• Tartalom
Oldalmenü

149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges okiratcsere 1998. március 19-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló, Budapesten, 1995. április 2-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar fordítása a következő:

,,
Egyezmény,
amely a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Libanoni Köztársaság Kormánya között jött létre
a kulturális, felsőoktatási és tudományos együttműködésről
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya, attól az óhajtól vezetve, hogy elősegítse a két ország közötti kölcsönös barátságra épülő kapcsolatok erősítését és a kultúra, a tudomány és a felsőoktatás különböző területein folyó együttműködés kibontakoztatását, az alábbiakban egyezett meg:
1. Cikk
A Szerződő Felek támogatják a két ország közötti kapcsolatok fejlesztését a kultúra, a felsőoktatás és a tudomány terén.
2. Cikk
A fent említett célok megvalósítása érdekében a Szerződő Felek szorgalmazzák a különböző szervezetek, intézmények képviselői közötti együttműködést a kultúra, a felsőoktatás és a tudomány területén.
3. Cikk
Jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazására a Szerződő Felek hároméves időtartamra szóló munkatervet dolgoznak ki. Ezen munkatervnek tartalmaznia kell az együttműködés területeit, konkrét formáit és általános pénzügyi feltételeit.
4. Cikk
Jelen Egyezmény ötéves időtartamra köttetett, és ha a Szerződő Felek valamelyike az érvényesség lejárta előtt legalább hat hónappal azt írásban nem mondja fel, érvényességi ideje azonos időtartammal automatikusan meghosszabbodik.
5. Cikk
Jelen Egyezmény a két Szerződő Fél országában érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kerül jóváhagyásra, és a hatálybalépéshez szükséges okiratok kicserélésének napján lép hatályba.
Készült Budapesten, 1995. április 2-án, két eredeti példányban, francia nyelven.
A Magyar Köztársaság
Kormányának nevében:
A Libanoni Köztársaság
Kormányának nevében:

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. március 19-től kell alkalmazni.

(2)1 A rendelet végrehajtásáról oktatási területen az oktatásért felelős miniszter, kulturális területen a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

1

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 187. §-a szerint módosított szöveg.