• Tartalom

1998. évi LI. törvény

az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 5. Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről1

2007.01.01.

(A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése az Egyetemes Postaegyesület Nemzetközi Irodájának vezérigazgatójánál 1998. május hó 25. napján megtörtént.)

1. § Az Országgyűlés az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányának – Szöulban, 1994. szeptember 14-én aláírt – 5. Pótjegyzőkönyvét (a továbbiakban: Pótjegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Pótjegyzőkönyv magyar nyelvű fordítása a következő:

,,
5. Pótjegyzőkönyv
az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányához

Az Egyetemes Postaegyesület tagországai kormányainak Szöulban kongresszusra összegyűlt meghatalmazottai az Egyetemes Postaegyesület Bécsben, 1964. július 10-én kötött Alapokmánya 30. Cikkének 2. bekezdése alapján ehhez az Alapokmányhoz, a megerősítés fenntartásával, az alábbi változtatásokat fogadták el:

I. Cikk

(A módosított 8. Cikk)

Szűkebb körű egyesületek

Külön megállapodások

1. A tagországok vagy postaigazgatásaik, ha ezeknek az országoknak a törvényhozása nem ellenzi, szűkebb körű egyesületeket létesíthetnek és a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó külön megállapodásokat köthetnek, de azzal a feltétellel, hogy azokba nem vesznek fel a közönségre nézve kedvezőtlenebb rendelkezéseket, mint amelyeket azok az okiratok tartalmaznak, amelyeket az érdekelt tagországok elfogadtak.
2. A szűkebb körű egyesületek megfigyelőket küldhetnek az Egyesület kongresszusaira, értekezleteire és összejöveteleire, az Igazgatási Tanácsba, valamint a Postaforgalmi Tanácsba.
3. Az Egyesület a szűkebb körű egyesületek kongresszusaira, értekezleteire és összejöveteleire megfigyelőket küldhet.

II. Cikk

(A módosított 13. Cikk)

Az Egyesület szervei

1. Az Egyesület szervei a Kongresszus, az Igazgatási Tanács, a Postaforgalmi Tanács és a Nemzetközi Iroda.
2. Az Egyesület állandó szervei az Igazgatási Tanács, a Postaforgalmi Tanács és a Nemzetközi Iroda.

III. Cikk

(A módosított 17. Cikk)

Igazgatási Tanács

1. Két kongresszus között az Igazgatási Tanács (CA) biztosítja az Egyesület működésének folytonosságát az Egyesület okiratai rendelkezéseinek megfelelően.
2. Az Igazgatási Tanács tagjai az Egyesület nevében és érdekében fejtik ki tevékenységüket.

IV. Cikk

(A módosított 18. Cikk)

Postaforgalmi Tanács

A Postaforgalmi Tanács (CEP) a postaszolgálatot érintő forgalmi, kereskedelmi technikai és gazdasági kérdésekkel foglalkozik.

V. Cikk

(A módosított 20. Cikk)

Nemzetközi Iroda

Az Egyesület székhelyén, vezérigazgató irányításával és az Igazgatási Tanács ellenőrzése alatt, az Egyetemes Postaegyesület Nemzetközi Irodája elnevezéssel végrehajtó, támogatást nyújtó, összekötő, felvilágosító és tanácsadó szervként központi hivatal működik.

VI. Cikk

(A módosított 22. Cikk)

Az Egyesület okiratai

1. Az Alapokmány az Egyesület alapokirata. Az Egyesület szervezeti szabályait tartalmazza.
2. Az Általános Szabályzat azokat a rendelkezéseket foglalja magában, amelyek az Alapokmány alkalmazását és az Egyesület működését biztosítják. Minden tagországra nézve kötelező.
3. Az Egyetemes Postaegyezmény és Végrehajtási Szabályzata a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó közös szabályokat és a levélpostára vonatkozó rendelkezéseket foglalja magában. Ezek az okiratok minden tagországra kötelezőek.
4. Az Egyesület megállapodásai és ezek Végrehajtási Szabályzatai szabályozzák a levélpostai szolgálat kivételével a többi szolgálatot azok között a tagországok között, amelyek azokban részt vesznek. Csak ezekre az országokra kötelezőek.
5. A Végrehajtási Szabályzatokat, amelyek az egyezmény és a megállapodások végrehajtásához szükségesek, azok alkalmazására vonatkozó intézkedéseket tartalmazzák, a Postaforgalmi Tanács állapítja meg, a kongresszus által hozott döntések figyelembevételével.
6. Az Egyesületnek a 3., 4. és 5. bekezdésben említett okirataihoz csatolt esetleges zárójegyzőkönyvek az ezekre az okiratokra vonatkozó fenntartásokat tartalmazzák.

VII. Cikk

(A módosított 25. Cikk)

Az Egyesület okiratainak aláírása, hitelesítése, megerősítése és egyéb jóváhagyási módjai

1. Az Egyesületnek a Kongresszus által kidolgozott okiratait a tagországok meghatalmazottai írják alá.
2. A Végrehajtási Szabályzatokat a Postaforgalmi Tanács elnöke és főtitkára hitelesíti.
3. Az Alapokmányt az aláíró országoknak mielőbb meg kell erősíteniük.
4. Az Alapokmányon kívül az Egyesület többi okiratának jóváhagyása az egyes aláíró országok törvényes rendelkezései szerint történik.
5. Ha egy ország nem erősíti meg az Alapokmányt, vagy nem hagyja jóvá az általa aláírt többi okiratot, az Alapokmány és a többi okirat változatlanul érvényes azokra az országokra nézve, amelyek azokat megerősítették, vagy jóváhagyták.

VIII. Cikk

Csatlakozás a Pótjegyzőkönyvhöz
és az Egyesület többi okiratához

1. Azok a tagországok, amelyek e jegyzőkönyvet nem írták alá, bármikor csatlakozhatnak hozzá.
2. Azok a tagországok, amelyek a kongresszus által megújított okiratokat elfogadták, de azokat nem írták alá, kötelesek azokhoz a lehető legrövidebb idő alatt csatlakozni.
3. Az 1. és 2. bekezdésben említett esetekre vonatkozó csatlakozási okiratokat a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójának kell megküldeni. Ez utóbbi a letétbehelyezésről értesítést küld a tagországok Kormányainak.

IX. Cikk

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányára vonatkozó Pótjegyzőkönyv hatálybalépése és érvényességének időtartama

Ez a Pótjegyzőkönyv 1996. január 1-jén lép hatályba, és meghatározott ideig marad érvényben.
Ennek hiteléül a tagországok Kormányainak meghatalmazottai felvették ezt a Pótjegyzőkönyvet, amely ugyanolyan erejű és érvényű, mintha rendelkezéseit magába az Alapokmánynak a szövegébe vették volna fel, és ezt aláírták egy példányban, amelyet a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójánál helyezték letétbe. A Kongresszust rendező ország Kormánya erről mindegyik Félnek másolatot küld.

Kelt Szöulban, 1994. szeptember 14-én.

(Aláírások)''

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)2 A törvény végrehajtásáról a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1998. október 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1998. november 6.

2

A 3. § (2) bekezdése a 2002: XLVII. törvény 53. §-ával megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 170. § (4) bekezdésének l) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére