csak barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető képzettséggel rendelkező személy közvetlen vezetésével végezhető. A barlangi mentés vezetőjének és minden önállóan mozgó csoportja vezetőjének rendelkezni kell barlangi túravezetői képesítéssel és barlangi mentési gyakorlattal. A barlangi búvármentésben résztvevőknek barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető képzettséggel nem kell rendelkezniük.

13. §22 (1) A 12. § (1) bekezdése alá tartozó barlangban (barlangszakaszban) történő látogatáshoz az kaphat vagyonkezelői hozzájárulást, aki vagy akinek a túravezetésért felelős személye rendelkezik barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető képzettséggel, és a tervezett túrát is ő vezeti (a továbbiakban: barlangi túravezető).

(2) Az igazgatóság a barlang jellegére, a barlangtúra várható nehézségére és veszélyességére, továbbá a kérelmező túravezető egyéni felkészültségére és tapasztalatára tekintettel az (1) bekezdésben meghatározott képzettségi feltétel alól eseti felmentést adhat, ha ez élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár.

(3) Fokozottan védett területen nyíló barlang esetén a vagyonkezelői hozzájárulásban rögzíteni kell a barlang megközelítéséhez használható útvonalat is.

(4)23 Hasznosítási vagy kutatási engedély [Tvt. 51. § (1) bekezdés a) pont illetve (3) bekezdés a) pont] hatálya alá tartozó barlang (barlangszakasz) látogatásához történő vagyonkezelői hozzájárulásról az igazgatóság tájékoztatja az engedélyest.

(5) A látogatás kizárólag a hozzájárulásban rögzített útvonalon és létszámmal, az abban foglalt természetvédelmi feltételek és korlátozások betartásával történhet.

(6) A barlangi túravezető kötelezettsége:

a) a barlangba történő leszállás előtt – a lehetőségekhez mérten, a tőle elvárható módon – meggyőződni arról, hogy a túrán részt venni kívánó személy fizikai és mentális állapota, technikai felkészültsége és felszerelése az adott barlangi körülményeknek várhatóan megfelel-e,

b) a résztvevők számára a tervezett barlangtúrával kapcsolatos természetvédelmi, biztonságtechnikai, élet- és balesetvédelmi szabályokról a szükséges tájékoztatást megadni, a szabályok, előírások megszegése esetén az elkövető figyelmét felhívni azok betartására,

c) tájékoztatást adni az általa tervezett túraútvonal nehézségeiről és veszélyeiről,

d) a barlangtúra teljes időtartama alatt gondoskodni a jogszabályban, látogatási hozzájárulásban, továbbá a barlangi túrázás szakmai szabályaiban foglalt előírások betartásáról,

e) a barlangtúrát úgy lebonyolítani, hogy az a barlang természetes állapotában kedvezőtlen változást ne idézzen elő, formaelemeit, képződményeit, üledékkitöltését, vizeit és levegőjét ne szennyezze, élővilágát ne zavarja,

f) biztonsági okból vagy bármely a barlangtúrán részt vevő személy kérésére a barlangtúrát könnyebbé módosítani, vagy a legrövidebben befejezni,

g) lezárt barlang esetében gondoskodni a barlang kulcsának felelős, annak másolását, illetve illetéktelen kézbe jutását kizáró megőrzéséről és visszajuttatásáról, valamint a barlang bejáratának a látogatás időtartama alatti és a látogatást követő bezárásáról,

h) a barlang és műszaki berendezéseinek állapotában észlelt változásokat, valamint a barlangtúra során bekövetkezett rendkívüli eseményeket az igazgatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

(7)24 A barlangi túravezető a barlangba történő leszállás előtt jogosult a barlangi túrán részt venni kívánó személyt – ha a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek nem felel meg – a barlangtúrán való részvételből kizárni, a barlangtúra során pedig a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott előírások megsértése miatt a barlangtúrát a legrövidebben befejezni.

(8) A barlangtúrán mindenki saját felelősségére vesz részt, de a túravezető felelős a jogszabályokban, a vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltak, valamint az élet- és balesetvédelmi, biztonságtechnikai szabályok betartásáért. Kiskorú személy barlangtúrán szülőjével (törvényes képviselőjével) együtt vagy annak írásos engedélyével vehet részt.

14. §25 (1)26 A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemben meg kell jelölni a kérelmező nevét, címét (jogi személy esetében a vezetőjének nevét, a jogi személy székhelyét), a látogatás időpontját, a látogatáson részt venni kívánó személyek számát, a látogatás célját és útvonalát, a barlangi túravezető nevét, címét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát.

(2)27 A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemről az igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt.

(3) Az igazolt barlangkutató tevékenységet végző társadalmi szervezetek, illetve a tanrendben szereplő foglalkozás esetében oktatási intézmények számára az igazgatóság díjat kizárólag abban az esetben számíthat fel, ha a látogatáshoz szakvezetést vagy más közvetlen szolgáltatást biztosít.

15. § (1)28 Barlangban, barlangszakaszban vagy védett mesterséges üregben történő kutatásra engedélyt kaphat

a) az a természetes személy, aki

b) az a jogi személy, amelynek a kutatásért felelős személye

(a továbbiakban együtt: kutatásvezető) rendelkezik – az e rendelet szerinti – barlangi kutatásvezetői képzettséggel, vagy védett mesterséges üreg kutatása esetén a kutatás végzéséhez szükséges, a kutatás jellegének megfelelő szakismeretet igazoló képesítéssel, tudományos fokozattal vagy legalább öt éves szakmai gyakorlattal.

(2)29 A természetvédelmi hatóság a barlang és a kutatás jellegére, továbbá a kutatásért felelős személy egyéni felkészültségére, tapasztalatára és szakképzettségére tekintettel az (1) bekezdésben meghatározott barlangi kutatásvezetői képzettségi feltétel alól eseti felmentést adhat, ha a kutatásért felelős személy vagy a kutatásban résztvevők közül legalább egy személy rendelkezik barlangi túravezető képzettséggel, és a felmentés élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár. Feltáró kutatás esetében a kutatásvezető számára az (1) bekezdésben meghatározott barlangi kutatásvezetői képzettségi feltétel alól felmentés nem adható.

(2a)30 Víz alatti, búvármerüléssel megvalósuló kutatás esetén barlangi túravezető jelenléte a víz alatti szakaszokon nem szükséges. Ha a merülés helyszínének megközelítése a száraz barlangszakaszban élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár, a természetvédelmi hatóság a túravezetői képzettség vagy a túravezetői képzettséggel rendelkező személy jelenlétének kötelezettsége alól felmentést adhat.

(3) A kutató munkában mindenki saját felelősségére vesz részt, de a kutatásvezető felelős a jogszabályokban, a kutatási engedélyben foglaltak, valamint az élet- és balesetvédelmi, biztonságtechnikai szabályok betartásáért.

(4)31 A kutatásvezető kötelezettségeire és jogaira – a (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – a barlangi túravezető kötelezettségeire és jogaira vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni, továbbá a kutatásvezető köteles az engedélyben foglaltaktól eltérő tevékenységek megkezdése előtt az engedély módosítását kérni.

16. §32 (1) Feltáró kutatás iránti kérelemben kutatásvezető-helyettes jelölhető meg, akinek az e rendelet szerinti barlangi kutatásvezetői képzettséggel kell rendelkeznie.

(2) Feltáró kutatásra vonatkozó engedély csak meghatározott barlangra adható ki.

(3)33 A barlangi kutatási engedély jogosultja a kutatás előrehaladásáról köteles a kutatási engedélyben meghatározott időszakonként és szempontok szerint tájékoztatni a természetvédelmi hatóságot és az igazgatóságot (kutatási jelentés). Ha a kutatási engedély másként nem rendelkezik, a kutatási jelentést évenként, a tárgyévet követő év február 15-éig kell benyújtani, amelyet az igazgatóság 30 napon belül továbbít a Nyilvántartást vezető Minisztérium számára. A jelentési kötelezettség írásban vagy elektronikus formában teljesíthető.

(4) Új barlang, barlangszakasz felfedezésére vonatkozó bejelentést az igazgatóság 5 napon belül köteles továbbítani a Nyilvántartást vezető Minisztériumnak.

(5)34 Az engedélyes adataiban, valamint a kutatásvezető vagy a kutatásvezető-helyettes személyében bekövetkezett változásról az engedély jogosultja köteles – a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül – a természetvédelmi hatóságot és az igazgatóságot tájékoztatni.

Barlangi túravezető, barlangi kutatásvezető képzettség megszerzése35

17. § (1) Barlangi túravezető, illetve barlangi kutatásvezető képzettséget az a nagykorú, cselekvőképes személy szerezhet, aki

a)36 barlangi túravezető esetén legalább alapfokú és bármely szakiskolai, barlangi kutatásvezető esetén legalább középfokú iskolai és barlangi túravezető végzettséggel rendelkezik,

b)37 e rendeletben meghatározott elméleti és gyakorlati képzésen részt vett,

c)38 a képzést követően sikeres vizsgát tett.

(2)39 Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott képzés óraszámát, szakmai követelményeit, a képzés végzésére való jogosultság feltételeit, a vizsgakövetelményeket, a vizsga rendjét, valamint a vizsga díját, megfizetésének szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3)40 A vizsgát az országos természetvédelmi hatóság által felkért, öttagú vizsgabizottság előtt kell letenni, amelynek egy tagja az országos természetvédelmi hatóság, egy tagja az igazgatóságok, egy tagja a Minisztérium kormánytisztviselője, egy tagjára a barlangkutatásra, barlangi túrázásra, illetve barlangi mentésre alakult civil szervezetek (a továbbiakban együtt: barlangkutató szervezetek) együttesen tesznek javaslatot, egy tagja pedig a képzés végzésére jogosult jogi személy képviselője.

(4) A (3) bekezdés szerinti vizsgabizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

(5)41 A sikeres vizsgát tett személyt az országos természetvédelmi hatóság a vizsgabizottság írásbeli tájékoztatásának kézhezvételét követő nyolc napon belül – amennyiben azt az érintettek azonosító adataik és fényképük benyújtásával kérelmezik – sorszámozott, arcképes barlangi túravezetői vagy barlangi kutatásvezetői igazolvánnyal látja el. Az igazolványok mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben az igazolvány kiállításra kerül, az abban feltüntetett adatokat az érintettek hozzájárulásával az országos természetvédelmi hatóság nyilvántartja.

(6)42

(7)43

(8)44 Barlangi tevékenységgel összefüggésben kiszabott természetvédelmi bírság, ilyen tevékenységgel összefüggésben elkövetett természetvédelmi szabálysértés vagy természetkárosítás bűncselekménye esetén a jogerősen felelősségre vont barlangi túravezető, illetve barlangi kutatásvezető köteles a vizsgát megismételni. A vizsga megismétléséig ezen személy barlangi túravezetői, illetve barlangi kutatásvezetői tevékenységet nem gyakorolhat.

(9)45 A vizsga megismétlésére legkorábban

a) természetvédelmi bírság esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 1 év,

b) szabálysértés esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 2 év,

c) természetkárosítás bűncselekménye esetén az erről szóló ítélet jogerőre emelkedését követő 5 év

leteltével kerülhet sor.

A barlangi búvármerülés feltételei46

17/A. §47 (1)48 Barlangi búvármerülésre az a természetes vagy jogi személy kaphat engedélyt, aki vagy amelynek a merülésért felelős személye (a továbbiakban együtt: merülésvezető) rendelkezik a sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) által elismert barlangi merülésvezető képzettséggel vagy „barlangi búvár III.” nemzetközi minősítésnek megfelelő búvárképesítéssel, és a tervezett merülést is ő vezeti.

(2)49 A barlangi búvármerülésben kizárólag a búvársportra vonatkozó érvényes orvosi alkalmassági igazolással és barlangi búvárkodásra kiterjedő biztosítással, továbbá – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az adott barlangi zónára vonatkozó barlangi búvár képzettséggel rendelkező személyek vehetnek részt.

(3)50 Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott képzettséggel, képesítéssel nem rendelkező személy barlangi búvármerülésben kizárólag e képzettség megszerzése céljából (oktató merülés), a 17/D. §-ban meghatározott előírások szerint vehet részt.

(4)51 A merülésben mindenki saját felelősségére vesz részt, de a merülésvezető felelős a jogszabályokban, a merülési engedélyben és a merülési tervben foglaltak, valamint a barlangi búvármerülésre vonatkozó szakmai szabályok betartásáért.

(5) A merülésvezető kötelezettségeire és jogaira a barlangi túravezető kötelezettségeire és jogaira vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni, továbbá a merülésvezető köteles

a)52 a merülés előtt meggyőződni arról, hogy a merülésben részt venni kívánó személy a (2) bekezdésben – illetve oktató merülés esetében a 17/D. § (2) bekezdésében – foglalt feltételeknek megfelel-e,

b) az általa a merülési szabályzatban foglaltak szerint elkészített és a résztvevőkkel aláíratott részletes merülési és mentési tervet a helyszínen tartani, és azokat az ellenőrzésre jogosult személy kérésére bemutatni.

(6)53 A barlangi búvármerülésben – a merülésvezetőt is beszámítva – legalább két búvárnak kell részt vennie. A merülés során a felszínen egy olyan személynek kell tartózkodnia, aki rendelkezik kommunikációs, alapvető elsősegély és oxigénnel történő elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléssel, továbbá a merülő csoport – beleértve a felszíni biztosító személyt is – legalább egy tagjának képesnek kell lennie ezen felszerelések kezelésére.

(7) A merülés során bekövetkező baleset esetén az igazgatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

(8)54

(9)55

17/B. §56 (1) A 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kutatás céljából végzendő búvármerülés esetén a merülésvezetőnek barlangi kutatásvezetői képzettséggel is rendelkeznie kell, vagy – amennyiben a 15. § (2) bekezdésben meghatározott eseti felmentés feltételei nem állnak fenn – a merülésben ilyen képzettségű személynek is részt kell vennie.

(2)57

(3) A kutatási célú barlangi búvármerülésekre egyebekben a 16. § előírásait kell értelemszerűen alkalmazni.

17/C. §58 (1) A 11. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott látogatás céljából barlangi búvármerülés – feltéve, hogy a merülésben részt vevő személyek mindegyike rendelkezik barlangi búvár képzettséggel – kizárólag az e rendelet 5. számú mellékletének A) pontjában felsorolt barlangokban, az ott megjelölt gyakorisággal végezhető.

(2)59 Az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásával látogatható barlangban, barlangszakaszban végzendő, látogatási célú merülés esetén – ha a merülés helyszínének elérése száraz barlangjáraton keresztül lehetséges – a merülésvezetőnek barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető képzettséggel is rendelkeznie kell, vagy a résztvevőket a merülés helyszínéig ilyen képzettséggel rendelkező személynek kell kísérnie. Ha a barlangban a merülő hely megközelítése élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár, az igazgatóság ezen követelmény alól felmentést adhat.

(3)60

(4) Látogatási célú barlangi búvármerülésre engedély csak meghatározott időpontra adható.

17/D. §61 (1)62 Barlangi búvár képzettség megszerzésére irányuló barlangi búvármerülés, ideértve a tevékenységgel történő eseti ismerkedést is (a továbbiakban együtt: búvároktatás) kizárólag az e rendelet 5. számú mellékletének B) pontjában felsorolt barlangokban, az ott megjelölt gyakorisággal végezhető, feltéve, hogy a képzés céljára igénybe vett útvonal szilárdan rögzített vezetőkötéllel van ellátva.

(2)63

(3)64 Az oktató merülés vezetőjének szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítéssel és érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

(4)65

Barlangok kiépítése

18. § (1)66 Barlang, barlangszakasz kiépítése körébe tartozik::

a) a barlangot magába foglaló kőzetbe, vagy a barlang kitöltésébe tartósan beépített, vagy szilárdan rögzített lépcsők, létrák, járdák, hidak, egyéb járófelületek,

b) a barlangban található elektromos berendezések, a barlang világítása, beleértve a kábelhálózatot, világítótesteket és más alkatrészeket és tartozékokat,

c) a vízkivételt és vízhozammérést szolgáló rögzített berendezések és tartozékaik és a hidrológiai kutatást szolgáló más műtárgyak,

d) a barlang hasznosítását szolgáló rögzített berendezések és tartozékaik,

e) a maradandó járatbiztosítás,

f) a maradandó járatbiztosítással együtt létrehozott és annak részét képező barlangbejárat vagy barlangszakasz lezárása, valamint a lezárást magába foglaló műtárgy,

g)67 az ismert barlang, barlangszakasz mesterséges vágattal történő megnyitása, valamint ismert barlangok, barlangszakaszok között mesterséges átjáró létesítése.

(2) Nem minősül kiépítésnek a barlangot magába foglaló kőzetbe süllyesztett – az (1) bekezdés d) pontja alá nem tartozó – biztosítószerkezet, az ideiglenesen beszerelt kötél, hágcsó, a barlang feltáró kutatása során használt ideiglenes járatbiztosítás.

(3)68 Maradandó járatbiztosításnak minősül a barlang, barlangszakasz megerősítését, épségének megőrzését szolgáló olyan végleges beavatkozás, amelynek célja a barlang, barlangszakasz beomlásának, megsemmisülésének megelőzése, a biztonságos bejárhatóság feltételeinek megteremtése. Maradandó járatbiztosítás faanyagú ácsolatból nem létesíthető.

(4)69 Barlangkiépítésnek minősül az (1) bekezdésben felsorolt műszaki létesítmények, berendezések eltávolítása, megszüntetése is.

(5)70 A Tvt. 50. § (6) bekezdése szerinti biztosítási munkák fedezetének átadása az igazgatóság előirányzat-felhasználási számlájára átutalással teljesíthető.

(6)71 A barlangkiépítést vagy az egyéb műszaki beavatkozást követően elkészítendő, 18/C. § (5) bekezdés szerinti megvalósulási dokumentáció tartalmazza:

a) az engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kiépítés vagy műszaki beavatkozás a tervek szerint valósult-e meg, valamint

b) az engedélytől eltérően megvalósult beavatkozások részletes leírását és az eltérés indokait.

A barlangok hasznosítása72

18/A. §73 (1) Az igazgatóság a vagyonkezelésében lévő barlangot turisztikai célból kizárólag maga hasznosíthatja, de a barlang használatát és a hasznok szedését harmadik fél részére külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel átengedheti.

(2) A barlang hasznosítására vonatkozó, 18/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti üzemeltetési szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:

a) a barlang általános leírása,

b) a hasznosítási tevékenység célja, módja,

c) a túrákkal kapcsolatos rendelkezések, útvonalak, valamint

d) a barlangra vonatkozó biztonsági előírások.

Eljárási rendelkezések

18/B. §74 (1) Valamennyi barlangra vonatkozó természetvédelmi hatósági engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét); valamint

b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

(1a)75 Védett mesterséges üregre vonatkozó természetvédelmi hatósági engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a mesterséges üreg tulajdonosának (vagyonkezelőjének) hozzájárulását a Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott tevékenységhez.

(2) A Tvt. 51. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:

a) a tervezett hasznosítási tevékenység leírását;

b) idegenforgalmi hasznosítás esetén az üzemeltetési szabályzatot;

c) ha nem az igazgatóság a kérelmező, a hasznosításra vonatkozóan az igazgatósággal megkötött megállapodás másolatát; valamint

d) ha a hasznosítás barlangi búvármerülés útján valósul meg, az (5) bekezdés a)–f) pontjaiban foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy a búvármerülésben részt vevő személyek névsora helyett a résztvevők számát kell feltüntetni.

(3) A Tvt. 51. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:

a) a kiépítésre vonatkozó engedélyezési tervek három példányát;

b) elektromos berendezések létesítése [18. § (1) bekezdés b) pont], belterületen, felszín alatt 10 méteren belüli maradandó járatbiztosítás létesítése, továbbá idegenforgalmi célú kiépítések esetében a külön jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság igazolását; valamint

c) ha a tervezett kiépítés közműveket érint, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) – az engedélyezési tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő – hozzájárulását.

(4) A Tvt. 51. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:

a)76 a kutatásvezető nevét, címét, barlangi kutatásvezetői igazolványának számát, továbbá ha kutatásvezető-helyettes kerül megjelölésre, a kutatásvezető helyettesének nevét, címét, barlangi kutatásvezetői igazolványának számát és nyilatkozatát a megbízatás elfogadásáról; valamint

b) a kutatási munka részletes leírását tartalmazó kutatási tervet, a kísérlet, gyűjtés részletes leírását 2 példányban.

(5) A Tvt. 51. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:

a) a tervezett merülés helyszínét, útvonalát, kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, időtartamát, célját, irányát;

b) a búvármerülésben részt vevő személyek névsorát, valamint a merülésvezető (kutatásvezető) nevét;

c) merülésvezető (kutatásvezető) barlangi búvár- és merülésvezetői igazolványának számát;

d) búvároktatás esetén a merülések gyakoriságát, az oktató szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítésének és barlangi merülésre érvényes felelősségbiztosításának másolatát;

e) a 17/C. § (2) bekezdése esetén a kísérő személy nevét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát; valamint

f) a 17/A–17/D. §-ban foglalt egyéb kötelező feltételek igazolását.

(6) A Tvt. 51. § (3) bekezdés c) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell a műszaki beavatkozásra vonatkozó dokumentáció három példányát.

(7) A Tvt. 51. § (3) bekezdés d) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:

a) a barlangban tervezett tevékenységek pontos leírását; valamint

b) a filmforgatásért felelős vezető nevét és címét.

18/C. §77 (1) A barlangban végzett, a Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott tevékenységek engedélyezése során a természetvédelmi hatóság beszerzi az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását, kivéve, ha az igazgatóság maga kívánja végezni a tevékenységet.

(2) A Tvt. 51. § (1) bekezdésében és 51. § (3) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott tevékenységekre vonatkozó engedély határozott időtartamra, de legfeljebb 10 évre adható.

(3) A Tvt. 51. § (1) bekezdésében és 51. § (3) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott tevékenységekre vonatkozó engedély hatálya legfeljebb 10 évvel meghosszabbítható, ha a jogosult a meghosszabbítás iránti kérelmet – a (2) bekezdésben meghatározott időtartam lejárta előtt – benyújtja, és a meghosszabbítás természetvédelmi vagy más közérdeket nem sért.

(4) A Tvt. 51. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységre vonatkozó engedély legfeljebb 5 évre adható, amely legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható a (3) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával.

(5) A Tvt. 51. § (1) bekezdés b) pontjában és 51. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséről az engedélyes köteles az engedélyező természetvédelmi hatóság részére 30 napon belül, legalább 3 példányban megvalósulási dokumentációt benyújtani, amelynek 1-1 példányát a természetvédelmi hatóság továbbít a Minisztérium és az igazgatóság részére. Ha az engedélyes az igazgatóság, a megvalósulási dokumentációt 2 példányban kell benyújtania a természetvédelmi hatóság részére. A megvalósulási dokumentációt egy példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

(6) A természetvédelmi hatóság a megvalósulási dokumentáció alapján indult eljárásban dönt annak elfogadásáról, vagy – ha a megvalósított tevékenység természetvédelmi szempontból nem elfogadható – az engedélyes számára további beavatkozási kötelezettséget ír elő.

18/D. §78 (1) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedély az engedélyes kérelmére módosítható, ha:

a) az engedélyes az engedélyben meghatározott tevékenységtől el kíván térni; vagy

b) megváltoztak az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek.

(2) Az engedélyes köteles a Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedély módosítását kérni, ha az engedélyben foglalt jogait, kötelezettségeit át kívánja ruházni más személyre. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

(3) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedélynek az (1) bekezdés alapján történő módosításához az engedélyesnek csatolni kell mindazokat a dokumentumokat, terveket, amelyek a hatályos engedélyhez képest a módosítással összefüggő kérelmet megalapozzák.

(4) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedély módosításánál, visszavonásánál az engedély kiadására vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

(5) Ha az előzetes engedélyezésre azért nem kerül sor, mert a természeti érték fennmaradása, megőrzése csak azonnali műszaki beavatkozással vagy barlangkiépítésnek minősülő tevékenység elvégzésével volt biztosítható, vagy mert a barlangban végzett tevékenység életveszélyes, vagy súlyos balesettel fenyegető helyzet megszüntetésére irányult, az elvégzett tevékenységre a természetvédelmi hatóság fennmaradási engedélyt ad ki, feltéve, hogy a tevékenység természetvédelmi vagy más közérdeket nem sért.

(6) A természetvédelmi hatóság fennmaradási engedélyt ad ki akkor is, ha a kutatás során beépítésre került, útvonal kijelölésére szolgáló, szilárdan rögzített, beszerelt kötél használatára kerül sor a barlang vagy barlangszakasz hasznosítása érdekében.

18/E. §79 (1) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedélyt a természetvédelmi hatóság hivatalból módosíthatja, ha az engedély kiadását követően megváltoztak azok a környezetvédelmi, vízgazdálkodási vagy természetvédelmi feltételek illetve körülmények, amelyek az engedély kiadásának alapjául szolgáltak, és ezek folytán a barlang vagy az abban tartózkodó személyek védelmének szükséges szintje a kiadott engedély alapján a továbbiakban nem biztosítható.

(2) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedély visszavonható, ha az engedélyes a jogszabályban foglalt, illetve az engedélyben előírt feltételeknek és kötelezettségeknek a természetvédelmi hatóság felhívása ellenére az abban megállapított határidő alatt nem tesz eleget, vagy az engedélyes az engedélyben foglalt jogait egy éven át önhibájából nem gyakorolta.

(3) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha jelentősen megváltoztak azok a feltételek és körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak, és ezek folytán

a) a barlangban végzett tevékenység természetvédelmi szempontból károssá vált, és a káros hatás az engedély módosításával nem szüntethető meg; vagy

b) vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi, közegészségügyi érdek és az ezeket érvényesítő külön jogszabályban meghatározott feltételek azt szükségessé teszik.

(4) A Tvt. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján kiadott engedélyt vissza kell vonni – a (3) bekezdésben foglaltakon túl –, ha

a) a kutatás során a kutatásvezető vagy a kutatásvezető-helyettes a természet védelmét szolgáló jogszabályban vagy a kutatási engedélyben foglalt előírást megsérti;

b) a kutatási engedély jogosultja a 16. § (3) bekezdésben meghatározott kötelezettséget nem, nem megfelelő tartalommal vagy nem határidőben teljesítik;

c) az újonnan bejelentett barlangi kutatásvezető vagy kutatásvezető-helyettes az e rendeletben meghatározott feltételeknek nem felel meg; vagy

d) az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását visszavonta.

18/F. §80 A védett mesterséges üregekkel kapcsolatosan végzett, a Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott tevékenységekre e rendelet szabályait – a 17/B. § (1) bekezdés, 17/C. § (2) bekezdés, a 18/B. § (2) bekezdés c) pontja és a 18/C. § (1) bekezdés kivételével – megfelelően alkalmazni kell.

Átmeneti és záró rendelkezések

19–20. §81

21. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 19–20. §-okban foglalt eltéréssel a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)82 E rendeletnek a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet és az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet módosításáról szóló 36/2012. (IV. 13.) VM rendelettel (a továbbiakban: R.) hatályon kívül helyezett rendelkezései az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő, első fokon el nem bírált engedélyezési ügyekben nem alkalmazhatók.

(3)83 E rendeletnek a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról szóló 58/2013. (VII. 11.) VM rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított rendelkezéseit az R2. hatálybalépésekor84 folyamatban lévő első fokú vagy megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez85

2. számú melléklet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez86

Az igazgatóság hozzájárulásával látogatható barlangok köre
1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Almási-zsomboly
Baradla-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Baradla Hosszú-Alsó-barlang
Baradla Rövid-Alsó-barlang
Baradla-tetői-zsomboly
Bába-völgyi 2. sz. víznyelő barlangja
Béke-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Csapás-tetői-barlang
Csörgő-forrásbarlang
Danca-barlang
Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege
Esztramosi Földvári Aladár-barlang
Frank-barlang
Hosszú-tetői-barlang
Imolai-ördöglyuk
Kopaszgally-oldali 2. sz. víznyelőbarlang
Kopasz-vigasz-barlang
Kossuth-barlang
Magas-tetői-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi 1. sz. barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Rákóczi 2. sz. barlang
Rákóczi 3. sz. barlang
Rákóczi-oldaltáró barlangja
Rejtek-zsomboly
Szabadság-barlang
Szabó-pallagi-zsomboly
Széki-zsomboly
Teresztenyei-forrásbarlang
Vass Imre-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Vecsem-bükki-zsomboly
2. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Bükk hegység
Anna-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Balekina-barlang
Bányász-barlang
Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang
Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang
Bronzika-barlang
Diabáz-barlang
Diósgyőr-tapolcai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Esztáz-kői-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Fecske-lyuk
Fekete-barlang
Garadna-forrásbarlang
Gyurkó-lápai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Hajnóczy-barlang
Három-kúti-barlang
Herman Ottó-barlang
Hillebrand Jenő-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
István-lápai-barlang
Jáspis-barlang
Kis-kőháti-zsomboly
Kő-lyuk (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Lilla-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Létrási-vizesbarlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang
Nagykőmázsa-oldali-zsomboly
Pénz-pataki-víznyelőbarlang
Spejzi-barlang
Szalajka-forrásbarlang
Szamentu-barlang
Szeleta-zsomboly
Szent István-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Szepesi-Láner-barlangrendszer
Szirén-barlang
Szivárvány-Sebes-barlangrendszer
Tatár-árki-barlang
Vár-tetői-barlang
Vesszős-gerinci-barlang
Vénusz-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Viktória-barlang
Cserhát hegység
Felsőpetényi Nagy-kaverna
Macskás-barlang
Csillagköd-barlang
Nézsai-víznyelőbarlang
Mátra hegység
Csörgő-lyuk
3. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Bakony hegység
Alba Regia-barlang
Budai-hegység
Barit-barlang
Bátori-barlang
Bekey-barlang
Budai Vár-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Citadella-kristálybarlang
Ferenc-hegyi-barlang
Gellért-hegyi-aragonit-barlang
József-hegyi-barlang
József-hegyi 2–3. sz. barlang
Királylaki-táró-barlangja
Látó-hegyi-barlang
Molnár János-barlang
Ördögárok utcai-barlang
Pál-völgyi-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Rácskai-barlang
Solymári-ördöglyuk (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Szemlő-hegyi-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Tábor-hegyi-barlang
Gerecse hegység
Angyal-forrási-barlang
Babál-barlang
Bajóti Büdös-lyuk
Bartha-kútbarlang
Dorogi 9. és 10. sz. kaverna
Gorba-tetői-barlang
Jura-zsomboly
Kálvária-hegyi 1. és 2. sz. barlang
Keselő-hegyi-barlang
Keselő-hegyi 2., 4., 11. és 21. sz. barlangok
Kullancsos-barlang
Lábatlani Sárkány-lyuk
Legyes-barlang
Lengyel-barlang
Megalodus-barlang
Öreg-kői 1. sz. zsomboly
Pisznice-barlang
Pisznicei Határ-barlang
Pisznicei-zsomboly
Tokodi vízakna hasadékbarlangja
Tükör-forrási-barlang
Tűzköves-barlang
Veres-hegyi-barlang
Vértes László-barlang
Naszályi-rög
Naszályi-víznyelőbarlang
Násznép-barlang (lezárt szakaszok)
Nincskegyelem-aknabarlang
Pilis hegység
Ajándék-barlang
Amazonok-barlangja
Amfiteátrum-barlang
Arany-lyuk
Ariadne-barlangrendszer
Csókavári-barlang
Kis-Strázsa-hegyi-hasadékbarlang
Nagy-Somlyóhegyi-barlang
Papp Ferenc-barlang
Pilis-barlang
Pomázi Felső-barlang
Róka-hegyi-barlang
Sátorkőpusztai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Strázsa-hegyi barlang (lezárt szakaszok)
Szabó József-barlang
Szent Özséb-barlang
Szopláki-ördöglyuk
Szurdok-völgyi 2. sz. víznyelő
Ürömi-víznyelőbarlang
Vértes hegység
Gánti-barlang
Vértessomlói-barlang
4. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Bakony hegység
Bükkös-árki-barlang
Bongó-zsomboly
Csengő-zsomboly
Csipkés-zsomboly
Hajszabarnai Pénz-lik
Háromkürtő-zsomboly
Jubileum-zsomboly
Károlyházi-nyelő barlangja
Kőris-hegyi-ördöglik
Őskarszt-akna
Pipa-zsomboly
Szelelő-lyuk
Szentgáli-kőlik
Tábla-völgyi-barlang
Tűzköves-hegyi-barlang
Keszthelyi-hegység
Acheron-kútbarlang
Cserszegtomaji-kútbarlang
Csodabogyós-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Döme-barlang
Jakucs László-barlang
Kessler Hubert-barlang
Szél-lik
Tapolcai-medence
Tapolcai-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott és gyógyászati célra nem hasznosított szakaszok)
5. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Mecsek hegység
Abaligeti-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Büdöskúti-zsomboly
Duó-zsomboly
Jószerencsét-aknabarlang
Korall-zsomboly
Madárka-zsomboly
Mánfai-kőlyuk
Mészégető-források barlangja (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Orfűi Vízfő-barlang
Remény-zsomboly
Spirál-víznyelő
Szuadó-völgyi-víznyelőbarlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Tettyei-forrásbarlang
Trió-barlang
Vásáros úti-zsomboly
Villányi-hegység
Beremendi-kristálybarlang
Nagyharsányi-kristálybarlang
6. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Soproni Zsivány-barlang

3. számú melléklet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez87

A barlangi túravezető, illetve barlangi kutatásvezető képzés szakmai követelményei
I. A képzés célja
1. Barlangi túravezető képzés:
Szakszerű, biztonságos vezetés és tájékoztatás nyújtása az idegenforgalom, illetve turistaforgalom számára nem kiépített barlangok látogatói számára.
2. Barlangi kutatásvezetői képzés:
Ismeretlen barlangok, barlangszakaszok feltárására, tudományos megismerésére irányuló tevékenység szakmailag megalapozott vezetése.
II. Óraszáma
1. Barlangi túravezető képzés: 200 óra.
2.88 Barlangi kutatásvezető képzés: 100 óra.
3.89 Az összóraszámból mindkét képzés esetében 50% elmélet, 50% gyakorlat.
III. A képzés szakmai követelményei
1. Általános alapismeretek:
– A barlang mint természeti érték.
– Barlangtani tevékenységek.
– Szervezeti ismeretek.
– Karszt- és barlangföldtan, a barlangok keletkezése, morfológiája, kitöltése.
– Karszthidrológia.
– Barlangok élővilága.
– Barlangklimatológia.
– A barlang és az ember kapcsolata.
– Barlangok hasznosítása.
– Karszt- és barlangvédelem.
– Kutatástörténet.
2. Technikai alapismeretek:
– Felszerelések.
– Kötéltechnika.
– Biztonságtechnika.
– Mászástechnika.
– Biztosítás.
– Beszereléstechnika.
– Felszín alatti táborozás és felszerelései.
– Veszélyforrások, balesetek, mentéstechnika.
– Elsősegélynyújtás, pszichológiai alapismeretek.
3. Barlangi túravezetői ismeretek
– Barlangi túrázás.
– Tájékozódás.
– A túravezető feladatai, jogai, felelőssége és viselkedési normái.
– Jogi ismeretek.
90 Csoport szervezési, képzési ismeretek.
– Expedíciók szervezése, vezetése.
– Magyarország karsztjai és barlangjai.
– A világ karsztjai és jelentősebb barlangjai.
– Látogatható barlangok Magyarországon.
4. Barlangi kutatásvezetői ismeretek
– Szervezés, vezetés.
– A kutatásvezető feladatai, jogai, felelőssége és viselkedési normái.
– Jogi ismeretek.
– Bontás, feltárástechnika.
– Általános méréstechnika.
– Tudományos vizsgálatok, kísérletek.
– Dokumentáció készítése.
IV. A vizsgáztatás követelményei
1.91 A vizsgára bocsátás feltételei
Vizsgára az jelentkezhet, aki – barlangi túravezető esetén a III. 1–3. pontokban, barlangi kutatásvezető esetén a III. 1. és 4. pontokban foglalt– elméleti és gyakorlati szakképzésben részt vett, a követelményeket teljesítette és gyakorlata eredményes volt. A vizsgára való jelentkezés további feltétele:
– barlangi túravezető: legalább alapfokú és bármely szakiskolai végzettség, továbbá a nagykorúság tényének igazolása, valamint legalább kétéves, barlangkutató szervezet által igazolt barlangjárási gyakorlat,
– barlangi kutatásvezető: legalább középfokú iskolai végzettség és a nagykorúság tényének igazolása, valamint legalább kétéves, barlangkutató szervezet által igazolt barlangi túravezetői gyakorlat.
2. A szakmai vizsga részei és időtartama:
a) a III. pont 1., illetve 2. alpontjai szerinti részvizsgák:
– gyakorlati vizsga 60 perc,
– írásbeli, illetve szóbeli vizsga összesen 60 perc.
b) III. pont 3., illetve 4. alpontjai szerinti záróvizsgák:
– gyakorlati vizsga 180 perc,
– írásbeli 120 perc,
– szóbeli, a felkészülési idő minimum 30 perc.
V.92 Tananyag, vizsga
A képzés végzésére jogosult személy előzetesen tájékoztatja az országos természetvédelmi hatóságot a képzés helyéről, időpontjairól és az oktatók személyéről. Az országos természetvédelmi hatóság előírhatja a képzés egyes elemeinek módosítását, amennyiben az nem felel meg a III. pont szerinti szakmai követelményeknek.
A vizsga időpontját és helyszínét a képzés befejezésére vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követően az országos természetvédelmi hatóság állapítja meg úgy, hogy a képzés befejezésének napja és a vizsga időpontja között legalább 30 nap, legfeljebb 60 nap teljen el.
A vizsgát megelőzően az országos természetvédelmi hatóság felkéri a vizsgabizottság tagjait a részvételre, és tájékoztatja a vizsgát tenni szándékozók köréről.
VI.93 Vizsgadíj és megfizetése
A záróvizsgák díja – a IV. pont 2. b) alpontjában meghatározott – záróvizsgánként: 1000 Ft, melyet az országos természetvédelmi hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00333489-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni.
VII.94 A képzést folytatókra vonatkozó követelmények meghatározása
A képzés folytatójának rendelkeznie kell a szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, így:
a) előadóteremmel, szemléltető eszközökkel,
b)95 az egyes szereplő szakterületeken felsőfokú végzettségű szakelőadókkal, a csak az e rendelet szerinti szakterületeken megfelelő képzettségű és legalább középfokú végzettségű előadókkal, valamint meghatározott (legalább 5 hallgatónként egy) számú e rendelet szerinti képzettséggel rendelkező gyakorlatvezetővel,
c) a gyakorlatok lebonyolításához szükséges technikai eszközökkel és engedélyekkel.
d)96

4. számú melléklet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez97

A barlangi túravezetői és a barlangi kutatásvezetői igazolványok mintája

5. számú melléklet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez98

A) A látogatási célú barlangi búvármerülésre igénybe vehető barlangok köre
1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:
Baradla Rövid-Alsóbarlang első zárt (4. számú) szifonja (gyakorisági korlátozás nélkül)
2. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:
Szalajka-forrásbarlang (legfeljebb 5 x 2 fő/nap)
3.99 Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:
Molnár János-barlang (legfeljebb 30 fő/nap)
Rácz-fürdői-forrásbarlang (legfeljebb 3 fő/hét)
4.100 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:
Halász Árpád-barlang (legfeljebb 2 x 2 fő/nap)
Hévízi-forrásbarlang (legfeljebb 10 fő/nap)
Tapolcai Kórház-barlang (legfeljebb 4 fő/nap)
Tapolcai-tavasbarlang (legfeljebb 20 fő/nap)
5. Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:
Abaligeti-barlang (legfeljebb 3 x 3 fő/nap)
B) A búvároktatás céljára igénybe vehető barlangok köre
1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:
Baradla Rövid-Alsóbarlang első zárt (4. számú) szifonja (gyakorisági korlátozás nélkül)
2.101 Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:
Molnár János-barlang (legfeljebb 20 fő/nap)
Rácz-fürdői-forrásbarlang (legfeljebb 3 fő/hét)
3.102 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:
Hévízi-forrásbarlang (legfeljebb 10 fő/nap)
Tapolcai-tavasbarlang (legfeljebb 20 fő/nap)
1

A rendeletet a 17/2021. (IV. 9.) AM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte 2021. május 10. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 20. §-át.

2

Az 1. §-t megelőző alcím a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. §-t 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 3. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 2–8-t. § a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 3. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 9. § (2) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A 9. § (4) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 10. § (1) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. § (3) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 11. §-t megelőző alcím az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

10

A 11. § (1) bekezdésének a) pontja a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 11. § (1) bekezdés b) pontja az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 23. § g) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 11. § (1) bekezdés d) pontja a 63/2015. (X. 16.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 11. § (1) bekezdésének f) pontját a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 11. § (1) bekezdés g) pontját az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 8. §-a iktatta be.

16

A 11. § (2) bekezdése a 63/2015. (X. 16.) FM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 12. §-t megelőző alcímet az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 9. §-a iktatta be.

18

A 12. § a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

19

A 12. § (1) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított, a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 12. § (2) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 12. § (4) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 13. § a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

23

A 13. § (4) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 13. § (7) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

25

A 14. § a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

26

A 14. § (1) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

27

A 14. § (2) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

28

A 15. § (1) bekezdése a 63/2015. (X. 16.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 15. § (2a) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 15. § (4) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 16. § az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

33

A 16. § (3) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 16. § (5) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 17. §-t megelőző alcímet az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 15. §-a iktatta be.

36

A 17. § (1) bekezdés a) pontja az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 23. § i) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 17. § (1) bekezdés b) pontja a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

38

A 17. § (1) bekezdés c) pontja a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

39

A 17. § (2) bekezdése a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

40

a 17. § (3) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 17. § (5) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított, a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 17. § (6) bekezdését a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte, ez utóbbi módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

43

A 17. § (7) bekezdését a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte, ez utóbbi módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

44

A 17. § (8) bekezdését a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

45

A 17. § (9) bekezdését a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

46

A 17/A. §-t megelőző alcímet a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 10. §-a iktatta be.

47

A 17/A. §-t a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 10. §-a iktatta be.

48

A 17/A. § (1) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 17/A. § (2) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 17/A. § (3) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 17/A. § (4) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 17/A. § (5) bekezdés a) pontja az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 17/A. § (6) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 17/A. § (8) bekezdését a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

55

A 17/A. § (9) bekezdését a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

56

A 17/B. §-t a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 10. §-a iktatta be.

57

A 17/B. § (2) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte.

58

A 17/C. §-t a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 10. §-a iktatta be.

59

A 17/C. § (2) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

60

A 17/C. § (3) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte.

61

A 17/D. §-t a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 10. §-a iktatta be.

62

A 17/D. § (1) bekezdése a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

63

A 17/D. § (2) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte.

64

A 17/D. § (3) bekezdése az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

65

A 17/D. § (4) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte.

66

A 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 23. § k) pontjával megállapított szöveg.

67

A 18. § (1) bekezdésének g) pontját a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 11. §-a iktatta be.

68

A 18. § (3) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 19. §-a iktatta be.

69

A 18. § (4) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 19. §-a iktatta be.

70

A 18. § (5) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 19. §-a iktatta be.

71

A 18. § (6) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 19. §-a iktatta be.

72

A 18/A. §-t megelőző alcímet az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 20. §-a iktatta be.

73

A 18/A. §-t az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 20. §-a iktatta be.

74

A 18/B. §-t az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 20. §-a iktatta be.

75

A 18/B. § (1a) bekezdését a 63/2015. (X. 16.) FM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

76

A 18/B. § (4) bekezdés a) pontja a 63/2015. (X. 16.) FM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

77

A 18/C. §-t az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 20. §-a iktatta be.

78

A 18/D. §-t az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 20. §-a iktatta be.

79

A 18/E. §-t az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 20. §-a iktatta be.

81

A 19–20. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.

82

A 21. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 36/2012. (IV. 13.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

83

A 21. § (3) bekezdését az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 21. §-a iktatta be.

84

A hatálybalépés időpontja 2013. július 19.

85

Az 1. mellékletet a 70/2017. (XII. 29.) FM rendelet 3. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

86

A 2. számú melléklet az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

87

A 3.számú melléklet a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

88

A 3. számú melléklet II. pont 2. alpontja az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 23. § l) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 3. számú melléklet II. pontjának 3. alpontja a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

90

A 3. számú melléklet III. pont 3. alpont ötödik franciabekezdése a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

91

A 3. számú melléklet IV. pont 1. alpontja az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 23. § m) pontja szerint módosított szöveg.

93

A 3. számú melléklet VI. pontja a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

94

A 3. számú melléklet VII. pontjának címe és nyitó szövegrésze a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

95

A 3. számú melléklet VII. pont b) alpontja a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

96

A 3. számú melléklet VII. pont d) alpontját a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

97

A 4. számú melléklet a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

98

Az 5. számú mellékletet a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet 15. §-a iktatta be.

99

Az 5. számú melléklet A) pont 3. alpontja az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 23. § o) pontja szerint módosított szöveg.

100

Az 5. számú melléklet A) pont 4. alpontja az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 23. § q) pontja szerint módosított szöveg.

101

Az 5. számú melléklet B) pont 2. alpontja az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 23. § p) pontja szerint módosított szöveg.

102

Az 5. számú melléklet B) pont 3. alpontja az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelet 23. § q) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére