• Tartalom

211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet

211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet

a békéltető testületi tagok díjazásáról1

2009.10.15.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55. §-ának g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a békéltető testületi tagok díjazását a következők szerint állapítja meg:

1. § (1)2 A békéltető testület eljáró tanácsának tagját (a továbbiakban: a tanács tagja), elnökét (a továbbiakban: a tanács elnöke), valamint az egyedül eljáró testületi tagot (a továbbiakban együtt: az eljárásban részt vevő tag), továbbá a békéltető testület elnökét és elnökhelyettesét tevékenységük ellátásáért az e rendeletben meghatározott díjazás és költségtérítés illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjazás és költségtérítés nem képezi részét a békéltető eljárás költségeinek.

2. §3 (1) A tanács tagja ügyenként hétezer forint, a tanács elnöke, valamint az egyedül eljáró testületi tag ügyenként tízezer forint díjazásra jogosult, ha e rendelet eltérően nem rendelkezik.

(2) Ha valamely ügyben a békéltető eljárás az Fgytv. 31. § (3) bekezdésében meghatározott okból a meghallgatást követően került megszüntetésre, az eljárásban részt vevő tag háromezer forint díjazásra jogosult. Nem jár díjazás, ha az eljárás a meghallgatást megelőzően került megszüntetésre.

3. §4 Az eljárásban részt vevő tag tevékenységét — különösen a békéltető testületi tagok és a békéltető testület elé kerülő fogyasztói jogviták számára tekintettel — a békéltető testületet működtető kamarával kötött erre irányuló — átalánydíjas — szerződés alapján is elláthatja. Ebben az esetben a díjazás havi összegének legkisebb mértéke huszonötezer forint.

4. § (1)5 A békéltető testület elnöke és elnökhelyettese tevékenységét a békéltető testületet működtető kamarával kötött erre irányuló szerződés alapján látja el. A díjazás havi összegének legkisebb mértéke az elnök esetében hatvanezer forint, az elnökhelyettes esetében negyvenezer forint.

(2)6 Ha a békéltető testület elnöke vagy elnökhelyettese a fogyasztói jogvita elbírálásában, mint az eljárásban részt vevő tag is részt vesz, az (1) bekezdésben meghatározott díjazáson túlmenően egyéb díjazásra nem jogosult.

5. § (1)7 Az eljárásban részt vevő tag a fogyasztói jogvita elbírálásával közvetlenül összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeinek megtérítése céljából költségtérítésre jogosult.

(2) A költségtérítés összegét a békéltető testület elnöke hagyja jóvá.

(3)8 Az eljárásban részt vevő tag költségei megtérítését költségátalány formájában is igényelheti. Ennek összege ügyenként ötszáz forint.

6. § Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2019. szeptember 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a 2009. október 15. napján folyamatban lévő fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokat a 2009. október 14-én hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni.

3

A 2. § a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a 2009. október 15. napján folyamatban lévő fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokat a 2009. október 14-én hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni.

4

A 3. § a 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § b) pontja, a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a 2009. október 15. napján folyamatban lévő fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokat a 2009. október 14-én hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni.

5

A 4. § (1) bekezdése a 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdése a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a 2009. október 15. napján folyamatban lévő fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokat a 2009. október 14-én hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni.

7

Az 5. § (1) bekezdése a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a 2009. október 15. napján folyamatban lévő fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokat a 2009. október 14-én hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a 2009. október 15. napján folyamatban lévő fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokat a 2009. október 14-én hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére