• Tartalom

102/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet

102/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaságban, illetve Romániában akkreditált oktatási intézmények által kiadott diplomák, oklevelek, tanulmányi bizonyítványok és tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

1999.07.06.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1999. január 18-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaságban, illetve Romániában akkreditált oktatási intézmények által kiadott diplomák, oklevelek, tanulmányi bizonyítványok és tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Bukarestben, 1997. június 6-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Románia Kormánya között
a Magyar Köztársaságban, illetve Romániában akkreditált oktatási intézmények által kiadott diplomák, oklevelek, tanulmányi bizonyítványok és tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek)
– a Magyar Köztársaság és Románia között, a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról létrejött Szerződéssel összhangban,
– a mindkét Fél által aláírt Európai Konvenziók előírásainak szellemében,
– a két állam érvényben lévő jogszabályainak tiszteletben tartásával, továbbá
– az oktatás és a tudomány területén a mobilitás és együttműködés megkönnyítésének szándékával,
– azzal a céllal, hogy a diplomák és tanulmányi bizonyítványok, valamint a tudományos fokozatok kölcsönös elismerését szabályozzák
a következőkben állapodtak meg:
1. Cikk
A Magyar Köztársaságban az iskolák által kiállított, a nyolc osztály elvégzését igazoló bizonyítványok és Romániában az iskolák által kiállított, a nyolc osztály elvégzését igazoló végbizonyítványok egyenértékűek, és kölcsönösen lehetővé teszik a tanulmányok folytatását a másik állam területén az oktatás közvetlenül következő szintjén.
2. Cikk
A Magyar Köztársaságban a szakiskolák (szakképző iskolák) által kiállított bizonyítványokat és Romániában az azonos profilú oktatási intézmények által kiállított végbizonyítványokat azonos képzési idő és hasonló tanulmányi program esetén az azonos szakmákban egyenértékűnek tekintik, és elismerik a másik állam területén.
3. Cikk
A Magyar Köztársaságban a középiskola elvégzésekor kiállított érettségi bizonyítványokat és Romániában a líceum elvégzésekor kiállított érettségi bizonyítványokat (vagy az azzal egyenértékű bizonyítványokat) egyenértékűnek tekintik, és elismerik a másik állam területén abból a célból, hogy lehetővé tegyék a felsőoktatásba vagy a középiskolát, illetve a líceumot követő posztszekunder oktatásba való felvételt.
A Magyar Köztársaságban az egyes szakközépiskolák elvégzésekor kiállított szakmai képesítést igazoló bizonyítványokat, valamint a Romániában kiállított ezekhez hasonló bizonyítványokat a másik állam területén elismerik az azonos típusú vagy profilú oktatás esetén.
4. Cikk
A Magyar Köztársaságban a legalább egyéves képzési idejű posztszekunder szakmai iskolák bizonyítványai és a Romániában kiállított, azonos képzési idejű posztliceális iskolák elvégzését igazoló diplomákat és végbizonyítványokat egyenértékűnek tekintik az azonos szakmákban, és elismerik azokat a másik állam területén.
5. Cikk
A Magyar Köztársaságban a főiskolák vagy egyetemek által kibocsátott főiskolai okleveleket és Romániában a rövid időtartamú felsőoktatás keretében kibocsátott végbizonyítványokat egyenértékűnek tekintik, és elismerik a másik állam területén, ha a tanulmányi programok hasonlóak az adott szakképesítés vonatkozásában.
6. Cikk
A Magyar Köztársaságban az egyetemi oktatás keretében kibocsátott egyetemi oklevelet és Romániában a hasonló intézményben, a hosszú időtartamú egyetemi képzésben kibocsátott diplomákat egyenértékűnek tekintik, és kölcsönösen elismerik a másik állam területén, ha a tanulmányok időtartama és a tanulmányi programok hasonlók az adott szakképesítés vonatkozásában.
7. Cikk
A Magyar Köztársaságban a felsőoktatási intézmények által kibocsátott posztgraduális tanulmányok elvégzését igazoló okleveleket és a hasonló intézmények által Romániában kibocsátott, az ismeretek elmélyítésére irányuló, továbbá egyéb posztgraduális tanulmányokat tanúsító diplomákat egyenértékűnek tekintik, és elismerik (kivéve mindkét országban a doktori képzést) a másik állam területén, ha a tanulmányok időtartama azonos és a tanulmányi programok hasonlóak az adott szakképesítés vonatkozásában.
8. Cikk
A Magyar Köztársaságban kiállított doktori (PhD, DLA) okleveleket és a Romániában kiállított doktori okleveleket és az ezekkel odaítélt címeket egyenértékűnek tekintik, és elismerik a másik álam területén.
9. Cikk
A jelen Egyezmény megvalósítása a Felek átadják egymásnak minden egyes szak tanulmányi programját, a tanulmányi dokumentumok (diplomák és bizonyítványok) mintapéldányait, továbbá azokat a jogszabályokat, amelyek szabályozzák ezen okiratok kiállítását és kibocsátását.
10. Cikk
A Felek tájékoztatják egymást oktatási rendszerük struktúrájáról, a tanulmányi programokról, a tanulmányi dokumentumok elnevezéséről, tartalmáról és kibocsátásuk feltételeiről, valamint az abban bekövetkezett változásokról.
11. Cikk
A jelen Egyezményben megnevezett diplomákat, tanulmányi bizonyítványokat és tudományos fokozatokat a Felek saját belső jogszabályaiknak megfelelően, ésszerű időtartamon belül ismerik el.
Azokat a diplomákat, amelyeket a másik Fél felsőoktatási intézményeiben, a kétoldalú együttműködési dokumentumok keretében szereztek, a küldő Fél feltétel nélkül elismeri.
12. Cikk
A szakképesítés elismerése és a szakmai téren való elhelyezkedés az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően történik az Egyezményt aláíró Felek országaiban.
13. Cikk
A Felek a jelen Egyezmény előírásainak értelmezésében vagy alkalmazása során felmerülő vitás kérdéseket az általuk létrehozott, 5-5 főből álló technikai jellegű szakértői vegyes bizottság (a továbbiakban: Bizottság) segítségével oldják meg. A Felek a jelen Egyezmény hatálybalépésétől számított négy hónapon belül közlik egymással a Bizottság tagjainak névsorát.
A Bizottság évente legalább kétszer vagy szükség szerint a Felek bármelyikének a kérésére összeül. Az ülés időpontját és helyszínét a Felek közösen határozzák meg. A szállás, az étkezés, valamint a technikai feltételek biztosítása és finanszírozása a fogadó Fél feladata, míg a nemzetközi utazási költségeket a küldő Fél biztosítja.
14. Cikk
A jelen Egyezmény – részben vagy egészben – csak mindkét Fél beleegyezésével változtatható meg.
15. Cikk
Amennyiben a jelen Egyezmény érvényét veszti, akkor a benne foglalt előírások csak azokra a személyekre alkalmazhatóak továbbra is, tanulmányaik befejezéséig, akik a másik állam területén tanulmányaikat az egyezmény érvényességének megszűnése előtt kezdték meg.
16. Cikk
A jelen Egyezmény a Feleknek, az életbelépéséhez szükséges belső jogi feltételek teljesülését közlő utolsó értesítése napján lép hatályba. A jelen Egyezmény 5 éves időtartamra szól, érvényessége automatikusan egy-egy évvel meghosszabbodik, amennyiben azt legalább hat hónappal lejárta előtt az aláíró Felek egyike írásban fel nem mondja.
Aláírták Bukarestben, 1997. június 6-án, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Románia Kormánya
nevében''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. január 18. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatási miniszter gondoskodik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére