• Tartalom

1/1999. (III. 3.) KüM rendelet

1/1999. (III. 3.) KüM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés külügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

1999.03.03.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed a Külügyminisztérium (a továbbiakban: KüM) épületeire, a KüM Jóléti Intézményeire és a Magyar Köztársaság diplomáciai, konzuli és nemzetközi szervezetek mellé rendelt állandó képviseleteire.

(2) A rendelet személyi hatálya a KüM központi apparátusára (a továbbiakban: Központ), valamint az (1) bekezdésben felsorolt létesítményekben bármilyen jogcímen tartózkodó személyekre terjed ki.

A tűzvédelmi feladatok ellátása

2. § (1) A KüM megelőző tűzvédelmének és műszaki mentésének irányítása és ellenőrzése a KüM Gazdálkodási Főosztály feladata.

(2) A KüM Gazdálkodási Főosztály biztosítja a KüM részére a megelőző tűzvédelmi, a mentő és a műszaki (biztonságtechnikai) ellátottság szükséges technikai eszközeit.

(3) A KüM Gazdálkodási Főosztály ellenőrzi a tűzvédelmi eszközök beszerzését, rendszeresítését és állagmegóvását, gondoskodik a hiányzó tűzvédelmi eszközök pótlásáról, a szükséges javítások elvégzéséről és a tűzvédelmi eszközök selejtezéséről.

(4) A KüM Gazdálkodási Főosztály ellenőrzi a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtását.

Tűzvédelmi képzés és vizsgáztatás

3. § A KüM Személyügyi Főosztály a tűzvédelmi vezetővel együttműködve szervezi a tűzvédelmi szervezet képzését, a tűzvédelmi szakvizsgáztatást és a tűzvédelmi megbízotti képzést.

A Tűzvédelmi Bizottság

4. § (1) A KüM a tűzvédelem és a műszaki mentés feladatainak átfogó koordinálására és ellenőrzésére Tűzvédelmi Bizottságot hoz létre.

(2) A KüM Tűzvédelmi Bizottság vezetője a Gazdálkodási Főosztály vezetője.

(3) A KüM Tűzvédelmi Bizottság tagjai:

a) a Futár- és Biztonsági Főosztály helyettes vezetője,

b) a Gazdasági Osztály vezetője,

c) az Építési Főosztály képviselője,

d) az üzemeltetési vezető,

e) a tűz- és munkavédelmi vezető.

Tűzriadóterv

5. § (1) A tűzvédelmi vezető köteles a Tűzvédelmi Bizottsággal egyetértésben a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként tűzriadótervet készíteni, azon létesítményeknél, ahol ezt jogszabály előírja.

(2) A tűzriadótervet az egyes létesítmények portáin, valamint az ügyeletes diszpécsernél kell zárt borítékokban elhelyezni.

(3) A tűzriadóterv tartalmazza:

a) a létesítmény szintenkénti alaprajzát;

b) a létesítmény tűzveszélyességi hálózatát;

c) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét;

d) a tűzoltóság telefonszámát;

e) a tűzjelzés módjait és központját;

f) a létesítmény szintenkénti áramtalanításának módját;

g) a központi vízszerzési helyeket, a központi elzárókat (villamos, gáz- és hőkapcsolókat);

h) a kiürítési útvonalakat, a vészkijáratok helyét, irányfénnyel való jelölését, a létesítmény elhagyásának módját;

i) tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezések kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);

j) a sérült dolgozók elsősegélyben való részesítésének módját;

k) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra).

A külképviseletekre vonatkozó különös rendelkezések

6. § (1) A külképviselet megelőző tűzvédelmének és műszaki mentésének irányítása, biztosítása és ellenőrzése a külképviselet vezetőjének feladata.

(2) A külképviselet tűzvédelmi vezetője a külképviselet gazdasági felelőse.

(3) Tűz esetén a külképviselet vezetője engedélyezi – a Központtal való egyeztetés lehetőségének mérlegelésével – a képviselet helyiségeibe való belépést a tűzoltási tevékenység céljára.

(4) A külképviseletek nem készítenek tűzriadótervet.

Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére