• Tartalom

44/1998. (X. 14.) BM rendelet

44/1998. (X. 14.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

2019.07.01.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 101. §-a (1) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a belföldi Állami Futárszolgálat (a továbbiakban: futárszolgálat) tevékenységének szabályozására a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1.1 küldemény: köziratot tartalmazó, lezárt levél- és csomagküldemény vagy futárzsák;

2. bekapcsolt szerv: a futárszolgálat szolgáltatását igénybe vevő szervezet;

3. futárszolgálat országos rendszere: az e rendeletben meghatározott feladatot végrehajtó futárszervek, a bekapcsolt szervek és a köztük lévő küldeményforgalmi kapcsolatok összessége.

A futárszolgálat feladatai

2. § (1)2 A futárszolgálat alapvető feladata a minősített adatokat tartalmazó küldemények fegyveres biztosítással való továbbítása a futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt, minősített adatot kezelő szervek között.

(2)3

3. § A 2. §-ban meghatározott küldeményeken túl köteles a futárszolgálat továbbítani

a) a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, a miniszterelnök küldeményeit, utasításukra nem bekapcsolt szervhez és soron kívül is;

b)4 a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Nemzeti Bank, valamint a központi államigazgatási szervek vezetőinek döntése szerint sürgős, minősített adatokat nem tartalmazó küldeményeit ezen szervek között,

c)5 a minősített adatokat nem tartalmazó küldeményt a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak szervezeti egységeiként működő okmányirodák, a Belügyminisztérium, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., valamint a rendőrség szervei között,

d)6 a minősített adatokat nem tartalmazó küldeményt a rendőrség szervei, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervei és a bekapcsolt szervek között.

3/A. §7 A futárszolgálat végzi a fizikai adattároló eszköz az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti rendelkezésre bocsátása, kiadása, illetve visszaadása során annak továbbítását a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti őrzésért felelős szerv és a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti adatkezelő részére.

4. § A futárszolgálat e rendelet alapján nyújtott szolgáltatását a jogosultak ingyenesen vehetik igénybe, más – postai küldeménynek nem minősülő – küldemények továbbítását a futárszolgálat díjazás ellenében, szerződés alapján vállalhatja.

Küldeménytovábbítás külön megkeresésre

5. § A bekapcsolt szerv indokolt külön megkeresésére a futárszolgálat vezetője eseti jelleggel a 2–4. § hatálya alá nem tartozó küldemények továbbítását is engedélyezheti.

A futárszolgálat működtetése és irányítása

6. §8 (1)9 A futárszolgálat a rendőrség speciális szolgálataként végzi tevékenységét, központi szerve a Készenléti Rendőrség alárendeltségében országos hatáskörű, területi besorolású, főosztály jogállású szervként működik, kihelyezett szervezeti egységei a rendőr-főkapitányságok szervezetébe tartoznak.

(2)10 A futárszolgálatot az országos rendőrfőkapitány a Készenléti Rendőrség parancsnoka útján irányítja és működteti. Meghatározza a futárszolgálat szervezetét és irányításának rendjét, biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, kiadja működési szabályzatát.

A futár jogállása

7. § (1)11 A futár feladatait a rendőrséggel az Rtv. 4/A. § (3) bekezdésében meghatározott foglalkoztatási jogviszonyban álló személy láthatja el, aki a feladat végrehajtására az országos rendőrfőkapitány által meghatározott, a futárszolgálat működésével kapcsolatos, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik.

(2)12 A futár jogosult a küldeményeknek a futárszolgálat nevében történő átvételére és átadására, köteles azokat a címzetthez továbbítani, a továbbítás időtartama alatt a rendőrség szervei közreműködésével az illetéktelen megismeréstől megőrizni és megvédeni.

(3) Igazoltatás, fokozott ellenőrzés során a futár személyazonossága megállapításáig tartóztatható fel. Ennél hosszabb ideig történő feltartóztatására, ruházatának, járművének átvizsgálására, személyi szabadságának korlátozására csak akkor kerülhet sor, ha elfogásának vagy előállításának van helye. A lezárt futárküldemények az intézkedés során nem bonthatók fel.

(4) A futár feltartóztatását, személyi szabadságának korlátozását a futárszolgálat vezetőjével haladéktalanul közölni kell. Az intézkedést foganatosító szerv köteles a küldemények hiánytalan megőrzéséről és védelméről gondoskodni, s azokat a futárszolgálat megbízottjának átadni.

(5) A futár továbbhaladását feladata végrehajtásához forgalomkorlátozás és területlezárás esetén is biztosítani kell, kivéve, ha a korlátozás olyan okból történik, amely miatt minden forgalom szünetel, vagy az áthaladás aránytalan kockázattal jár. A futár szolgálati járműve várakozására a korlátozott várakozási övezetben lévő, illetve díjköteles várakozó-(parkoló-)helyeket térítésmentesen használhatja.

(6)13 A rendőrség szervei és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervei kötelesek tőlük elvárható segítséget nyújtani a veszélybe került vagy feladata végrehajtása érdekében segítségre szoruló futárnak.

(7)14 A futár szolgálata teljesítése során a futárszolgálat vezetője által a nevére kiállított futárigazolvánnyal igazolja magát, ami a hivatásos állományú futár esetében a rendőrségi szolgálati igazolvánnyal, más jogviszonyban álló futár esetén a munkáltatói igazolvánnyal együtt érvényes.

(8) A futár futárigazolványa felmutatásával a bekapcsolt szerv épületébe és az ahhoz tartozó zárt helyre beléphet, valamint jogosult a bekapcsolt szerv rendelkezésére álló parkolóhely használatára.

7/A. §15 A hivatásos állományú futár különleges feladatokat teljesítő rendőr, aki a szolgálatának ellátása során az Rtv. 14. §-ában meghatározott intézkedési, valamint 24. §-ában meghatározott segítségnyújtási kötelezettségét kivéve más rendőri feladatot nem teljesíthet.

Bekapcsolás a futárszolgálatba

8. § (1)16 A 3. § b) és c) pontjában meghatározott szerveknek a futárszolgálat országos rendszerébe történő bekapcsolása hivatalból, más szerveké igénybejelentés alapján történik.

(2)17 Bekapcsolási igényt azon minősített adatot kezelő szervek bekapcsolására lehet bejelenteni, melyeknek feladóként vagy címzettként küldeményforgalma van.

(3)18 Igénybejelentést a minősített adatot kezelő szerv vezetője tehet. A bejelentés tartalmazza a szerv nevét, székhelyét, a küldemények átadásának és átvételének a helyét, valamint azt, hogy a futárszolgálat igénybevételére rendszeresen vagy alkalmanként kerül-e sor.

(4) Az igénybejelentés alapján a bekapcsolásra a futárszolgálat 30 napon belül intézkedik, az erről szóló értesítésben közli a bekapcsolás kezdő határnapját, a szerv azonosítási számát (futárkódszám) és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos konkrét adatokat.

(5) A futárszolgálat országos rendszeréből való kikapcsolásra az (1)–(3) bekezdésekben meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(6) A bekapcsolt szervek adatait a futárszolgálat nyilvántartja. A változásokat a bekapcsolt szerv köteles haladéktalanul bejelenteni a futárszolgálatnak.

9. § (1) A futárszolgálat a bekapcsolt szervek részére a szolgáltatást a küldeményforgalom gyakoriságára tekintettel folyamatosan vagy alkalomszerűen teljesíti.

(1a)19 A futárszolgálat a szolgáltatást az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer telephelyéről munkanapokon, naponta egyszer teljesíti.

(2) Az alkalomszerűen bekapcsolt szervet a futárszolgálat akkor keresi fel, ha az megfelelő időben jelzi, hogy továbbítandó küldeménye van, illetőleg ha más szervtől küldeményt kap.

(3)20 A futárszolgálat országos rendszerébe való bekapcsolás és a szolgáltatás (1) bekezdésben meghatározott módjának, valamint a bekapcsolt szerv futár-kódszámának meghatározása a futárszolgálat vezetőjének hatáskörébe tartozik. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bélyegzők legyártásáról a bekapcsolt szerv vezetője gondoskodik.

A küldemények továbbításának főbb követelményei

10. § (1) A küldemények továbbításának rendjét úgy kell kialakítani, hogy az biztosítson megfelelő védelmet illetéktelen személy hozzáférésével szemben.

(2)21 A minősített adatokat tartalmazó küldemény kizárólag hivatásos állományú futár kíséretével továbbítható. A minősített adatokat tartalmazó küldemények fegyveres őrzését a továbbítás teljes tartama alatt biztosítani kell. A minősített adatokat nem tartalmazó küldemény legalább egy hivatásos állományú futár kíséretével továbbítható.

A bizonylati rend

11. § Küldemények továbbításánál alkalmazott bizonylati rendnek alkalmasnak kell lennie a küldemény egyedi azonosítására, útjának nyomon követhetőségére és a személyi felelősség megállapítására.

12. § (1) A küldemények nyilvántartási és átadás-átvételi bizonylata a futárjegyzék. A futárjegyzék kiállítója küldemény felvételekor a feladó szerv, kézbesítéskor a futárszolgálat.

(2) A bekapcsolt szerveket a futárszolgálat látja el futárjegyzékkel. A futárjegyzék számítógépes úton is elkészíthető.

(3) A felhasznált futárjegyzékeket sorszám szerint irattározva 3 évig kell megőrizni.

(4) A feladó által kiállított futárjegyzék tartalmazza

a) a futárjegyzék sorszámát,

b) a feladó szerv nevét, a futárjegyzék címzettjét,

c)22 a minősített adatokat tartalmazó küldemény nyilvántartási számát, minősítési jelölését, címzettjét,

d)23 ha a szerv minősített adatokat nem tartalmazó küldemény továbbítására jogosult, akkor a küldemény nyilvántartási számát és címzettjét, szám nélküli küldemények esetében azok darabszámát,

e) az átadó személy aláírását és a szerv bélyegzőlenyomatát.

(5) A futárszolgálat által kézbesítéshez kiállított futárjegyzék tartalmazza

a) a futárjegyzék sorszámát,

b) a kiállító futárszerv megnevezését és a futárjegyzék címzettjét,

c)24 a minősített adatokat tartalmazó küldemények nyilvántartási számát, minősítési jelölését, feladóját,

d)25 a futárjegyzék címzettjének szóló minősített adatokat nem tartalmazó küldemények nyilvántartási számát, szám nélküliek esetében azok darabszámát,

e) a kézbesítő személy aláírását és a futárszolgálat bélyegzőlenyomatát.

(6)26 A futárjegyzéken a nyilvántartási számmal feladott küldeményeket darabonként felülről lefelé sorszámozva kell szerepeltetni. Ha a küldemény több nyilvántartási számmal ellátott adathordozót tartalmaz, a küldemény címoldalán valamennyi nyilvántartási számot fel kell tüntetni. A futárjegyzékbe az első (bal felső) nyilvántartási számot kell a küldemény azonosíthatósága végett beírni.

(7)27 A futárjegyzéken a „Szigorúan titkos!” minősítési jelölés „SZT!”, a „Titkos!” minősítési jelölés „T!”, a „Bizalmas!” minősítési jelölés „B!”, a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési jelölés „KT!” betűkkel rövidíthető.

(8) Küldemény felvételekor és kézbesítéskor a futárjegyzéket két példányban kell kiállítani, amelynek az eredeti példánya az átvétel igazolása után a futárszolgálatnál, a másik a bekapcsolt szervnél marad.

(9) Futárzsák alkalmazása esetén

a) a futárzsák felvételekor és kézbesítésekor a futárjegyzéken a (4) és (5) bekezdés c), d) pontjaiban meghatározott adatok helyett a futárzsák azonosítási számát kell feltüntetni,

b) a futárzsákban el kell helyezni a futárjegyzék (4), illetve (5) bekezdésben meghatározottak szerint kiállított két példányát, az eredeti példányt a futárzsák tartalmának tételes ellenőrzése és az átvétel igazolása után az átvevő a feladónak visszaküldi, a másik nála marad,

c) az a)–b) pontban szereplő futárjegyzékeket együtt kell megőrizni.

A futárküldemények lezárása és csomagolása

13. § (1)28 Futárszolgálattal kizárólag lezárt küldemények továbbíthatók. Nem továbbítható olyan küldemény, amelyet nem a bekapcsolt szerv iratkezelő szerve zárt le, kivéve, ha azt a minősítő lezárt állapotban adta át az iratkezelőnek.

(2)29 A küldemény lezárása akkor megfelelő, ha a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül tartalmához nem lehet hozzáférni, illetve azt megismerni, továbbá a minősített adatokat tartalmazó küldemény oly módon van ellátva a bekapcsolt szerv iratkezelő szerve által használt bélyegzőlenyomattal, hogy az esetleges felbontás, jogosulatlan hozzáférés egyértelműen megállapítható.

(3) A küldemény csomagolásának alkalmasnak kell lennie a küldeménynek a tömeges szállítással együttjáró fokozott sérülési veszélytől való megóvására, illetőleg arra, hogy ilyen okból bekövetkező sérülés miatt a tartalma ne válhasson hozzáférhetővé.

(4) Az egyszerre feladott küldemény súlya nem haladhatja meg a 25 kg-ot.

(5) Nem továbbítható futárszolgálattal az életet, a testi épséget, az egészséget, a többi küldeményt, illetőleg a szállítás biztonságát veszélyeztető küldemény.

(6)30 Rendszeres és több darabból álló küldeményforgalom esetén a küldemények futárzsákban továbbíthatók. A minősített adatokat tartalmazó küldeményt tartalmazó futárzsákot olyan módon kell lezárni, hogy a zárszerkezet feltörése nélkül csak a feladó és a címzett nyithassa. A futárzsákot el kell látni azonosítási számmal, és fel kell rajta tüntetni a címzett nevét.

Címzés

14. § (1) A küldemény címzés oldalára jól olvashatóan fel kell tüntetni:

a)31 a címzés oldal bal felső sarkába a feladó nevét, székhelyét, a küldemény nyilvántartási számát (ha a küldemény több külön nyilvántartott adathordozót tartalmaz a nyilvántartási számokat egymás alá írva),

b)32 középre a címzett szerv nevét, jobb alsó sarkába a székhelyét,

c)33 minősített adatokat tartalmazó küldemény esetén a futárkódszámot és a minősítési jelölést.

d) a 3. § a) pontja alapján továbbított küldemény esetén, ha a küldemény nem sürgős ,,Futárral továbbítandó!'', ha a küldemény sürgős ,,Futárral soron kívül továbbítandó!'' kezelési utasítást,

e) a 3. § b) pontja alapján továbbított küldeményre a ,,Sürgős!'' kezelési utasítást.

(2) A nem bekapcsolt szervhez címzett küldeményen a teljes címet (név, helység, kerület, utca, házszám, emelet, ajtó, megye) fel kell tüntetni.

A küldemény felvétele és kézbesítése

15. § (1)34 A futárszolgálat a küldeményt a bekapcsolt szerv iratkezelő szervétől veszi át (küldeményfelvétel), illetőleg ott kézbesíti. A küldeményfelvétel és kézbesítés a futárszervnél történik, ha a futárszerv és a bekapcsolt szerv egy épületben vagy több épületből álló zárt objektumban van elhelyezve, valamint akkor, ha a futárszolgálat és a bekapcsolt szerv ebben megállapodik. Ugyanez az eljárás akkor is, ha a bekapcsolt szerv nem biztosítja a – magát a 7. § (7) bekezdésében meghatározott okmányokkal igazoló – futár soron kívüli beléptetését, járművének behajtását, illetőleg a bekapcsolt szerv a futárgépjárművel nem közelíthető meg.

(2) Küldemény felvételére futáron kívül a futárszolgálat vezetője által meghatalmazott más futárszolgálati alkalmazott is jogosult.

(3) Megtagadja a futárszolgálat a küldemény felvételét, ha az a 13–14. §-ban, a futárjegyzék pedig az 12. §-ban foglalt előírásoknak nem felel meg.

(4) A futárszolgálat a küldeményt a bekapcsolt szerv vezetőjének vagy általa küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottjának kézbesíti. A meghatalmazás tartalmazza az átvételre jogosult nevét, hivatali beosztását, átvételi jogosultságának terjedelmét, érvényességi idejét, aláírásmintáját, a szerv vezetőjének aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(5) Magáncímre szóló küldeményt a futárszolgálat kizárólag a címzettnek kézbesítheti, kivéve, ha a feladó írásban más átvételre jogosultat is megnevez.

(6)35 A magáncímre szóló minősített adatokat nem tartalmazó küldeményt a futárszolgálat – a feladó más írásbeli rendelkezése hiányában – a címzettnek, amennyiben az nem található a címzésben a megjelölt helyen, a 14. életévét betöltött hozzátartozójának vagy meghatalmazottjának kézbesíti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, melyet a futár a futárjegyzékhez csatol. Meghatalmazás rendszeres küldemény átvételre is adható, amelyet a futárszolgálat vezetőjének kell megküldeni. A magáncímre szóló minősített adatokat nem tartalmazó küldemény a feladó rendelkezése alapján levélszekrénybe helyezéssel is kézbesíthető.

(7) A futárszolgálat az átvételi jogosultságot és a személy azonosságát köteles ellenőrizni.

(8) A feladó kérésére a kézbesítés várható idejét a futárszolgálat a küldemény felvételekor közli.

Az átvétel igazolása

16. § (1) A küldemények átvételét az átvevő a futárjegyzéken aláírásával, az átvétel idejének feltüntetésével és bélyegzőlenyomatával igazolja.

(2) Magáncímre történő kézbesítéskor az átvételt az átvevő a kézbesítés idejének megjelölésével és olvasható aláírásával igazolja.

(3)36 Futárzsákban továbbított küldemények átvételének igazolása a futárzsák tartalmának és a futárjegyzék adatainak összevetése után történik. Amennyiben a futárzsák nyitásakor az átvevő a futárjegyzéken feltüntetett adatokhoz képest eltérést észlel, futárszolgálati jegyzőkönyvet vesz fel, és az eltérés okát a feladóval haladéktalanul (telefonon vagy más módon) tisztázza.

(4)37 A futárszolgálati jegyzőkönyv tartalmazza a futárzsák nyitásakor a jelenlévők nevét, a hiányzó küldemény futárjegyzéken szereplő azonosítási adatait, a hiány megállapítására foganatosított intézkedéseket és az ezek alapján tett megállapításokat. A futárszolgálati jegyzőkönyv egy példányát a feladónak meg kell küldeni.

Kézbesíthetetlen küldemények

17. § (1) Nem kézbesíti a futárszolgálat a felvett küldeményt, ha

a) a címzett kétséget kizáróan nem azonosítható,

b) a küldemény futárszolgálattal nem továbbítható,

c) a címzett a küldemény átvételét megtagadja vagy a címzésben meghatározott helyen átvételre jogosult nincs.

(2) A kézbesíthetetlen küldeményt a futárszolgálat – az ok megjelölésével – a feladónak visszaküldi, kivéve az (1) bekezdés b) pontja szerint minősülő küldeményt, amelynek visszavételéről a futárszolgálat értesítése alapján a feladónak kell gondoskodnia.

Felelősség

18. § (1)38 A futárszolgálat felelősséggel tartozik a továbbítás céljából birtokába adott küldemények megóvásáért, a működésével kapcsolatban tudomására jutott titok megőrzéséért, valamint a minősített adat védelmére vonatkozó követelmények megtartásáért.

(2) Az átvett küldeményben bekövetkezett anyagi károkért a futárszolgálat a polgári jog szabályai szerint felel.

(3) Kizárja a futárszolgálat kártérítési felelősségét ha a kár

a) a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolásnak az átvételkor nem észlelhető hiányossága vagy hibás címzés miatt következett be,

b) a futárszolgálat működési körén kívül eső elháríthatatlan okból keletkezett.

(4) A küldemény átvételekor nem észlelhető tulajdonsága folytán bekövetkező eseményekért a felelősség a feladót terheli.

Eljárás a küldemény elveszése, megsemmisülése,
sérülése esetén

19. §39 (1) A küldemény elveszése esetén a futárszolgálat haladéktalanul intézkedik a feladott küldemény felkutatására, megsemmisülése esetén a megsemmisülés körülményeinek megállapítására és a feladó értesítésére. A küldemény elveszéséről és megsemmisüléséről futárszolgálati jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) Ha a továbbítás során a küldemény megsérült, és tartalma ennek folytán megismerhetővé vált, a futárszolgálat gondoskodik a küldemény lezárásáról, valamint bélyegzőlenyomattal és a lezáró személy aláírásával hitelesítve továbbítja a címzettnek.

(3)40 Ha a minősített adatokat nem tartalmazó küldemény sérült vagy nyitott állapotban érkezik, és az átvevő ezt sérelmezi, a futárjegyzékre az átvételkor azt feljegyezheti vagy az átadóval együtt futárszolgálati jegyzőkönyvet vehet fel.

(4)41 Ha a minősített adatokat tartalmazó küldemény sérült vagy nyitott állapotban érkezik, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti feladatok ellátása mellett futárszolgálati jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) Az (1), (3) és (4) bekezdés alapján készített futárszolgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

a) a feladó és a címzett küldemény szerinti azonosítási adatait, a küldemény nyilvántartási számát és minősítési jelölését,

b) elveszés, megsemmisülés esetén az esemény helyét, idejét, azon személyek nevét és címét, akik a küldeményhez hozzáférhettek,

c) sérülés esetén a csomagolás módját, a benne lévő iratok lap- és iktatószámát, a sérülés leírását, valószínűsíthető okát, azon személyek nevét és címét, akik a sérülés folytán a tartalmába betekinthettek, a betekintési lehetőség megszüntetésének módját és

d) minden olyan körülményt, amely az eseménnyel kapcsolatban szükséges intézkedések megtétele, valamint a felelősség szempontjából lényeges lehet.

(6) A futárszolgálati jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni. Egy-egy példányt meg kell küldeni a feladónak, a címzettnek, valamint a futárszolgálat vezetőjének, akik gondoskodnak az ügykörükben szükséges intézkedések megtételéről és a felelősség megállapításáról.

Tudakozódás

20. § (1) Az átvett küldeményről az azonosításhoz szükséges adatok közlésével a feladó és a címzett a futárszolgálattól felvilágosítást kérhet.

(2) A még nem kézbesített küldeményt a feladó kérésére a futárszolgálat visszaadja.

(3) A futárszolgálat a bekapcsolt szerv kérésére közli, hogy az általa megjelölt szerv be van-e kapcsolva az országos rendszerbe.

A külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott adatokat tartalmazó küldemények továbbításának különös szabályai42

20/A. §43

20/B. §44 A feladó futárkódszámát a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott küldeményeken (a továbbiakban: külföldi minősítésű küldemények) is fel kell tüntetni.

20/C. §45 (1) A külföldi minősítésű küldeményeket a többi küldeménytől elkülönítve, az erre a célra külön kiállított futárjegyzéken kell nyilvántartani.

(2) A feladó által kiállított futárjegyzék tartalmazza

a) futárjegyzék sorszámát;

b) a feladó szerv nevét, a futárjegyzék címzettjét;

c) a küldemény nyilvántartási számát és címzettjét;

d) az átadó személy aláírását és a szerv bélyegzőlenyomatát.

(3) A futárszolgálat által a kézbesítéshez kiállított futárjegyzék tartalmazza

a) a futárjegyzék sorszámát;

b) a kiállító futárszerv megnevezését és a futárjegyzék címzettjét;

c) a küldemény nyilvántartási számát, feladóját;

d) a kézbesítő személy aláírását és a futárszolgálat bélyegzőlenyomatát.

Vegyes rendelkezések

21. §46

22. § A rendelet hatálya nem terjed ki a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség budapesti székhelyű szerveivel kapcsolatos futárszolgálati feladatokra.

23. § A 3. §-ban meghatározott feladatok ellátására rendelt futáregység elhelyezésére, igénybevételére, működési rendjére vonatkozó részletes szabályokat az Országos Rendőr-főkapitányság és az érintett hivatalok közötti megállapodásban kell rögzíteni.

24. § E rendelet hatálybalépése után a szolgáltatást a korábbi szabályozás alapján igénybevevőknek nem kell új igénybejelentést tenni, ha arra e rendelet alapján is jogosultak.

25. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 60. napon lép hatályba.

1

Az 1. § 1. pontja a 38/2007. (VII. 20.) IRM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdését a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 3/A. §-t a 2/2018. (II. 15.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 6. § a 39/2004. (VI. 29.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 18. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdésének első mondata a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 18. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (1) bekezdése a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. § (2) bekezdése a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. § (6) bekezdése a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. § (7) bekezdése a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7/A. §-t a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

16

A 8. § (1) bekezdése az 52/1999. (XII. 25.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

17

A 8. § (2) bekezdése a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

A 8. § (3) bekezdése a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A 9. § (1a) bekezdését a 75/2014. (XII. 23.) BM rendelet 14. §-a iktatta be, szövege a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

20

A 9. § (3) bekezdése a 38/2007. (VII. 20.) IRM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

21

A 10. § (2) bekezdése a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

22

A 12. § (4) bekezdés c) pontja a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 12. § (4) bekezdés d) pontja a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 12. § (5) bekezdés c) pontja a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 12. § (5) bekezdés d) pontja a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 12. § (6) bekezdése a 38/2007. (VII. 20.) IRM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

27

A 12. § (7) bekezdése a 39/2004. (VI. 29.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

28

A 13. § (1) bekezdése a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

30

A 12. § (6) bekezdése a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 14. § (1) bekezdésének a) pontja a 12/2000. (III. 14.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

32

A 14. § (1) bekezdésének b) pontja a 38/2007. (VII. 20.) IRM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

33

A 14. § (1) bekezdésének c) pontja a 12/2000. (III. 14.) BM rendelet 2. §-ával megállapított, a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 15. § (1) bekezdése a 39/2004. (VI. 29.) BM rendelet 4. §-ával megállapított, a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

35

A 15. § (6) bekezdése a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 16. § (3) bekezdése a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

37

A 16. § (3) bekezdése a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

38

A 18. § (1) bekezdése a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

39

A 19. § a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 19. § (3) bekezdése a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 19. § (4) bekezdése a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 20/A. §-t megelőző alcím a 39/2004. (VI. 29.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

43

A 20/A. §-t a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

44

A 20/B. § a 35/2010. (V. 12.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 20/C. § a 39/2004. (VI. 29.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

46

A 21. §-t a 44/2015. (VII. 15.) BM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére