• Tartalom

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet

a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

2019.01.20.

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a kereskedelmi célú vágójuh-termelés, a minőségi hús-, hústermék-előállítás és kereskedelem elősegítése érdekében a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §1 (1)2 A rendelet hatálya a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló FVM rendelet 1. §-ában foglaltak szerinti, a vágóhíd üzemeltetőjére, a minősítő szervezetre és minősítőre, a termelőre, a kereskedőre, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH) terjed ki.

(2)3

2. §4 E rendelet alkalmazásában:

a)–b)5

c) vágott test hideg súly: a meleg súly kétszázalékos csökkentésével számított érték;

d)6 az osztályba sorolás alapja: juh esetében az izmoltság és a faggyúborítottság alapján megállapított kategóriák az alosztályok használatával;

e)7

f) minősítés: az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti minősítő módszer alkalmazása és az ez alapján történő osztályba sorolás;

g)8

h)9 minőséget tanúsító jel: a kereskedelmi osztályokat tanúsító betű- és számjel és ezek alosztály jelei;

i)10 minősítő: a vágójuhok minősítésére külön jogszabály szerint jogosult természetes személy;

j)11 minősítő szervezet: a vágójuhok minősítésre külön jogszabály szerint jogosult, Magyarországon bejegyzett, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

k) termelő: vágójuhot előállító tenyésztő, hízlaló;

l)12 vágójuh kis- vagy nagykereskedő: a vágójuhot a termelőtől megvásárló, vágóhídnak értékesítő vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Minősítés

3. § (1)13 Kérelem esetén valamennyi 13 kilogrammot meghaladó tömegű vágott testet az engedélyezett minősítő módszerrel kell minősíteni és osztályba sorolni.

(2)14 A minősítést csak akkor lehet elvégezni, ha az azonosítás a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 13. §-ában és a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben (a továbbiakban: ENAR rendelet) foglaltak szerint megtörtént, és a vágójuh technológiai előkészítését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elvégezték. A hatósági állatorvosi húsvizsgálatnak a minősítést meg kell előznie, csak fogyasztásra alkalmas testet lehet minősíteni.

(3) A vágójuh jelölésére akkor is a termelő kötelezett, ha az a vágójuh kis- vagy nagykereskedő közreműködésével jut el a vágóhídra.

4. §15 (1) A juhhús használati és kereskedelmi értékét a vágott testek kora, tömege, hússzíne, húsossága, valamint a faggyúborítottsága határozza meg.

(2) A húsosság kifejezésére betűjelzést (S/EUROP), a faggyúborítottság jelölésére számjelet (1, 2, 3, 4, 5) kell alkalmazni, az alosztályok jeleinek (+, ∅, –) feltüntetésével. Az S osztályon belül a három alosztály nem alakítható ki. A vágott testen a ℘ alosztályt nem kell jelölni.

(3) A hasított (vágott) testeket az alábbi kategóriákba kell sorolni:

A a tizenkét hónapnál fiatalabb juhok vágott teste (jelölése: L),

B egyéb juhok vágott teste (jelölése: S).

(4)16 A 13 kilogrammnál kisebb súlyú bárányok esetében az osztályba sorolást az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1182/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (a továbbiakban: 2017/1182/EU rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint kell elvégezni. A minősítési követelményeket (vágott test súlya, hússzín, faggyúborítottság) a 2017/1182/EU rendelet III. melléklete tartalmazza.

5. §17 A vágott testek minősítését a 2017/1182/EU rendelet 7. cikk (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell elvégezni. A húsossági és faggyúborítottsági osztályok meghatározását az 2017/1182/EU rendelet II. melléklete tartalmazza. Minden osztályon belül három alosztály van (+, 0, –), amelyek egyikébe kötelező a besorolás.

Súlymérés

6. § (1)18 A súlymérést a vágás után a lehető leghamarabb, de legkésőbb a szúrást követő hatvan percen belül el kell végezni.

(2)19 A vágott test hideg súly meghatározása a meleg súly két százalékos csökkentésével történik.

(3)20 Ha a vágóhídon – műszaki, technológiai okok miatt – a szúrás és a mérlegelés között a hatvan perc nem tartható, az egyidejű értesítésével, valamint annak engedélyével ez a NÉBIH időtartam meghosszabbítható. Az időkorlát túllépése esetén a kétszázalékos csökkenés minden további eltelt negyedóra után 0,1 százalékponttal mérséklődik.

Jelölés

7. § (1)21

(2)22 A hasított testek jelölésénél a 2017/1182/EU rendelet 8. cikkében foglaltakat kell alkalmazni. A betűknek, illetve számoknak legalább két centiméter nagyságúaknak kell lenniük. A jelölésre bármilyen nem mérgező, véletlenszerűen eltávolíthatatlan hőálló tinta, élelmiszeriparban engedélyezett hőálló festék, ráakasztott címke használható. Jelölésként csak olyan címke használható, amely nem távolítható el és nem rongálható meg. A minősítő általi jelölést a kereskedelmi értékesítésig vagy a feldolgozásig tilos eltávolítani.

(3)23 A kereskedelmi osztályba sorolás akkor tekinthető hitelesnek, ha az A, B, C vagy a húsosságot kifejező S/EUROP betűjelzés és alosztályjelzés (+, ∅, –), valamint a faggyúborítottságot jelölő számjelzés (1, 2, 3, 4, 5) és alosztályjelzés (+, ∅, –), továbbá az A vagy B kategória jelölés (L, S) alatt a minősítő azonosító száma és a NÉBIH, illetve a 2007. január 1-je előtt kiadott fém testbélyegzők esetében az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet jelölése is szerepel.

8. § (1)24

(2)25

(3)26 A minősítést, illetve a vágott testek osztályba sorolását a minősítő a saját engedélyszámát tartalmazó bélyegzővel tanúsítja.

(4) A bélyegzőlenyomatnak összetéveszthetetlenül jól olvashatónak kell lennie.

8/A. §27 (1)28 A vágójuhok vágás utáni minősítésével kapcsolatosan a központi adatbázist a NÉBIH működteti.

(2) A minősítő köteles a 4. számú mellékletben szereplő tartalommal napi jelentést készíteni, annak adatait közvetlenül az adatbázisba eljuttatni.

(3)29

(4)30

(5)31 A (2) bekezdés szerinti adatküldés elektronikus úton történik.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit kötelezően 2002. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. §32 Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1182/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet,

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. április 20-i 2017/1184/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1–2. számú melléklet a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez33

3. számú melléklet a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez34

4. számú melléklet a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez35


A minősítés során a következő adatokat kötelező felvenni:
– a vágás helye, a minősítő hely tenyészetkódja és a vágás időpontja;
– a vágóállatok darabszáma és azonosító jelei;
– a súlymérési adatok: a vágott test egyedenkénti meleg súlya;
– az egyedenkénti minősítési adatok az azonosító jel és az ENAR szám feltüntetésével:
a) 13 kg-ot meghaladó tömegű vágott test:
= a húsossági osztály betűjele (S/EUROP szerint) és alosztály jele (+, ∅, –),
= a faggyúborítottsági osztály számjele (1, 2, 3, 4, 5) és alosztály jele (+, ∅, –),
= az A vagy B kategória megjelölése L vagy S jellel,
b) 13 kg-nál kisebb tömegű vágott test:
= minőségi kategóriák (A, B, C súlykategóriák szerint),
= 1 és 2 minőségi osztály hússzín és faggyúborítottság szerint;
– a termelő vagy a kereskedő azonosító adatai (tenyészet kód vagy név, lakcím, adóazonosító jel, illetve cég neve, székhelye, telephelye, adószáma, valamint egyéb más rendeletben előírt azonosító);
– a minősítő szervezet neve;
– a minősítő neve, működési engedélyének száma;
– az alkalmazott minősítési módszer megjelölése

5. számú melléklet a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez36

6. számú melléklet a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez37

1

Az 1. § a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdését a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § a)–b) pontját a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § d) pontja a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § e) pontját a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § g) pontját a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 2. § h) pontja a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 2. § i) pontját a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 2. § j) pontja a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § l) pontja a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított, a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (1) bekezdése a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdése a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 4. § (b) pontja szerint megállapított szöveg.

15

A 4. §-t a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 4. § (4) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 5. §-t a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A 6. § (1) bekezdése a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § (2) bekezdése a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

20

A 6. § (3) bekezdése a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (1) bekezdését a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 7. § (2) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

23

A 7. § (3) bekezdése a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 2. §-ával megállapított, a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 8. § (1) bekezdését az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

25

A 8. § (2) bekezdését a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 8. § (3) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

27

A 8/A. §-t a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 8. §-a iktatta a szövegbe.

28

A 8/A. § (1) bekezdése a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 8/A. § (3) bekezdését a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

30

A 8/A. § (4) bekezdését a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

31

A 8/A. § (5) bekezdését a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

32

A 10. § az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

33

Az 1–2. számú mellékletet a 174/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

34

A 3. számú mellékletet a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

36

Az 5. számú mellékletet a 78/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 10. §-ának (2) bekezdése iktatta be, a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére