• Tartalom

103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet

103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól1

2009.10.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 39. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §2 A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén meglévő és létesítendő repülőterekre (Lt. 71. § 19. pont) terjed ki.

2. § (1) Az Lt. 37. §-a (1) bekezdésének a) pontjában említett nyilvános repülőteret és az Lt. 37. §-a (1) bekezdésének ba) pontjában megjelölt polgári célú nem nyilvános repülőteret (a továbbiakban együtt: polgári repülőtér) bármely – a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező – természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létesíthet.

(2) Az Lt. 37. §-a (1) bekezdésének bb) pontjában említett állami repülések céljára szolgáló repülőtér (a továbbiakban: állami repülőtér) létesítésére a honvédelmi és a rendvédelmi szervek jogosultak.

(3)3 Működő állami repülőtéren nyilvános repülőtéri szektor létesítésére a közlekedésért felelős miniszter ad engedélyt.

3. § (1)4 Polgári repülőtér létesítése iránti kérelmet az érintett ingatlan tulajdonosának a hozzájárulásával és – a 3/A. §-ban foglaltak figyelembevételével – dokumentációval ellátva kell benyújtani a légiközlekedési hatósághoz. A kérelmet állami repülőtér létesítése esetében a katonai légügyi hatósághoz kell benyújtani.

(2) A dokumentáció tartalmát a rendelet melléklete határozza meg.

(3) A dokumentációt kizárólag a hivatalos tervezői névjegyzékben szereplő, illetve külön jogszabályban meghatározott tervezői minősítéssel, jogosultsággal rendelkező személy készítheti el.

(4)–(5)5

(6) A külön jogszabály6 szerint környezeti hatásvizsgálat-köteles repülőtér létesítésének engedélyezése iránti kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi engedélyt.

(7)7 A légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság az állásfoglalásának kialakítása érdekében, a jogszabályban meghatározott feltételek meglétének ellenőrzése céljából helyszíni szemlét tart, amelyre a említett szakhatóságokat és a (6) bekezdésben említett, engedélyt kiadó környezetvédelmi felügyelőséget meghívja.

(8)8 A légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság a véleményével ellátott kérelmet az előterjesztéstől számított 45 munkanapon belül a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterhez, illetve a honvédelmi miniszterhez továbbítja.

3/A. §9 (1) Ha a cégnyilvántartásban szereplő kérelmező a jogszerű működését a kérelemhez benyújtott cégkivonattal nem igazolja, a légiközlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezető szervet.

(2) Ha a kérelmező a kérelemhez a tervezett repülőtér zajgátló és biztonsági védőövezetén belül lévő ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát nem csatolja, a légiközlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi az ingatlan-nyilvántartást vezető szervet.

4. § (1)10 A közlekedési és vízügyi miniszter, illetve a honvédelmi miniszter – amennyiben a polgári repülőtér létesítése összhangban áll a magyar közlekedéspolitikával és a légiközlekedési politikával, valamint az Országos Területfejlesztési Koncepcióval; az állami repülőtér létesítése a honvédelem érdekeivel és az érintett területre vonatkozó hatályos terület- és településrendezési tervvel – az Lt. 37. §-ának (2) és (3) bekezdése szerint, továbbá a Légiközlekedés Védelmi bizottság, a légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság véleménye alapján megkéri a Kormány előzetes egyetértését. Ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.

(2) A Kormány előzetes egyetértése esetén a közlekedési és vízügyi miniszter, illetve a Honvédelmi miniszter az Lt. 37. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján – az ott felsoroltak egyetértése esetén – megadja az engedélyt a polgári, illetve az állami repülőtér létesítésére.

5. § A létesítési engedély egyévi időtartamra szól. A közlekedési és vízügyi miniszter, illetve a honvédelmi miniszter a létesítési engedély időtartamát az engedély megadásának alapjául szolgáló feltételek változatlan teljesítése esetén kérelemre, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbíthatja.

6. § A közlekedési és vízügyi miniszter, illetve a honvédelmi miniszter létesítési engedélye alapján a légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság megadja a külön jogszabályban11 meghatározott hatósági engedélyt.

7. § A polgári és az állami repülőterek fejlesztésére az e rendelet 1–6. §-aiban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

8. § (1) A polgári és az állami repülőtér megszüntetésére vonatkozó kérelmet a repülőtér tulajdonosának a légiközlekedési hatósághoz, illetve a katonai légügyi hatósághoz kell benyújtania. A hatóságok a kérelmet véleményükkel ellátva továbbítják a közlekedési és vízügyi miniszterhez, illetve a honvédelmi miniszterhez.

(2) A közlekedési és vízügyi miniszter, illetve a honvédelmi miniszter az Lt. 37. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – a Kormány előzetes egyetértése alapján – az ott felsoroltak egyetértése esetén engedélyt ad a repülőtér megszüntetésére.

(3) A közlekedési és vízügyi miniszter, illetve a honvédelmi miniszter engedélye alapján a légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság a repülőtér megszüntetésére megadja a külön jogszabályban** meghatározott hatósági engedélyt.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)12

Melléklet a 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A dokumentáció tartalma:
1. A repülőtér létesítőjének megnevezése, jogállása, címe, gazdasági társaság esetében a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály), a cégkivonat és az üzleti terv.
2. A repülőtér tervezett rendeltetése, kategóriája.
3. A futópályák tervezett kiépítése, a tervezett pályairányok és méretek, a futópályák akadályviszonyai, zajgátló és biztonsági védőövezet kijelölése.
4. A repülőtér tervezett műszerezettsége és elhelyezési lehetőségei.
5. A közművesítés lehetőségei (például a szükséges villamosenergia-biztosítás, vízellátás, szennyvízelvezetés lehetősége).
6. A tervezett repülőtérre, valamint zajgátló és biztonsági védőövezetére vonatkozó érvényes terület- és településrendezési (településszerkezeti és szabályozási) tervi kivonat, valamint szabályozási előírás.
7. A repülőtér építési telkét és üzemi területét, továbbá a zajgátló védőövezetét ábrázoló térképek [a légi megközelítési, felszállási sáv, megközelítési felület, felszállás utáni emelkedési felület, akadálysíkok) a repülőtér mBf értéke, azonosító ARP pontja, a futópálya küszöb pontok (WGS–84) koordináta-rendszerben].
8. A tervezett távközlési összeköttetések és azok berendezései.
9. A repülések végrehajtása szempontjából mérvadó meteorológiai körülmények jellemzése.
10. A repülőtéren létesülő szakszolgálatok (repülésirányító, biztonsági, tűzvédelmi, repülőgép-, utas- és légiáru földi kiszolgálási, légiáru kezelési, repülőgép üzemanyag kiszolgálási, repülőgép karbantartó és javító stb.) működéséhez szükséges létesítmények tervei.
11. A repülési eljárások tervei, a földi irányítástechnikai berendezések (kommunikációs, navigációs és lokációs) és azok koordinátái WGS–84-ben, a repülőtér működéséhez szükséges objektumok és egyéb berendezések tervei.
12. A tervezett repülőtér zajgátló és biztonsági védőövezetén belül lévő ingatlan érvényes tulajdoni lapjának hiteles másolata.
13. A tervezett repülőtér zajgátló és biztonsági védőövezetén belül lévő ingatlan tulajdonosának vagy kezelőjének egyetértő nyilatkozata (abban az esetben, ha a repülés célját és a repülőtér rendeltetésszerű működtetését szolgáló berendezés telepítését tervezik, ha a futópályához tartozó felszállási, megközelítési, megszakított megközelítési eljárások akadálysíkjai vagy a zajvédelmi övezet kialakítása miatt építési korlátozás vagy építési tilalom elrendelése szükséges).
14. Az önkormányzatnak a szabályozási terv – főváros tekintetében a fővárosi szabályozási keretterv és a kerületi szabályozási terv – figyelembevételével megadott jóváhagyása.
15. A repülőtér úthálózati és tömegközlekedési kapcsolataira vonatkozó tervek.
16. A repülőtér védelmi terv tervezete.
17. A repülőtérrend tervezete.
1

A rendeletet a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 47. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2010. május 7. napjával. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 43. §-át.

2

Az 1. § a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 29. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1. napja után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

3

A 2. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 167. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 3. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 168. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 3. § (4)–(5) bekezdését a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 61. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 3. § (7) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 61. pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 3. § (8) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 168. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 3/A. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 167. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 4. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 169. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 9. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1230. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére