• Tartalom

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet

a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól1

2012.12.15.

Az állattenyésztésről szóló – az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított – 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. §-a (1) bekezdésének a) 7–8. pontjaiban és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 67. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A szabályozás célja, egészséges és a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel rendelkező törzskönyvezett ebállomány kialakítása és szinten tartása. Ennek érdekében eb fajták fenntartása, törzskönyvezése, teljesítményének meghatározása, tenyésztési adatok gyűjtése, nyilvántartása, feldolgozása, a tenyésztési dokumentáció kiadása e rendeletben meghatározott feltételekkel végezhető.

2. §2

3. § E rendelet alkalmazásában:

1.3

2.4 Kinológiai szövetség: ebfajták fenntartására elismert tenyésztő szervezetek által létrehozott ebtenyésztéssel foglalkozó civil szervezet, melyet az agrárpolitikáért felelős miniszter jelöl ki.

3.5

4. Teljesítményvizsgálat: a tenyészcél elérése érdekében végzett, az eb teljesítményeinek (küllem, munkateljesítmény) megállapítására szolgáló eljárás.

5.6 Tenyészeb: olyan, azonosító számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott eb, amely egyedileg azonosítható, és szerepel a tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásában.

6. Tenyésztés: az adott fajta tenyész- és haszonértékét növelő célirányos tevékenységek összessége.

7. Tenyésztési adat: e rendelet hatálya alá tartozó ebfajták egyedeinek törzskönyvben nyilvántartott adatai, így különösen az egyed azonosítására, tartási helyére, származására, küllemére, teljesítményére, tenyésztőjére és tulajdonosára, alom- és teljes testvéreire vonatkozó adat.

8.7

9.8

10.9

11.10

4. § (1)11 Eb fajtát fenntartani, törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni tenyésztési adatot gyűjteni, nyilvántartani, feldolgozni, a tenyésztési dokumentációt kiadni csak tenyésztő szervezet jogosult. Fajtánként egy tenyésztő szervezet ismerhető el. A kis egyedszámú fajták – amelyek fenntartására önálló szervezet nem alakult meg – fenntartására létrehozott szervezet, fajtacsoporttól függetlenül több fajta fenntartására kaphat elismerést.

(2) A tenyésztő szervezet feladatai:

a) adott fajta tenyésztési programjának kidolgozása, elismertetése és végrehajtása;

b) törzskönyvezés és teljesítményvizsgálat végzése vagy végeztetése;

c)12

d)13 kizárólagos joga az elismerésében szereplő fajta képviselete a fajta nemzetközi szervezetében;

e)14 nemzetközi kinológiai szervezetben a kinológiai szövetségen keresztül képviselteti magát.

(3)15 A kinológiai szövetség feladatai:

a) az (5) bekezdésben foglaltak kivételével, a hazai ebtenyésztés képviselete nemzetközi szervezetekben;

b) az ebkiállítások és egyéb, minősítést adó rendezvények összehangolása;

c) részvétel a bírók képzésében és minősítésében;

d) a rendezvényekre bírók delegálása;

e) a rendezvényekkel kapcsolatos hiteles nyilvántartások vezetése;

f) a bírálatok pártatlanságának ellenőrzése és a bírálati szabályzatok betartásának felügyelete;

g) az f) pontban foglalt ellenőrzés és felügyelet gyakorlása során tapasztalt szabálytalanság esetén a bírálat, illetve a bíró tevékenységének felfüggesztése vagy a bíró tevékenységétől, illetve a tenyésztő meghatározott időre kiállításon, versenyen való részvételtől eltiltása;

h) a kivitelre szánt ebek származási igazolásának hitelesítése, nyilvántartása;

i) az őshonos ebfajták fenntartásának és megőrzésének irányítása, összehangolása és egységes nemzetközi képviselete.

(4)16 A kinológiai szövetséget az agrárpolitikáért felelős miniszter kérelemre, határozatlan időre jelöli ki.

(5)17 Egy adott fajta, illetve fajtacsoport hazai elismert tenyésztő szervezete közvetlenül is jogosult az adott fajtát, illetve fajtacsoportot képviselő nemzetközi szervezetben való részvételre.

4/A. §18 (1) A 4. § (4) bekezdése szerinti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező nevét, címét, képviselőjének nevét, bírósági bejegyzésének hiteles másolatát;

b) a kérelmező tevékenységének bemutatását;

c) a kérelmező tagszervezeteinek listáját (neve, címe) és a tagszervezetek taglétszámát.

(2) A kinológiai szövetség kijelölése megszűnik, ha a kinológiai szövetség jogutód nélkül megszűnik.

(3) A kinológiai szövetség kijelölését az agrárpolitikáért felelős miniszter akkor vonja vissza, ha

a) azt a kinológiai szövetség kérelmezi;

b) tevékenységét nem a jogszabályoknak megfelelően végzi.

5. § (1)19 A tenyésztéssel foglalkozó civil szervezet tenyésztő szervezetkénti elismerésére és az elismerés visszavonására a tenyésztési hatóság jogosult. Az elismerés megadása vagy megtagadása nem érinti a szervezet külön törvény szerinti jogszerű működését.

(2)20 A tenyésztési hatóság a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet tenyésztő szervezetként elismeri, ha

a) a benyújtott tenyésztési program megfelel a szakma nemzetközileg elfogadott szabályainak;

b) a tenyésztési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, és a szakszerű tenyésztői munkához szükséges szakember, mint tenyésztésvezető rendelkezésre áll;

c) a tenyészeb utódait egyedenként, tartósan úgy jelölik meg, hogy azonosságuk megállapítható;

d) a törzskönyvet a tenyésztési programban leírt törzskönyvi szabályzat előírásainak megfelelően vezetik;

e) nyilatkozik a 10. § (4) bekezdésében foglalt feltétel vállalásáról.

(3)21 A tenyésztési hatóság a tenyésztő szervezeti elismerésre irányuló eljárása során köteles a kinológiai szövetség véleményét kikérni. A tenyésztési hatóság a (4) bekezdésben meghatározott fajtacsoportok és fajták esetében az Országos Magyar Vadászkamara véleményét is kikéri. A kinológiai szövetség, illetve az Országos Magyar Vadászkamara véleményét 30 napon belül köteles a tenyésztési hatósággal közölni. A véleményezési határidő nem hosszabbítható. A kinológiai szövetség, illetve az Országos Magyar Vadászkamara véleménye a tenyésztési hatóságot nem köti.

(4)22 A tenyésztési hatóság a tenyésztő szervezeti elismerésre irányuló eljárása során a következő fajtacsoportok és fajták esetében kéri ki az Országos Magyar Vadászkamara véleményét:

a) a vérebek közül a hannoveri véreb és a bajor hegyi véreb;

b) az angol vizslák közül a pointer, az angol szetter, az ír szetter és a gordon szetter;

c) a kontinentális vizslák közül a rövidszőrű magyar vizsla, a drótszőrű magyar vizsla, a rövidszőrű német vizsla, a drótszőrű német vizsla, a szálkás szőrű német vizsla, a hosszúszőrű német vizsla, a weimari vizsla, a nagy münsterlandi vizsla, a kis münsterlandi vizsla, az olasz vizsla, a drótszőrű griffon, a pudelpointer, a cseh szálkásszőrű vizsla és a breton spániel;

d) a kajtató ebek közül a német fürjészeb, az angol springer spániel és az angol cocker spániel;

e) a retrieverek;

f) a terrierek közül a jagd terrier, a simaszőrű foxterrier, a drótszőrű foxterrier, a welsh terrier, ír terrier, az airedale terrier, a jack russel terrier és parson russel terrier;

g) a tacskók;

h) a kopók közül az erdélyi kopó, a szlovák kopó, a beagle, a basset hound és az alpesi tacskókopó;

i) az agarak közül a magyar agár.

(5)23

(6)24

6. § (1)25 A tenyésztő szervezetként történő elismerés iránti kérelmet a tenyésztési hatósághoz kell benyújtani.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) az elismerést kérő megnevezését, címét, székhelyét;

b) a tenyészteni kívánt fajtát és fajtákat és azok nyilvántartott egyedeinek számát;

c) a személyi és tárgyi feltételeket, a tenyésztésvezető személyének és adatainak feltüntetésével;

d) a fajtánkénti tenyésztési programot.

(3) A tenyésztési programnak tartalmaznia kell

a) a fajta leírását;

b) a tenyészcélt;

c) a tenyésztés módszerét, a fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módot;

d) a törzskönyvi szabályzatot (a törzskönyvezés szabályait az 1. számú melléklet tartalmazza);

e) a teljesítményvizsgálati szabályzatot (a teljesítményvizsgálati szabályzat kialakításának szabályait a 2. számú melléklet tartalmazza);

f) a tenyészeb minősítés rendjét;

g) a tenyésztésbe vétel szabályait, így különösen a tenyésztésbe vétel alsó és a tenyésztésben tartás felső korhatárát, a két kölykezés közötti időt, az almonként törzskönyvezhető utódok számát, valamint az életteljesítményt (összalom számot);

h) a nyilvántartás, azonosítás és igazolások rendjét;

i) az ebek jelölésének módját;

j) az alomellenőrzés és a származás ellenőrzés módját és dokumentálásának rendjét.

(4) A kérelemhez csatolni kell az aláírással és pecséttel ellátott származási igazolás mintát, az elfogadott alapszabály hiteles másolatát, a taglétszám kimutatást és a bírósági bejegyzés hiteles másolatát.

7. § (1)26 A tenyésztési hatóság az elismerésről, illetve az elismerés iránti kérelem elutasításáról határozatot hoz.

(2) Az elismerés a tenyésztési célra, a tenyésztési programra, valamint a szakmai tevékenységi területre, a törzskönyvi szabályzatra, a fajtafenntartásra vonatkozik és ezek végrehajtására jogosít.

(3)27

(4)28

8. § (1) A tenyésztő szervezet köteles mindazon tenyésztő ebének a teljesítményvizsgálatát elvégezni, vagy elvégeztetni, aki azt kéri, valamint az ebet törzskönyvezni és származási igazolással ellátni, ha az a tenyésztő szervezet elismerésében szereplő fajtához tartozik, a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs, és a tenyésztő az adott fajta tenyésztési programját elfogadja.

(2) A törzskönyv nem selejtezhető.

(3)29 Tenyésztési dokumentum kiadás alapjául nem szolgálhat olyan tenyésztési nyilvántartás, amelyet nem az Átv. szerint meghatározott feltételeknek megfelelően vezetnek.

9. §30 A tenyésztő szervezetek listáját a tenyésztési hatóság az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és a tenyésztési hatóság honlapján közzéteszi.

10. § (1)31 A tenyésztési hatóság az előírásoknak meg nem felelő működés esetén a tenyésztő szervezet elismerését a feltételek teljesítéséig, de legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggeszti. Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt a tenyésztő szervezet az előírt feltételeket nem teljesíti, a tenyésztési hatóság a tenyésztő szervezet elismerését visszavonja.

(2)32 A tenyésztési hatóság az elismerést visszavonja

a) az elismert tenyésztő szervezet megszűnése,

b) az 5. § (2) bekezdésében írt feltételek be nem tartása,

c) a hivatalos előírásoknak meg nem felelő működés, adatgyűjtés és valótlan adatközlés,

d) az ellenőrzés akadályozása

esetén.

(3)33

(4) A tenyésztő szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén vagy az elismerés visszavonásakor a rendelet hatálybalépése után keletkezett, a nyilvántartásra és a törzskönyvezésre vonatkozó dokumentumokat át kell adni a tenyésztési hatóságnak megőrzése céljából, illetve új tenyésztő szervezeti elismerés esetén a dokumentumokat az új, elismert tenyésztő szervezet részére kell átadni.

(5)34 A tenyésztő szervezet jogutód nélküli megszűnése vagy az elismerés visszavonása esetén az újabb szervezet elismeréséig a tenyésztő szervezeti feladatokat a tenyésztési hatóság látja el, vagy az átmeneti időszakban a feladat ellátásával más, arra alkalmas szervezetet bíz meg.

11. § (1) A tenyésztő szervezet vezetője köteles a 6. § (2) bekezdésében foglaltak változásait a tenyésztési hatósággal haladéktalanul közölni.

(2)35 A 6. § (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározottak változása a tenyésztési hatóság jóváhagyását igényli.

(3) Az (1)–(2) bekezdések rendelkezései a 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti létszámadatra nem vonatkozik.

12. § (1) A tenyésztő szervezetben a kialakított és elismert tenyésztési program végrehajtására tenyésztésvezetőt kell alkalmazni.

(2) Abban az esetben, ha a tenyésztő szervezet a törzskönyvezési tevékenységét maga végzi, nem lehet tenyésztésvezető az, akinek egyéb tevékenysége vagy más szervezetben betöltött tisztsége a tenyésztésvezetői megbízatással összeférhetetlen.

(3) A tenyésztésvezetőnek agrár-, erdészeti, vadgazdálkodási, állatorvosi vagy biológusi felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

(4)36

13. § (1)37

(2)–(6)38

14. §39 Az elismert tenyésztő szervezetek kötelesek feltölteni a származási igazolások másolatát az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. §-a szerinti országos elektronikus adatbázisba.

15. §40

16. § (1) Ez a rendelet 1999. július 1. napján lép hatályba.

(2)41 Az egyes ebtenyésztéssel és eb-egészségüggyel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor42 elismert tenyésztő szervezetek elismeréseinek hatályát, valamint az ugyanezen időpontot megelőzően az agrárpolitikáért felelős miniszter által kijelölt kinológiai szövetség elismerésének hatályát a Módr. hatálybalépése nem érinti.

(3) Ez a jogszabály a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Tanács 91/174/EGK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelethez

A fajtatiszta eb tenyésztésére vonatkozó törzskönyv vezetésének és a származási igazolás kiállításának szabályai
I.
1. A törzskönyv vezetésének szabályai
Egy fajta számára csak egy törzskönyv vezethető.
2. A törzskönyv tartalma, szerkezete és vezetése
2.1. A törzskönyvnek minden bejegyzett ebre legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
2.1.1.43
2.1.2. az eb születésének időpontját;
2.1.3. az eb nevét, ivarát, azonosítóját, ismertetőjeleit és tenyészminősítő osztályba sorolását;
2.1.4. az eb szüleinek és nagyszüleinek nevét azonosítóját, ismertetőjeleit és tenyészminősítő osztályba sorolását, valamint teljesítményvizsgálati eredményeit;
2.1.5. az eb dédszüleinek azonosítóját és ismertetőjeleit;
2.1.6. tenyésztőszervezet által ismert összes teljesítményvizsgálati eredményét;
2.1.7. a kiesés időpontját, és amennyiben ismert ennek okát;
2.18. a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját.
2.2. A törzskönyvnek tartalmaznia kell főrészt (a továbbiakban: főtörzskönyvi rész). A törzskönyv a tenyésztő szervezet elhatározása alapján tartalmazhat mellékrészt (a továbbiakban: melléktörzskönyvi rész).
2.2.1. A főtörzskönyvi részbe azok az ebek sorolhatók be, amelyek saját teljesítményük alapján megfelelnek valameny tenyészminőső osztály feltételeinek, valamint szüleik és nagyszüleik ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve.
2.2.2. A főtörzskönyvi résznek több, az ebek teljesítménye szerinti osztályt kell tartalmaznia, és csak a törzskönyvi szabályzatban meghatározott ismérvek alapján lehet az egyes egyedeket ezen osztályok valamelyikébe besorolni.
2.2.3. A törzskönyvet vezető elismert tenyésztő szervezet elhatározhatja melléktörzskönyvi rész nyitását, a 2.2.1. pont feltételeinek meg nem felelő egyedek részére. Ez esetben a fő- és melléktörzskönyv kapcsolatát is szabályozni kell.
A melléktörzskönyvi bejegyzéshez az egyedeknek meg kell felelnie:
2.2.3.1. a törzskönyvben megállapított szabályok szerinti azonosíthatóságnak;
2.2.3.2. a fajta küllemi jegyeinek;
2.2.3.3. a tenyésztési programban meghatározott teljesítményvizsgálati feltételeknek;
2.2.4. a bejegyzés vonatkozhat olyan ebekre, amelyek
2.2.4.1. a fajtához tartoznak, de ismeretlen származásúak;
2.2.4.2. a tenyésztő szervezet által jóváhagyott keresztezési programhoz tartoznak.
2.2.5. A melléktörzskönyvi rész szintén tartalmazhat az ebek teljesítménye szerint elhatárolt osztályokat. Az osztályozást a törzskönyvi szabályzatban meghatározott feltételek szerint kell elvégezni.
2.3. A törzskönyvi osztályba sorolást a törzskönyvi szabályzatban meghatározott feltételek szerint kell végezni.
2.4. A törzskönyv formája lehet: könyv, jegyzék, kartoték vagy más olyan adathordozó, amely hitelesíteni lehet.
2.5. A törzskönyv a tenyésztő szervezetnél, vagy annak megbízásából az adatfeldolgozó intézménynél vezethető, és nem selejtezhető.
3. A fajtánkénti törzskönyvi szabályzatban részletesen szabályozni kell:
3.1. a tenyészebek és a tenyésztési programhoz szükséges utódaik meghatározott határidőn belüli bejelentését;
3.2. a fedeztetési, termékenyítési dátumoknak és a kölykezési dátumoknak az elismert tenyésztő szervezethez meghatározott határidőn belüli bejelentését;
3.3. a tenyésztőnél a törzskönyvbevétel alapjaként szükséges alapbizonylatok készítését, a tenyészebek azonosítójáról, ismertetőjeleiről, származásáról és a fedeztetési dátumokról, a kölykezési dátumokról;
3.4. a származásellenőrzés módját;
3.5. a tulajdonosváltozás bejelentését;
3.6. a felelősség viselését a jelölésért, az előírt bejelentésekért, a feljegyzésekért, valamint a regisztrációkért.
II.
A származási igazolás kiállításának előírásai
1. A származási igazolásnak legalább tartalmaznia kell:
1.1. sorszámot;
1.2. az elismert tenyésztő szervezet nevét, a törzskönyv megnevezését és az osztályba sorolást;
1.3. az eb születési dátumát, fajtáját és ivarát;
1.4. az eb megjelölésének módját, egyedazonosítóját és ismertetőjelét, valamint törzskönyvi számát;
1.5. a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét;
1.6. az eb származását, meghatározott generációig visszamenőleg az ősök törzskönyvi számát;
1.7. az eb és szülei, valamint nagyszülei minősítését, annak időbeni korlátait, valamint összes teljesítményvizsgálati eredményeit;
1.8. a kiállítás helyét és időpontját;
1.9. a szakmai munkáért felelős személy aláírását és az elismert tenyésztő szervezet bélyegzőlenyomatát;
1.10. a teljesítményvizsgálatokat.
2. Az észlelt valótlan adatközlés esetén a tenyésztési hatóság a kifogásolt származási igazolást visszamenőlegesen is letiltja.
3. A származási igazolásnak a tenyészeb telephelyén mindig rendelkezésre kell állnia.
4. A származási igazolásról másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni.

2. számú melléklet a 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelethez

A fajtatiszta eb tenyésztésére vonatkozó teljesítményvizsgálat szabályai
A szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét kell figyelembe venni.
A teljesítményvizsgálati szabályzatnak tartalmaznia kell legalább a következőket:
– a tenyészcélnak megfelelő (küllem, munkateljesítmény) teljesítményvizsgálat szabályait,
– kiállítási szabályzatot,
– a bírálatok és vizsgák rendjét, szabályait, elérhető címek és díjak rendjét;
– versenyszabályzatot;
– a teljesítményvizsgálatot végzők személyi feltételeit;
– a nemzetközileg elfogadott irányelvek alapján kidolgozott tenyészszemle-, munkavizsga-szabályzatot;
– a bírói testület működési szabályzatát, a bírók minősítésének követelményrendszerét, a bírók felelősségét;
– a munkavizsgával rendelkező fajok esetében a teljesítményvizsgálatban résztvevő segédek minősítésének követelményrendszerét;
– jelen rendelet hatálybalépése előtt szerzett teljesítményvizsgálati eredmények figyelembevételi szabályait;
– az importált egyedek származási országban szerzett teljesítményeredményeinek figyelembevételi szabályait.
1

A rendeletet a 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte 2013. október 25. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 23. §-a alapján a kijelölt kinológiai szövetség kijelölése 2013. november 9. napján megszűnik, amely a megszűnést követő 3 napon belül köteles az általa kezelt tenyésztési adatokat haladéktalanul átadni a tenyésztési hatóságnak.

2

A 2. §-t a 135/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § 1. pontját a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § 2. pontja a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § 3. pontját a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § 5. pontja a 135/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § 8. pontját az Alkotmánybíróság a 47/2008. (IV. 17.) AB határozat 1. pontjával megsemmisítette 2008. április 17. napjával.

8

A 3. § 9. pontját a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § 10. pontját a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § 11. pontját a 135/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (1) bekezdése a 135/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (2) bekezdésének c) pontját a 135/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be. A 4. § (2) bekezdésének c) pontját az Alkotmánybíróság a 47/2008. (IV. 17.) AB határozat 1. pontjával megsemmisítette 2008. április 17. napjával.

13

A 4. § (2) bekezdésének d) pontját a 135/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

14

A 4. § (2) bekezdésének e) pontját a 135/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

15

A 4. § (3) bekezdését a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 4. § (4) bekezdését a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 4. § (5) bekezdését a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

19

Az 5. § (1) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

20

Az 5. § (2) bekezdése a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. § (3) bekezdése a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. § (4) bekezdése a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 5. § (5) bekezdését a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

24

Az 5. § (6) bekezdését a 135/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be. Az 5. § (6) bekezdését az Alkotmánybíróság a 47/2008. (IV. 17.) AB határozat 1. pontjával megsemmisítette 2008. április 17. napjával.

25

A 6. § (1) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

26

A 7. § (1) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

27

A 7. § (3) bekezdését a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

28

A 7. § (4) bekezdését a 135/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 2. §-a.

29

A 8. § (3) bekezdését a 135/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

30

A 9. § a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

31

A 10. § (1) bekezdése a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 10. § (2) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

33

A 10. § (3) bekezdését a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

34

A 10. § (5) bekezdését a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (6) bekezdése iktatta be.

35

A 11. § (2) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

36

A 12. § (4) bekezdését a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

37

A 13. § (1) bekezdését a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

38

A 13. § (2)–(6) bekezdését az Alkotmánybíróság a 47/2008. (IV. 17.) AB határozat 1. pontjával megsemmisítette 2008. április 17. napjával.

39

A 14. § a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 15. §-t a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

41

A 16. § (2) bekezdése a 127/2012. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A hatálybalépés időpontja 2012. december 15.

43

Az 1. számú melléklet I. részének 2.1.1. pontját az Alkotmánybíróság a 47/2008. (IV. 17.) AB határozat 1. pontjával megsemmisítette 2008. április 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére