• Tartalom

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról1

2017.05.20.

A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény 33. §-ának (2) bekezdésében, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 A rendelet alkalmazási köre a gázfogyasztó készülékekre és részegységekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)3 gázfogyasztó készülék (a továbbiakban: készülék): a gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő minden olyan termék, mely főzésre, sütésre, fűtésre, melegvíz-előállításra, hűtésre, világításra, mosási célokra szolgál, és amennyiben a hőcsere víz közvetítő közeggel történik, legfeljebb 105 °C vízhőmérsékleten üzemel, valamint az ezen feltételeknek megfelelő légbefúvásos égővel összeépített hőcserélő, az ipari hőtechnikai eljárások berendezéseinek kivételével:

b) részegység: a biztonsági, ellenőrző és szabályozó berendezés, valamint építőegységei – a légbefúvásos gázégő és a hozzátartozó hőcserélő kivételével –, amelyet önállóan hoznak forgalomba és gázfogyasztó berendezésbe építenek be, vagy ilyenné kell összeszerelni azokat;

c) gáz halmazállapotú tüzelőanyag: minden olyan tüzelőanyag, amely 15 °C hőmérsékleten és 1 bar abszolút nyomáson gáz halmazállapotban van;

d)4 tanúsító szervezet: a kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kijelölő hatóság) által külön jogszabály előírásai szerint a gázfogyasztó készülékek vagy részegység vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására kijelölt, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a 90/396/EGK tanácsi irányelv 9. cikke szerint bejelentett szervezet;

e)5 EK megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a készülék vagy részegység a típusmintának és e rendelet előírásainak megfelel;

f)6 EK megfelelőségi tanúsítvány: a tanúsító szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a készülék vagy részegység megfelel az EK típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusnak;

g)7 EK típusvizsgálati tanúsítvány: a tanúsító szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a készülék vagy részegység megfelel a műszaki-biztonsági követelményeknek;

h) rendeltetésszerű használat: gyártói utasítás szerint szerelt, illetve üzembe helyezett és rendszeresen karbantartott készülék vagy részegység, melyet a gáz minőségének és nyomásának megengedett mértékű ingadozásaival üzemeltetnek, valamint a használati-kezelési útmutatójában feltüntetett, a gyártó által tervezett célnak megfelelően, az előírt üzemeltetési körülmények között használnak;

i)8 honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek.

j)9

Alapvető biztonsági követelmények

3. § (1) A készüléket vagy részegységet úgy kell gyártani, forgalomba hozni, hogy rendeltetésszerű használat esetén a személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

(2)10 A készülék vagy részegység akkor hozható forgalomba, ha megfelel az e rendeletben meghatározott előírásoknak.

(3)11 A honosított harmonizált szabványnak megfelelően gyártott gázfogyasztó készülékeket vagy részegységet úgy kell tekintetni, hogy az megfelel a szabvány által lefedett alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek.

(4)12 A (3) bekezdésben említett honosított harmonizált szabványok jegyzékét a Magyar Szabványügyi Testület a hivatalos lapjában közzéteszi.

(5)13 Honosított harmonizált szabványok hiányában az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények teljesítése szempontjából irányadó nemzeti szabványok jegyzékét az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé. Az irányadó nemzeti szabványok szövegét a miniszter bejelenti az Európai Bizottságnak.

A gyártás biztonsági követelményei

4. § (1) A készüléket úgy kell gyártani, hogy

a) rendeltetésszerű használat esetén ne lépjen fel instabilitás, alakváltozás, törés vagy olyan elhasználódás, amely a készülék biztonságát befolyásolná;

b) az üzembe helyezéskor és üzem közben fellépő kondenzáció a készülék biztonságos üzemelését ne veszélyeztesse;

c) a tűzveszély kockázata minimális legyen;

d) víz vagy nem az égést biztosító levegő ne juthasson be a készülék tüzelőanyag vezetékébe;

e) a segédenergia jellemzőinek előírás szerinti ingadozása a készülék biztonságosságát ne befolyásolja;

f) a segédenergia jellemzőinek előírástól eltérő ingadozása vagy kimaradása, valamint ismételt betáplálása ne okozzon veszélyhelyzetet;

g) elektromos eredetű balesetek ne keletkezhessenek;

h) minden nyomás alatt álló alkatrésze ellenálljon a mechanikai és termikus terheléseknek anélkül, hogy olyan alakváltozást szenvedne, amely a biztonságot veszélyeztetné;

i) valamely biztonsági, ellenőrző vagy szabályozó berendezés meghibásodása ne okozzon veszélyhelyzetet;

j) a biztonsági berendezés működése ne befolyásolja hátrányosan a szabályozó berendezés működését;

k) a biztonsági követelmények figyelembevételével a technika mindenkori színvonalának megfelelő, ésszerű energiahasznosítást tegyen lehetővé.

(2) A gyártás során beállított vagy beszabályozott részegységet az üzembe helyező vagy a felhasználó beavatkozásától megfelelően védeni kell.

(3) A kapcsoló és szabályozó berendezést egyértelműen meg kell jelölni, és azokon minden olyan adatot és információt fel kell tüntetni, amely a kezelési hiba előfordulását megakadályozza.

A gázkiáramlással kapcsolatos biztonsági követelmények

5. § (1) A gázfogyasztó készüléket úgy kell gyártani, hogy

a) a gázszivárgás ne okozzon veszélyhelyzetet;

b) a gáz gyújtásakor és újragyújtásakor a gázkiáramlás, valamint a láng elalvása utáni gázkiáramlás korlátozva legyen, és ezáltal elkerülhető legyen az el nem égett gáznak a készülékben való veszélyes összegyűlése.

(2) A zárttéri üzemelésre gyártott, vagy mérgező összetevőket tartalmazó gázzal üzemeltetett készüléket olyan külön berendezéssel kell ellátni, amely az el nem égett gáznak a helyiségekbe való veszélyes összegyűlését megakadályozza.

A gyújtás és égés biztonsági követelményei

6. § (1) A készüléket úgy kell gyártani, hogy rendeltetésszerű használat esetén

a) a gyújtás és újragyújtás azonos módon történjen, és a teljes gyulladás biztosítva legyen;

b) a láng stabilitása biztosítva legyen, és az égéstermék ne tartalmazzon egészségre káros anyagokat olyan mértékben, amely az egészséget veszélyezteti;

c) égéstermék az előírástól eltérő módon ne áramolhasson ki.

(2) A helyiségben üzemelő égéstermék elvezetővel felszerelt készüléket úgy kell gyártani, hogy nem megfelelő huzathatás esetén veszélyes mennyiségű égéstermék a helyiség légterébe ne áramolhasson ki.

(3) Az égésterméket elvezető készülékhez nem csatlakoztatott, zárt téri üzemelésű fűtőkészülék és átfolyásos üzemű vízmelegítő működése – a rendeltetésszerű használat időtartamát figyelembe véve – nem okozhat az egészségre veszélyes szénmonoxid koncentrációt.

A hőkibocsátással kapcsolatos biztonsági
követelmények

7. § (1) A készülék más felülettel érintkező része nem érhet el olyan hőmérsékletet, amely a környezet számára veszélyt jelent.

(2) A készülék kezelő gombjainak és fogantyúinak felületi hőmérséklete nem veszélyeztetheti az üzemeltetőt.

(3) A háztartási készülék külső részeinek felületi hőmérséklete üzem közben nem érhet el olyan értéket, amely a felhasználó és különösen gyermekek számára – a reakció időt is figyelembe véve – veszélyt jelent.

A készülékbe beépített anyagok biztonsági követelményei

8. § (1) Készülékbe beépített anyagoknak a tervezett felhasználásra alkalmasnak kell lenniük, és a tervezett körülmények szerinti mechanikai, vegyi és műszaki igénybevételeknek ellen kell állniuk.

(2) A készülék gyártásához alkalmazott anyagok és alkatrészek, amelyek élelmiszerrel vagy vízzel kerülnek érintkezésbe, nem ronthatják azok minőségét.

A forgalomba hozatallal kapcsolatos biztonsági követelmények

9. § (1) A készülék vagy részegység forgalomba hozatalához

a) magyar nyelvű gyártói utasítást és használati-kezelési útmutatót kell mellékelni;

b) a készüléken vagy részegységen, illetve ezek csomagolásán magyar nyelvű figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni.

(2) A gyártói utasításnak az elhelyezésre, a szerelésre, a szabályozásra és karbantartásra vonatkozó összes olyan útmutatást tartalmaznia kell, amely az üzembe helyezést és a készülék biztonságos használatát lehetővé teszi, így különösen fel kell tüntetni

a) az alkalmazandó gázfajtát;

b) a csatlakozási nyomást;

c) az égési levegővel való ellátáshoz a berendezés nélküli készülékek esetén az el nem égett gázt tartalmazó veszélyes koncentráció kialakulásának megakadályozásához szükséges légellátást;

d) az égéstermék eltávolítására vonatkozó követelményeket;

e) a légbefúvásos gázégőknek és a hozzájuk tartozó hőcserélőknek a gyártó által ajánlott kombinációit, az összeépítés azon feltételeit, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a készülékek használata során az előírt követelmények teljesüljenek.

(3) A használati-kezelési útmutatónak a biztonságos használat szempontjából szükséges és a használati lehetőségek esetleges korlátait feltüntető információt tartalmaznia kell.

(4) A figyelmeztető feliratoknak egyértelmű adatokat kell tartalmazniuk a gáz fajtájáról, a csatlakozási nyomásról, a használati lehetőségek esetleges korlátairól, így különösen a működéshez szükséges légellátásról.

A megfelelőség tanúsítása

10. § (1)14 A sorozatban gyártott készülék vagy részegység megfelelőségének értékelése során a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője EK típusvizsgálatot végeztet, és választása szerinti

a) típusazonossági vizsgálaton alapuló,

b) a gyártás minőségbiztosításán alapuló,

c) a termék minőségbiztosításán alapuló

EK megfelelőségi nyilatkozatot tesz, vagy

d) kezdeményezi, hogy a tanúsító szervezet termékellenőrzésen alapuló megfelelőségi EK tanúsítványt állítson ki.

(2)15 Készülék vagy részegység egyedi vagy kis sorozatú gyártása esetén a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője választhatja az egyedi termék vizsgálatát.

(3)16 A gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője az EK megfelelőségi nyilatkozatot köteles megőrizni, és ennek másolatát a forgalomba hozatalhoz biztosítani.

(4)17 Az (1) bekezdés szerinti eljárásokat, a megfelelőségi jelölés elhelyezésére vonatkozó kötelezettség kivételével, a részegységek esetében is alkalmazni kell. A részegység megfelelőségéről tanúsítványt kell kiállítani, amely igazolja, hogy a részegység megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a részegység műszaki jellemzőit, a készülékbe való beépítés vagy beszerelés feltételeit. A tanúsítványt a részegységhez mellékelni kell.

EK típusvizsgálat18

11. § (1)19 Az EK típusvizsgálat lefolytatását a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője kérheti.

(2)20 Az EK típusvizsgálat olyan eljárás, amely során a tanúsító szervezet megvizsgálja és igazolja, hogy az EK típusvizsgálatra átadott készülék vagy részegység (a továbbiakban: típusminta) megfelel a rendelet előírásainak.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)21 a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője megnevezését, székhelyét;

b)22 a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozatát arról, hogy kérelmet nem nyújtott be más tanúsító szervezethez;

c) a készülékre vonatkozó műszaki dokumentációt.

(4) A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a készülék vagy részegység általános leírását;

b) az alkatrész, részegység vázlatrajzát, gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzokat;

c) a készülék működésének és dokumentációjának megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;

d) az alkalmazott szabványok jegyzékét és azon megoldások leírását, amelyek eltérnek a szabványok követelményeitől;

e) a készülékről készített vizsgálati jelentéseket;

f) a gyártói utasítást és a használati-kezelési útmutatót;

g) valamint a tanúsító szervezet felhívására a beépített részegységek vizsgálati adatait, a gyártási eljárást, a gyártás felügyeletét és ellenőrzését tanúsító igazolásokat és bizonylatokat, továbbá minden dokumentumot, amely a tanúsító szervezet értékelésének megalapozottságát javítja.

(5) A típusmintát a tanúsító szervezet rendelkezésére kell bocsátani. Kivételes esetben a tanúsító szervezet több típusmintát is kérhet. Egy típusminta több típusváltozatot is reprezentálhat, ha a változatok megfelelőségéről a típusminta vizsgálatával meg lehet győződni.

12. § (1) A tanúsító szervezet a műszaki dokumentációt megvizsgálja, és megállapítja, hogy a típusmintát a műszaki dokumentációval egyezően gyártották-e.

(2)23 A tanúsító szervezet a típusmintán elvégzi, vagy elvégezteti a szükséges ellenőrzést és vizsgálatot annak megállapítására, hogy a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője által választott, nem a szabványok előírásai szerinti megoldások megfelelnek-e a rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek.

(3)24 A tanúsító szervezet a típusmintán elvégzi, vagy elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak megállapítására, hogy szabvány alkalmazása esetén a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője betartotta a szabványban meghatározott előírásokat.

(4)25 Ha a típusminta a rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek megfelel, a tanúsító szervezet a típus megfelelőségéről EK típusvizsgálati tanúsítványt állít ki.

(5)26 Az EK típusvizsgálati tanúsítvány tartalmazza a EK típusvizsgálat eredményét, érvényességének feltételeit, a típusminta azonosításához szükséges adatokat. Az erre vonatkozó műszaki dokumentációt, a részlet és összeállítási rajzokat a tanúsítványhoz mellékelni kell.

(6)27 Ha az EK típusvizsgálat azt igazolja, hogy a típusminta nem felel meg a rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek, a tanúsító szervezet a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője kifogásairól írásban tájékoztatja.

(7)28 Az EK típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező készülék vagy részegység minden olyan változtatásáról, amely a műszaki-biztonsági követelmények betartását érinti, a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének folyamatosan tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet. Ha a változtatások folytán a műszaki-biztonsági követelmények nem felelnek meg a rendelet előírásainak, a változtatást pótlólag meg kell vizsgáltatni a tanúsító szervezettel. A változtatás vizsgálatáról készített kiegészítő tanúsítványt az eredeti EK típusvizsgálati tanúsítványhoz csatolni kell.

(8)29 A tanúsító szervezet köteles a külön jogszabályban meghatározott hatóságot és a gázfogyasztó készülékek tanúsítására kijelölt más tanúsító szervezetet haladéktalanul értesíteni:

a)30 a kiadott EK típusvizsgálati tanúsítványokról;

b) a kiadott típusvizsgálati tanúsítások módosításáról;

c) a visszautasított tanúsítási eljárásról.

A típusminta megfelelőségének vizsgálata

13. § (1) A gyártási folyamat során a gyártó köteles biztosítani az egységes gyártást, a terméknek a típusvizsgálati jelentésben leírt típusmintával való megegyezését és a rendeletben meghatározott követelmények kielégítését.

(2) A tanúsító szervezet a gyártónál előzetes bejelentés nélkül, évente vizsgálatot végez, melynek során ellenőrzi, hogy a vizsgált készülék a rendeletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek megfelel.

A gyártás minőségbiztosítása

14. § (1)31 A gyártónak rendelkeznie kell a tanúsító szervezet által elfogadott gyártás minőségbiztosítási rendszerével, amely biztosítja a készülék vagy részegység EK típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusmintával egyező gyártását.

(2) A gyártó által bevezetett minőségbiztosítási rendszerhez tartozó intézkedéseket, követelményeket és előírásokat dokumentálni kell. A dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a minőség biztosítására vonatkozó célokat, a szervezeti felépítést, a készülék minőségére befolyással rendelkező vezetők feladatait és hatáskörét;

b) a gyártási eljárásokat az alkalmazott minőség-ellenőrzési, minőségbiztosítási technikát és ezek karbantartását;

c) a gyártás előtt, alatt és után végzendő ellenőrzések és vizsgálatok leírását és ezek gyakoriságát;

d) a megkövetelt termékminőség ellenőrzésére alkalmas eszközök használatának és a minőségbiztosítási rendszer működésének leírását.

(3) A tanúsító szervezet a gyártó kérelmére a minőségbiztosítási rendszert megvizsgálja és értékeli. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó dokumentációt;

b) a gyártó nyilatkozatát a minőségbiztosítási rendszerből adódó kötelezettségeinek teljesítéséről, továbbfejlesztéséről, megfelelőségének és hatékonyságának biztosításáról;

c)32 a típusmintához tartozó dokumentációt és az EK típusvizsgálati tanúsítvány másolatát.

(4) A tanúsító szervezet a vizsgálat során értékeli a minőségbiztosítási rendszert, a (2) bekezdésben foglaltak betartását, a minőségügyi szabvány33 követelményeinek betartását és a típusmintával egyező gyártást. A vizsgálat eredményéről és a döntés indokairól a gyártót tájékoztatja.

(5) A gyártó a tanúsító szervezetet a minőségbiztosítási rendszer minden változtatásáról tájékoztatni köteles. A tanúsító szervezet a változtatást megvizsgálja, és dönt arról, hogy a megváltoztatott minőségbiztosítási rendszer megfelel a rendelet előírásainak, vagy újraértékelésre van szükség. A vizsgálat eredményéről és a döntés indokairól a gyártót tájékoztatja.

(6)34 Ha a tanúsító szervezet a vizsgálat során nem megfelelőnek értékeli a gyártó minőségbiztosítási rendszerét, akkor erről tájékoztatja a külön jogszabályban meghatározott hatóságot és haladéktalanul értesíti a gázfogyasztó készülékek tanúsítására kijelölt más tanúsító szervezetet.

A termék minőségbiztosítása

15. § (1)35 A gyártónak rendelkeznie kell a tanúsító szervezet által elfogadott termék minőségbiztosítási rendszerével, amely biztosítja a készülék vagy részegység EK típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusmintával egyező gyártását.

(2) A minőségbiztosítási rendszerben a gyártó valamennyi készüléket vizsgálja, és ellenőrzi annak megállapítására, hogy a rendeletben meghatározott követelményeket teljesíti-e.

(3) A gyártó által bevezetett minőségbiztosítási rendszerhez tartozó valamennyi ellenőrzést és vizsgálatot, követelményt és előírást írásban, ellenőrzési és vizsgálati utasítások és útmutatások formájában rendezetten dokumentálni kell A dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a minőség biztosítására vonatkozó célokat, a szervezeti felépítést, a termék minőségére befolyással rendelkező vezetők feladatait és hatáskörét;

b) a gyártás után végzendő ellenőrzések és vizsgálatok leírását;

c) a minőségbiztosítási rendszer hatékony alkalmazásának, ellenőrzésének eljárásait.

(4) A tanúsító szervezet a gyártó kérelmére a minőségbiztosítási rendszert megvizsgálja és értékeli. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó dokumentációt;

b) a gyártó nyilatkozatát a minőségbiztosítási rendszerből adódó kötelezettségeinek teljesítéséről, továbbfejlesztéséről, megfelelőségének és hatékonyságának biztosításáról;

c)36 a típusmintához tartozó dokumentációt és az EK típusvizsgálati tanúsítvány másolatát.

(5) A tanúsító szervezet a vizsgálat során értékeli a minőségbiztosítási rendszert, a (2) bekezdésben foglaltak betartását, a minőségügyi szabvány37 követelményeinek betartását és a típusmintával egyező gyártást. A vizsgálat eredményéről és a döntés indokairól a gyártót tájékoztatja.

(6) A gyártó a tanúsító szervezetet a minőségbiztosítási rendszer minden változtatásáról tájékoztatni köteles. A tanúsító szervezet a változtatást megvizsgálja, és dönt arról, hogy a megváltoztatott minőségbiztosítási rendszer megfelel a rendelet előírásainak, vagy újraértékelésre van szükség. A vizsgálat eredményéről és annak indokairól a gyártót tájékoztatja.

(7)38 Ha a tanúsító szervezet a vizsgálat során nem megfelelőnek értékeli a gyártó minőségbiztosítási rendszerét, akkor erről köteles a külön jogszabályban meghatározott hatóságot és a gázfogyasztó készülékek tanúsítására kijelölt más tanúsító szervezetet haladéktalanul értesíteni.

Termékellenőrzés

16. § (1)39 A tanúsító szervezet vizsgálja és tanúsítja, hogy az érintett készülék az EK típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusmintának és a rendeletben meghatározott biztonsági előírásoknak megfelel.

(2) A gyártó választása szerint a tanúsító szervezet valamennyi legyártott készüléken vagy a (4) bekezdés szerinti statisztikai mintavétellel kiválasztott készülékeken ellenőrzéseket és vizsgálatot végez.

(3) A tanúsító szervezet a darabonkénti vizsgálat során

a) ellenőrzi, hogy a készülék a rendeletben meghatározott követelményeknek és a típusmintának megfelel;

b)40 a megfelelőnek ítélt készülékekről EK megfelelőségi tanúsítványt állít ki.

(4) A tanúsító szervezet a statisztikai mintavétellel történő vizsgálat során

a) ellenőrzi, hogy az általa meghatározott módon, az egységes tételből szabálytalan időközönként kiválasztott készülék vagy azonosító minta a rendeletben meghatározott követelményeknek és a típusmintának megfelel;

b) mintavételi tervet készít, amelynek hibaszázaléka

ba) 95%-os átvételi valószínűség esetén 0,5% és 1,5% közötti,

bb) 5%-os átvételi valószínűség esetén 5% és 10% közötti;

c)41 a megfelelőnek ítélt mintáról, a nem megfelelt készülékek kivételével EK megfelelőségi tanúsítványt állít ki.

(5)42 Ha a vizsgált minta nem megfelelő, a tanúsító szervezet a mintában lévő megfelelő készülékekről sem adhat ki EK megfelelőségi tanúsítványt. A minta ismételt visszautasítása esetén a tanúsító szervezet az ellenőrzést felfüggesztheti.

(6)43 Az EK megfelelőségi tanúsítványt, amely egy vagy több készülékre érvényes, a gyártó köteles megőrizni, és másolatát kérésre a készülék üzemeltetőjének kiadni.

(7) A gyártó valamennyi készüléket a melléklet szerinti megfelelőségi jelöléssel látja el.

Egyedi termék vizsgálata

17. § (1)44 Az egyedi gyártású készülék vagy részegység vizsgálata az az eljárás, amellyel tanúsító szervezet a műszaki dokumentáció alapján vagy az üzemelés helyén történő beszerelés után végzett vizsgálatokkal ellenőrzi, hogy a készülék vagy részegység a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelel.

(2)45 Megfelelőség esetén a tanúsító szervezet EK megfelelőségi tanúsítványt állít ki. Az EK megfelelőségi tanúsítványt a gyártó köteles megőrizni, és másolatát kérésre a készülék üzemeltetőjének átadni.

Ellenőrzés

18. § (1) A tanúsító szervezet évenként rendkívüli ellenőrzést tarthat a rendeletben foglaltak betartásának és a gyártói nyilatkozatok szabályszerűségének megvizsgálása céljából. A tanúsító szervezet dönt az ilyenkor végzendő vizsgálat és ellenőrzés módjáról, amelynek eredményét jegyzőkönyvbe foglalja, és egy példányát a gyártónak átadja.

(2) A tanúsító szervezet kétéves időközönként megvizsgálja, hogy a gyártó az engedélyezett minőségbiztosítási rendszert fenntartja és alkalmazza. A vizsgálat eredményéről a gyártó részére ellenőrzési jegyzőkönyvet készít.

(3) A tanúsító szervezet a gyártónál előzetes bejelentés nélkül ellenőrzést tarthat, a vizsgálat eredményéről a gyártó részére ellenőrzési jegyzőkönyvet készít.

(4) A vizsgálat során a gyártó köteles biztosítani, hogy a tanúsító szervezet képviselője ellenőrzés céljából felügyeleti, próba- és raktárhelyiségeibe beléphessen, és az ellenőrzéshez köteles rendelkezésre bocsátani a minőségbiztosítási rendszerrel összefüggő dokumentációt.

(5)46

Biztonsági intézkedések

18/A. §47 (1) Amennyiben a CE megfelelőségi jelöléssel ellátott gázfogyasztó készülék vagy az EK megfelelőségi tanúsítvánnyal ellátott részegység a rendeltetésszerű használat során veszélyezteti a személyek, háziállatok vagy anyagi javak biztonságát, a külön jogszabályokban48 meghatározott piacfelügyeleti hatóság a gázfogyasztó készüléket vagy részegységet a piacról kivonja, annak forgalomba hozatalát, üzembe helyezését, használatát megtiltja. Erről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), megjelölve az intézkedés okát és különösen azt, hogy a nem megfelelőség oka:

a) a rendeletben meghatározott alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek való nem megfelelés;

b) a honosított harmonizált szabványok nem megfelelő alkalmazása;

c) a honosított harmonizált szabványok hiányosságai.

(2) Amennyiben egy nem megfelelő gázfogyasztó készülék CE jelöléssel, illetve egy nem megfelelő részegység EK megfelelőségi tanúsítvánnyal van ellátva, a piacfelügyeleti hatóság megteszi a külön jogszabályokban49 meghatározott intézkedéseket a jelölés elhelyezője, illetve a megfelelőségi tanúsítvány kibocsátója ellen, és erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállam piacfelügyeleti hatóságát.

A tanúsító szervezetek bejelentése

18/B. §50

Szabványok és műszaki előírások állandó bizottsága

18/C. §51 Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a honosított harmonizált szabványok nem felelnek meg teljes mértékben az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek, köteles az ügyet megindokolva a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke szerint létrehozott állandó bizottság elé terjeszteni.

Megfelelőségi jelölés

19. § (1)52 A készüléket a forgalomba hozatal előtt a 2. számú melléklet szerinti megfelelőségi jelöléssel és feliratokkal kell ellátni.

(2)53 A megfelelőségi jelölés a készüléken kizárólag akkor tüntethető fel, ha a készülék a rá vonatkozó, az áruk biztonságosságával összefüggő és megfelelőségi jelölés alkalmazását előíró összes jogszabály előírásainak megfelel.

(3) A megfelelőségi jelölést, valamint a feliratokat jól láthatóan, egyértelműen és maradandó módon kell elhelyezni a készüléken vagy a készülékhez rögzített adattáblán. Az adattáblát úgy kell kialakítani, hogy ne legyen leszerelhető.

(4) A készüléken nem helyezhető el a megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető jelölés.

(5)54 Ha megállapítást nyer, hogy a megfelelőségi jelölést a gyártó jogtalanul helyezte el a készüléken, vagy a részegység számára jogtalanul állította ki az EK megfelelőségi nyilatkozatot, mert

a)55 a készülék vagy a részegység nem egyezik az EK típusvizsgálati tanúsítvány szerinti készülékkel vagy részegységgel;

b)56 a készülék vagy a részegység ugyan egyeznek az EK típusvizsgálati tanúsítvány szerinti készülékkel vagy részegységgel, de nem felelnek meg e rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek;

c) ha a gyártó nem teljesítette a 10. §-ban előírt kötelezettségeit,

akkor a kijelölt tanúsító szervezet köteles a külön jogszabályban meghatározott hatóságot és a gázfogyasztó készülékek tanúsítására kijelölt más tanúsító szervezetet haladéktalanul értesíteni.

19/A. §57

Záró rendelkezés

20. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2)58

(3)59 Ez a rendelet a gázüzemű berendezésekről szóló, 2009. november 30-i 2009/142/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez60

CE megfelelőségi jelölés és feliratok
1. A CE megfelelőségi jelölés az alábbi szimbólumból áll, továbbá annak az évnek az utolsó két számjegyéből, amely évben a megfelelőségi jelölést elhelyezték, valamint a kijelölt tanúsító szervezet azonosító számából, amely a gyártásellenőrzést végezte.
2. Ha a CE jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, a fenti rajz arányait be kell tartani.
3. A CE jelölés különböző elemeinek magassága azonos, de 5 mm-nél kisebb nem lehet.
4. A készüléken vagy típustáblán a CE jelölést a következő feliratokkal együtt kell feltüntetni:
– a gyártó neve vagy jele,
– a készülék kereskedelmi megjelölése,
– adott esetben az áramellátás fajtája,
– a készülék kategóriája.

2. számú melléklet a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez61

1

A rendeletet a 6/2017. (V. 5.) NGM rendelet 13. § e) pontja hatályon kívül helyezte 2018. április 21. napjával.

2

Az 1. § a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a) pontja a 67/1999. (XII. 15.) GM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § e) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § f) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § g) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § i) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § j) pontját a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (2) bekezdése a 67/1999. (XII. 15.) GM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. § (4) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 3. § (5) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 3. §-ával megállapított, a 10/2012. (V. 18.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 10. § (1) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 10. § (2) bekezdése a 67/1999. (XII. 15.) GM rendelet 3. §-ával megállapított, valamint a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 10. § (3) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 10. § (4) bekezdését a 67/1999. (XII. 15.) GM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

18

A 11. §-t megelőző alcím a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 11. § (1) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 11. § (2) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 11. § (3) bekezdésének a) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 11. § (3) bekezdésének b) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 12. § (2) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 12. § (3) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 12. § (4) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 12. § (5) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 12. § (6) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 12. § (7) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 12. § (8) bekezdését a 67/1999. (XII. 15.) GM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

30

A 12. § (8) bekezdésének a) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 14. § (1) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 14. § (3) bekezdésének c) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

33

MSZ EN ISO 9002.

34

A 14. § (6) bekezdését a 67/1999. (XII. 15.) GM rendelet 6. §-a iktatta a szövegbe.

35

A 15. § (1) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 15. § (4) bekezdésének c) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

37

MSZ EN ISO 9003.

38

A 15. § (7) bekezdését a 67/1999. (XII. 15.) GM rendelet 7. §-a iktatta a szövegbe.

39

A 16. § (1) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 16. § (3) bekezdésének b) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 16. § (4) bekezdésének c) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 16. § (5) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 16. § (6) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 17. § (1) bekezdése a 67/1999. (XII.15.) GM rendelet 8.§-ával megállapított szöveg.

45

A 17. § (2) bekezdése a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 18. § (5) bekezdését a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 18/A. §-t és alcímét a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

48

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; A 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet a Műszaki Biztonsági Hivatal szervezetéről feladat- és hatásköréről.

49

79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról; 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet a Műszaki Biztonsági Hivatal szervezetéről feladat- és hatásköréről.

50

A 18/B. §-t és alcímét a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 4. §-a iktatta be. A 18/B. §-t a 6/2017. (V. 5.) NGM rendelet 13. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 18/C. §-t és alcímét a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

52

A 19. § (1) bekezdése a 28/2000. (VIII. 29.) GM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

53

A 19. § (2) bekezdése a 28/2000. (VIII. 29.) GM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

54

A 19. § (5) bekezdése a 67/1999. (XII. 15.) GM rendelet 9. §-ával megállapított, valamint a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 19. § (5) bekezdésének a) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 19. § (5) bekezdésének b) pontja a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 19/A. §-t és az azt megelőző alcímet a 3/1999. (I. 5.) GM rendelet 2. §-a iktatta be. A 19/A. §-t a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének a) pontja, a 19/A. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 16. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 20. § új (2) bekezdését a 3/1999. (II. 5.) GM rendelet 3. §-a iktatta be, s egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatta. A 20. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 16. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 20. § eredeti (2) bekezdésének számozását a 3/1999. (II. 5.) GM rendelet 3. §-a (3) bekezdésre változtatta. A 20. § (3) bekezdése a 11/2011. (III. 21.) NGM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

60

Az eredeti melléklet jelölését a 3/1999. (II. 5.) GM rendelet 4. § (2) bekezdése 1. számú mellékletre változtatta, szövege a 20/2005. (IV. 12.) GKM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

61

A 2. számú mellékletet a 3/1999. (II. 5.) GM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti melléklet jelölését 1. számú mellékletre változtatva. A 2. számú mellékletet a 31/2004. (III. 16.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére