• Tartalom
Oldalmenü

148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1995. március 1-jén megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló, Moszkvában, 1993. szeptember 20-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra,
a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya
az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Helsinki Záróokmányának, a Madridi és Bécsi Találkozók Záróokmányainak, valamint a Párizsi Charta az Új Európáért megállapításainak az elveitől és céljaitól vezérelve,
támaszkodva a két nép történelmileg kialakult kulturális kapcsolataira, figyelembe véve a két országban lezajló politikai, gazdasági és társadalmi változásokat,
abból a célból, hogy a kulturális, tudományos és oktatási intézmények közötti kölcsönösen előnyös együttműködést támogassák, valamint kölcsönös jelentőséget tulajdonítva az emberek közötti közvetlen kapcsolatoknak
a következőkben állapodtak meg:
1. Cikk
A Felek ezen Egyezmény szellemében fejlesztik sokoldalú együttműködésüket a kultúra, a tudomány és az oktatás terén.
2. Cikk
A Felek támaszkodva mind népeik és kultúrájuk történelmi kapcsolataira és közelségére, mind a világ kultúrájának gazdagításában játszott szerepükre, a kölcsönös előnyök szellemében fejlesztik a kétoldalú kulturális együttműködést. Mindegyik Fél törekszik a másik Fél művészeti és kulturális értékeinek népszerűsítésére, biztosítja állampolgárainak az azokhoz való szabad hozzájutást, támogatja minden szinten az együttműködő állami, társadalmi és magánkezdeményezéseket.
3. Cikk
A Felek támogatják a kultúra területén kialakult közvetlen kapcsolatokat, együttműködnek a hivatásos opera-, a színházi és más együttesek vendégjátékainak, kórusok, zenekarok, folklóregyüttesek fellépéseinek megvalósításában.
4. Cikk
A Felek támogatják az állami múzeumok, könyvtárak, levéltárak közötti együttműködést, intézkednek az állami garanciák biztosítására, beleértve a kulturális értékek mozgatásával járó rendezvényekért viselt pénzügyi felelősséget is. Elősegítik a nemzeti könyvtáraik közötti közvetlen együttműködést, különös tekintettel a magyar, illetve orosz vonatkozású anyagokhoz való hozzáférésre.
5. Cikk
A Felek bátorítják a kultúrát irányító intézmények, az alkotói szervezetek, az alapítványok és más kulturális intézmények közötti közvetlen kapcsolatok fejlesztését.
6. Cikk
A Felek támogatják a filmkészítés terén folyó együttműködést, elősegítik országaik filmművészetének népszerűsítését a filmek kereskedelmi és nem kereskedelmi úton történő cseréjével. Támogatják a filmes alkotók és szakemberek találkozásait.
7. Cikk
A Felek konferenciák, szimpóziumok és más tudományos fórumok, továbbá szakembercserék és közös kutatómunka szervezésével hozzájárulnak a művészet, a kultúra és az irodalom terén szerzett tapasztalatok kölcsönös tanulmányozásához, műfordítók képzéséhez.
8. Cikk
A Felek erőfeszítéseket tesznek a másik Fél területén lévő és az egyik Fél kulturális-történelmi, valamint a tárgyi és a szellemi kultúra egyéb objektumait képező műemlékek megóvására. Különös figyelmet fordítanak a két nép történetével összefonódott emlékművek és emlékhelyek megőrzésére, és az ezekhez való szabad hozzáférés biztosítására azzal, hogy a katonasírokról, katonatemetőkről és hősi emlékművekről külön kormányközi megállapodás rendelkezik.
Saját törvényeikkel és nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban intézkednek a bármelyik Fél tulajdonát képező kulturális javak törvénytelen be- és kivitele ellen, biztosítják a két ország illetékes szerveinek együttműködését, az információcsere, a kulturális értékek törvényes tulajdonlásának visszaállítása és tulajdonosainak való visszaszolgáltatása céljából.
9. Cikk
A Felek külön kormányközi megállapodás keretében szabályozott segítséget nyújtanak Moszkvában a Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ és Budapesten az Orosz Kulturális és Tudományos Központ tevékenységéhez.
10. Cikk
A Felek a tudományos és oktatási együttműködés fejlesztése végett támogatják a szakemberek, a tudományos dolgozók, a tanárok, a köz- és a felsőoktatás tanulói számára az oktatásban, továbbképzésben és közös tudományos tevékenységekben, szimpóziumokon, konferenciákon és más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó tudományos fórumokon való részvételt.
11. Cikk
A Felek támogatják a felső- és középfokú, valamint a szakoktatási intézmények, a tudományos, kulturális és művészeti intézetek és szervezetek közötti közvetlen kapcsolatokat az általuk kötött megállapodások, egyezmények és programok alapján.
12. Cikk
A Felek támogatják a szakképzés és az átképzés terén folyó együttműködést.
13. Cikk
A Felek az ENSZ-nek az 1989. évi a Gyermek Jogairól szóló Egyezménye alapján együttműködnek a gyermekek és kiskorúak jogainak megvédésében.1
14. Cikk
A Felek tárgyalásokat folytatnak a két ország felsőoktatási és tudományos intézményei által kiadott és odaítélt bizonyítványok, diplomák, tudományos fokozatok és címek kölcsönös elismerését rögzítő megállapodás megkötése végett.
15. Cikk
A Felek támogatják a Magyar Tudományos Akadémia és az Orosz Tudományos Akadémia kölcsönösen előnyös együttműködésének fejlesztését, a Magyar–Orosz Történész Vegyesbizottság működését.
16. Cikk
A Felek a megfelelő szervezetek és intézmények közötti közvetlen megállapodások alapján együttműködnek az egészségügy és az orvosi tudományok terén.
17. Cikk
A Felek vallva, hogy a másik Fél nyelvének ismerete az együttműködés fontos tényezője, támogatják a magyar nyelv oroszországi és az orosz nyelv magyarországi kutatását és oktatását.
Megteremtik az anyanyelv, a kultúra és a nemzeti hagyományok megőrzésének kedvező feltételeit a területükön élő magyar és orosz származású állampolgárok számára.
18. Cikk
A Felek támogatják a tömegtájékoztatási eszközök terén folyó együttműködést, a megfelelő intézmények és szakmai szervezetek közötti közvetlen megállapodásokat, a nyomtatott és audiovizuális termékek közös előállítását, szakembercserét, kiállítások és vásárok megszervezését.
A Felek támogatják a magyar és az orosz nemzeti televízió- és rádiótársaságok közvetlen együttműködését, amelynek formáját és feltételeit közvetlen megállapodások szabályozzák.
19. Cikk
A Felek a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció Kormányai között 1992. november 13-án az állami levéltárak terén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás alapján elősegítik a két ország levéltárainak együttműködését.
20. Cikk
A Felek együttműködnek a szerzői és ahhoz kapcsolódó jogvédelem terén. Ezen együttműködés rendjéről és feltételeiről a Felek közötti külön megállapodás rendelkezik.
21. Cikk
A Felek ösztönzik a testnevelés és a sport területén folyó együttműködést, valamint országaik sportolói, edzői, sportvezetői és csapatai közötti közvetlen kapcsolatokat.
22. Cikk
A Felek támogatják az ifjúsággal foglalkozó szervezeteik és intézményeik közötti együttműködést, valamint a két ország ifjúsági szervezeteinek és fiataljainak közvetlen kapcsolatait.
23. Cikk
A Felek országaik kultúrájának kölcsönös megismertetése céljából támogatják a turistaforgalom fejlesztését.
24. Cikk
Jelen Egyezmény akkor lép hatályba, amikor a Felek írásban értesítik egymást, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez a nemzeti törvényhozásuk által előírt kötelezettségeknek.
Ezen Egyezményt 5 évre kötik, és az automatikusan meghosszabbodik a következő 5 éves periódusokra, ha a Felek bármelyike legalább 6 hónappal a soros határidő lejárta előtt nem jelenti be írásban annak megszüntetési szándékát.
Kelt Moszkvában, 1993. szeptember 20-án, két példányban, mindegyik magyar és orosz nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Az Orosz Föderáció
Kormánya nevében''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. március 1-jétől kell alkalmazni.

(2)2 A rendelet végrehajtásáról oktatási területen az oktatásért felelős miniszter, kulturális területen a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 186. §-a szerint módosított szöveg.