• Tartalom
Oldalmenü

1998. évi LXX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról1

1998.12.24.

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló, az 1997. évi LXXXVII. törvénnyel és az 1997. évi CXII. törvénnyel módosított 1996. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: KT) meghatározott – költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből – a halmozódások kiküszöbölésével – adódó 1997. évi költségvetése végrehajtását

a) 1 126 817 millió (egyezeregyszázhuszonhatmilliárd-nyolcszáztizenhétmillió) forint bevételi főösszeggel,

b) 1 177 350 millió (egyezeregyszázhetvenhétmilliárd-háromszázötvenmillió) forint kiadási főösszeggel,

c) 50 533 millió (ötvenmilliárd-ötszázharminchárommillió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai működési költségvetésének a kiadásai 1446 millió forint összegű – az Ny. Alapnál 169 millió forint, az E. Alapnál 1277 millió forint – előző évek pénzmaradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete, a társadalombiztosítási alrendszernek és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátásoknak az összesített mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a többlet rendezése

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1997. évi költségvetésének végrehajtását 628 607 millió (hatszázhuszonnyolcmilliárd-hatszázhétmillió) forint bevétellel, 623 392 millió (hatszázhuszonhárommilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió) forint kiadással és 5215 millió (ötezer-kettőszáztizenötmillió) forint bevételi többlettel jóváhagyja.

(2) Az Ny. Alap bevételi többlete az 1998. évi kiadások finanszírozására szolgál.2

(3) Az Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

3. § (1) A járulékbevételek összege 608 242 millió forint. Ebből a munkáltatók nyugdíjbiztosítási járulék-befizetése 499 413 millió forint, a munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 7229 millió forint, a nyugdíjjárulék bevétel 101 599 millió forint, ebből egyéni járulék 95 609 millió forint, a munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 1597 millió forint, az egyes szociális ellátások után 4394 millió forint a nyugdíjjárulék.

(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összege 20 039 millió forint kintlévőségek behajtásából származó bevételt foglal magában.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 14 103 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és bírság 10 629 millió forint, a kifizetések visszatérítése és egyéb címen 3474 millió forint a teljesítés.

(4) Az egyéb bevételek összege 4181 millió forint. Ebből a kamat és hozambevételek összege 3249 millió forint, a vissztehermentesen átvett vagyon hasznosításából származó bevétel összege 4 millió forint. A Lakásfedezeti Államkötvény 1997. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel 928 millió forint.

(5) A működési célú bevételek összege 879 millió forint. Ebből az intézményi saját működési célú bevétel 175 millió forint. A költségvetési körön kívüli (egyéb) szervek működési költségtérítése 98 millió forint. A nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátások központi költségvetési térítése 606 millió forint.

(6) A hiány mérséklése érdekében végrehajtott vagyonhasznosítási tevékenység bevétele 1202 millió forint.

4. § Az előző évi (1996. évi) pénzmaradvány igénybevétele 169 millió forint.

A kiadások részletezése

5. § (1) Az Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 608 539 millió forint, amelyből a korhatárt betöltött saját jogú nyugellátások kiadása 527 334 millió forint, a hozzátartozói jogcímen folyósított ellátások kiadása 81 204 millió forint.

(2) Az egyéb kiadások összege 14 853 millió forint. Ebből az ellátások folyósítására kifizetett postaköltség, bankköltség, valamint az utazási költségtérítés 2278 millió forint.

(3) A működésre fordított összes kiadás 12 420 millió forint. Ebből a folyamatos működési kiadások összege 11 412 millió forint, az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló ösztönzési jutalom 50 millió forint, az informatikai fejlesztések kiadása 958 millió forint.

(4) A kamat és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások összege 94 millió forint.

(5) A Kincstári Egységes Számla törvényben meghatározott mértéket meghaladó összegű igénybevétele miatt fizetett kamat 61 millió forint.

Működési költségvetés

6. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 12 574 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 12 420 millió forint.

(3) A működési kiadások (2) bekezdés szerinti összegéből

a) a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 1253 millió forint, a területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál 5901 millió forint, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál 2826 millió forint a felhasznált összeg;

b) a központosított kiadás 2440 millió forint, ebből központosított intézményi kiadás 806 millió forint, nyugdíjbiztosítási célfeladatokra fordított összeg 1634 millió forint.

(4) A működési költségvetés 1997. évi előirányzat-felhasználási keretmaradványa 421 millió forint.

(5) A működési költségvetés mérlegét a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

7. § (1) A nyugdíjbiztosítás által folyósított nem nyugdíjbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

(2) A nyugdíjbiztosítás által folyósított, a költségvetésből finanszírozott ellátások 1997. évi megtérítése különbözetének pénzügyileg még nem rendezett részét, 446 millió forintot a központi költségvetés megtérít.

(3) A (2) bekezdés szerinti összegből jövedelempótló támogatás térítése 296 millió forint, életjáradék és az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott személyi kárpótlás alapján életjáradék megtérítése 170 millió forint.

(4) Az Ny. Alap – számviteli nyilvántartásban elkülönítetten kimutatott – tartalékainak alakulását a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

8. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező, többször módosított 1992. évi X. törvény3 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 1997-ben az Ny. Alap javára 7634 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott arányban került az Alap birtokába.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek értékcsökkenéseként és értékvesztéseként a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. törvény4 39. §-ának (4) bekezdése alapján 1997. év végén 2418 millió forint került elszámolásra.

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

9. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1997. évi költségvetése végrehajtását

a) 498 210 millió (négyszázkilencvennyolcmilliárd-kettőszáztízmillió) forint bevételi főösszeggel,

b) 553 958 millió (ötszázötvenhárommilliárd-kilencszázötvennyolcmillió) forint kiadási főösszeggel,

c) 55 748 millió (ötvenötmilliárd-hétszáznegyvennyolcmillió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 1997. évi költségvetési hiány a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi XLVIII. törvény 19. §-a szerint kerül rendezésre.

(3) Az E. Alap 1997. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

10. § (1) Az E. Alap járulék- és hozzájárulás-bevételeinek összege 471 812 millió forint. Ebből az összegből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 323 483 millió forint, a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény5 119. §-ának (2) bekezdése alapján fizetett járulék 329 millió forint, az egészségügyi hozzájárulás összege 71 974 millió forint, a munkanélküliek ellátásai után fizetett egészségbiztosítási járulék összege 4642 millió forint, a baleseti járulék 1251 millió forint, a munkáltatói táppénz-hozzájárulás összege 7658 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék 62 474 millió forint, a közteherjegyek után elszámolt járulék 2 millió forint.

(2) A járulék- és hozzájárulás-bevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlévőségek behajtásából származó bevétel 16 527 millió forint. Ebből az összegből 16 116 millió forint az egészségbiztosítási szervek által végzett behajtási tevékenységből származó bevétel, 411 millió forint az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. §-ának (3)–(4) bekezdésében foglaltak végrehajtása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) szervei együttműködésében realizált, behajtásból származó bevétel.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek összege 12 121 millió forint. Ebből az összegből 220 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az e feladattal kapcsolatosan 1996-ban megelőlegezett költségek 1997. évi – a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott – központi költségvetési megtérítése. A baleseti és egyéb kártérítési megtérítések összege 1845 millió forint, a késedelmi pótlék és a bírságok összege 8466 millió forint, a kifizetések visszatérülése és az egyéb bevételek összege 790 millió forint.

(4) Az E. Alap kiadásai között kimutatott, de a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás összege 2500 millió forint.

(5) Az egészségbiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások folyósításával összefüggő kiadások fedezetére szolgáló, a központi költségvetésből származó megtérítés összege 1180 millió forint.

(6) Az egyéb bevételek körébe sorolt bevételi tételek összege 512 millió forint. Ebből a kamat- és egyéb hozambevételek összege 76 millió forint, a befektetések hozama tartalék 1996. december 31-i záróállományának – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról rendelkező 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (6) bekezdése szerinti – felhasználásából származó bevétel 29 millió forint, a vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 408 millió forint.

(7) A működési célú – az (5) bekezdésben nem említett – bevételek összege 383 millió forint.

(8) A vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából előirányzat teljesítéséből származó bevétel 8200 millió forint.

(9) Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak részbeni rendezésére 1996-ban teljesített kiadások 1997. évi visszatérüléséből származó bevétel 1501 millió forint.

(10) A működési költségvetésben az 1996. évben keletkezett pénzmaradvány igénybevétele 1277 millió forint.

A kiadások részletezése

11. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások összege 265 779 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak összege 1574 millió forint, az anyatejellátás kiadása 134 millió forint.

(3) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás összege 100 876 millió forint. Ez az összeg tartalmazza a – felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében – csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az OEP által megkötött külön szerződés szerint támogatható gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásának 6380 millió forint összegű kiadását. Ebből az összegből a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának kiadása 758 millió forint, a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának kiadása 300 millió forint, a vérzékenység kezelésének kiadása 1423 millió forint.

(4) A gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 16 782 millió forint.

(5) Az utazási költségtérítés kiadása 2561 millió forint.

(6) Az egészségügyi dolgozók 1997. évi egyszeri jövedelemkiegészítésére fordított összeg 2258 millió forint.

(7) Az E. Alapot terhelő nyugdíjkiadás összege 97 982 millió forint.

(8) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 6013 millió forint.

(9) A táppénzkiadás 36 138 millió forint.

(10) A betegséggel kapcsolatos segélyek összege 865 millió forint. Ebből az összegből a javasolt külföldi gyógykezelés kiadása 496 millió forint, a külföldi sürgősségi gyógykezelés megtérítése 119 millió forint, a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások összege 2 millió forint, a rendkívüli szociális támogatásra fordított összeg 249 millió forint.

(11) A kártérítési járadékok kiadása 810 millió forint.

(12) A postaköltség és egyéb kiadások összege 1065 millió forint.

(13) A működésre fordított kiadások összege 17 382 millió forint. Az E. Alap működési költségvetésének pénzmaradványa 1612 millió forint.

(14) A kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összege 75 millió forint.

(15) A kifizetőhelyeket megillető költségtérítés összege 348 millió forint.

(16) A Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történt – a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 31. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó – hitelfelvétel után fizetett kamat összege 3306 millió forint.

(17) Az APEH és a OEP együttműködésével összefüggésben az AT 5/B. §-ának (1) és (3) bekezdése szerint – az APEH-et illető összeg 9 millió forint.

A működési költségvetés

12. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 17 717 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 17 382 millió forint. Ebből az összegből az Egészségbiztosítási Önkormányzat kiadása 76 millió forint, az OEP kiadása 2867 millió forint, a Területi Egészségbiztosítási Bizottságok kiadása 5 millió forint, a Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadása 11 051 millió forint, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadása 797 millió forint. A központosított előirányzatok teljesítésének összege 2586 millió forint.

(3) A működési költségvetés előirányzat-felhasználási keretmaradványának 1612 millió forint összegéből 15 millió forint a családi pótlékkal összefüggő, az APEH által végzett ellenőrzési tevékenység KT 15. §-ának (5) bekezdése szerinti ellenértéke. A kifizetést legkésőbb 1998. december 31-ig kell teljesíteni. A maradvány fennmaradó része a Kormány döntése alapján használható fel.

(4) Az E. Alap működési költségvetése 1997. évi végrehajtási mérlegét a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

13. § (1) Az E. Alapnak és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátásoknak az összesített mérlegét a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

(2) A központi költségvetés által finanszírozott, az egészségbiztosítás által folyósított ellátások és azok 1997. évi megtérítésének 570 millió forint finanszírozási többletét az E. Alap visszautalja a központi költségvetésnek 1998. december 31-ig.

14. § Az E. Alap – számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kimutatott – tartalékainak alakulását a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

15. § Az E. Alap tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 1997. év végi elszámolásának a befektetett eszközök állományát csökkentő hatása 102 millió forint.

16. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező – többször módosított – 1992. évi X. törvényl6 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az E. Alap javára 28 808 millió forint összegű állam általi vissztehermentes vagyonátadásra került sor. Ebből 1997-ben – átadási értéken számítva – 18 972 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás.

(2) Az (1) bekezdés szerint átvett vagyonelemek az E. Alapnak az AT 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott arányban kerültek az Alap birtokába. Az ezen jogcímen nyilvántartott vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése 1997. év végi elszámolásának állománycsökkentő hatása 1881 millió forint.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

17. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében 1997-ben 358 millió forint összegű vagyonátvétel történt. Ebből 58 millió forint összegű vagyon felszámolási eljárás során, 300 millió forint összegű vagyon pedig az AT 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyon a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, az AT 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)d) pontjaiban, valamint a KT 30. §-ának (5)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1997. december 31-vel elszámolt értékvesztése (ideértve az e vagyonkörbe tartozó ingatlanok értékcsökkenését is) 631 millió forint. Ebből 305 millió forint az Ny. Alapnál, 326 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 12. számú melléklete részletezi.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az AT 11. §-ának (8) bekezdése hatályát veszti.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 1600 millió forinttal, ezen belül a tényleges kiadások összegével és a 8. kiemelt előirányzatszám, végkielégítés előirányzata és a 7. számú melléklet IV. fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás, 1. aktív fekvőbeteg-ellátás, – aktív ellátás végösszege, illetve az aktív fekvőbeteg-ellátás összesen sora, valamint a fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása összesen és a kasszák összesen (I–IV.) végösszeg, továbbá a célelőirányzatok 1. sorának előirányzata, a célelőirányzatok összesen, valamint a mindösszesen előirányzat a tényleges kiadások összegével túlléphető.”

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében megállapított, az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó hiánya legfeljebb 54 953 millió forinttal túlteljesül.

1. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlege
A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlege
Millió forintban

Cím

Alcím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat cso-
port-
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

 

1

 

 

 

A társadalombiztosítási alapok járulékbevételei és

 

 

 

 

 

hozzájárulásai

 

 

869 300

1 056 628

1 035 669

1 080 054

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói járulék

 

720 052

760 706

770 310

822 896

 

 

 

1

 

 

 

Költségvetési szervek munkáltatói járulékbefizetése

 

235 362

230 504

226 085

 

 

 

2

 

 

 

Gazdálkodó szervezetek munkáltatói járulékbefizetése

 

450 185

458 849

508 568

 

 

 

3

 

 

 

Társas vállalkozások munkáltatói járulékbefizetése

 

42 676

43 915

50 002

 

 

 

4

 

 

 

Egyéni vállalkozók munkáltatói járulékbefizetése

 

32 482

37 043

38 240

 

 

2

 

 

 

Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék

 

 

 

329

 

 

3

 

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

 

 

97 901

71 000

71 974

 

 

4

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

13 679

12 322

11 959

11 871

 

 

5

 

 

 

Baleseti járulék

 

1 593

487

990

1 251

 

 

6

 

 

 

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

 

3 530

8 000

7 000

7 658

 

 

7

 

 

 

Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék

130 446

177 212

174 410

164 073

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni járulék

 

126 050

173 112

170 310

158 083

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék

1 700

2 000

2 000

1 597

 

 

 

3

 

 

 

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

 

2 696

2 100

2 100

4 394

 

 

8

 

 

 

Közteherjegy után elszámolt járulék

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

Behajtási tevékenység

 

 

31 000

36 267

 

 

1

 

 

 

Kintlevőség behajtása (az OEP szervei által végzett)

 

31 000

33 267

 

 

2

 

 

 

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

 

 

 

3 000

 

1–2

 

 

 

Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen

869 300

1 087 628

1 071 936

1 080 054

 

 

 

 

 

Ebből:

 

 

 

 

 

Behajtási tevékenység

 

36 683

31 000

36 267

36 566

 

 

 

 

 

Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)

 

36 683

31 000

33 267

35 662

 

 

 

 

 

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

 

 

 

3 000

904

 

3

 

 

 

Központi költségvetés általi járulékfizetés

 

12 000

 

4

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek

28 563

28 129

25 224

26 224

 

5

 

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi

 

 

 

 

 

költségvetési hozzájárulás

 

2 500

2 500

2 500

2 500

 

6

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

1 638

1 770

1 770

1 786

 

7

 

 

 

Egyéb bevételek

 

 

6 107

5 478

5 498

4 693

 

 

1

 

 

 

Kamat- és egyéb hozambevételek

 

4 596

4 000

3 400

3 325

 

2

 

 

 

Befektetések hozama tartalék bevonása

 

 

200

200

29

 

3

 

 

 

Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése

 

1 160

928

928

928

 

4

 

 

 

Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

 

351

350

970

412

 

8

 

 

 

Működési célú bevételek

 

2 056

250

1 675

656

 

9

 

 

 

Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából

 

45

9 851

11 766

9 402

 

10

 

 

 

Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel

 

1 000

1 000

1 501

A társadalombiztosítási alrendszer bevételei összesen

 

922 209

1 136 606

1 121 369

1 126 817

Előző évi pénzmaradvány

 

 

 

 

 

 

 

 

1446

Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.
Millió forintban

Cím

Alcím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat cso-
port-
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

 

1

 

 

 

A társadalombiztosítási alapok kiadásai

 

990 838

1 150 138

1 171 728

1 177 350

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

 

584 131

701 874

708 039

706 521

 

 

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások

 

504 866

609 839

609 839

608 539

 

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások

 

79 265

92 035

98 200

97 982

 

 

2

 

 

 

Anyasági ellátások

 

8 276

7 900

6 000

6 013

 

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

 

8 276

7 900

6 000

6 013

 

 

3

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos kiadások

 

32 977

39 430

35 235

36 138

 

 

 

1

 

 

 

Táppénz

 

32 977

39 430

35 235

36 138

 

 

4

 

 

 

Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás

97 613

101 023

109 965

117 658

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyszertámogatás

 

84 246

85 383

94 265

100 876

 

 

 

2

 

 

 

Vérzékenység kezelése*

 

1 249

1 300

 

 

 

3

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás

 

12 118

14 340

15 700

16 782

 

 

5

 

 

 

Egészségügyi ellátás finanszírozása

 

224 832

260 649

268 163

268 037

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

 

224 832

260 649

265 903

265 779

 

 

 

2

 

 

 

Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri

 

 

 

 

 

 

 

jövedelemkiegészítése

 

 

 

2 260

2 258

 

 

6

 

 

 

Gyógyászati szolgáltatások

 

1 524

1 700

1 950

1 708

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyfürdő-szolgáltatás

 

1 396

1 500

1 800

1 574

 

 

 

2

 

 

 

Anyatejellátás

 

128

200

150

134

 

 

7

 

 

 

Egyéb kiadások

 

3 575

3 700

4 360

4 236

 

 

 

1

 

 

 

Utazási költségtérítés

 

2 133

2 000

2 600

2 561

 

 

 

2

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

 

699

800

860

865

 

 

 

3

 

 

 

Kártérítési járadék

 

743

900

900

810

 

 

8

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

 

328

500

400

348

 

 

9

 

 

 

Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség

 

 

 

 

 

 

és egyéb)

 

 

3 375

4 309

4 306

3 343

 

 

10

 

 

 

Működésre fordított kiadások

 

25 313

28 883

30 585

29 802

 

 

11

 

 

 

Kamat- és egyéb hozambevételekkel,

 

 

 

 

 

 

vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

 

66

130

130

169

 

 

12

 

 

 

A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás

 

4 081

40

2 520

3 367

 

 

13

 

 

 

Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben

 

 

 

 

 

 

az APEH-et illető összeg

 

 

 

75

9

 

 

14

 

 

 

Egészségügyi szakellátási intézmények

 

 

 

 

 

 

adósságrendezésére

 

3 995

 

 

15

 

 

 

Működési előirányzatból a Nyugdíjbiztosítási Alap

 

 

 

 

 

 

ellátási költségvetésében megvalósított befektetés

 

 

 

 

 

 

fedezetének rendezése

 

754

A társadalombiztosítási alrendszer kiadásai összesen

 

990 838

1 150 138

1 171 728

1 177 350

A társadalombiztosítási alrendszer egyenlege

 

 

–68 629

–13 532

–50 359

–50 533

Működési pénzmaradvány

 

 

 

 

 

 

 

 

2 033

____
*1997. évi teljesítési adatai az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről szóló 1997. évi CXII. törvény alapján a gyógyszertámogatás költségvetési soron jelennek meg.
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

2. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátások összesített 1997. évi végrehajtási mérlege
A társadalombiztosítási alrendszer és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátások összesített 1997. évi végrehajtási mérlege
Millió forintban

Cím

Alcím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat cso-
port-
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

 

1

 

 

 

A társadalombiztosítási alapok járulékbevételei és

 

 

 

 

 

hozzájárulásai

 

 

869 300

1 056 628

1 035 669

1 080 054

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói járulék

 

720 052

760 706

770 310

822 896

 

 

 

1

 

 

 

Költségvetési szervek munkáltatói járulékbefizetése

 

235 362

230 504

226 085

 

 

 

2

 

 

 

Gazdálkodó szervezetek munkáltatói járulékbefizetése

 

450 185

458 849

508 568

 

 

 

3

 

 

 

Társas vállalkozások munkáltatói járulékbefizetése

 

42 676

43 915

50 002

 

 

 

4

 

 

 

Egyéni vállalkozók munkáltatói járulékbefizetése

 

32 482

37 043

38 240

 

 

2

 

 

 

Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék

 

 

 

329

 

 

3

 

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

 

 

97 901

71 000

71 974

 

 

4

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

13 679

12 322

11 959

11 871

 

 

5

 

 

 

Baleseti járulék

 

1 593

487

990

1 251

 

 

6

 

 

 

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

 

3 530

8 000

7 000

7 658

 

 

7

 

 

 

Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék

130 446

177 212

174 410

164 073

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni járulék

 

126 050

173 112

170 310

158 083

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék

1 700

2 000

2 000

1 597

 

 

 

3

 

 

 

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

 

2 696

2 100

2 100

4 394

 

 

8

 

 

 

Közteherjegy után elszámolt járulék

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

Behajtási tevékenység

 

 

31 000

36 267

 

 

1

 

 

 

Kintlevőség behajtása (az OEP szervei által végzett)

 

31 000

33 267

 

 

2

 

 

 

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

 

 

 

3 000

 

1-2

 

 

 

Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen

869 300

1 087 628

1 071 936

1 080 054

 

 

 

 

Ebből:

 

 

 

 

Behajtási tevékenység

 

36 683

31 000

36 267

36 566

 

 

 

 

Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)

 

36 683

31 000

33 267

35 662

 

 

 

 

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

 

 

 

3 000

904

 

3

 

 

 

Központi költségvetés általi járulékfizetés

 

12 000

 

4

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek

28 563

28 129

25 225

26 224

 

5

 

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi

 

 

 

 

 

költségvetési hozzájárulás

 

2 500

2 500

2 500

2 500

 

6

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

1 638

1 770

1 770

1 786

 

7

 

 

 

Egyéb bevételek

 

 

6 107

5 478

5 498

4 693

 

 

1

 

 

 

Kamat- és egyéb hozambevételek

 

4 596

4 000

3 400

3 325

 

 

2

 

 

 

Befektetések hozama tartalék bevonása

 

 

200

200

29

 

 

3

 

 

 

Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése

 

1 160

928

928

928

 

 

4

 

 

 

Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

351

350

970

412

 

8

 

 

 

Működési célú bevételek

 

2 056

250

1 675

656

 

9

 

 

 

Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából

 

45

9 851

11 766

9 402

 

10

 

 

 

Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel

 

1 000

1 000

1 501

A társadalombiztosítási alrendszer bevételei összesen

 

922 209

1 136 606

1 121 369

1 126 817

Előző évi pénzmaradvány

 

 

 

 

 

 

 

 

1 446

 

11

 

 

 

Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított,

 

 

 

 

 

társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi

 

 

 

 

 

költségvetésből) finanszírozott ellátások

 

139 500

146 700

144 400

157 959

 

 

1

 

 

 

Családi támogatások

 

132 100

134 300

134 300

147 934

 

 

2

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális

 

 

 

 

 

 

támogatások

 

400

400

400

383

 

 

3

 

 

 

Különféle jogcímen adott térítések

 

7 000

12 000

9 700

9 642

 

12

 

 

 

A nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított

 

 

 

 

 

társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi

 

 

 

 

 

költségvetés Népjóléti Minisztérium fejezetéből)

 

 

 

 

 

finanszírozott ellátások

 

56 523

55 300

55 300

58 597

 

13

 

 

 

A helyi önkormányzatok által finanszírozott

 

 

 

 

 

közgyógyellátás- megtérítés

 

1 049

1 400

1 400

1 125

 

14

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból

 

 

 

 

 

finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes

 

 

 

 

 

nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r.]

 

26 498

12 000

12 000

4 009

 

15

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes

 

 

 

 

 

nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r.]

 

 

8 000

8 000

10 407

 

16

 

 

 

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

 

 

11 000

11 000

14 077

 

17

 

 

 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott

 

 

 

 

 

életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

 

1 760

1 800

1 800

1 902

 

18

 

 

 

A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott

 

 

 

 

 

hadigondozotti ellátások

 

3 480

3 800

3 800

5 450

 

19

 

 

 

Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által

 

 

 

 

 

finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján*

 

2 600

4 200

4 200

5 065

Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások bevételei összesen

 

231 410

244 200

241 900

258 590

Bevételek mindösszesen

 

 

 

 

 

1 153 619

1 380 806

1 363 269

1 385 407

 

Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.
Millió forintban

Cím

Alcím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat cso-
port-
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

 

1

 

 

 

A társadalombiztosítási alapok kiadásai

 

990 838

1 150 138

1 171 728

1 177 350

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

 

584 131

701 874

708 039

706 521

 

 

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások

 

504 866

609 839

609 839

608 539

 

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások

 

79 265

92 035

98 200

97 982

 

 

2

 

 

 

Anyasági ellátások

 

8 276

7 900

6 000

6 013

 

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

 

8 276

7 900

6 000

6 013

 

 

3

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos kiadások

 

32 977

39 430

35 235

36 138

 

 

 

1

 

 

 

Táppénz

 

32 977

39 430

35 235

36 138

 

 

4

 

 

 

Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás

97 613

101 023

109 965

117 658

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyszertámogatás

 

84 246

85 383

94 265

100 876

 

 

 

2

 

 

 

Vérzékenység kezelése**

 

1 249

1 300

 

 

 

 

3

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás

 

12 118

14 340

15 700

16 782

 

 

5

 

 

 

Egészségügyi ellátás finanszírozása

 

224 832

260 649

268 163

268 037

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

 

224 832

260 649

265 903

265 779

 

 

 

2

 

 

 

Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri

 

 

 

 

 

 

 

jövedelemkiegészítése

 

 

 

2260

2 258

 

 

6

 

 

 

Gyógyászati szolgáltatások

 

1 524

1 700

1 950

1 708

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyfürdő-szolgáltatás

 

1 396

1 500

1 800

1 574

 

 

 

2

 

 

 

Anyatejellátás

 

128

200

150

134

 

 

7

 

 

 

Egyéb kiadások

 

3 575

3 700

4 360

4 236

 

 

 

1

 

 

 

Utazási költségtérítés

 

2 133

2 000

2 600

2 561

 

 

 

2

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

 

699

800

860

865

 

 

 

3

 

 

 

Kártérítési járadék

 

743

900

900

810

 

 

8

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

 

328

500

400

348

 

 

9

 

 

 

Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség

 

 

 

 

 

 

és egyéb)

 

 

3 375

4 309

4 306

3 343

 

 

10

 

 

 

Működésre fordított kiadások***

 

25 313

28 883

30 585

29 802

 

 

11

 

 

 

Kamat- és egyéb hozambevételekkel,

 

 

 

 

 

 

vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

 

66

130

130

169

 

 

12

 

 

 

A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás

 

4 081

40

2 520

3 367

 

 

13

 

 

 

Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben

 

 

 

 

 

 

az APEH-et illető összeg

 

 

 

75

9

 

 

14

 

 

 

Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére

3 995

 

 

15

 

 

 

Működési előirányzatból a Nyugdíjbiztosítási Alap

 

 

 

 

 

 

ellátási költségvetésében megvalósított befektetés

 

 

 

 

 

 

fedezetének rendezése

 

754

A társadalombiztosítási alrendszer kiadásai összesen

 

990 838

1 150 138

1 171 728

1 177 350

A társadalombiztosítási alrendszer egyenlege

 

 

-68 629

-13 532

-50 359

-50 533

Működési pénzmaradvány

 

 

 

 

 

 

 

 

2 033

 

2

 

 

 

Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított,

 

 

 

 

 

társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi

 

 

 

 

 

költségvetésből) finanszírozott ellátások

 

140 581

146 700

144 400

157 386

 

 

1

 

 

 

Családi támogatások

 

133 360

134 300

134 300

147 349

 

 

2

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális

 

 

 

 

 

 

támogatások

 

419

400

400

452

 

 

3

 

 

 

Különféle jogcímen adott térítések

 

6 801

12 000

9 700

9 585

 

3

 

 

 

A nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított

 

 

 

 

 

társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi

 

 

 

 

 

költségvetés Népjóléti Minisztérium fejezetéből)

 

 

 

 

 

finanszírozott ellátások

 

56 989

55 300

55 300

58 893

 

4

 

 

 

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás

1 049

1 400

1 400

1 125

 

5

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci

 

 

 

 

 

Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai

 

 

 

 

 

korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r.]

 

7 570

12 000

12 000

5 307

 

6

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes

 

 

 

 

 

nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r.]

 

3 048

8 000

8 000

7 263

 

7

 

 

 

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

 

10 109

11 000

11 000

13 990

 

8

 

 

 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott

 

 

 

 

 

életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

 

1 785

1 800

1 800

1 874

 

9

 

 

 

A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott

 

 

 

 

 

hadigondozotti ellátások

 

3 361

3 800

3 800

6 023

 

10

 

 

 

Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által

 

 

 

 

 

finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján*

 

3 610

4 200

4 200

5 235

Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai összesen

 

228 102

244 200

241 900

257 096

Egyenleg

 

 

 

 

 

 

 

 

3 308

0

 

1 494

Kiadások mindösszesen

 

 

 

 

 

1 218 940

1 394 338

1 413 628

1 434 446

Egyenleg mindösszesen

 

 

 

 

 

-65 321

-13 532

-50 359

-49 039

 

____
*A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvényben az adott tétel az egészségbiztosítási szervezetek által foyósított ellátások körében jelent meg. A folyósítást nem az egészségbiztosítási szervek, hanem a nyugdíjbiztosítási szervek végzik, ezért indokolt az adott körön kívül, az önálló címként történő szerepeltetés.
**1997. évi teljesítési adatai az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről szóló 1997. évi CXII. törvény alapján a gyógyszertámogatás költségvetési soron jelennek meg.
Az egyes adatok összege – a kerekítés miatt – eltérhet az összegző sorok adataitól.

3. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege
A Nyugdíjbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

 

 

Cím

Alcím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat cso-
port-
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

1996. évi teljesítés

1997. évi előirányzat

1997. évi teljesítés

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen

 

499 566

575 623

608 242

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói járulék

 

411 828

461 854

499 413

 

 

 

1

 

 

 

Költségvetési szervek munkáltatói járuléka

 

142 898

137 492

 

 

 

2

 

 

 

Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka

 

 

273 325

309 161

 

 

 

3

 

 

 

Társas vállalkozások munkáltatói járuléka

 

 

25 910

30 244

 

 

 

4

 

 

 

Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka

 

 

19 721

22 516

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

7 843

7 159

7 229

 

 

3

 

 

 

Nyugdíjjárulék

 

79 895

106 610

101 599

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni járulék

 

75 499

102 510

95 609

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett

 

 

 

 

 

 

 

járulék

 

1 700

2 000

1 597

 

 

 

3

 

 

 

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

 

2 696

2 100

4 394

 

2

 

 

 

Behajtási tevékenység

 

 

17 267

 

 

1

 

 

 

Kintlévőségek behajtása

 

 

17 267

 

1-2

 

 

 

Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen

 

592 890

608 242

 

 

 

 

Ebből:

 

 

 

 

Behajtási tevékenység

 

 

17 267

20 039

 

 

 

 

Kintlévőségek behajtása

 

 

17 267

19 546

 

 

 

 

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

 

 

 

493

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel

15 992

13 651

14 103

 

 

 

1

 

 

 

Késedelmi pótlék és bírság

 

10 976

11 519

10 629

 

 

 

2

 

 

 

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

5 016

2 132

3 474

 

4

 

 

 

Alapok közötti elszámolás

 

37 198

 

6

 

 

 

Egyéb bevételek

 

 

5 616

4 678

4 181

 

 

1

 

 

 

Kamat és egyéb hozambevételek

 

4 456

3 250

3 249

 

 

2

 

 

 

Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

 

400

4

 

 

3

 

 

 

Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése

 

 

100

 

 

 

4

 

 

 

Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése

 

1 160

928

928

 

7

 

 

 

Működési célú bevételek

 

918

150

273

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb működési célú bevétel

 

193

40

175

 

 

 

2

 

 

 

ÁPV Rt. költségtérítése

 

197

60

66

 

 

 

3

 

 

 

Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése

19

50

32

 

 

 

 

 

 

 

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

 

509

 

8

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

658

590

606

 

 

 

1

 

 

 

Népjóléti fejezet költségtérítése

 

604

520

520

 

 

 

2

 

 

 

OKKH költségtérítése

 

54

70

86

 

9

 

 

 

Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából

 

41

3 566

1 202

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen

 

 

559 989

615 525

628 607

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

 

 

 

 

169

Millió forintban

 

 

Cím

Alcím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat cso-
port-
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

1996. évi teljesítés

1997. évi előirányzat

1997. évi teljesítés

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai

 

504 866

609 839

608 539

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

 

504 866

609 839

608 539

 

 

 

1

 

 

 

Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

 

435 211

525 642

527 334

 

 

 

2

 

 

 

Hozzátartozói ellátások

 

69 655

84 198

81 204

 

2

 

 

 

Egyéb kiadások

 

 

80 266

15 372

14 853

 

 

1

 

 

 

Postaköltségek és egyéb kiadások

 

2 254

2 800

2 278

 

 

2

 

 

 

Működésre fordított kiadások

 

9 539

12 428

12 420

 

 

 

1

 

 

 

Folyamatos működési kiadások

 

7 871

11 438

11 412

 

 

 

2

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

 

23

50

50

 

 

 

3

 

 

 

Informatikai fejlesztés

 

841

940

958

 

 

 

4

 

 

 

Beruházási kiadások

 

349

 

 

 

5

 

 

 

Adatszolgáltatási és -nyilvántartási

 

 

 

 

 

 

 

kötelezettségekkel kapcs.

 

338

 

 

 

6

 

 

 

Világbanki program hazai költségei

 

117

 

 

4

 

 

 

Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással

 

 

 

 

 

 

kapcsolatos kiadások

 

59

124

94

 

 

5

 

 

 

A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás

 

1 336

20

61

 

 

6

 

 

 

Alapok közötti elszámolás

 

66 055

 

 

8

 

 

 

Működési előirányzatból ellátási költségvetésben

 

 

 

 

 

 

megv. befekt. fed. rend.

 

754

 

 

 

 

 

 

Működési szektort megillető finanszírozási különbözetek

269

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen

 

 

585 132

625 211

623 392

Egyenleg

 

 

 

 

 

 

 

 

-25 143

-9 686

5 215

Ebből 1997. évi működési pénzmaradvány

 

 

 

 

421

4. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése
A Nyugdíjbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése

Millió forintban

 

 

Cím

Alcím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat cso-
port-
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

1996. évi teljesítés

1997. évi törvényi előirányzat

1997. évi teljesítés

 

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működés bevételei

 

409

150

273

 

 

 

2

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett

 

 

 

 

 

 

 

pénzeszköz

 

6 661

9 820

9 827

 

 

 

3

 

 

 

A nem nyugdíjbiz. ellátások megállapítási,

 

 

 

 

 

 

 

folyósítási kiad. megtérítése

 

628

590

606

 

 

 

4

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra

 

 

 

 

 

 

 

átvett pénzeszköz

 

 

 

5

 

 

 

Informatikai fejlesztések és ellenőrzési

 

 

 

 

 

 

 

tevékenységre

 

840

940

940

 

 

 

6

 

 

 

Beruházásokra átvett pénzeszköz

 

776

478

478

 

 

 

7

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

 

 

 

 

 

 

 

személyi és dologi kiadásaira átvett pénzeszköz

360

400

400

 

 

 

8

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzésére átvett pénzeszköz

50

50

50

 

 

 

9

 

 

 

Világbanki pénzmaradvánnyal kapcsolatos

 

 

 

 

 

 

 

1995. évi pénzmaradvány

 

118

 

 

 

10

 

 

 

1995. évi pénzmaradvány igénybevétele

 

391

 

 

 

11

 

 

 

1996. évi pénzmaradvány igénybevétele

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

 

10 234

12 428

12 574

1997. évi pénzmaradvány

 

 

 

 

 

 

 

169

Millió forintban

 

 

Cím

Alcím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat cso-
port-
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

1996. évi teljesítés

1997. évi törvényi előirányzat

1997. évi teljesítés

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása

 

965

1 273

1 253

 

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat

 

108

129

138

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

95

117

117

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

30

43

39

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

2

19

16

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

63

55

62

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

13

9

21

 

 

2

 

 

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

 

857

1 144

1 115

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

843

1 144

1 097

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

331

476

480

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

124

199

211

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

380

454

383

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

8

12

23

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

14

 

18

 

2

 

 

 

Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok

 

4 454

5 834

5 901

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

4 324

5 158

5 501

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2 395

2 915

3 144

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

986

1 118

1 345

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

941

1 125

990

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

2

 

22

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

20

676

229

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

110

 

171

 

3

 

 

 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

 

1 879

2 520

2 826

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

1 848

2 269

2 590

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

905

962

1 134

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

358

386

489

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

580

921

959

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

5

 

8

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

17

251

219

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

14

 

17

 

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

2 241

2 801

2 440

 

 

1

 

 

 

Központosított intézményi előirányzatok

 

644

949

806

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

10

219

55

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

111

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

 

42

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

58

45

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

10

8

10

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

285

252

243

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

349

478

508

 

 

2

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási célfeladatok

 

1 597

1 852

1 634

 

 

 

1

 

 

 

Informatikai fejlesztések

 

841

940

945

 

 

 

2

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások

117

 

88

 

 

 

3

 

 

 

Kamat és rendelkezésretartási jutalék

 

 

 

4

 

 

 

Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások

9

26

16

 

 

 

5

 

 

 

Folyamatos informatikai kiadások

 

184

150

234

 

 

 

6

 

 

 

Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz

28

56

27

 

 

 

7

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel

 

 

 

 

 

 

 

kapcsolatos feladatokra

 

273

400

229

 

 

 

8

 

 

 

Üzemorvosi hozzájárulás

 

 

15

 

 

 

9

 

 

 

Üzemeltetési költség

 

 

100

 

 

 

10

 

 

 

Központi nyomtatvány ellátás

 

90

150

80

 

 

 

11

 

 

 

Nemzetközi rendezvény költsége és ISSA tagdíj

10

15

15

 

 

 

12

 

 

 

Új székházak bebútorozása (ügyfélvárók)

 

45

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

 

9 539

12 428

12 420

Működési pénzmaradvány

 

 

 

 

 

695

 

421

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

 

10 234

5. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege
A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

 

 

Cím

Alcím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat cso-
port-
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

1996. évi teljesítés

1997. évi előirányzat

1997. évi teljesítés

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen

 

499 566

575 623

608 242

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói járulék

 

411 828

461 854

499 413

 

 

 

1

 

 

 

Költségvetési szervek munkáltatói járuléka

 

142 898

137 492

 

 

 

2

 

 

 

Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka

 

 

273 325

309 161

 

 

 

3

 

 

 

Társas vállalkozások munkáltatói járuléka

 

 

25 910

30 244

 

 

 

4

 

 

 

Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka

1

 

9 721

22 516

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

7 843

7 159

7 229

 

 

3

 

 

 

Nyugdíjjárulék

 

79 895

106 610

101 599

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni járulék

 

75 499

102 510

95 609

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett

 

 

 

 

 

 

 

járulék

 

1 700

2 000

1 597

 

 

 

3

 

 

 

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

 

2 696

2 100

4 394

 

2

 

 

 

Behajtási tevékenység

 

 

17 267

 

 

1

 

 

 

Kintlévőségek behajtása

 

 

17 267

 

1-2

 

 

 

Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen

 

592 890

608 242

Összesen

 

 

 

Ebből:

 

 

 

 

Behajtási tevékenység

 

 

17 267

20 039

 

 

 

 

Kintlévőségek behajtása

 

 

17 267

19 546

 

 

 

 

 

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

 

 

 

493

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel

15 992

13 651

14 103

 

 

 

1

 

 

 

Késedelmi pótlék és bírság

 

10 976

11 519

10 629

 

 

 

2

 

 

 

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

5 016

2 132

3 474

 

4

 

 

 

Alapok közötti elszámolás

 

37 198

 

6

 

 

 

Egyéb bevételek

 

 

5 616

4 678

4 181

 

 

1

 

 

 

Kamat és egyéb hozambevételek

 

4 456

3 250

3 249

 

 

2

 

 

 

Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

 

400

4

 

 

3

 

 

 

Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése

 

 

100

 

 

4

 

 

 

Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése

 

1 160

928

928

 

7

 

 

 

Működési célú bevételek

 

918

150

273

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb működési célú bevétel

 

193

40

175

 

 

 

2

 

 

 

ÁPV Rt. költségtérítése

 

197

60

66

 

 

 

3

 

 

 

Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése

19

50

32

 

 

 

4

 

 

 

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

 

509

 

8

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

658

590

606

 

 

 

1

 

 

 

Népjóléti fejezet költségtérítése

 

604

520

520

 

 

 

2

 

 

 

OKKH költségtérítése

 

54

70

86

 

9

 

 

 

Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából

 

41

3 566

1 202

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen

 

 

559 989

615 525

628 607

Előző évi pénzmaradvány

 

 

 

 

 

 

 

169

 

10

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított, a

 

 

 

 

 

társadalombiztosításon kívüli forrásból

 

 

 

 

 

finanszírozott ellátások

 

59 123

70 500

77 739

 

 

1

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális

 

 

 

 

 

 

támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet)

 

56 523

55 300

58 597

 

 

 

1

 

 

 

Rokkantsági járadék

 

 

2 400

2 597

 

 

 

2

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek átmeneti

 

 

 

 

 

 

 

járadéka, rendszeres szociális járadéka és

 

 

 

 

 

 

 

egyéb szociális járadék

 

 

25 070

31 062

 

 

 

3

 

 

 

Egészségkárosodási járadék

 

 

1 100

1 075

 

 

 

4

 

 

 

Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli

 

 

 

 

 

 

 

megváltása

 

 

2 600

2 922

 

 

 

5

 

 

 

Mezőgazdasági járadékok

 

 

7 000

5 350

 

 

 

6

 

 

 

Vakok személyi járadéka

 

 

3 000

3 019

 

 

 

8

 

 

 

Politikai rehabilitációval kapcsolatos

 

 

 

 

 

 

 

nyugdíj-kiegészítések

 

 

8 000

7 229

 

 

 

9

 

 

 

Házastársi pótlék

 

 

5 500

4 583

 

 

 

10

 

 

 

Cukorbetegek támogatása

 

 

100

46

 

 

 

11

 

 

 

Lakbér-hozzájárulás

 

 

300

275

 

 

 

12

 

 

 

Katonai családi segély

 

 

230

160

 

 

 

 

 

 

Postaköltség

 

 

 

279

 

 

2

 

 

 

Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által

 

 

 

 

 

 

finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján

 

 

 

 

 

 

(Miniszterelnöki Hivatal fejezet)

 

2 600

4 200

5 065

 

 

 

1

 

 

 

Pénzbeli kárpótlás

 

 

3 000

 

 

 

2

 

 

 

Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

 

1 200

 

 

3

 

 

 

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

 

 

11 000

14 077

 

11

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból

 

 

 

 

 

finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes

 

 

 

 

 

nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r.]

 

26 498

12 000

4 009

 

12

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes

 

 

 

 

 

nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r.]

 

 

8 000

10 407

 

13

 

 

 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott,

 

 

 

 

 

életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

 

1 760

1 800

1 902

 

14

 

 

 

Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott

 

 

 

 

 

hadigondozotti ellátások

 

3 480

3 800

5 448

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen

90 861

96 100

99 505

Bevételek mindösszesen

650 850

711 625

728 112

Millió forintban

 

 

Cím

Alcím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat cso-
port-
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

1996. évi teljesítés

1997. évi előirányzat

1997. évi teljesítés

1

A törvényt az Országgyűlés az 1998. december 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1998. december 16.

3

Az 1992: X. törvényt utóbb hatályon kívül helyezte az 1999: LXI. törvény 1. §-a.

4

Az 1991: XVIII. törvényt utóbb hatályon kívül helyezte a 2000: C. törvény 174. §-a.

5

A 1975: II. törvényt hatályon kívül helyezte az 1997: LXXX. törvény mellékletének a) pontja.

6

Az 1992: X. törvényt utóbb hatályon kívül helyezte az 1999: LXI. törvény 1. §-a.