• Tartalom

61/1998. (XII. 17.) FVM rendelet

61/1998. (XII. 17.) FVM rendelet

a hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról1

2008.01.19.

A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 55/A. §-ának (2) bekezdésében, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § (1) A hegyközségi szervezetek részére igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni a

a)–b)2

c) nem hegyközségi tag termelő, illetve felvásárló részére szőlő, illetve bor származási bizonyítványa kiadásáért.

(2) Az első fokú eljárás díja 2500 forint, ami a hegybíró pénztárába történő készpénzbefizetéssel teljesíthető. A másodfokú eljárás díja 4000 forint, ami a hegyközségi tanács pénztárába történő készpénzbefizetéssel teljesíthető.

(3) Az ügyfél a díjat az eljárás megindításakor köteles megtéríteni.

(4) A hegyközségi szervezetek a díjat egyéb bevételeiktől elkülönítve tartják nyilván.

2. § (1) A díjat, illetőleg túlfizetése esetén a díjtöbbletet hivatalból, 30 napon belül vissza kell téríteni, ha a kérelem visszavonásáról – a kérelmező szóbeli vagy írásbeli bejelentésének a hegyközséghez történő beérkezése alapján – a hegyközség az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett.

(2) A másodfokú eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárásban hozott határozatban kell elrendelni, és a díjat 30 napon belül vissza kell téríteni.

3. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdéseiben foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, illetve 31. §-ának (2)–(7) bekezdéseiben foglaltakat,

c) mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)–(4) bekezdéseit és 82. §-át

értelemszerűen kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett ügyekben kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 228. § 1. pontja hatályon kívül helyezte 2017. augusztus 18. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdésének a)–b) pontját a 3/2008. (I. 11.) FVM rendelet 25. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére