• Tartalom

29/1998. (IV. 30.) FM rendelet

29/1998. (IV. 30.) FM rendelet

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról1

2020.04.27.

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2 A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) a mezőőrök számára vizsgát és tanfolyamot szervez. A mezőőri vizsga vizsgakövetelményeinek fő témaköreit, a vizsga tananyagát a NAK a honlapján közzéteszi. A háromfős vizsgabizottság tagjai a NAK és a rendőrség 1-1 képviselője, elnökét a NAK jelöli. A NAK a sikeres vizsgát követően vizsgabizonyítványt állít ki.

2. §3 Az 1. § szerinti vizsgát eredményesen tett mezőőr az alkalmazására vonatkozó jogviszony létrehozását követően a NAK előtt a 3. számú melléklet szerinti szövegű esküt tesz, amelyről a NAK esküokmányt állít ki.

3. §4 (1)5 A mezőőrnek évenként a NAK által szervezett továbbképzésen részt kell vennie. A részvételt a NAK a vizsgabizonyítványba bejegyzi.

(2)6 A bejelentett mezei őrszolgálatról készült nyilvántartást a 4. számú melléklet, az esküt tett mezőőrről készült nyilvántartást az 5. számú melléklet, a szolgálati igazolvány leírását a 6. számú melléklet, a szolgálati napló leírását a 7. számú melléklet tartalmazza

4. § (1)7

(2)8 A mezőőr a formaruha bal oldalán, jól látható helyen szolgálati jelvényt visel. A szolgálati jelvény leírását a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. §9 (1)10 A szolgálati igazolvány leírását a 6. számú melléklet tartalmazza. A rendőrség a kiállított szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt 30 napon belül postai úton juttatja el a munkáltató részére.

Az esküt tett mezőőr részére a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt a munkáltató – a NAK egyidejű tájékoztatásával – adja át.

(2)11 Az esküt tett mezőőr számára a szolgálati naplót a NAK biztosítja.

(3)12 A mezőőr a megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén 5 napon belül köteles a szolgálati igazolványt, a szolgálati jelvényt a munkáltató részére átadni, amely az átvételről igazolást állít ki és tájékoztatja a NAK-ot. Az átvételt követően a munkáltató a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt haladéktalanul megküldi a rendőrség részére. A szolgálati naplót öt évig meg kell őrizni.

6. §13 (1)14

(2)15 A szolgálati igazolvány, a szolgálati napló, a szolgálati jelvény elvesztését a mezőőr a fenntartónak haladéktalanul, a fenntartó a NAK-nak három napon belül bejelenti. A könnygázszóró palack, illetve a sörétes vadászlőfegyver elvesztését a körülményekről szóló írásos jelentés egyidejű megküldésével a mezőőr a fenntartónak és a rendőrségnek haladéktalanul, de legkésőbb annak észlelését követő 2 munkanapon belül jelenti.

7. § (1) Ha a mezőőr a jogtalanul legeltetett vagy felügyelet nélkül talált állat tulajdonosát nem tudja megállapítani, ezt követően a felelős őrzés szabályai szerint rendelkezik az állat elhelyezéséről.

(2)16 A mezőőr gondoskodik az őrzött területen észlelt károkozás esetén a terület tulajdonosának, használójának értesítéséről. Jogszabálysértés gyanúja esetén a mezőőr értesíti a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ának (4) bekezdése szerinti hatóságot, a természet védelmét szolgáló jogszabályok megsértésének észlelése esetén pedig természetvédelmi őrszolgálatot.

8. §17 (1) A mezőőr sörétes vadászlőfegyverét lakott területen kívül

a) kártevő riasztására,

b) vaktölténnyel vadriasztásra,

c) a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló jogszabályban foglaltakkal összhangban, a seregély (Sturnus vulgaris) állományának gyérítésére

használhatja.

(2) A mezőőrnek jelentést kell írnia a fenntartónak a sörétes vadászlőfegyver (1) bekezdésben leírtak szerinti használatáról, felhasznált lőszer mennyiségéről.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez a területileg illetékes vadászatra jogosult egyetértése szükséges, melyeknek az időpontját és helyszínét a területileg illetékes vadászatra jogosult képviselőjével, vagy a hivatásos vadásszal a mezőőr előzetesen egyeztetni és a vadászati naplóba (beírókönyvbe) beírni köteles.

9–11. §18

12. § A hegyőrök szolgálati viszonyára e rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a hegyőri jelvényen ,,Hegyőrség'' felirat szerepel.

13. § E rendelet 1998. június 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a mezőgazdasági őrszolgálatról szóló 25/1980. (VI. 27.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 16/1980. (VII. 23.) MÉM rendelet, valamint az azt módosító 18/1982. (IX. 28.) MÉM rendelet és a 16/1987. (XII. 31.) MÉM rendelet.

1. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez19

2. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez20

3. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez21


Én .................... esküszöm, hogy működési területemen a termőföldeket, a termőföldön lévő terményeket és termékeket, felszereléseket, eszközöket, haszonállatokat, mezőgazdasági építményeket és földmérési jeleket a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint lelkiismeretesen őrzöm. A hatályos jogszabályok szerint mindazon személyekkel szemben késedelem nélkül eljárok, akik a mezőgazdaság vagy a tulajdonosok érdekeit sértik, értékeit veszélyeztetik. A jogszabályban biztosított jogommal vissza nem élek.

4. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez

Nyilvántartás a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLXI. törvény 17. §-a alapján bejelentett mezei őrszolgálatokról

Települési önkormányzat

A mezei őrszolgálat megalakításának és megszűnésének időpontja

A mezei őrszolgálat létszáma

A mezei őrszolgálat működési területének mértéke*

neve

címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Mellékelni kell az őrszolgálat működési területét ábrázoló, helyrajzi számokat tartalmazó 1:50 000 méretarányú térképet. Ha vegyes minősítésű területen a mezei őrszolgálat írásban kötött megállapodás alapján más őrszolgálat hatáskörébe tartozó feladatot is ellát, akkor ezt a megállapodást is mellékelni kell.

5. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez22

Nyilvántartás a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján vizsgát és esküt tett mezőőrök és hegyőrök nyilvántartása

Sor-
szám

Családi és utónév

Anyja leánykori családi és utóneve

Születési hely és idő

Lakcím

Eskütétel időpontja

Fegyvertartási engedély száma

Munkáltató megnevezése és címe

Tevékenységi terület

Szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény sorszáma

6. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez23


Szolgálati igazolvány

A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező
1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az A okmányvédelmi kategóriának.
2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70-80%-a közöttinek kell lenni.

7. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez24

A mezőőri és a hegyőri szolgálati napló formája és vezetése

I. A szolgálati napló kemény borítólapú, 1–50-ig számozott kettős lapokat tartalmaz (1. oldal)

– mezőőr/hegyőr neve, lakhelye, szolgálati igazolvány száma,
– a működési terület rövid leírása,
– a mezőőri/hegyőri napló hitelesítése a jegyzőjének/hegybírónak aláírásával.

II. Kitöltési útmutató a szolgálati naplóhoz (2. oldal)

A naplóba naponta a bal felső sorban dátummal kezdve kell az eseményeket feljegyezni. Ha szolgálattal kapcsolatos esemény nem történt a dátummal egy sorban ,,esemény nem történt'' szöveget kell írni, és ugyanazon sor jobb szélén aláírni. A mezőőri szolgálati eseményt a napi dátum után következő szempontok megnevezésével kell leírni:
– az esemény megnevezése, helye, időpontja (a károsult tulajdonos neve),
– az esemény elkövetőjének adatai: név, szül. hely, év, szem. ig. szám, lakóhely,
– tanúk adatai,
– az esemény és a tett intézkedések leírása, a visszatartott eszközök, termékek és a kár megnevezése, mértékének becslése,
– aláírás,
– fegyverhasználat esetén az esemény leírása.
Ha egy nap több esemény történt a dátum után az eseményeket sorszámmal kell ellátni.
Az eseményekről a legrövidebb úton az őrzési utasítás szerint a mezőőr köteles tájékoztatni a munkáltatóját. A munkáltató a szolgálati napló eseményt tartalmazó első példányát szükség esetén magához veszi, amelynek tényét a másodpéldányon dátummal, alírásával és pecsétjével igazol.

8. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez25

9. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez26

Szolgálati jelvény:

1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül „RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS” felirat, alul hat számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van.

2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

3. Egyedi logó:

A mezei őrszolgálat egyedi logója a szolgálati jelvény középső síkjában, 45 mm átmérőjű körben helyezkedik el, melynek közepén található pajzsot két aranyszínű búzakalász fogja körbe. A pajzs jobb oldalán stilizált dombos vidék szerepel teli zöld színnel, mező felett aranyszínű nap és hold, a pajzs bal oldalán szőlőtőke látható. A pajzs és a búzakalász alatt félkörívben fekete színű „MEZŐŐR” felirat szerepel.

1

A rendeletet a 40/2021. (X. 27.) AM rendelet hatályon kívül helyezte 2021. november 4. napjával.

2

Az 1. § a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a 118/2009. (VIII. 31.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. augusztus 31-én hatályos szabályok szerint kiadott mezőőri és hegyőri szolgálati igazolványok 2010. szeptember 1-jén hatályukat vesztik.

5

A 3. § (1) bekezdése a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdését a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 2. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (2) bekezdése a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. [Az 5. §-ban a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 7. § b) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi igazgatóságnak” szöveg lép, nem vezethető át. Az 5. §-ban a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 7. § d) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

10

Az 5. § (1) bekezdése a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (2) bekezdése a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (3) bekezdése a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. § a 118/2009. (VIII. 31.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. augusztus 31-én hatályos szabályok szerint kiadott mezőőri és hegyőri szolgálati igazolványok 2010. szeptember 1-jén hatályukat vesztik.

14

A 6. § (1) bekezdését a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 2. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 6. § (2) bekezdése a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § (2) bekezdése a 118/2009. (VIII. 31.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

17

A 8. § a 118/2009. (VIII. 31.) FVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A 9–11. §-t a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 2. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

Az 1. számú mellékletet a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 2. számú mellékletet a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 3. számú melléklet a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

22

Az 5. számú melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

23

A 6. számú melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg. [A 6. számú mellékletben a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 7. § f) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe „a földművelésügyi igazgatóságnak” szöveg lép, nem vezethető át. A 6. számú mellékletben a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 7. § g) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe a „földművelésügyi igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

25

A 8. számú mellékletet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

26

A 9. számú mellékletet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 2. § (5) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére