• Tartalom

5/1998. (XI. 18.) EüM rendelet

5/1998. (XI. 18.) EüM rendelet

a védett személy hivatalos programja során szükséges egészségügyi ellátás biztosításáról1

1998.12.18.

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a belügyminiszterrel és – a 4–5. §-ok tekintetében – a honvédelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A védett személy hivatalos programja során szükséges egészségügyi ellátásban közreműködő szervek és személyek az egészségügyi ellátás megszervezéséről és biztosításáról e rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak.

(2) A védett személy számára nyújtott egészségügyi ellátás biztosítása kiterjed a hivatalos program idején

a) szükség esetén nyújtandó egészségügyi ellátás szervezésére és koordinálására;

b) a rohamkocsi szintű mozgóőrség készenlétben tartására, valamint egyéb egészségügyi készültség fenntartására;

c) az egészségügyi intézmény kijelölt osztályain készenléti ügyelet tartására.

2. § (1) A védett személy egészségügyi ellátásának biztosítását a Köztársasági Őrezred (a továbbiakban: Őrezred) kezdeményezi. Ennek során az Őrezred

a) gondoskodik a mentőszolgáltatás biztosításáról;

b) közvetlenül kéri fel a melléklet szerinti egészségügyi intézményt arra, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon a védett személy egészségügyi ellátásának biztosítására; vagy

c) javaslatot tesz – az egészségügyi intézmény rendelkezésre állásának biztosítása érdekében – a mellékletben felsorolt egészségügyi intézmények közül intézmény kijelölésére

ca) nem kiemelt rendezvény esetén a rendezvény helye szerint illetékes megyei (fővárosi) tisztifőorvosnak,

cb) kiemelt rendezvény esetén az Egészségügyi Minisztérium védelmi célú feladatokat ellátó szervezeti egységének (a továbbiakban: minisztérium).

(2) A védett személy egészségügyi ellátásának biztosítását – az Őrezred kezdeményezése alapján – az érintett megyei (fővárosi) tisztifőorvos, illetve a minisztérium irányítja, és felügyeli.

3. § A védett személy hivatalos programja során a rohamkocsi szintű mozgóőrséget az Őrezred, annak akadályoztatása vagy kapacitását meghaladó feladat esetén

a) a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház Sürgősségi Mentőrészlege, illetve

b) az Országos Mentőszolgálat kijelölt egysége

biztosítja.

4. § (1) A védett személy gyógyintézeti ellátását

a) a Magyar Honvédség Központi Honvédkórháza, vagy

b) a mellékletben felsorolt egészségügyi intézmények közül

ba) az Őrezred által felkért intézmény, vagy

bb) az érintett megyei (fővárosi) tisztifőorvos, illetve a minisztérium által kijelölt intézmény

végzi.

(2) A védett személy ellátása érdekében az (1) bekezdésben foglalt intézményeken túl indokolt esetben más egészségügyi szolgáltató is igénybe vehető.

(3) Az igénybe vett egészségügyi intézmény a szükséges egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb ellátást is nyújthat, ha a védett személy ezt igényli, és ehhez a Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi állampolgárságú védett személy esetén a Külügyminisztérium, az R. 1. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti magyar állampolgárságú védett személy esetén a Miniszterelnöki Hivatal hozzájárult.

5. § (1) Az egészségügyi intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy az intézmény

a) a rendelkezésére álló körülmények között biztosítsa

aa) a védett személy szükség szerinti ellátásának személyi, tárgyi feltételeit, továbbá

ab) a személyi védelmet ellátók tevékenységének intézményi feltételeit;

b) dolgozói a személybiztosítást ellátók utasításainak figyelembevételével és a biztonsági előírások maradéktalan betartásával végezzék munkájukat.

(2) Az intézmény területén – a védett személy ott-tartózkodásával összefüggésben – a rendészeti tevékenység felügyeletét a személybiztosításért felelős személy látja el.

(3) A védett személy egészségügyi ellátása az intézményben kezelt betegek ellátását nem hátráltathatja.

(4) Az (1) és (3) bekezdések végrehajtásában a megyei (fővárosi) tisztifőorvos ellenőrzési jogkört gyakorol az intézmény vezetője felett. Ha az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az intézmény vezetője nem látja el az (1) és (3) bekezdések végrehajtása érdekében szükséges feladatait, erről haladéktalanul értesíti az intézmény felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervet és a minisztériumot.

6. § (1) A védett személy egészségügyi ellátása során keletkezett adatoknak a minősítését az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény szerint, a rendvédelmi szerv központi szervére vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

(2) A védett személy egészségügyi állapotára vonatkozó tájékoztatást a közvetlen hozzátartozók [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont] részére is csak az érintett hozzájárulásával, a kezelést irányító vagy végző orvos adhat. A védett személy hozzájárulását akaratnyilvánításra képtelen állapota esetén a személyi védelemért felelős személy engedélye pótolja. Egyéb célú tájékoztatás csak a védett személy, vagy a védett személy akaratnyilvánításra képtelen állapota esetén

a) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi állampolgárságú védett személy tekintetében a Külügyminisztériumnak;

b) más esetben a védett személy hivatalának vagy a védelmet elrendelő szervnek

az engedélye alapján adható.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a védett személy hivatala alatt

a) a Magyar Köztársaság elnöke esetében a Köztársasági Elnök Hivatalát,

b) a Magyar Köztársaság miniszterelnöke esetében a Miniszterelnöki Hivatalt,

c) a Magyar Országgyűlés elnöke esetében az Országgyűlés Hivatalát,

d) a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke esetében az Alkotmánybíróság Hivatalát,

e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter esetében a tárca nélküli miniszter hivatalának vezetőjét vagy illetékes helyettesét,

f) az R. 1. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti személy esetében a Miniszterelnöki Hivatalt

kell érteni.

7. § A védett személy egészségügyi ellátásának biztosításával kapcsolatos – az egészségbiztosítás által finanszírozott egészségügyi ellátáson túl felmerült – költségtérítési igényeket

a) a 2. § (1) bekezdésének ca) pontja szerinti esetben a tisztifőorvos jóváhagyásával az egészségügyi intézmény,

b) a 2. § (1) bekezdésének cb) pontja szerinti esetben a minisztérium

a Miniszterelnöki Hivatalnak, nemzetközileg védett személy vonatkozásában a Külügyminisztériumnak küldi meg.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Melléklet az 5/1998. (XI. 18.) EüM rendelethez

A védett személy gyógyintézeti ellátására kijelölt intézmények:
Magyar Honvédség Központi Honvédkórháza
Belügyminisztérium Központi Kórháza és intézményei
Országos Traumatológiai Intézet, Budapest
Pécsi Orvostudományi Egyetem (klinikái), Pécs
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hollós József Kórház-Rendelőintézet, Kecskemét
Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet, Békéscsaba
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kórháza, Miskolc
Városi Önkormányzat Kórháza, Sátoraljaújhely
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Kórház-Rendelőintézet, Szeged
Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórháza, Szentes
Szent Pantaleon Kórház, Dunaújváros
Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
Petz Aladár Megyei Kórház, Győr
Karolina Kórház-Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet, Debrecen
Debreceni Orvostudományi Egyetem (klinikái), Debrecen
Területi Kórház, Berettyóújfalu
Markhot Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Eger
Városi Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kórháza és Rendelőintézete, Tatabánya
Esztergom Város Vaszary Kolos Kórháza, Esztergom
Nógrád Megyei Önkormányzat Madzsar József Kórház-Rendelőintézet, Salgótarján
Dr. Kenesey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat
Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Cegléd
Jávorszky Ödön Városi Kórház és Szakambulanciái, Vác
Kaposi Mór Megyei Kórház, Kaposvár
Siófok Város Kórház-Rendelőintézet, Siófok
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórház-Rendelőintézet, Nyíregyháza
Mátészalka Város Területi Kórháza, Mátészalka
Városi Kórház, Kisvárda
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
MÁV Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
Dr. Kátai Gábor Kórház-Rendelőintézet, Karcag
Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd
Városi Kórház-Rendelőintézet, Dombóvár
Vas Megyei Markusovszky Kórház-Rendelőintézet, Szombathely
Veszprém Megyei Önkormányzat Cholnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém
Magyar Imre Kórház-Rendelőintézet, Ajka
Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kórház-Rendelőintézet, Zalaegerszeg
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza, Nagykanizsa
1

A rendeletet a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. április 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére