• Tartalom

176/1998. (X. 30.) Korm. rendelet

176/1998. (X. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

1998.10.30.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1998. április 6-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló, Pekingben, 1997. december 2-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek) az 1987. június hó 17-én aláírt kulturális, tudományos és oktatási együttműködéséről szóló egyezmény 5. Cikke értelmében és attól az óhajtól vezérelve, hogy elősegítsék az iskolai végzettségeket és a tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismerését, az alábbiakban állapodnak meg:
I. Cikk
A magyar Fél elismeri a Kínai Népköztársaság általános középiskolái által kiállított, a középiskola felső tagozatának elvégzését tanúsító végbizonyítványt, amelynek birtokosa jogosult a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeibe jelentkezni.
II. Cikk
A magyar Fél elismeri a Kínai Népköztársaság szakközépiskolái által kiállított végbizonyítványt, amelynek birtokosa a végbizonyítványban megjelölt szakra jogosult jelentkezni a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeiben.
III. Cikk
A magyar Fél elismeri a Kínai Népköztársaság felsőoktatási intézményei vagy tudományos kutatóintézetei által kiállított, felsőfokú iskolai végzettséget, fokozatokat tanúsító okiratokat. Az említett okiratok birtokosai a következő egyetemi vagy tudományos fokozat megszerzésére jelentkezhetnek a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeiben.
IV. Cikk
A kínai Fél elismeri a Magyar Köztársaságban kiállított, az érettségi vizsga sikeres letételét tanúsító okiratot, amelynek birtokosa jogosult a Kínai Népköztársaság felsőoktatási intézményeibe jelentkezni.
V. Cikk
A kínai Fél elismeri a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményei által kiállított, felsőfokú iskolai végzettséget, fokozatot tanúsító okiratokat. Az említett okiratok birtokosai az egyetemi vagy tudományos fokozat megszerzésére jelentkezhetnek a Kínai Népköztársaság felsőoktatási intézményeibe.
VI. Cikk
A jelen Egyezmény a Magyar Köztársaság területén törvényesen létrehozott oktatási intézmények által kiállított, az állam által elismert iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratokra és a Kínai Népköztársaság területén törvényesen létrehozott oktatási intézmények által kiállított, az állam által elismert iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratokra terjed ki.
VII. Cikk
Az iskolai végzettségeknek, tudományos fokozatoknak a jelen Egyezmény alapján történő elismerése biztosítja, hogy az említett okiratok birtokosai azonos jogokat élveznek; nem mentesülnek azonban az egyéb, a Felek országaiban az oktatási intézményekbe való jelentkezéshez, az iskolai végzettség, illetőleg a tudományos fokozat megszerzéséhez az okiratok birtokosaitól egyébként megkívánt általános követelmények alól.
VIII. Cikk
A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást saját oktatási rendszerük reformjáról és az iskolai végzettségek, tudományos fokozatok nevében, formájában és feltételeiben történő változásairól.
A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást az Egyezmény végrehajtásának helyzetéről.
IX. Cikk
A jelen Egyezmény nem érinti az egyik Fél harmadik országgal, regionális államszövetséggel és nemzetközi szervezettel kötött, továbbra is érvényben lévő szerződéseinek, egyezményeinek és egyezségokmányainak hatályát.
X. Cikk
A jelen Egyezmény azt követően lép hatályba, hogy a Felek kölcsönösen értesítették egymást a kormányok jóváhagyó határozatáról.
A jelen Egyezmény ötéves időtartamra szól, érvényessége automatikusan egy-egy évvel meghosszabbodik, amennyiben azt legalább hat hónappal lejárata előtt a Felek egyike írásban fel nem mondja.
Ha az Egyezmény érvényét veszti, előírásait továbbra is alkalmazni kell a megszűnés előtt kiállított, a fent említett Cikkekben jelzett okiratokra és a megszűnés előtt a Magyar Köztársaságba vagy a Kínai Népköztársaságba tanulmányok céljából érkezett és tanulmányokat folytató személyekre. Az általuk megszerzett iskolai végzettségeket, tudományos fokozatokat a jelen Egyezmény előírásai alapján ismerik el.
Készült Pekingben, 1997. december 2-án, két példányban, magyar és kínai nyelven, mindkét eredeti szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások)''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. április 6-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatási miniszter gondoskodik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére