• Tartalom

1998. évi XLVIII. törvény

1998. évi XLVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2001.07.13.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 62/1997. (VI. 13.) OGY határozatban, az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges előirányzat-módosításról szóló 123/1997. (XII. 18.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

2 525 433,9 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázhuszonötezer-négyszázharminchárom egész kilenctized millió forint bevétellel,

2 703 051,3 millió forint, azaz kettőmillió-hétszázháromezer-ötvenegy egész háromtized millió forint kiadással és

177 617,4 millió forint, azaz egyszázhetvenhétezer-hatszáztizenhét egész négytized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1997-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 62 592,3 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 318 187,9 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 21 666,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1997-ben

a) 79 687,7 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 101 628,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 34 835,1 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

d) 1 563 307,5 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló kamatmentes államadósságot törlesztette,

e) 186 374,4 millió forint összegben vásárolt vissza államadóssági kötvényeket az MNB-től,

f) 126 115,0 millió forint összegben törlesztette az MNB-től a devizaadósság-csere keretében felvett devizahitelt.

(3) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére 16 293,4 millió forint összegben nem tárgyévi adósságműveletként, de a pénzforgalmat 1997-ben érintő államkötvény törlesztést teljesített.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány és a Költségvetési Törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1997-ben

a) 121 723,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített;

b) 5965,6 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát;

c) 195 427,6 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát;

d) 15 355,1 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1997-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések részbeni finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 473 517,3 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

b) 30 494,9 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 7335,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a privatizációs bevételt használta fel,

d) 8402,2 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására a privatizációs bevételt használta fel,

e) 59 507,8 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,

f) 85 608,9 millió forint összegben az átváltott devizaadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel,

g) 39 378,1 millió forint összegben a külföldi hitelek törlesztésére az MNB-nél elhelyezett devizabetétet használta fel,

h) 40 508,0 millió forint összegben az átváltott devizaadósság visszafizetésére az MNB-től az átvett fedezeti műveletek értékkülönbözetére kapott térítést használta fel,

i) 1 749 681,9 millió forint összegben, az adósságcsere keretében devizahitelt vett fel az MNB-től a 3. § (2) bekezdés d) és e) pontjában szereplő kamatmentes államadósság, illetve államadóssági kötvények törlesztésére.

6. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 8217,7 millió forint összegben csökkentette a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter 21 821,6 millió forint összegben devizahitelt vett fel, amelyet azonos feltételek mellett devizabetétként helyezett el az MNB-nél.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján:

a) 1 749 681,9 millió forint összegben az MNB által a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 20. §-a szerint nyújtott kamatmentes forinthitel 1996. december 31-én fennálló teljes állományának és az MNBtv. 22. §-a alapján kibocsátott államkötvények állománya a Költségvetési Törvény 5. §-ának (2) bekezdésében meghatározott részének a lecserélésével devizahitelt vett fel,

b) 40 508,0 millió forint összegben átvette az átváltott devizaadóssághoz kapcsolódó fedezeti műveleteket. Az MNB által befizetett értékkülönbözetből részben előtörlesztette a devizahitelt, így ez a költségvetés adósságát nem változtatta meg.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás és kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM e. r.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.2

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 664,7 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatokról, valamint amelyeket intézményátadás következtében 153,5 millió forint összegben az nem illeti meg, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 8,4 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM–BM e. r. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatoknak a helyi önkormányzatokat – a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1997. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 3392,3 millió forint,3

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1234,8 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1997. év után előírt tartozása 2157,5 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 136,5 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM e. r. tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 267,2 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 37,8 millió forintot – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – a PM–BM e. r. önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – 337,3 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 55,6 millió forint visszafizetési kötelezettség, 1,2 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése, és az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 255,1 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM e. r. tartalmazza. Az 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján – a kötelező lemondások elmaradása miatt – 198,9 millió forint céltámogatási és 12,0 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti saját elszámolásukon alapuló befizetési kötelezettségüket – az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet4 (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – 1998. március 26-áig nem teljesítették, a PM–BM e. r. hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1998. március 27-től a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1997. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (42,6%) megfelelő büntető kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után – 1998. március 27-től a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve – további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (42,6%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5)–(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM e. r. hatálybalépését követő 15 nap.

a) Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

b) A (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál – a közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével – a Korm. rend. alapján 1998. március 27. napjától keletkezik.

c) A közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) és a (8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár 10032000-01031496-00000000 ,,Önkormányzatok előző évről származó befizetései'', valamint a Magyar Államkincstár 10032000-01034004-00000000 ,,Különleges bevételek'' bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből – a tartozás erejéig – levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást – 1287,6 millió forintot – 1998. május 12-én átutalta.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM–BM e. r. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

9. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok 1997. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat – jogcímenként részletezve – az 5/a., 5/b. és 5/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét – jogcímenként részletezve – a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatási előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának maradványa 27 297,8 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5384,8 millió forint.

10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1997. december 31-én fennálló 18,4 millió forint tartozása az 1998. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatás visszafizetését nem teljesített, adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok – Bakonszeg, Bátorliget, Nágocs – 1997. december 31-én még fennálló visszafizetési kötelezettsége 16,6 millió forint.

12. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt, továbbá a (8) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján ütemezett, összesen 2288,5 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 2138,4 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1996. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint folyamatosan biztosítsa.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy Hajós nagyközség önkormányzat szennyvízcsatorna beruházásánál az Állami Számvevőszék által végzett utóellenőrzés megállapításairól szóló vizsgálati jelentés alapján törvényben odaítélt 1996. évi ütem maradványából az 1997. évi céltámogatási előirányzata 13 300 ezer forinttal nőtt.

13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1994. évi közalkalmazotti illetményrendszer bevezetéséhez nyújtott támogatásnál a jogtalan igénybevétel miatt keletkezett 6,6 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek az érintett önkormányzatok eleget tettek, melynek önkormányzatonkénti felsorolását a PM–BM e. r. tartalmazza.

14. § (1) A Költségvetési Törvény 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezete, 11. cím, 1. Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire alcímen, illetve a 12. cím, 1. Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire alcímen meghatározott előirányzatok fel nem használt részének mértékéig további támogatások folyósíthatók az eddig még figyelembe nem vett 1997. évi műsorterjesztési költségek alapján, az 59. § rendelkezései szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 11. Közszolgálati televíziók műsorterjesztési költségeire címen meghatározott előirányzat terhére kell folyósítani.

15. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

16. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint.

17. § (1) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítási, tartalékolási előirányzatai teljesítését a 12. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az 1997. évi privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányadának befizetési kötelezettségéből 11,8 milliárd forintot 1998-ban teljesített, továbbá 8,5 milliárd forintot – a belterületi föld értéke alapján, az alapítói jogon kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető kifizetésekkel kapcsolatban – tartalékalapja feltöltéséhez használt fel.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE,
KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

18. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelésállomány 1997. december 31-én 51 137,5 millió forint, melyből 2426,2 millió forint kölcsön típusú, 48 711,3 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1996. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések 1997. év során a következők miatt változtak:

a) Elengedésre került az Országgyűlés korábbi döntései alapján összesen 1123,8 millió forint járadék jellegű kötelezettség

aa) a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány a Költségvetési Törvény 57. §-a alapján mentesült a még fennálló 1040,0 millió forint járadéktartozásának megfizetése alól,

ab) az 1996. évi Zárszámadási Törvény 23. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a VIZÉP – Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forintos, a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forintos, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forintos és az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forintos járadék tartozása megszűnt.

b) Az év folyamán befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 2350,2 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8464,4 millió forintot tettek ki.

c) Összesen 520,6 millió forinttal csökkent a követelés-állomány csődegyezségben, végelszámolásban, illetve felszámolásban végrehajtott követeléstulajdon konverzió, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként.

d) 3134,5 millió forinttal csökkent a követelésállomány az 1997. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában részletezett befizetéseken felül e követelésekhez kapcsolódva 1997. évben a költségvetésnek bevételt jelentett

a) az 1996. év végén befolyt 2,9 millió forint állami kölcsön törlesztés és 7,1 millió forint fix járadék 1997. évi átutalása,

b) 56,2 millió forint mozgó járadék,

c) 329,3 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hiteléhez kapcsolódó járadékbefizetés 11,5 millió forint volt.

19. § Az Országgyűlés

a) tudomásul veszi, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő költségvetési többlete az Ny. Alap 1998. évi ellátásainak finanszírozására szolgál,

b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya összegét a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1998. december 31-i hatállyal elengedi.5

20. § A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott pénzbeli ellátásokra, a központi költségvetés által átadott pénzeszközöknek és a társadalombiztosítás 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő tényleges kiadásai különbözeteinek

a) többletét az E. Alap visszautalja a központi költségvetésnek,

b) hiányát a központi költségvetés átutalja az Ny. Alapnak.

21. § A központi költségvetés nevében átvállalt Bős–Nagymarosi Vízlépcsőrendszer-beruházás osztrák hitel miatti adósságállománya 1997. december 31-én 59 399,5 millió forintra csökkent.

HARMADIK RÉSZ

A MAGYAR NEMZETI BANKRÓL SZÓLÓ
1991. ÉVI LX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

22. §6

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

24. § Az Országgyűlés

a) az állami kezességvállalás során, a Pannonhalmi Főapátság helyett a Postabank és Takarékpénztár Rt. részére tőketörlesztés címén 1998. évben kifizetett 100 millió forint megfizetését,

b) a gazdasági kamarák működőképességének megőrzése érdekében, a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-ának (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévre esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik – 1995. december 10. napjától e törvény hatálybalépésének napjáig felhalmozódott – kamatainak megfizetését

elengedi.

25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy e törvény hatálybalépésének napján fennálló – a 24. § b) pontja szerinti – tőketartozások végleges rendezésére az érintett kamarákkal megállapodást kössön.

1. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irányzat
csoport-
szám

Ki-
emelt
elő-
irányzat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irányzat
csoport-
név

KIADÁSOK

Az 1997. évi
CXI. tv. által
módosított
1997. évi
rendes
előirányzat

Az 1997. évi
CXI. tv. által
módosított
1997. évi rendkívüli
előirányzat

Az 1997. évi rendes
előirányzat teljesítése

Az 1997. évi
rendkívüli
előirányzat teljesítése

Kiemelt előirányzat neve

I. ORSZÁGGYŰLÉS


98TV48A_1

 

1

 

 

 

Országgyűlés Hivatala

 

 

1

 

 

 

Képviselő-testület

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 638,0

 

1 636,6

11,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

516,4

 

512,9

4,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

372,3

 

256,6

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

17,1

 

 

2

 

 

 

Országgyűlés hivatali szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

634,2

 

753,9

15,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

270,8

 

323,1

6,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

839,7

 

876,1

3,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

13,0

 

9,2

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

255,5

 

272,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

349,0

 

299,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

7,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

 

257,4

 

 

3

 

 

 

Országgyűlési Könyvtár

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

95,0

 

115,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

41,0

 

43,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

64,4

 

41,1

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

1,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

19,0

 

15,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

0,5

 

0,3

 

4

 

 

 

Közbeszerzések Tanácsa

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

34,0

 

49,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

15,3

 

20,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

35,8

 

101,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

10,0

 

7,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

1,2

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Megalakuló Országgyűlési bizottságok kiadásai

38,0

 

 

2

 

 

 

Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése

12,0

 

 

3

 

 

 

Alkotmányozással kapcsolatos kiadások

 

40,0

 

 

4

 

 

 

Észak-atlanti Központ kiadásai

6,0

 

 

5

 

 

 

Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása

10,0

 

 

6

 

 

 

Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése

 

20,0

 

 

7

 

 

 

Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–5. cím összesen:

4 635,9

714,0

4 742,2

919,9


98TV48A_2

 

6

 

 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása

70,0

 

70,0

 

7

 

 

 

Pártok támogatása

 

 

1

 

 

 

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

 

 

 

1

 

 

 

FIDESZ–Magyar Polgári Párt

159,3

 

159,0

 

 

 

2

 

 

 

Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt

182,3

 

182,3

 

 

 

3

 

 

 

Kereszténydemokrata Néppárt

159,4

 

157,7

 

 

 

4

 

 

 

Magyar Demokrata Fórum

219,8

 

219,4

 

 

 

5

 

 

 

Magyar Szocialista Párt

492,5

 

492,5

 

 

 

6

 

 

 

Szabad Demokraták Szövetsége

322,3

 

320,8

 

 

2

 

 

 

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

 

 

 

2

 

 

 

Munkáspárt

41,1

 

41,1

 

 

 

5

 

 

 

Köztársaság Párt

32,7

 

32,7

 

 

 

6

 

 

 

Magyar Igazság és Élet Pártja

20,4

 

20,4

 

 

 

7

 

 

 

Agrárszövetség

27,0

 

27,0

 

8

 

 

 

Társadalmi szervezetek támogatása

 

 

1

 

 

 

Társadalmi és karitatív szervezetek működésének támogatása

258,5

 

258,5

 

 

2

 

 

 

Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége

44,5

 

44,5

 

 

 

2

 

 

 

Hallássérültek Országos Szövetsége

88,0

 

88,0

 

 

 

3

 

 

 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

77,0

 

77,0

 

 

 

4

 

 

 

Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

104,0

 

104,0

 

 

3

 

 

 

Társadalmi szervezetek címzett támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Magyar Vöröskereszt támogatása

321,0

 

321,0

 

 

 

2

 

 

 

Magyarok Világszövetségének támogatása

162,6

 

162,6

 

 

 

4

 

 

 

MTESZ támogatása

85,0

 

85,0

 

 

 

5

 

 

 

TIT intézmények támogatása

65,6

 

65,6

 

 

 

6

 

 

 

Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása

30,0

 

30,0

 

 

 

7

 

 

 

Magyar–Máltai Szeretetszolgálat

125,0

 

125,0

 

9

 

 

 

Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

 

 

1

 

 

 

Bolgár Országos Önkormányzat

10,0

 

10,0

 

 

2

 

 

 

Görög Országos Önkormányzat

10,0

 

10,0

 

 

3

 

 

 

Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata

32,0

 

32,0

 

 

4

 

 

 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

63,2

 

63,2

 

 

5

 

 

 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

16,0

 

16,0

 

 

6

 

 

 

Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat

96,0

 

96,1

 

 

7

 

 

 

Országos Lengyel Önkormányzat

10,0

 

10,0

 

 

8

 

 

 

Országos Örmény Önkormányzat

10,0

 

10,0

 

 

9

 

 

 

Országos Szlovák Önkormányzat

32,0

 

32,0

 

 

10

 

 

 

Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat

12,0

 

12,0

 

 

11

 

 

 

Szerb Országos Önkormányzat

15,0

 

15,0

 

10

 

 

 

Magyar Rádió Közalapítvány támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire

1 873,3

 

1 873,3

 

 

 

2

 

 

 

Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek támogatására

408,0

 

408,0

 

 

 

3

 

 

 

A Magyar Rádió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadásokra

 

 

 

157,3

 

11

 

 

 

Magyar Televízió Közalapítvány támogatása

 

 

1

 

 

 

Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire

783,1

 

583,6

 

 

2

 

 

 

A Magyar Televízió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadásokra

 

 

 

637,6

 

 

3

 

 

 

Magyar Televízió központi beruházás befejezésére

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

 

167,3

 

12

 

 

 

Hungária Televízió Közalapítvány támogatása

 

 

1

 

 

 

Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire

806,2

 

662,3

 

 

2

 

 

 

A Hungária Televízió Közalapítány központi beruházása

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

 

250,0

 

14

 

 

 

Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása

 

 

 

1

 

 

 

A MTI működési céltámogatása

 

 

 

936,4

 

 

 

2

 

 

 

A MTI felhalmozási céltámogatása

 

 

 

85,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6–14. cím összesen:

7 264,8

 

6 917,6

2 234,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. fejezet kiadásai összesen:

11 900,7

714,0

11 659,8

3 154,0

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG


98TV48A_3

 

1

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

1

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

73,4

 

148,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

31,1

 

35,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

34,2

 

48,2

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

61,0

 

63,5

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

0,7

 

 

2

 

 

 

Köztársasági Elnök Katonai Irodája

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1,3

 

1,1

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

0,6

 

0,5

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

4,4

 

5,0

 

2

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

2

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Állami kitüntetések

 

86,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. fejezet kiadásai összesen:

292,0

 

301,6

0,7

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG


98TV48A_4

 

1

 

 

 

Alkotmánybíróság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

181,7

 

181,8

32,3

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

79,7

 

79,7

13,3

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

135,0

 

131,7

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,5

 

 

 

6

 

 

 

Kamatfizetések

 

 

 

0,4

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

10,0

 

16,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

5,0

 

2,1

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

47,0

 

42,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. fejezet kiadásai összesen:

396,4

62,0

393,6

107,1

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA


98TV48A_5

 

1

 

 

 

Országgyűlési Biztos Hivatala

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

206,2

 

212,4

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

87,0

 

84,8

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

110,9

 

96,5

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

15,0

 

43,4

 

2

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

3

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. fejezet kiadásai összesen:

429,1

15,0

393,7

43,4

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK


98TV48A_6

 

1

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

730,5

 

809,3

1,1

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

312,9

 

344,8

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

212,5

 

200,2

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

2,4

 

4,2

0,2

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

23,5

 

13,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

15,0

 

15,4

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

2,0

 

4,5

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

80,0

 

69,6

 

2

 

 

 

Továbbképzési Intézet és Üdülő

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

16,9

 

19,9

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

7,1

 

8,9

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

23,1

 

35,5

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

1,0

 

1,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

3,0

 

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. fejezet kiadásai összesen:

1 305,4

124,5

1 422,8

108,2

VI. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG


98TV48A_7

 

1

 

 

 

Legfelsőbb Bíróság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

545,8

 

548,6

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

235,6

 

235,8

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

120,3

 

132,5

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

16,0

 

109,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

60,0

 

31,1

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

7,9

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

290,0

 

302,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. fejezet kiadásai összesen:

901,7

366,0

916,9

451,6

VII. BÍRÓSÁGOK


98TV48A_8

 

1

 

 

 

Bíróságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

9 599,2

 

9 507,6

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

4 152,0

 

3 947,8

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

2 010,6

 

2 583,4

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

11,0

 

17,9

 

 

 

6

 

 

 

Kamatfizetések

 

 

 

0,6

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

35,3

 

257,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

253,5

 

424,5

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

101,7

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

555,0

 

671,7

 

2

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése

 

140,0

 

155,1

 

 

3

 

 

 

Ágazati célfeladatok

 

 

 

1

 

 

 

Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

 

100,0

 

112,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. fejezet kiadásai összesen:

16 012,8

843,8

16 324,8

1 455,0

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE


98TV48A_9

 

1

 

 

 

Ügyészségek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

4 341,0

 

4 242,7

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

1 851,0

 

1 848,0

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

537,6

 

615,3

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

30,5

 

15,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

71,0

 

19,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

75,0

 

54,2

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

36,9

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

350,0

 

276,3

 

2

 

 

 

Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

44,6

 

61,3

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

19,3

 

26,4

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

6,0

 

13,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. fejezet kiadásai összesen:

6 830,0

496,0

6 822,1

387,7

X. MINISZTERELNÖKSÉG


98TV48A_10

 

1

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal

 

 

1

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

465,7

 

651,2

7,0

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

201,7

 

269,0

2,4

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

91,6

 

218,8

57,1

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

65,9

 

6,9

0,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

5,0

 

 

2

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

201,4

 

241,4

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

86,1

 

98,8

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

677,9

 

762,8

45,6

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

2,7

 

89,2

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

58,1

 

133,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

101,0

 

127,7

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

17,9

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

150,0

 

477,4

 

2

 

 

 

Magyar Közigazgatási Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

39,9

 

49,6

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

14,4

 

16,7

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

16,6

 

27,5

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

1,5

 

3

 

 

 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

45,4

 

55,2

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

19,1

 

23,2

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

54,2

 

54,7

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

2,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

4,2

 

2,3

 

5

 

 

 

Határon Túli Magyarok Hivatala

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

97,1

 

107,9

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

37,5

 

45,7

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

93,3

 

93,9

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

3,5

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

11,7

 

3,5

 

6

 

 

 

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

13,0

 

19,2

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

5,4

 

7,5

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

13,7

 

38,6

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

142,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

0,5

 

1,0

 

7

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

2,8

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

87,2

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

4,1

 

 

2

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása

 

395,0

 

395,0

 

 

 

2

 

 

 

Új Kézfogás Közalapítvány támogatása

 

 

310,0

 

305,5

 

 

 

3

 

 

 

Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása

 

 

233,0

 

279,6

 

 

 

4

 

 

 

Illyés Közalapítvány támogatása

 

460,0

 

453,3

 

 

 

5

 

 

 

Teleki László Alapítvány támogatása

 

71,0

 

70,0

 

 

 

6

 

 

 

Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

 

50,0

 

79,9

212,4

 

 

 

7

 

 

 

Kisebbségi kompenzációs keret

 

 

 

 

55,8

 

 

 

8

 

 

 

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és

 

 

 

 

 

 

 

Kutatóintézete Közalapítvány támogatása

 

55,0

 

55,0

 

 

 

9

 

 

 

Politikatörténeti Alapítvány támogatása

 

 

65,0

 

65,0

 

 

 

10

 

 

 

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása

 

170,0

 

170,0

 

 

 

11

 

 

 

Művészeti díjak

 

18,3

 

 

 

12

 

 

 

Svéd–Magyar Európa tanulmányok képzési program

 

 

20,0

 

 

 

13

 

 

 

Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása

 

5,0

 

4,5

 

 

 

14

 

 

 

Modernizációs és Integrációs Program támogatása

 

 

153,0

 

59,7

 

 

 

16

 

 

 

Gyermek és ifjúsági alapprogramok támogatása

 

365,0

 

424,0

 

 

 

17

 

 

 

X–400-as rendszer üzemeltetése

 

 

60,0

 

10,5

 

 

 

18

 

 

 

Balatoni kutatások támogatása

 

 

125,0

 

111,8

 

 

 

19

 

 

 

Civicus világkonferencia támogatása

 

 

15,0

 

14,8

 

 

 

20

 

 

 

Youth for Europe program

 

80,0

 

63,4

 

 

 

21

 

 

 

Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi

 

 

 

 

 

 

 

ifjúsági csereprogramok

 

112,0

 

83,5

 

 

 

24

 

 

 

Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program

 

 

1,3

33,3

 

 

 

26

 

 

 

"Magyarország 2000" tanácskozás

 

25,0

 

 

 

28

 

 

 

Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása

 

 

 

 

130,0

 

 

 

29

 

 

 

Kocsordi református templom újjáépítése

 

 

 

 

20,0

 

 

 

38

 

 

 

Országos Polgárőr Szövetségek támogatása

 

 

 

 

10,0

 

 

 

39

 

 

 

Szent László Akadémia Támogatása

 

 

 

 

30,0

 

 

3

 

 

 

Egyházak támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés

 

 

2 350,0

 

2 350,0

 

 

 

2

 

 

 

Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás

 

 

180,0

 

180,0

 

 

 

3

 

 

 

Egyházi személyek járulékfizetése

 

 

250,0

 

300,0

 

 

 

4

 

 

 

Egyházi nyugdíjalapok támogatása

 

 

170,0

 

170,0

 

 

 

5

 

 

 

Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója

 

 

150,0

 

150,0

 

 

 

6

 

 

 

Budapesti Rózsák téri katolikus templom rekonstrukciója

 

 

50,0

 

50,0

 

 

 

7

 

 

 

Pannonhalma rekonstrukciója

 

 

100,0

 

100,0

 

 

 

8

 

 

 

Budapest Központi Szeminárium Papnövelde utca 7. sz. épület felújítása

 

60,0

 

60,0

 

 

 

9

 

 

 

Szegedi Ferences Rendház, hajléktalanok gondozására épület kialakítása

 

25,0

 

25,0

 

 

 

10

 

 

 

Tihanyi Apátság rekonstrukciója

 

 

50,0

 

50,0

 

 

 

11

 

 

 

Bethesda Református Kórház rekonstrukciója

 

 

90,0

 

90,0

 

 

 

12

 

 

 

Budapest Kálvin tér 8. Református Közegyház és Zsinati Levéltár rekonstrukciója

 

20,0

 

20,0

 

 

 

13

 

 

 

Debreceni Református Nagytemplom rekonstrukciója

 

 

10,0

 

10,0

 

 

 

14

 

 

 

Veszprémi Református Egyházi Központ kiépítése

 

 

25,0

 

25,0

 

 

 

15

 

 

 

Révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ építésének folytatása

 

 

30,0

 

30,0

 

 

 

16

 

 

 

Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója

 

 

120,0

 

120,0

 

 

 

17

 

 

 

Ortodox Izraealita Hitközség Kazinczy utcai templom rekonstrukciója

 

 

80,0

 

80,0

 

 

 

18

 

 

 

Szegedi Szerb Ortodox Templom rekonstrukciója, Thököliánum belső renoválása

 

10,0

 

10,0

 

 

 

19

 

 

 

Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci és karcagi templomainak rekonstrukciója

15,0

 

15,0

 

 

 

20

 

 

 

Magyarországi Román Ortodox Egyház gyulai templom és Holló u. 8. sz. ingatlan felújítása,

 

 

 

 

 

 

 

Gozsdu síremlék

 

 

10,0

 

10,0

 

 

 

21

 

 

 

HIT Gyülekezete közösségi ház építése

 

 

20,0

 

20,0

 

 

 

22

 

 

 

Magyar Bolgár Ortodox Egyház Szt. Cirill és Metod Bolgár Ortodox Templom freskóinak

 

 

 

 

 

 

 

kivitelezése, egyházközségi iroda kialakítása

 

 

5,0

 

5,0

 

 

 

23

 

 

 

Határainkon túl élő magyarok számára épülő templom és kulturális centrum építésére

10,0

 

10,0

 

 

4

 

 

 

Beruházási célprogramok

 

 

 

1

 

 

 

Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése

 

 

550,0

 

 

 

2

 

 

 

Kormányzati távközlési célprogram

 

 

296,0

 

 

5

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

185,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–7. cím összesen:

3 839,0

6 377,5

4 521,0

6 499,7

 

8

 

 

 

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

 

 

1

 

 

 

Nemzetbiztonsági Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 289,4

3,7

1 294,2

4,8

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

544,1

1,6

539,4

5,7

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

483,7

13,5

501,3

80,8

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

0,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

45,4

 

62,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

37,5

 

27,4

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

11,5

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

350,0

 

226,7

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

25,0

 

25,0

 

 

2

 

 

 

Információs Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

812,6

 

838,6

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

342,9

 

356,6

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 185,4

 

1 360,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

38,4

 

28,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

8,1

 

8,1

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

4,9

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

180,0

 

140,9

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

16,5

 

16,5

 

 

3

 

 

 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 456,3

25,0

1 458,9

32,7

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

614,6

10,5

615,8

17,7

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

670,2

6,1

671,0

335,4

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

216,9

 

112,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

37,5

 

67,5

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

19,1

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

690,5

 

697,0

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

30,0

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. cím összesen:

7 399,2

1 736,2

7 636,1

1 954,5

 

9

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

112,0

 

123,8

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

49,5

 

52,7

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

38,5

 

43,0

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

0,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

0,2

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. cím összesen:

200,0

7,2

219,5

0,7

 

10

 

 

 

Tartalékok

 

 

1

 

 

 

Költségvetés általános tartaléka

 

13 835,3

 

 

2

 

 

 

Céltartalékok

 

 

 

1

 

 

 

Bérpolitikai keret

 

950,0

 

 

 

4

 

 

 

Külszolgálat

 

1 100,0

 

11

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

1

 

 

 

Egyházi ingatlanok visszaadása

 

 

4 000,0

 

3 987,0

 

 

2

 

 

 

Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása

 

 

150,0

 

 

8

 

 

 

Speciális eszközök bérleti díja

 

 

2 239,3

 

2 239,3

 

 

11

 

 

 

Egyéb rendkívüli kiadások

 

 

7 500,0

 

5 839,7

 

12

 

 

 

Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2,1

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

0,9

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

2,0

 

13

 

 

 

Mobilitás Szolgálat

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

12,6

13,3

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

4,4

5,0

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

7,0

43,0

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

8,9

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. fejezet kiadásai összesen:

27 352,5

22 011,2

12 437,9

20 529,8

 

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM


98TV48A_11

 

1

 

 

 

Belügyminisztérium igazgatása

 

 

1

 

 

 

Belügyminisztérium központi igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

916,0

 

1 230,2

8,2

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

379,8

 

381,6

1,5

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

586,6

 

471,7

51,8

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

56,5

4,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

101,4

 

161,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

140,2

 

136,4

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

5,1

 

 

2

 

 

 

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

174,1

 

293,6

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

70,8

 

121,2

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

37,8

 

26,9

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

25,1

 

2

 

 

 

Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 120,7

 

1 385,4

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

461,6

 

585,6

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

384,0

 

505,6

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

48,3

 

2 713,6

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

2,7

 

112,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

0,7

 

1,3

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

0,8

 

13,9

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

10,0

 

13,1

 

3

 

 

 

Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2 146,3

 

2 272,0

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

884,2

 

976,2

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

720,5

 

882,8

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

16,5

 

27,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

381,6

 

459,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

50,8

 

39,9

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

2,0

 

14,6

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

 

 

1,0

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

19,0

 

18,2

 

4

 

 

 

Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

188,6

 

187,1

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

78,5

 

79,7

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

353,0

 

484,4

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

247,0

 

260,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

3,3

 

10,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

3,6

 

3,0

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

25,0

 

7,5

 

5

 

 

 

Rendőrség

 

 

1

 

 

 

Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2 906,1

 

2 993,4

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

1 226,3

 

1 204,9

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

2 150,2

 

3 047,3

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

125,0

 

153,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

1 561,5

 

2 481,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

332,8

 

229,4

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

25,8

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

191,0

 

59,2

 

 

2

 

 

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

6 383,3

 

7 319,4

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

2 693,8

 

2 793,8

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

2 978,0

 

4 233,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

1 807,0

 

8 956,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

113,0

 

115,6

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

120,1

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

60,0

 

74,0

 

 

4

 

 

 

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

970,3

 

1 082,3

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

409,5

 

350,6

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

290,7

 

375,9

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

2,4

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

6,0

 

2,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

6,0

 

3,0

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

8,6

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

8,0

 

13,0

 

 

5

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 228,7

 

1 384,5

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

518,5

 

479,3

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

363,2

 

389,5

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

7,5

 

22,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

13,0

 

13,0

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

7,6

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

12,0

 

17,0

 

 

6

 

 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

918,4

 

996,0

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

387,6

 

398,9

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

328,2

 

321,2

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,2

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

5,5

 

5,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

7,0

 

12,6

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

7,8

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

8,0

 

12,0

 

 

7

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 562,4

 

1 771,1

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

659,3

 

702,3

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

575,5

 

502,3

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

1,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

12,5

 

18,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

46,0

 

72,3

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

16,4

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

13,0

 

21,0

 

 

8

 

 

 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

901,9

 

992,2

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

380,6

 

400,5

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

295,0

 

332,9

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

1,6

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

4,5

 

31,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

14,0

 

27,4

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

6,4

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

11,0

 

17,0

 

 

9

 

 

 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

912,7

 

1 011,8

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

385,1

 

393,4

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

298,0

 

293,7

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

5,0

 

7,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

7,0

 

9,4

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

0,4

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

8,0

 

14,0

 

 

10

 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

847,0

 

968,4

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

357,4

 

361,9

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

308,0

 

317,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

5,5

 

4,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

5,0

 

6,5

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

22,9

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

8,0

 

13,0

 

 

11

 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 094,7

 

1 244,2

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

462,0

 

490,6

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

356,0

 

368,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

8,5

 

10,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

6,0

 

8,3

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

23,4

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

9,0

 

13,0

 

 

12

 

 

 

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

660,9

 

781,8

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

278,9

 

236,6

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

223,0

 

224,0

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

4,0

 

3,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

4,0

 

8,2

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

5,0

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

6,0

 

11,0

 

 

13

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

910,0

 

957,9

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

384,0

 

418,3

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

308,0

 

343,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

5,0

 

6,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

4,0

 

7,0

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

8,5

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

4,0

 

13,0

 

 

14

 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

703,8

 

771,2

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

297,0

 

318,4

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

235,0

 

228,5

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

0,1

 

0,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

4,5

 

24,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

5,0

 

23,3

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

4,8

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

6,0

 

12,0

 

 

15

 

 

 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

598,2

 

676,7

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

252,4

 

246,4

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

189,0

 

215,3

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

5,0

 

10,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

4,0

 

4,0

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

0,5

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

6,0

 

11,0

 

 

16

 

 

 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 807,6

 

2 044,8

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

762,8

 

847,6

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

703,0

 

642,1

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

14,0

 

23,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

120,0

 

134,5

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

3,8

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

12,0

 

21,0

 

 

17

 

 

 

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

931,1

 

1 074,9

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

393,0

 

429,2

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

400,0

 

420,5

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

7,5

 

8,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

8,0

 

14,1

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1,2

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

7,0

 

13,0

 

 

18

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 059,7

 

1 194,2

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

447,2

 

447,7

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

300,0

 

369,2

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

0,1

 

1,2

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

9,5

 

13,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

10,0

 

6,9

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

9,3

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

7,0

 

13,0

 

 

19

 

 

 

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

745,2

 

858,2

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

314,5

 

345,8

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

235,0

 

245,3

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

6,0

 

7,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

4,0

 

12,5

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

5,9

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

6,0

 

12,0

 

 

20

 

 

 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

702,9

 

741,0

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

296,6

 

333,5

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

250,0

 

275,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

6,5

 

0,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

4,0

 

4,0

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

8,4

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

7,0

 

12,0

 

 

21

 

 

 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

824,6

 

878,8

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

348,0

 

310,5

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

256,0

 

333,3

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

0,7

 

1,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

7,5

 

36,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

5,0

 

20,5

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

7,8

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

8,0

 

12,0

 

 

22

 

 

 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

718,0

 

802,4

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

303,0

 

313,3

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

240,0

 

248,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

5,0

 

6,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

10,0

 

14,1

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

9,2

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

8,0

 

13,0

 

 

23

 

 

 

Készenléti Rendőrség

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

3 368,6

 

3 154,5

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

1 421,6

 

1 338,3

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 985,2

 

2 006,5

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

55,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

88,0

 

83,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

116,3

 

142,8

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

45,8

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

15,0

 

19,5

 

 

24

 

 

 

Köztársasági Őrezred

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 002,4

 

1 020,7

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

423,0

 

466,0

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

229,5

 

215,0

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

35,0

 

170,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

12,0

 

11,4

 

 

25

 

 

 

Híradástechnikai Szolgálat

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

243,2

 

265,3

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

102,6

 

114,0

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 219,0

 

1 146,3

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

0,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

3,0

 

19,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

4,0

 

4,8

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

73,6

 

6

 

 

 

Határőrség

 

 

1

 

 

 

Határőrség Országos Parancsnokság és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 349,5

 

926,5

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

484,7

 

344,8

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 127,4

 

1 051,9

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

12,7

1,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

588,2

 

746,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

621,8

 

468,6

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

2,5

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

443,2

 

523,0

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

103,0

 

115,0

 

 

2

 

 

 

Határőrigazgatóságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

6 378,7

 

7 076,6

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

2 616,2

 

2 756,3

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

2 755,1

 

2 648,0

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

1,3

2,0

 

 

3

 

 

 

Körmendi Határrendész-képző Szakiskola

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

218,7

211,3

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

95,4

88,2

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

54,8

59,3

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

4,1

 

7

 

 

 

Tűzoltóság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 075,1

 

1 154,5

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

372,7

 

454,1

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

415,5

 

774,5

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

4,6

 

22,0

 

 

 

6

 

 

 

Kamatfizetések

 

 

 

0,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

191,7

 

189,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

45,2

 

16,3

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

1,1

 

85,4

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

373,7

 

501,7

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

22,4

 

22,4

 

8

 

 

 

Polgári Védelem

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

754,1

 

754,1

74,4

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

324,3

 

324,3

21,7

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

529,3

 

529,3

39,3

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

5,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

40,0

 

243,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

51,0

 

30,0

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

5,0

 

7,3

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

17,0

 

17,0

 

9

 

 

 

BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

177,3

 

190,4

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

73,2

 

72,2

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

94,2

 

96,4

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

7,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

6,8

 

4,9

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

15,0

 

1,6

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

100,0

 

185,2

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

2,6

 

2,6

 

10

 

 

 

BM Művelődési Központ

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

113,8

 

145,5

1,0

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

47,0

 

60,5

0,2

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

83,8

 

112,7

3,9

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

6,4

0,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

9,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

2,7

 

11

 

 

 

Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

204,1

 

279,2

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

85,0

 

106,0

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

141,9

 

326,5

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

31,2

 

43,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

24,0

 

719,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

8,3

 

21,1

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

0,4

 

12

 

 

 

Rendvédelmi Főiskola

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

545,2

 

572,0

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

242,0

 

230,6

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

169,0

 

224,0

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

7,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

19,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

10,8

 

9,7

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

2,8

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

3,0

 

4,0

 

13

 

 

 

BM Központi Kórház és intézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

846,1

 

852,0

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

371,2

 

362,6

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

766,4

 

782,1

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

2,0

 

2,0

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

17,6

 

41,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

22,5

 

23,8

 

14

 

 

 

Központi Gazdasági Háttérintézmények

 

 

1

 

 

 

Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

997,8

 

1 040,2

3,1

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

405,2

 

444,1

1,0

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

986,9

 

1 244,3

125,0

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

2,5

 

76,7

74,8

 

 

 

6

 

 

 

Kamatfizetések

 

 

 

0,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

47,3

 

61,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

129,8

 

71,6

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

71,5

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

57,0

 

67,1

 

 

2

 

 

 

BM Kiadó

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

28,3

 

7,1

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

9,6

 

2,9

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

21,2

 

5,1

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

13,4

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

0,1

 

15

 

 

 

Központi Beszerző Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

107,7

 

130,6

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

43,0

 

57,4

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

48,1

 

3 947,3

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

13,0

 

 

 

6

 

 

 

Kamatfizetések

 

 

 

0,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

96,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

15,8

 

5,1

 

16

 

 

 

Adatfeldolgozó Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

446,6

 

443,0

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

195,8

 

167,9

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 197,2

 

787,0

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

3,6

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

125,7

 

532,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

0,9

 

17,2

 

19

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

143,6

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

61,9

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

44,4

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

29,0

 

456,2

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

65,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

44,5

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

55,0

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

4 573,1

 

4 146,4

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

 

46,0

 

 

 

6

 

 

 

Lakásépítés

 

 

350,0

 

346,7

 

 

2

 

 

 

Ágazati célfeladatok

 

 

 

1

 

 

 

Gépjárműkorszerűsítési program

 

90,0

 

 

 

2

 

 

 

Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai

 

45,0

 

 

 

3

 

 

 

Országos Bűnmegelőzési Tanács működési kiadásai

 

15,0

 

 

 

4

 

 

 

Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira

 

50,0

 

 

 

5

 

 

 

Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó

 

 

 

 

 

 

 

feladatokra

 

40,0

 

 

 

6

 

 

 

Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása

 

400,0

 

384,0

14,3

 

 

 

7

 

 

 

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire

 

20,0

 

 

 

8

 

 

 

NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai)

 

19,0

 

 

 

9

 

 

 

Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések ÁFA vonzata

 

258,0

 

 

 

11

 

 

 

Nukleárisbaleset-elhárítási Kormány Bizottság feladatai

 

40,0

 

 

 

12

 

 

 

Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka,

 

 

 

 

 

 

 

rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése

 

4,5

 

 

 

13

 

 

 

Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele

 

30,0

 

 

 

14

 

 

 

BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének

 

 

 

 

 

 

 

fejlesztése

 

50,0

 

 

5,2

 

 

 

16

 

 

 

Irat-felülvizsgáló Bizottság működési költsége

 

35,0

 

 

 

17

 

 

 

Hivatásos állomány életbiztosítása

 

72,0

 

63,6

 

 

 

18

 

 

 

Területi közigazgatási reform feladatai

 

72,5

 

 

 

19

 

 

 

Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése

 

83,0

 

 

 

20

 

 

 

1997. évben átadásra kerülő határátkelőhelyek működési költsége

 

136,0

 

 

 

21

 

 

 

Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal

 

 

 

 

 

 

 

kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai

 

32,0

 

 

 

22

 

 

 

A létszámában és technikai, dologi ellátásban lényegesen elmaradó megyei

 

 

 

 

 

 

 

rendőr-főkapitányságok létszám és dologi kiadásai

 

701,0

 

 

 

23

 

 

 

Választás, népszavazás

 

 

 

 

1 622,3

 

 

3

 

 

 

Társadalmi önszerveződések támogatása

 

 

 

2

 

 

 

Rendőr és Határőr SE támogatása

 

12,0

 

11,9

 

 

 

3

 

 

 

Szakszervezetek támogatása

 

5,0

 

5,0

 

 

 

4

 

 

 

Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása

 

10,0

 

10,0

 

 

 

5

 

 

 

Szabadságharcosokért Alapítvány

 

 

13,0

 

13,0

 

 

 

6

 

 

 

Nemzeti Panteon Alapítvány

 

30,0

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–19. cím összesen:

98 730,4

13 782,7

111 996,7

26 341,4

 

22

 

 

 

Országos Testnevelési és Sporthivatal

 

 

1

 

 

 

Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

301,5

 

204,3

54,8

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

127,2

 

88,3

22,0

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

104,0

 

89,3

1,5

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

0,5

 

209,5

0,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

2,5

 

4,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

6,0

 

8,9

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1,1

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

2,4

 

14,8

 

 

3

 

 

 

Központi sportintézmények és sportlétesítmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

738,2

 

666,1

0,8

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

311,5

 

286,3

1,4

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 180,4

 

1 116,1

 

 

 

4

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

1,1

 

1,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

24,7

 

45,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

103,7

 

73,9

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

0,5

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

837,6

 

1 164,3

 

 

4

 

 

 

MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

30,5

 

29,5

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

13,6

 

12,9

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

53,6

 

55,1

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

3,8

 

1,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

3,1

 

6,6

 

 

5

 

 

 

OTSH kezelésű előirányzatok

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

2,9

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

 

10,0

 

 

 

4

 

 

 

OTSH kezelésű szakmai előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Verseny- és élsport

 

750,2

 

647,9

 

 

 

2

 

 

 

Utánpótlásnevelés, diáksport

 

199,7

 

172,9

 

 

 

3

 

 

 

Szabadidősport

 

20,0

 

19,9

 

 

 

4

 

 

 

Sporttudomány

 

8,0

 

7,5

 

 

 

5

 

 

 

Magyar Olimpiai Bizottság

 

100,0

 

100,0

 

 

 

7

 

 

 

Egyéb ágazati szakmai célfeladatok

 

82,9

 

81,3

 

 

 

8

 

 

 

Universiade

 

 

30,0

 

29,5

 

 

 

9

 

 

 

UTE támogatása

 

135,0

 

135,0

 

 

 

6

 

 

 

Sporttámogatási célelőirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Versenysport szervezetek normatív támogatása

 

136,2

 

153,0

 

 

 

2

 

 

 

Diáksport szervezetek normatív támogatása

 

25,5

 

22,0

 

 

 

3

 

 

 

Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása

 

8,5

 

7,5

 

 

 

4

 

 

 

Labdarúgás sportág támogatása

 

12,3

 

6,3

 

 

 

5

 

 

 

Létesítményre pályázati támogatás

 

28,4

 

 

 

6

 

 

 

Működésre pályázati támogatás

 

22,6

 

 

 

7

 

 

 

Eseményre pályázati támogatás

 

13,2

 

3,2

 

 

 

8

 

 

 

Egyéb célra pályázati támogatás

 

8,8

 

8,8

 

 

 

9

 

 

 

Mező Ferenc Közalapítvány támogatása

 

 

50,0

 

50,0

 

 

 

10

 

 

 

Működési kiadások

 

11,1

 

11,1

 

 

 

11

 

 

 

Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása

 

 

470,0

 

579,9

 

 

 

12

 

 

 

Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges

 

 

 

 

 

 

 

 

Életért Közalapítvány támogatása

 

 

355,0

 

528,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. cím összesen:

4 424,5

1 901,7

4 135,7

2 591,3

 

23

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

 

 

1

 

 

 

Normatív hozzájárulások

 

 

 

1

 

 

 

Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz

 

3 268,3

 

3 264,7

 

 

 

2

 

 

 

Üdülőhelyi feladatokhoz

 

2 813,3

 

2 919,8

 

 

 

3

 

 

 

Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz

 

57 315,2

 

59 657,0

 

 

 

4

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatokhoz

 

6 647,0

 

6 647,0

 

 

 

5

 

 

 

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz

9 729,6

 

9 702,3

 

 

 

6

 

 

 

Nappali szociális intézményi ellátáshoz

 

1 697,0

 

1 677,9

 

 

 

7

 

 

 

Hajléktalanok átmeneti intézményeire

 

428,9

 

411,9

 

 

 

8

 

 

 

Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti

 

 

 

 

 

 

 

 

ellátása

 

7 257,0

 

7 168,3

 

 

 

9

 

 

 

Óvodai neveléshez

 

22 046,1

 

22 032,1

 

 

 

10

 

 

 

Iskolai oktatáshoz az 1–6. évfolyamokon

 

44 235,9

 

44 258,6

 

 

 

11

 

 

 

Iskolai oktatáshoz a 7–8. évfolyamokon

 

15 441,8

 

15 455,2

 

 

 

12

 

 

 

Iskolai oktatáshoz a 9–10. évfolyamokon

 

17 068,4

 

17 038,5

 

 

 

13

 

 

 

Iskolai oktatáshoz a 11–13. évfolyamokon

 

17 550,3

 

17 522,5

 

 

 

14

 

 

 

Iskolai szakképzéshez

 

6 538,4

 

6 264,4

 

 

 

15

 

 

 

Kollégiumi, externátusi ellátáshoz

 

8 541,6

 

8 507,1

 

 

 

16

 

 

 

Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz

 

5 148,4

 

5 056,4

 

 

 

17

 

 

 

Alapfokú művészetoktatáshoz

 

4 015,4

 

4 002,1

 

 

 

18

 

 

 

Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz

 

22 708,0

 

22 696,6

 

 

 

19

 

 

 

Bölcsődei ellátáshoz

 

1 800,0

 

1 796,4

 

 

 

20

 

 

 

Közművelődési feladatokhoz

 

1 642,8

 

1 642,8

 

 

2

 

 

 

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Épületműködtetési hozzájárulás

 

2 829,6

 

2 829,6

 

 

 

2

 

 

 

Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

 

1 178,0

 

1 178,0

 

 

 

3

 

 

 

Bábszínházak művészeti munkájának támogatása

 

80,0

 

80,0

 

 

 

4

 

 

 

Színházak pályázati támogatása

 

250,0

 

250,0

 

 

3

 

 

 

Címzett- és céltámogatások

 

 

39 000,0

 

31 043,1

 

 

4

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Lakossági közműfejlesztés támogatása

 

2 500,0

 

1 543,1

 

 

 

2

 

 

 

Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint határnyiladék

 

 

 

 

 

 

 

 

tisztításának támogatása

 

150,0

 

150,0

 

 

 

3

 

 

 

Körjegyzőség támogatása

 

600,0

 

602,2

 

 

 

4

 

 

 

Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása

 

230,0

 

308,3

 

 

 

5

 

 

 

Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási

 

 

 

 

 

 

 

 

munkálatainak támogatása

 

 

840,0

 

840,0

 

 

 

6

 

 

 

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

 

3 000,0

 

2 994,0

 

 

 

7

 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka

 

4 000,0

 

 

 

8

 

 

 

Gyermeknevelési támogatás

 

7 000,0

 

8 648,4

 

 

 

9

 

 

 

Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása

200,0

 

200,0

 

 

 

10

 

 

 

Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása

300,0

 

297,9

 

 

 

11

 

 

 

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

 

 

100,0

 

100,0

 

 

 

12

 

 

 

Szakmai fejlesztések támogatása

 

1 600,0

 

1 600,0

 

 

 

13

 

 

 

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

 

3 400,0

 

2 954,4

 

 

 

14

 

 

 

Körzeti, térségi feladatok támogatása

 

3 200,0

 

3 192,3

 

 

 

15

 

 

 

Pedagógusok szakkönyv-vásárlásának támogatása

 

1 700,0

 

2 145,2

 

 

 

16

 

 

 

Tankönyv-vásárlás támogatása

 

1 300,0

 

1 299,5

 

 

 

17

 

 

 

Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása

 

300,0

 

287,5

 

 

 

18

 

 

 

Gyermek és ifjúsági feladatok

 

115,0

 

115,0

 

 

 

19

 

 

 

Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz

 

3 500,0

 

1 991,0

 

 

 

20

 

 

 

Közgyógyellátás

 

2 530,0

 

61,4

 

 

5

 

 

 

Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Vis maior esetében támogatás

 

 

500,0

 

768,9

 

 

 

2

 

 

 

Önhibán kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi

 

 

 

 

 

 

 

 

önkormányzatok támogatása

 

 

5 000,0

5 991,2

 

 

 

3

 

 

 

Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatása

 

 

500,0

43,4

 

 

6

 

 

 

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

 

8 768,0

8 768,0

 

 

7

 

 

 

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

 

 

8 000,0

7 044,2

 

 

8

 

 

 

Kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai,

 

 

 

 

 

 

iskolai neveléséhez és oktatásához, továbbá a két tanítási nyelvű

 

 

 

 

 

 

középiskolai oktatáshoz

 

3 246,8

 

3 217,8

 

 

9

 

 

 

Szociális ágazat egyszeri bérpolitikai támogatás

 

 

 

 

297,9

 

 

10

 

 

 

Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére

 

 

 

 

10,0

 

 

14

 

 

 

Fejezetektől átvett pénzeszközök

 

 

 

4

 

 

 

Fővárosi önkormányzatnak ingatlan kiváltásra

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. cím összesen:

307 870,8

53 940,0

302 435,2

46 288,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. fejezet kiadásai összesen:

411 025,7

69 624,4

418 567,6

75 221,4

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

1

A törvényt az Országgyűlés az 1998. október 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1998. november 4.

3

Lásd az 1999: CV. törvny 12-13. §-át.

6

A 22. §-t a 2001: LVIII. törvény 75. §-ának i) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére