• Tartalom

1998. évi XXXII. törvény

1998. évi XXXII. törvény

az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról1

2010.01.01.

1. § Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) Ha a képviselő a megválasztása előtt ügyész, közigazgatási szerv köztisztviselője, fegyveres szervek hivatásos állományú tagja, valamint e törvény 9. § a) pontjában felsorolt hivatali alkalmazott volt, a képviselői megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül benyújtott írásbeli kérelmére őt képzettségének, végzettségének megfelelő munkakörbe kell helyezni.
(5) Ha a képviselő a megválasztása előtt bíró volt és az országgyűlési képviselői megbízatásának megszűnésekor úgy nyilatkozott, hogy ismét bíróvá történő kinevezését kéri és a bírói kinevezéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (ide nem értve a pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt) akkor őt kérelmére, pályázat kiírása nélkül, a köztársasági elnök – az Országos Igazságszolgáltatási Tanács javaslatára – határozatlan időre bíróvá kinevezi. A bírói munkakörbe történő beosztásánál az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíróra vonatkozó rendelkezésnek megfelelően kell eljárni.''

2. § (1) A Tv. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A képviselői megbízás időtartama – ideértve az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény 9. §-ában meghatározott hat hónapra folyósított ellátás időtartamát is – munkaviszonyban töltött időnek, illetőleg nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít. A munkaviszonyt a közszolgálati, közalkalmazotti, valamint bírósági és ügyészségi jogviszony számításánál e jogviszonyban töltött szolgálati időnek kell beszámítani.''

(2) A Tv. 3. §-a a következő új (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) Az Országgyűlés elnöki, alelnöki, jegyzői, az állandó bizottság elnöki, alelnöki, a képviselőcsoport vezetői, valamint az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény 2. § (3) bekezdése szerinti képviselőcsoport vezető helyettesi tisztségek betöltése vezetői gyakorlatnak számít. A vezetői gyakorlat megállapításánál a felsorolt tisztségek betöltésének időtartamát kell figyelembe venni.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott munkaviszony és vezetői gyakorlat időtartamát a képviselői mandátum megszűnésekor az Országgyűlés Hivatala által kiadott igazolás alapján kell beszámítani.''

3. §2

4. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 3. §-a (1) bekezdésének első mondatából ,,ha a képviselőnek máshol ilyen jogviszonya nincs'' szövegrész hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1998. március 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1998. április 1. A törvényt a 2012: XXXVI. törvény 160. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2012. április 20. napjával.

2

A 3. §-t a 2009: LXV. törvény 17. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére