• Tartalom

5/1998. (III. 6.) HM rendelet

5/1998. (III. 6.) HM rendelet

a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjárművei forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a gépjárművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátásával kapcsolatos külön szabályokról

2017.01.01.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2. §-ának (4) bekezdésére, továbbá a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésére, a közúti járművek forgalomba helyezésének, forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésére, a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 18/1991. (XII. 18.) KHVM rendelet1 1. §-ának (3) bekezdésére, végül a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendeletre2 figyelemmel – a belügyminiszterrel, a közlekedési és vízügyi3 miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §4 A rendelet alkalmazási köre a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő azon gépjárművekre terjed ki, amelyeknél a gépjármű hatósági engedélyébe tulajdonosként vagy üzemben tartóként a KNBSZ került bejegyzésre.

2. §5 A KNBSZ gépjárművei (a továbbiakban: szolgálati gépjárművek) tekintetében a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM és a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendeletet az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. §6 A szolgálati gépjárművek forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki vizsgálatát, környezetvédelmi felülvizsgálatát, valamint a gépjárművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátását a KNBSZ gépjárműfenntartó tevékenység végzésére szakosodott szerve végzi.

4. § (1)7 A KNBSZ biztosítják, hogy a szolgálati gépjárművei megfeleljenek a 2. §-ban felsorolt jogszabályokban előírt műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.

(2)8 A gépjárműfenntartói tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletnek a javítóműhelyekben és a telephelyeken történő betartását a KNBSZ gazdálkodási igazgatója évente legalább egy alkalommal, dokumentáltan köteles ellenőrizni.

5. § (1)9 A szolgálati gépjárműnek rendelkezni kell a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben eljáró közlekedési hatóság által kiadott típusbizonyítvánnyal, általános vagy sorozat forgalomba helyezési engedéllyel, egyedi forgalomba helyezési összeépítési vagy átalakítási engedéllyel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakkal nem rendelkező, speciális célú szolgálati jármű beszerzéséhez, állományba vételéhez a Magyar Honvédség Rendszeresítési Bizottságának döntése alapján kiállított típusbizonyítvány szükséges.

6. § (1)10 A hatósági okmányok kiállítása, illetve a forgalmi engedélyben a műszaki vizsga érvényességének bejegyzése a KNBSZ feladatkörébe tartozik.

(2)11 A jármű környezetszennyezési jellemzőit a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott vizsgálat keretében kell ellenőrizni.

(3)12 A KNBSZ az általa kiállított, és érvényesített forgalmi engedélyekről ellenőrzésre alkalmas nyilvántartást vezet.

(4)13 A KNBSZ a műszaki feltételeknek megfelelő szolgálati gépjárművei hatósági jelzéssel való ellátását, és a hatósági jelzések cseréjét saját hatáskörében végzi.

7. §14 A 3. §-ban meghatározott vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos hatósági eljárások díjai megfizetése alól a KNbSZ mentesül.

8. §15 A szolgálati gépjárművekre megkülönböztető fény- és hangjelző készülék, valamint figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelését – a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet előírásainak figyelembevételével – a KNbSZ főigazgatója engedélyezi.

9. §16 A KNbSZ főigazgatója által meghatározott egyes szolgálati gépjárművek az e rendelet melléklete szerinti igazolványnak a gépjármű vezetője szolgálati igazolványával történt egyidejű felmutatása esetén – a közúti balesetben való részvétel esetét kivéve – a közlekedési hatóság által végzett közúti ellenőrzés alól mentesülnek.

10. §17 A rendelet alkalmazási körébe tartozó szervezet gépjárművekkel történő ellátására, azok fenntartási és üzemeltetési rendjére a KNBSZ főigazgatója saját hatáskörében intézkedik.

11. § (1)18 A Magyar Honvédségben (a továbbiakban: MH) az e rendelet hatálybalépését megelőzően rendszeresített – és a KNBSZ által végleges használatra átvett – szolgálati gépjárművek közúti közlekedésre alkalmasnak akkor minősíthetők, ha azok a ,,Kezelési és Karbantartási Utasítás''-ban rögzített technikai paramétereknek megfelelnek, és az MH erre jogosult szerve az eredetigazolást kiadta.

(2) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet az 5/1998. (III. 6.) HM rendelethez

A közlekedési hatóság által végzett közúti ellenőrzés alól mentesítő igazolvány felépítése, megjelenítése

1. Az igazolvány 85 X 54 mm méretű, nyomathordozó műanyag kártya. A színes nyomatot tartalmazó belső fehér rétegeket kívülről víztiszta műanyag réteggel kell összeépíteni. Az igazolvány többszínnyomású ofszet technológiával készül.

2.19 Az igazolvány adattartalma:

Előoldal:

– számítógépes rajzolatrendszer,

– címer,

– ,,A MAGYARORSZÁG'' felirat,

– ,,KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT'' felirat,

– ,,IGAZOLVÁNY'' felirat,

– ,,Ezen igazolvány felmutatója, illetve az általa vezetett gépjármű a közlekedési hatóság által végzett közúti ellenőrzés alól mentesül.'' felirat,

– sorszám,

– az igazolvány bal alsó sarkából átlósan felfelé haladva piros betűkkel ,,SECURITY'' felirat.

Hátoldal:

– számítógépes rajzolatrendszer,

– címer,

– ,,IGAZOLVÁNY'' felirat,

– ,,A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot irányító honvédelmi miniszter által – a belügyminiszterrel, a közlekedési és vízügyi20 miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésében – kiadott 5/1998. (III. 6.) HM rendelet 9. §-a alapján.'' felirat,

– honvédelmi miniszter aláírása, pecsét,

– dátum.

1

A rendeletet a 18/2001. (V. 23.) KÖVIM- BM- KÖM együttes rendelet 8. §-ának (1) bekezdése 2001. szeptember 1-jével hatályon kívül helyezte.

2

A rendeletet a 35/2000. (V. 23.) BM rendelet 101. §-ának (1) bekezdése 2001. január 1-jével hatályon kívül helyezte.

3

Az időközi szervezeti változásoknak megfelelő szöveg.

4

Az 1. § a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 27/2016. (XII. 23.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (2) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (3) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

13

A 6. § (4) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

14

A 7. § a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 11. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 9. § a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 11. § g) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 10. § a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

18

A 11. § (1) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A melléklet 2. pontja a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 11. § h), i), j) pontja szerint módosított szöveg. [A 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 11. § k) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel” szöveg lép, nem vezethető át.]

20

Az időközi szervezeti változásoknak megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére