• Tartalom

1998. évi III. törvény

1998. évi III. törvény

az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről1

2012.01.01.

Alkotmányos alapelv, hogy a hatalom birtokosa a nép. Hatalmát az Alaptörvény keretei között, elsősorban választott képviselői útján gyakorolja. A demokratikus hatalomgyakorlás része, hogy az ország sorsát érintő legfontosabb ügyek eldöntésében, illetőleg a képviseleti döntések befolyásolásában vagy megváltoztatásában a nép közvetlenül, szavazás útján is részt vehessen.


Ezekre az elvi alapokra figyelemmel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:2

Általános rendelkezések

1. §3 (1) Országos népi kezdeményezést legalább 50 000 választópolgár nyújthat be. Az országos népi kezdeményezés arra irányulhat, hogy az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdést az Országgyűlés tűzze a napirendjére. Az országos népi kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az Országgyűlés köteles megtárgyalni.

(2) Országos népi kezdeményezésben az vehet részt, aki az országgyűlési képviselők választásán választó.

2. § Az aláírásgyűjtő ívek mintapéldányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani az Országos Választási Bizottsághoz.

3. § (1) Népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés, illetőleg népi kezdeményezés támogatására a hitelesített mintapéldánnyal megegyező aláírásgyűjtő íveken lehet aláírást gyűjteni.

(2)4 Az országgyűlési képviselők, illetőleg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján, valamint az azt megelőző és követő 41 napon belül nem lehet aláírást gyűjteni.

(3)5 Népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés támogatására négy hónapig lehet aláírást gyűjteni.

(4)6 Népi kezdeményezés támogatására két hónapig lehet aláírást gyűjteni.

4. § (1) Az Országos Választási Bizottság gondoskodik a népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés, illetőleg a népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzéséről.7

(2)8 A kezdeményezés benyújtására a 3. § (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása esetén az Országos Választási Bizottság az aláírásokat nem ellenőrzi.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott határidő elmulasztásáról, illetőleg az aláírások ellenőrzésének eredményéről az Országos Választási Bizottság elnöke haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

5. §9 Ha a népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést, illetőleg a népi kezdeményezést késve nyújtották be, vagy az aláírások ellenőrzésének eredményeként az Országos Választási Bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el az Alaptörvényben vagy e törvényben meghatározott számot, az Országgyűlés elnöke a 4. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő legközelebbi ülésnapon bejelenti, hogy a kezdeményezés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek.

6. § Az Országgyűlés elnöke a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő kezdeményezést a 4. § (3) bekezdése, illetőleg a 9. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő legközelebbi ülésnapon bejelenti.

7. § (1) Az Országgyűlés a kezdeményezést köteles napirendre tűzni és megtárgyalni.

(2) A 14. § (1) bekezdésében és a 20. §-ban foglalt határidő számításánál az ülésszakok közötti szünetet, valamint az elnapolás időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

Népszavazás

8. §10 Az érvényes és eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyűlésre a népszavazás megtartásától – ha a népszavazás törvényalkotási kötelezettséget keletkeztet, a törvény megalkotásától – számított három évig kötelező. Az Országgyűlés köteles a népszavazás döntésének haladéktalanul eleget tenni.

9. § (1)11 A mérlegelés alapján elrendelendő (a továbbiakban: fakultatív) népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a köztársasági elnök, illetve a Kormány az Országos Választási Bizottság elnökéhez nyújthatja be.

(2)12 Az Országos Választási Bizottság az Alaptörvényben, valamint a 10. § a)–d) pontjaiban foglalt követelmények teljesítését megvizsgálja, és ennek alapján dönt a konkrét kérdés hitelesítéséről. Az Országos Választási Bizottság elnöke a hitelesítés eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

(3) Ha az Országos Választási Bizottság a kérdést nem hitelesítette, az Országgyűlés elnöke a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő legközelebbi ülésnapon bejelenti, hogy a kezdeményezés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek.

10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha

a)13 a kérdés nem tartozik az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe,

b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,

c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,

d)14 ugyanazon tartalmú kérdésben három éven belül érvényes és eredményes országos népszavazást tartottak,

e)15 az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.

11. §16 A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést – az aláírásgyűjtésnek a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 118/A. §-a szerinti szünetelése kivételével – az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő négy hónapon belül egyszer lehet benyújtani az Országos Választási Bizottság elnökéhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.

12. § Ha az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ívet, illetőleg a kérdést hitelesítette, ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyűjtő ívek újabb mintapéldánya (2. §), illetőleg népszavazás elrendelésére irányuló újabb kezdeményezés (9. §)

a) a népszavazás megtartásáig, vagy

b) a kezdeményezés elutasításáig, illetőleg

c) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltéig.

13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.

(2) A konkrét kérdést a kezdeményezésben megfogalmazott formában kell népszavazásra bocsátani.

14. § (1) A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a 6. § szerinti bejelentést követően

a) kötelező népszavazás esetén 15,

b) fakultatív népszavazás esetén 30

napon belül kell dönteni.

(2)17 Az Országgyűlésnek a népszavazás elrendeléséről szóló határozata tartalmazza a népszavazásra bocsátott konkrét kérdést, továbbá rendelkezik a népszavazás költségvetéséről.

(3) Az Országgyűlés elnöke a népszavazás elrendeléséről három napon belül tájékoztatja a köztársasági elnököt.

15–16. §18

Népi kezdeményezés

17. § A népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést.

18. § Az Országos Választási Bizottság akkor tagadja meg az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha

a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,

b) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,

c) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.

19. §19 A népi kezdeményezést – az aláírásgyűjtésnek a Ve. 118/A. §-a szerinti szünetelése kivételével – az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő két hónapon belül egyszer lehet benyújtani az Országos Választási Bizottság elnökéhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.

20. § A népi kezdeményezésről a 6. § szerinti bejelentést követő három hónapon belül dönteni kell.

Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)20

22. §21 (1) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23. §22

1

A törvényt az Országgyűlés az 1998. február 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1998. február 27. A törvényt a 2013: CCXXXVIII. törvény 102. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 18. napjával.

2

A preambulum a 2011: CCI. törvény 160. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdését a 2000: XXII. törvény 10. §-a iktatta a szövegbe, s egyidejűleg a § eredeti szövegét (1) bekezdésre változtatta.

5

A 3. § (3) bekezdését a 2011: CCI. törvény 159. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (4) bekezdését a 2011: CCI. törvény 159. § (2) bekezdése iktatta be.

7

Az országos népszavazás és népi kezdeményezés támogatására gyűjtött aláírások érvényességéről lásd az 1/2005. (V. 12.) OVB állásfoglalást.

8

A 4. § (2) bekezdése a 2011: CCI. törvény 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § a 2011: CCI. törvény 160. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 8. § a 2011: CCI. törvény 159. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. § (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 159. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. § (2) bekezdése a 2007: CLXXII. törvény 10. §-ával megállapított, a 2011: CCI. törvény 160. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 10. § a) pontja a 2011: CCI. törvény 160. § e) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 10. § új d) pontját a 2007: CLXXII. törvény 11. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti d) pont jelölését e) pontra változtatva. A 10. § d) pontja a 2011: CCI. törvény 160. § f) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 10. § eredeti d) pontjának jelölését a 2007: CLXXII. törvény 11. §-a e) pontra változtatta.

16

A 11. § a 2000: XXII. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

17

A 14. § (2) bekezdése a 2011: CCI. törvény 159. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 15–16. §-t a 2005: LXXXI. törvény 63. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 19. § a 2000: XXII. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

20

A 21. § (2) bekezdését a 2007: CLXXII. törvény 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 22. §-t a 2007: CLXXII. törvény 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CCI. törvény 159. § (6) bekezdése iktatta be.

22

A 23. §-t a 2007: CLXXII. törvény 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére