• Tartalom
Oldalmenü

194/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak 3/98. számú, a Magyar Köztársaságnak a közösségi kulturális programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozata kihirdetéséről

2014.12.06.

1. § A Kormány – a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 4. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – e rendelettel kihirdeti a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 3/98. számú, a Magyar Köztársaságnak közösségi kulturális programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozatát (a továbbiakban: határozat).

2. § A határozat magyar nyelvű szövege a következő:

,,
A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek
és azok tagállamai közötti Társulási Tanács
1998. november 23-i, 3/98. számú határozata
a Magyar Köztársaságnak a közösségi kulturális programokban történő részvétele módozatainak
és feltételeinek elfogadásáról
A Társulási Tanács
figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodást,1
figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodás Kiegészítő Jegyzőkönyvét2 Magyarországnak a közösségi programokban történő részvételéről, különösen annak 1. és 2. Cikkét,
tekintettel arra, hogy az említett Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkének megfelelően Magyarország részt vehet a közösségi keretprogramokban, egyedi programokban, projektumokban és más közösségi akciókban, nevezetesen a kultúra területén,
tekintettel az említett Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikkére, amelynek értelmében Magyarország az 1. Cikkben foglalt tevékenységekben való részvétele módozatait és feltételeit a Társulási Tanács határozza meg,
a következő határozatot hozta:
1. Cikk
Magyarország a jövőben részt vesz az Európai Közösségek Kaleidoscope, Ariane és Raphael nevű programjaiban a jelen határozat szerves részét képező 1. és 2. számú mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően.
2. Cikk
Jelen határozat hatálya az említett programok időtartamára terjed ki.
3. Cikk
Jelen határozat az elfogadást követő hónap 1. napján lép hatályba.
1. számú melléklet
A Magyar Köztársaság részvételének módozatai
és feltételei a Kaleidoscope, Ariane és Raphael programokban
1. Magyarország részt vesz a Kaleidoscope, Ariane és Raphael programok (a továbbiakban: Programok) valamennyi akciójában, összhangban – amennyiben jelen határozat másként nem rendelkezik – az Európai Parlament és a Tanács 1996. március 29-i 719/96/EK számú, az európai dimenziójú művészeti és kulturális tevékenységek terén támogatási program létrehozásáról szóló3 (a továbbiakban: Kaleidoscope), továbbá az Európai Parlament és a Tanács 1997. október 6-i 2085/97/EK számú, a könyv- és olvasáskultúra terén – beleértve a fordításokat is – támogatási program létrehozásáról rendelkező4 (a továbbiakban: Ariane), valamint az Európai Parlament és a Tanács 1997. október 13-i 2228/97/EK számú, a kulturális örökség terén5 (a továbbiakban: Raphael) közösségi akcióprogram létrehozásáról szóló határozataiban foglalt célokkal, feltételekkel, eljárásokkal és határidőkkel.
2. A jogosult magyar intézmények, szervezetek és magánszemélyek jelentkezése benyújtásának, értékelésének és kiválasztásának szabályai és feltételei ugyanazok, mint amelyek a jogosult közösségi intézményekre, szervezetekre és magánszemélyekre vonatkoznak.
3. A Programok közösségi dimenziójának érvényesítése érdekében, Magyarország az általa beterjesztett, több ország együttműködésével létrejövő projektek és tevékenységek megvalósításába a Közösség tagállamainak egy adott minimum számát köteles bevonni. A kötelező minimum a Programok tényleges megvalósítása során kerül meghatározásra, a különböző tevékenységek jellegének, az adott projektumba bekapcsolódó partnerek számának, valamint a Programokban részt vevő országok számának figyelembevételével.
4. Magyarország minden évben hozzájárulást fizet az Európai Közösségek általános költségvetéséhez a Programokban való részvételéből adódó költségek fedezésére (lásd. 2. számú melléklet). A Társulási Bizottság jogában áll, hogy szükség esetén módosítsa a hozzájárulás mértékét.
5. Magyarország és a Közösség tagállamai – a jelenleg érvényes rendelkezések keretén belül – mindent megtesznek azért, hogy megkönnyítsék mindazon, arra jogosult személyek szabad mozgását és tartózkodását, akik a Határozat hatálya alá tartozó tevékenységekben való részvétel céljából utaznak Magyarország és a Közösség tagállamai között.
6. Nem érintve a Bizottságnak és az Európai Közösségek Számvevőszékének a Kaleidoscope, Ariane és Raphael programra vonatkozó határozatok alapján keletkező (lásd a 8., 8. és 10. Cikkelyt a három programról szóló határozatban, e sorrendben), a Programok felügyeletével és értékelésével kapcsolatos felelősségét, Magyarország részvételét a Programokban Magyarország és az Európai Közösségek Bizottsága közösen, partneri alapon, folyamatosan figyelemmel kíséri. Magyarország a Bizottság elé terjeszti a szükséges jelentéseket, és részt vesz a Közösség más, e célt szolgáló sajátos tevékenységeiben.
7. Nem érintve a Kaleidoscope programról szóló határozat 5. Cikkében, az Ariane programról szóló határozat 5. Cikkében, valamint a Raphael programról szóló határozat 7. Cikkében említett eljárásokat, Magyarország meghívást kap a Program Irányító Bizottságok rendes üléseit megelőző, a határozat végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdésről folytatandó egyeztető ülésre. E rendes ülések eredményeiről a Bizottság tájékoztatja Magyarországot.
8. A pályázati eljárás, a szerződések, a beterjesztendő jelentések, valamint a Programokkal kapcsolatos egyéb adminisztratív rendelkezések vonatkozásában használt nyelv a Közösség valamelyik hivatalos nyelve.
2. számú melléklet
Magyarország pénzügyi hozzájárulása
a Kaleidoscope, Ariane és Raphael programhoz
1. Magyarország pénzügyi hozzájárulása fedezi:
– a Programokból a magyar résztvevők számára nyújtott támogatásokat;
– a Magyarország részvételéből eredő igazgatási jellegű többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a programok igazgatása során jelentkeznek.
2. A Programokból a magyar kedvezményezettek számára nyújtott támogatások és minden egyéb pénzügyi támogatás összege, az igazgatási többletköltségek elvonását követően, költségvetési évenként nem haladhatja meg a Magyarország által befizetett hozzájárulás mértékét.
Amennyiben a Magyarország által az Európai Közösségek általános költségvetésébe befizetett hozzájárulás az igazgatási többletköltségek levonását követően meghaladja a magyar kedvezményezetteknek nyújtott támogatások és az egyéb pénzügyi támogatás együttes összegét, a Bizottság a különbséget a következő költségvetési évre átvezeti, majd levonja a következő évben esedékes hozzájárulásból. A programok záró mérlegében jelentkező maradványösszeget visszafizetik Magyarországnak.
3. Kaleidoscope
1998-tól Magyarország éves hozzájárulása 91 523 ECU. Ebből az összegből 5987 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a program kezelése során keletkeznek.
4. Ariane
1998-tól Magyarország éves hozzájárulása 26 001 ECU. Ebből az összegből 1701 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a program kezelése során keletkeznek.
5. Raphael
1998-tól Magyarország éves hozzájárulása 112 324 ECU. Ebből az összegből 7348 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a program kezelése során keletkeznek.
6. Magyarország hozzájárulásának kezelésére a Közösség általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályok érvényesek.
A Bizottság jelen határozat hatálybalépésekor és azt követően minden év elején felhívást intéz Magyarországhoz a jelen határozat szerint rá eső pénzügyi befizetés teljesítésére.
A hozzájárulás összegét ECU-ben határozzák meg, és a Bizottság ECU-ben vezetett bankszámlájára kell átutalni.
Magyarország a jelen határozat szerinti éves költségvetési hozzájárulását a befizetési felszólításnak megfelelően, de legkésőbb a felhívás megküldését követő három hónapon belül teljesíti. A hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a késedelem időpontjától kamatfizetési kötelezettség terheli Magyarországot a fennmaradó összegre. A kamat mértéke az Európai Pénzügyi Együttműködési Alap által ECU-ben végrehajtott műveletek esetén a késedelem hónapjában érvényes kamatláb 1,5%ponttal emelt értéke.
7. Magyarország a 3., 4. és 5. bekezdésben említett igazgatási többletköltségeket a nemzeti költségvetéséből fedezi.
8. A PHARE programokra érvényes eljárásoknak megfelelően, Magyarország 1998-ban a Kaleidoscope, Ariane és Raphael programokhoz való hozzájárulás fennmaradó költségeinek 50%-át nemzeti költségvetéséből fizeti, míg a másik 50%-ot a nemzeti PHARE programból fedezi.
A PHARE programokra érvényes eljárásoknak megfelelően, Magyarország 1999-ben a Raphael programhoz való hozzájárulás fennmaradó költségeinek 50%-át nemzeti költségvetéséből fizeti, míg a másik 50%-ot a nemzeti PHARE programból fedezi.
2000-ben, amennyiben Magyarországon és a Közösség oldalán a megfelelő költségvetési források rendelkezésre állnak, az 1999-ben érvényes megosztás kerül alkalmazásra a Raphael programban való magyar részvételt illetően.''

3. §6 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1998. december 1-jétől kell alkalmazni. Végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben gondoskodik.

1

Európai Közösségek Hivatalos Lapja 1993. 12. 31. L347 sz. 269. oldal.

2

Európai Közösségek Hivatalos Lapja 1995. 12. 30. L317. sz. 30. oldal.

3

Európai Közösségek Hivatalos Lapja 1996. 04. 20. L99 sz. 20. oldal.

4

Európai Közösségek Hivatalos Lapja 1997. 10. 24. L291 sz. 26. oldal.

5

Európai Közösségek Hivatalos Lapja 1997. 11. 8. L305 sz. 31. oldal.

6

A 3. § a 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.