• Tartalom

1998. évi XXXIII. törvény

1998. évi XXXIII. törvény

az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról1

2007.07.01.
ELSŐ RÉSZ

I. Fejezet

A személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény módosításáról

1–8. §2

9. § (1) E törvénynek az Szja tv. rendelkezéseit módosító szabályait – figyelemmel a (2)–(3) bekezdésben foglaltakra is – az 1998. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)3

(3) Az Szja tv.-nek az e törvény 7. §-ával megállapított 72. § (1)–(3) bekezdése rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követő 45. naptól kell alkalmazni azzal, hogy nem kell az említett rendelkezéseket alkalmazni az ezen időpontot megelőzően nyújtott hitelre akkor, ha a kifizető a kamatkülönbözet miatti adót már megfizette. Az olyan, az említett időpontban már fennálló hitel esetében, amelynél a kifizető bármely ok miatt nem fizette meg a kamatkülönbözet utáni adót, a kölcsönnyújtás időpontjától számított kamatkülönbözetet is figyelembe véve kell a kifizetőnek az Szja tv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti adót megállapítania (visszamenőleg is) és a törvény hatálybalépése évének utolsó napját követően a kifizető által levont jövedelemadó fizetésére vonatkozó rendelkezései szerint megfizetnie.

(4)–(5)4

(6)–(7)5

(8)–(9)6

VI. Fejezet8

32–40. §

MÁSODIK RÉSZ9

HARMADIK RÉSZ10

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

74. § (1) Ez a törvény – a 26–28. §, a 30. §, az 58–60. §, a 63. § (3) bekezdése, a 65. § (2)–(3) bekezdése, a 66. § , a 67. §, a 71–73. § és e § (6), (8) bekezdése kivételével – 1998. június 16-án lép hatályba, azonban az egyéni vállalkozó adószáma, társadalombiztosítási folyószámlaszáma és statisztikai számjele megszerzésére, az ezekkel kapcsolatos bejelentkezésre vonatkozóan 1998. július 1-jéig a törvény hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezések az irányadók.

(2)–(4)11

(5)12

(6)–(8)13

1–5. számú melléklet az 1998. évi XXXIII. törvényhez14

1

A törvényt az Országgyűlés az 1998. március 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1998. április 1. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 32. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–8. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 363. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 9. § (2) bekezdését a 2001: LXXIV. törvény 161. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 9. § (4)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 363. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 9. § (6)–(7) bekezdését a 2002: XLII. törvény 302. § (4) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 9. § (8)–(9) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 363. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A II–V. Fejezetet (10–31. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 363. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A VI. fejezetet (32–40. §) a 2003: XCII. törvény 180. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A Második Részt (41–57. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 363. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A Harmadik Részt (58–73. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 363. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 74. § (2)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 363. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 74. § (5) bekezdését a 2006: IV. törvény 364. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 74. § (6)–(8) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 363. pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 1–5. mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 363. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére