• Tartalom
Oldalmenü

6/1998. (III. 11.) NM rendelet

az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról

2018.01.01.

Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló – többször módosított – 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 20. §-ának (13) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet – az egészségügyi szolgáltatók teljesítményelvű finanszírozásának kormányrendeletben meghatározott szabályainak megfelelően –

a) a teljesítményelvű finanszírozásban részt vevő egészségügyi szolgáltatók elszámolásaiban használt kódrendszerek és finanszírozási paraméterek meghatározási, módosítási folyamatának (a továbbiakban: karbantartás) a szabályozására,

b)1 az a) pont szerinti feladat teljesítésében közreműködő

ba) egészségügyi szolgáltatók,

bb)2 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK),

bc) az egészségbiztosításért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium),

bd) országos szakmai intézetek,

be) Egészségügyi Szakmai Kollégium,

bf) egészségügyi érdek-képviseleti szervezetek,

bg)3

bh)4 Állami Egészségügyi Ellátó Központ,

bi) a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság (a továbbiakban: Munkabizottság)

tevékenységére terjed ki.

(2)5 A karbantartás lehet rendszeres (átfogó vagy célzott) és soron kívüli. A rendszeres karbantartás előre meghatározott időtartamán belül történhet célzott adatgyűjtés is.

2. § (1) A kódrendszerek karbantartása során

a) a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: BNO) kódok kiadására, illetve módosítására – az 1. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével – csak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által elfogadott szabályoknak megfelelően kerülhet sor. Az 5. jegyen történő alábontással meghatározott új tétel kifejezheti

aa) a négyjegyű tétellel már definiált alapbetegség meghatározott szempontok szerinti stádiumát, kiterjedését, vagy

ab) az eredeti osztályozási rendszer által az adott tételbe sorolt, de önálló kódszámmal nem ellátott betegség önálló tételként való megjelenését, vagy

ac) egyéb, az ellátás során egy betegségcsoportba tartozó és korábban nem elkülönített fogalmat,

b)6 az Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: OENO) kódrendszeren belül a vizsgálati, beavatkozási, eljárási (a továbbiakban együtt: beavatkozási) kód(ok) meghatározására, módosítására és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges költségek meghatározására a 2. számú melléklet szerinti adatlap kitöltésével tehető javaslat. A beavatkozási kód(ok) megszüntetésére vonatkozó javaslat benyújtásánál a 2. számú melléklet kitöltése nem szükséges.

c)7

(2)8 Az (1) bekezdés szerinti javaslatokat a szakterületen dolgozó, illetve a finanszírozásban érintett személy, testület vagy szervezet az egészségügyi szakmai kollégium adott szakma szerint illetékes tagozatának (a továbbiakban: Tagozat) juttatja el. A Tagozat a véleményével – egyet nem értés esetén annak indokaival – együtt a javaslatot annak kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi a Munkabizottság részére. A javaslat közvetlenül a Munkabizottsághoz is benyújtható.

(3)9 A (2) bekezdésben foglalt eljárás után a Munkabizottság a javaslatot – feldolgozásra – a NEAK-nak továbbítja. A javaslatok költségkalkulációját a NEAK harminc napon belül elkészíti és a Munkabizottság elé terjeszti megvitatásra. A Munkabizottság döntése alapján a hatásvizsgálatot a NEAK 15 napon belül elkészíti. A javaslatok tárgyévi feldolgozása folyamatosan történik.

(4)10

3. §11 (1)12 A karbantartási feladatok ellátásához szükséges – a kalkulációs egységekre vonatkozó – költségszámításokat az e jogszabály előírása szerint szolgáltatott adatokból a NEAK végzi.

(2)13 A NEAK (1) bekezdés szerinti feladatkörében

a) előkészíti a karbantartási tervet,

b) megszervezi, lebonyolítja a karbantartáshoz szükséges adatgyűjtést,

c) összegyűjti a szakmai javaslatokat,

d) elkészíti a költségkalkulációkat,

e) elvégzi a homogén betegségcsoportokra (HBCs) vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos homogenitás vizsgálatokat,

f) előzetes javaslatot tesz a finanszírozási paraméterekre,

g) elkészíti az ellenőrző számításokat és hatásvizsgálatokat,

h) döntéselőkészítő javaslatokat készít az egyeztetéshez,

i) hivatalos közleményeket állít össze,

j)14 előkészíti az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a karbantartás módszertanát.

(3)15 A karbantartásban részt vevő egészségügyi szolgáltatókkal, így a fekvőbeteg-szakellátást végző

a)16 e célra az 5. § (5) bekezdés b) pontja alapján kijelölt intézet(ek)el, valamint

b)17 valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó országos gyógyintézettel és országos társ-gyógyintézettel

az adatszolgáltatásra a NEAK megállapodást köt.

(4) Az egészségügyi szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a szervezeti egységek minimális költségadatának meghatározásáról szóló 4. számú melléklet szerint teljesíti.

(5)18 A NEAK orvosi eljárások kalkulációját az 5. számú melléklet szerint összesíti, az alábbiak szerint:

a) a költségek és a pontszámok meghatározása az adott szolgáltatás elvégzéséhez szükséges ráfordítás fajtájából és a naturális mennyiségekből tevődik össze,

b)19 a költségszámítások egysége egy elemi esemény a finanszírozási egység bázis megfigyelési rendszerének megfelelően,

c) egységes szabályokat kell alkalmazni a közvetlen és a közvetett költségek elkülönítésére,

d) egy elemi eseményre a közvetlen ráfordítások közül az orvosi, az ápolási szolgáltatások, a gyógyszer, egyszerhasználatos szakmai anyagok naturális mennyiségben kerülnek meghatározásra oly módon, hogy a közvetlen ráfordítási adatok különböző árak és egyéb költségtényezők mellett ismételten feldolgozhatók legyenek,

e) a közvetlen naturális ráfordítások alapján kell a közvetlen költségek összegét az aktuális forintértéken meghatározni,

f) a közvetett költségeket költségnem típusonként meghatározott egységes szabályok szerint kell meghatározni, és ráterhelni a közvetlen költségekre,

g) a naturáliák meghatározásakor és a költségtételekben külön kell számolni az amortizációs költségekkel, úgy hogy az amortizációs költségek pontszámát is meg kell határozni.

(6) A fekvőbeteg-ellátás ráfordítás adatainak gyűjtését a 6. számú mellékletnek megfelelően kell elvégezni.

(7) A fekvőbeteg-ellátási eset kalkulációját a 7. számú mellékletben foglaltak szerint kell elvégezni.

(8)20 A NEAK az (5)–(7) bekezdések szerinti számítások elvégzése során a forgalomban levő gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati anyagok és eszközök folyamatosan karbantartott árlistáját használja fel.

(9)21

4. §22

5. §23 A Munkabizottság

a) végzi az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak általános revízióját – az adott szakmában használt beavatkozások meghatározásait alapul véve –, amelynek során:

aa) a nem szakmaspecifikus kódolási kérdéseket szabályozza,

ab) egyeztet a szakmák között, valamint

ac) végső állásfoglalást alakít ki, és

b) tanulmányozza, összehasonlítja, elemzi a más országokban alkalmazott finanszírozási rendszereket.

6. §24

7. § (1)25 A módosított és közzétett finanszírozási kódok és paraméterek használatának és értelmezésének elősegítésére a miniszter rendeletben szabályozza

a) az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról,

b) a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól,

c) a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról, valamint

d) az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról

szóló szabályokat.

(2)26

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 10. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(2)27

1. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez

JAVASLAT ÚJ BNO KÓDRA

Felelős:

Cím:

Telefon

Fax:

E-mail:

JAVASLAT ÚJ BNO KÓDRA

 

KÓD

MEGNEVEZÉS

Alábontásra javasolt BNO

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javasolt kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 BETŰ HOSSZÚSÁGÚ MEGNEVEZÉS

Magyar hivatalos megnevezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latin hivatalos megnevezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szokásos egyéb megnevezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 BETŰ HOSSZÚSÁGÚ (rövidített) MEGNEVEZÉS

Magyar hivatalos megnevezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latin hivatalos megnevezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szokásos egyéb megnevezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum ……………………………………………….

 

……………………………………………

 

 

aláírás

2. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez28

JAVASLAT ORVOSI ELJÁRÁSOKRA
ADATLAP
az orvosi eljárások közvetlen ráfordítási igényéről
JAVASLAT ORVOSI ELJÁRÁSOKRA
ADATLAP
az orvosi eljárások közvetlen ráfordítási igényéről

A javaslattevő intézet:

 

A szakmai felelős neve:

 

Cím:

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-mail:

 

 

Tevékenységi kód:

 

 

 

 

 

A tevékenység megnevezése:

A tevékenység definíciója:

 

Az eljárást leíró közlemények:

 

 

Tevékenységi kód:

 

 

 

 

 

Mióta ismeri az eljárást (év)

 

 

 

 

 

Éves esetszámra vonatkozó adatok

Év

Jelenleg

Várható

Magyarországon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külföldön (országmegnevezés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eljárás elvégzésre jogosult orvosi munkahely

Igen

Intézmények száma (db)

 

 

Jelenleg

Várható

Alapellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakorvosi ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fekvőbeteg-ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elszámolhatósági kritériumok

Fekvőbeteg-ellátás várható időtartama (ápolási nap)

Min.

Átlagos

Max.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javallatok (BNO)

-tól

-ig

-tól

-ig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenjavallatok (BNO)

-tól

-ig

-tól

-ig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módszer:

A beteg jelenlétének minimális időtartama az orvosi munkahelyen (perc):

 

 

 

A beteg jelenlétének átlagos időtartama az orvosi munkahelyen (perc):

 

 

 

Az orvosi munkahely típusa:

 

A kalkulációs minta nagysága:

 

 

 

 

Tevékenységi kód:

 

 

 

 

 

MUNKAIDŐ

 

Minimális
összes
munkaidő
(perc)

Átlagos
összes
munkaidő
(perc)

Orvos, egyéb egyetemi végzettségű diplomás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb (főiskolai végzettségű) diplomás (ideértve a főiskolát végzett ápolónőt is)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakdolgozó

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb kisegítő dolgozó

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

ANYAGOK (1)

Gyógyszer, vér és vérkészítmény

Kód

Megnevezés

ME

Mennyiség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenységi kód:

 

 

 

 

 

ANYAGOK (2)

Szakmai és egyéb anyagok

Kód

Megnevezés

ME

Mennyiség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESZKÖZÖK

 

Kód

Típus-
jel

Megnevezés

Összesen
elvégezhető
szolgáltatások
esetszáma,
ha a gyártó
által
korlátozott

A
szolgál-
tatás
elvég-
zésé-
hez
szüksé-
ges
haszná-
lati idő
(perc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés
3. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez29

4. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez30

Szervezeti egység ______ évi költsége
(költségadatok ezer forintban)
Szervezeti egység ________ évi költsége
(költségadatok ezer forintban)

1.

Intézmény megnevezése: Kódja:

 

 

 

 

2.

Szervezeti egység megnevezése: Kódja:

 

 

 

 

 

3.

Teljesített éves ápolási napok száma:
Ambuláns ellátás esetén az éves teljesített pontszám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Napi műszakszám (nem ügyelet):

 

5.

Egy műszak napi munkaideje órában:

 

 

6.

Heti munkanapok száma (ügyelet nélkül)

 

 

7.

Ügyelet módja:

van

 

csak munkanapon

 

csak hétvégén

 

nincs

 

8.

Műtő esetén a műtőasztalok száma:

 

 

I. Működési költségek

 

 

 

Saját foglalkoztatás

Nem saját foglalkoztatás

 

 

 

 

Éves költség

 

 

Sor-
szám

Azo-
nosító

Költségnem

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám

Bér, bérjellegű
személyi juttatás
és a munkaadót
terhelő járulékok

Egyéb
személyi juttatás

Átla-
gos
sta-
tiszti-
kai
lét-
szám

Éves költség

9.

29

Orvos és egyéb egyetemi végzettségű szakdolgozó

 

 

 

 

 

10.

29

Főiskolai végzettségű szakdolgozó

 

 

 

 

 

11.

32

Ápoló, asszisztens, egyéb középfokú képzettségű szakdolgozó

 

 

 

 

 

12.

32

Egészségügyi és egyéb alapfokú képzettségű szakdolgozó

 

 

 

 

 

13.

38

Egyéb kisegítő dolgozó

 

 

 

 

 

14.

 

Összes személyi juttatás és
járulékai (9 ⇒ 13)

 

 

 

 

 

 

Költség

15.

33

Szakmai anyagok

 

16.

33

ebből nagy értékű implantátum és egyszerhasználatos eszköz

 

17.

33

Gyógyszerek

 

18.

39

Nem szakmai anyagok

 

19.

34

Szakmai eszközök 30 000 Ft alatt

 

20.

34

Egyéb szakmai eszközök egyéves elhasználódási időn belül

 

21.

40

Nem szakmai eszközök 30 000 Ft alatt

 

22.

40

Egyéb nem szakmai eszközök egyéves elhasználódási időn belül

 

23.

 

Összes kis értékű tárgyi eszköz és anyag (15 + 17 ⇒ 22)*

 

* Minden költségadat (15 ⇒ 22) áfával együtt értendő!

Sor-
szám

Azo-
nosító

Költségnem

Vásárolt egészség-
ügyi szolgáltatások
költsége

Nem vásárolt
egészségügyi szol-
gáltatások költsége

24.

49

Egyéb adók

 

25.

49

Egyéb címen elszámolt költség

 

26.

 

Összes egyéb költség, adók (24 ⇒ 25)

 

27.

 

Laboratórium

 

 

28.

 

Röntgen és egyéb képalkotó eljárások

 

 

29.

 

Pathológia

 

 

30.

 

Anaesthesiológia

 

 

31.

 

Gyógyszertár

 

 

32.

 

Műtő

 

 

33.

 

ebből nagy értékű implantátum és egyszerhasználatos eszköz

 

 

34.

 

Egyéb nem részletezett diagnosztika, therápia

 

 

35.

 

Összes központi diagnosztikai
és therápiás költség (27 ⇒ 32 + 34)

 

 

Sor-
szám

Azo-
nosító

 

Vásárolt nem egészségügyi szolgáltatások költsége

Más segédüzemi egység részéről kapott szolgáltatás értéke

Más segédüzemi egység részére adott szolgáltatás értéke

Saját tevékenységhez felhasznált erőforrás (vásárolt+kapott
–adott)

36.

42

TMK

 

 

 

37.

43

Villamos energia, gáz, víz, fűtés

 

 

 

 

38.

46

Mosoda

 

 

 

 

39.

44

Központi sterilizáló

 

 

 

 

40.

45

Élelmezés teljes költsége

 

 

 

 

41.

 

ebből ellátotti élelmezés norma feletti része

 

 

 

 

42.

 

alkalmazotti élelmezés térítés feletti része

 

 

 

 

43.

47

Egyéb nem részletezett segédüzemi szolgáltatás

 

 

 

 

44.

 

Összes segédüzemi költség
(36 ⇒ 40 + 43)

 

 

 

 

45.

52

Központi irányítás és igazgatás költsége

 

 

 

 

46.

 

Összes költség
(14 + 23 + 26 + 35 + 44+ 45)

 

 

 

 

47.

 

____ évben ténylegesen elszámolt költségek

 

 

 

II. Amortizáció

Sor-szám

 

 

Értékcsökkenés összege

 

1. A szervezeti egység amortizációja

 

48.

56

Orvosszakmai gépek, berendezések, járművek, immateriális javak

 

49.

57

Egyéb gépek, berendezések, járművek, immateriális javak

 

50.

58

Épület

 

51.

 

A szervezeti egység összes amortizációja (48 ⇒ 50)

 

 

2. Központi diagnosztikai és therápiás egységek amortizációja

 

52.

56

Orvosszakmai gépek, berendezések, járművek, immateriális javak

 

53.

57

Egyéb gépek, berendezések, járművek, immateriális javak

 

54.

58

Épület

 

55.

 

A központi diagnosztikai és therápiás egységek összes amortizációja (52 ⇒ 54)

 

 

3. Segédüzemi amortizáció

 

56.

61

Gépek, létesítmények, járművek, immateriális javak

 

57.

62

Épület

 

58.

 

Összes segédüzemi amortizáció (56 ⇒57)

 

 

4. A központi irányítás amortizációja

 

59.

65

Gépek, létesítmények, járművek, immateriális javak

 

60.

66

Épület

 

61.

 

A központi irányítás és igazgatás összes amortizációja (59 ⇒ 60)

 

Sor-
szám

 

 

Kiadás

62.

 

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

63.

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

64.

 

Felújítás

 

65.

 

Felhalmozási kiadás

 

66.

 

Hitelek, értékpapírok kiadásai, kölcsönök

 

67.

 

Összesen (62 ⇒ 66)

 

5. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez

Kalkulációs lap orvosi eljárásokhoz

Kalkulációs lap orvosi eljárásokhoz

Csoport:

 

WHO kód:

 

Közvetlen költségek

Időráfordítás

Egység-

költség

Összes

költség

1.1.1.

Orvos bére + járuléka

 

 

 

1.1.2.

Műtős, asszisztens bére + járuléka

 

 

 

1.1.3.

Műtőssegéd, egyéb személyzet bére + járuléka

 

 

 

1.1.

Összes közvetlen bér + járuléka

 

 

 

Kód

Beépített idegen anyagok

Mennyiség

Egység

Összes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Beépített idegen anyagok összesen

 

 

 

Kód

Szakmai anyagok

Mennyiség

Egység-

költség

Összes

költség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

Szakmai anyagok összesen

 

 

 

Kód

Közvetlen költségek

Mennyiség

Egység-

költség

Összes

költség

Egyszerhasználatos eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

Egyszerhasználatos eszközök összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1.

Transzfúzió (műtét alatt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.2.

Infúzió (műtét alatt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.3.

Egyéb gyógyszerek(műtét alatt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.

Gyógyszerek összesen

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

Kód

Közvetlen költségek

Mennyiség

Egység-

költség

Összes

költség

Eszközök (kisértékű tárgyi eszközök)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.

Eszközök összesen

 

 

 

1.2.

Közvetlen anyag, eszköz összesen

 

 

 

 

 

Közvetlen költség összesen (1.1.+1.2.)

 

 

 

 

Közvetett költségek

Vetítési

alap

Vetítési

szorzó

Összes

költség

2.1.

Egyéb személyzet bére + járuléka

 

 

 

 

2.2.

Nem szakmai anyagok, eszközök

 

 

 

 

2.3.

Egyéb közvetett költség

 

 

 

 

 

2.

Egyéb közvetett költség összesen

 

 

 

 

 

Felosztott segédüzemi költségek

Vetítési

alap

Vetítési

szorzó

Összes

költség

3.1.

TMK

 

 

 

3.2.

Energia, víz, csatorna

 

 

 

3.3.

Mosoda, varroda

 

 

 

3.4.

Élelmezés

 

 

 

3.5.

Központi sterilező

 

 

 

3.6.

Egyéb üzemi költség

 

 

 

3.

Segédüzemi költségek összesen

 

 

 

4.

Szűkített önköltség összesen (1.+2.+3.)

 

 

 

5.

Központi igazgatás, irányítás költsége

 

 

 

6.

Önköltség (4.+5.)

 

 

 

Kód

Az amortizáció elemei

Mennyiség

Egység

amortizáció

Összes

költség

Nagyértékű tárgyi eszközök (gépek, berendezések)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.

Gépek, berendezések

 

 

 

7.1.2.

Épület, építmény

 

 

 

7.1.

Közvetlen amortizáció összesen

 

 

 

 

 

Vetítési

alap

Vetítési

szorzó

Összes

költség

7.2.1.

Szakmai egység, egyéb épület amortizációja

 

 

 

7.2.2.

Szakmai egység, egyéb gép-műszer amortizációja

 

 

 

7.2.3.

Segédüzemek amortizációja

 

 

 

7.2.4.

Központi irányítás, igazgatás amortizációja

 

 

 

7.2.

Közvetett amortizáció összesen

 

 

 

7.

Összes amortizáció (7.1.+7.2.)

 

 

 

8.

Teljes költség (6.+7.)

 

 

 

6. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez

A fekvőbeteg-ellátás ráfordítási adatai

A fekvőbeteg-ellátás ráfordítási adatai

Törzsszám

 

 

 

 

 

 

 

TAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény neve

A szervezeti egység kódja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saját osztály által végzett ellátás

 

Felvétel ideje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saját intézeten belül, más osztály által végzett ellátás

 

Távozás ideje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más intézetben végzett ellátás

 

Kivizsgálás a kórházi felvétel előtt

Igen

Nem

Gyógyszer

Kód

 

Mennyiség

 

Kód

 

Mennyiség

 

Kód

 

Mennyiség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labor

Kód

 

Db

 

Kód

 

Db

 

Kód

 

Db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röntgen és egyéb képalkotó eljárások

Kód

 

Db

 

Kód

 

Db

 

Kód

 

Db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb vizsgálatok, terápiák

Kód

 

Db

 

Kód

 

Db

 

Kód

 

Db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élelmezés

Kód

 

Db

 

Kód

 

Db

 

Kód

 

Db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzések:

 

 

 

 

 

7. számú melléklet a 6/1998. (III. 11.) NM rendelethez

Kórházi eset finanszírozási egységének költségkalkulációs sémája

---------------------

Költségelem | Megjegyzés

---------------------

1.1. Közvetlen gyógyszerköltség | Tételes megfigyelés alapján
1.2.1. Kórszövettani vizsgálatok
1.2.2. Röntgen, ultrahang, egyéb képalkotó eljárások
1.2.3. Endoscopia
1.2.4. Laboratóriumi vizsgálatok
1.2.5. Műtétek
1.2.6. Fizioterápia
1.2.7. Sugárterápia
1.2.8. EEG
1.2.9. EKG
1.2.10. Pszichiátriai tevékenység
1.2.11. Egyéb vizsgálatok
1.2.12. Egyéb terápiák
1.2. Diagnosztikai és terápiás szolgáltatások költsége | Tételes megfigyelés alapján
1.3. Implantátumok (nem tételesen finanszírozott) | Tételes megfigyelés alapján
1.4. Speciális szakmai anyagok, egyszerhasználatos eszközök | Tételes megfigyelés alapján
1.5. Osztályos orvosi tevékenység
1. DIAGNOSZTIKA ÉS TERÁPIA SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉGE | 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.
---------------------
2.1. Ápolási költségek
2.1.1. Ápolás bér + járulékai
2.1.2. Szakmai anyagok
2.2. Kisértékű tárgyi eszközök
2. ÁPOLÁSI KÖLTSÉG
---------------------
3.1. Gyógyszertár
3.2. Egyéb személyes juttatás
3.3. Egyéb költségek
3. EGYÉB OSZTÁLYOS KÖLTSÉGEK
---------------------
4. ÁPOLÁS-GYÓGYÍTÁS SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉGE | 1.+2.+3.
---------------------
5.1. Kisegítő személyzet (osztályos)
5.2. Nem orvos-szakmai anyagok (osztályos)
5.3.1. TMK
5.3.2. Energia, víz, csatorna
5.3.3. Mosoda, varroda
5.3.4. Központi sterilizáció
5.3.5. Élelmezés
5.3.6. Egyéb segédüzemi szolgáltatás
5.3. Segédüzemi szolgáltatás összesen
5. HOTELSZOLGÁLAT KÖLTSÉGE
---------------------
6. GYÓGYÍTÁS-ELLÁTÁS SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉGE | 4.+5.
---------------------
7. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÉS IGAZGATÁS KÖLTSÉGE
---------------------
8. GYÓGYÍTÁS-ELLÁTÁS TELJES ÖNKÖLTSÉGE | 6.+7.
---------------------
9.1. Diagnosztika, terápia amortizációja
9.2. Ápolás amortizációja
9.3. Ápoló osztály (kivéve ápolás) egyéb szakmai eszközeinek amortizációja
9.4. Hotelszolgálat amortizációja
9.5. Központi igazgatás, irányítás amortizációja
9. ÖSSZES AMORTIZÁCIÓ | 9.1.+9.2.+9.3.+9.4.+9.5.
---------------------
1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontját az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdése a 67/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdésének b) pontja a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdésének c) pontját a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § (2) bekezdése az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdése az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 6. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés c)–d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (4) bekezdését a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktata be, hatályon kívül helyezte az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 9. § a) pontja.

11

A 3., 5. és 7. § a 67/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 7. §-ának (3), (4) és (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (1) bekezdés az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 67/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés j) pontja a 67/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése, záró szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (3) bekezdésének a) pontja a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (3) bekezdésének b) pontja a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése, a 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 3. § (5) bekezdésének b) pontja a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. §-a (3) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 3. § (8) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3. § (9) bekezdését a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 4. §-t az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

23

Az 5. § az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

24

A 6. §-t a 67/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 7. § (1) bekezdése a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

26

A 7. § (2) bekezdését az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 8. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. §-ának 7. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 2. számú melléklet a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. §-a (4) bekezdésének a) pontjával megállapított szöveg.

29

A 3. számú mellékletet a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

30

A 4. számú melléklet a 26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. §-a (4) bekezdésének b) pontjával megállapított szöveg.