• Tartalom

1999. évi CV. törvény

1999. évi CV. törvény

a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról1

1999.12.25.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról az 1998. évi országgyűlési képviselőválasztás kampányának költségvetési támogatásáról szóló 9/1998. (II. 18.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 26/1998. (III. 11.) OGY határozatban és a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 34/1998. (III. 18.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1998. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

2 636 404,4 millió forint, azaz kettőmillió-hatszázharminchatezer-négyszáznégy egész négytized millió forint bevétellel,

3 176 594,5 millió forint, azaz hárommillió-egyszázhetvenhatezer-ötszázkilencvennégy egész öttized millió forint kiadással és

540 190,1 millió forint, azaz ötszáznegyvenezer-egyszázkilencven egész egytized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1998-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 66 584,3 millió forint összegű forint hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,

b) 279 882,8 millió forint összegben vásárolt vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől,

c) 22 946,2 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1998-ban

a) 16 651,9 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

b) 828,7 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,

c) 42 916,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(3) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a pénzügyminiszter a központi költségvetés külföldi adósságállományából 51 272,1 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(4) A Költségvetési Törvény 6. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül az 1998-ban befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter

a) 1758,2 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására,

b) 2242,0 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,

c) 7800 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel.

(5) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter az 1998-ban képződött pénzbevonási nyereséget:

a) 40,3 millió forint összegben államadóssági kötvények visszavásárlására,

b) 51,3 millió forint összegben rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,

c) 178,7 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel.

4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1998-ban

a) 392 285,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített;

b) 131 103,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát;

c) 16 801,6 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az (1) bekezdés a) pontjában szereplő államkötvény-értékesítés részeként a Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelésére és az ÁPV Rt. tartalékának – a gázközművekkel kapcsolatos önkormányzati követelések fedezetét szolgáló – megemelésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1998-ban 179 022,3 millió forint összegben államkötvényeket bocsátott ki, illetve adott át.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1998-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint az e törvény 3. §-ának (2) és (3) bekezdésében megállapított visszafizetések, illetőleg az e törvény 6. §-ának (3) bekezdésében megállapított devizabetét-elhelyezés finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 397 324,9 millió forint összegű forint államkötvényt értékesített,

b) 56 225,3 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel,

c) 51 272,1 millió forint összegben a külföldi devizahitelek törlesztésére az MNB-nél elhelyezett devizabetétet használta fel.

6. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 1637,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter az 1998. költségvetési évben befolyt, de törlesztésre fel nem használt 169,6 millió forint összegű privatizációs bevétellel növelte a Kincstári Egységes Számla egyenlegét.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter 23 739,8 millió forint összegű devizabetétet helyezett el a MNB-nél.

7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazása alapján a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak ott megjelölt hiteleit 16 447,4 millió forint összegben 1998. január 1-jei hatállyal átvállalta.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatása önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül.2 A normatív állami hozzájárulások országosan összesített jogcímenkénti összegét, továbbá az egyes közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás országos összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 310,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás előirányzatokról, valamint amelyeket intézményátadás következtében 183,3 millió forint összegben az nem illeti meg, továbbá jóváhagyja az intézmény átvétel miatti 10,9 millió forint előirányzat növekedést. A módosított előirányzatokat a PM–BM. R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott előirányzatoknak a helyi önkormányzatokat – a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 4075,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1026,5 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1998. év után előírt tartozása 3048,6 millió forint.3

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatási előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 452,2 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM. R. tartalmazza.4

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 376,5 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 14,0 millió forintot – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – a PM–BM. R. önkormányzatok szerint részletezi.5

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (5) bekezdése alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – 148,6 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint 204,9 millió forint összegű központosított támogatás visszafizetése terheli,6 ebből az Állami Számvevőszék által megállapított jogtalanul igénybe vett összeg 32,6 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza.7 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján – a kötelező lemondások elmaradása miatt – 828,9 millió forint céltámogatási és 123,8 millió forint címzett támogatási előirányzat, továbbá 110,5 millió forint Céltámogatási Kiegészítő Keret előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.

(7) Az (5)–(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM. R. hatálybalépését követő 15. nap, a kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának (4), (6), (8) bekezdéseit kell alkalmazni.

a) Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 126. § (1) bekezdés a) pontja (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján 1999. március 26. napjától keletkezik.

b) A (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál – a közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével – a Korm. rend. alapján 1999. március 26. napjától keletkezik.

c) A közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 ,,Önkormányzatok előző évről származó befizetései'', valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 ,,Különleges bevételek'' bevételi számlájára, az Áht. 64. § (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedjen a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(9) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást – 1066,1 millió forintot – 1999. május 12-én átutalta.

(10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM–BM. R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

9. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok 1998. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet tartal-mazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat – jogcímenként részletezve – az 5/a., 5/b. és 5/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét – jogcímenként részletezve – a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(8) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 10. számú melléklet részletezi.

(9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 33 263,5 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 3017 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 1623,3 millió forint.

10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló tartozása az 1998. évben kapott előlegből 40,0 millió forint, az 1996–1997. években megelőlegezett összegből 0,5 millió forint. Ezen összegeket a Magyar Államkincstár az 1999. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a korábban adósságrendezési eljárásban érintett Bátorliget és Nágocs önkormányzatok esetében az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatásból az 1998. december 31-én még fennálló visszafizetési kötelezettség 5,1 millió forint, melynek realizálása az adósságrendezési eljárás során kötött egyezségnek megfelelően történik.

12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt összesen 4178,0 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 4038,3 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a pénzügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1997. évi Zárszámadási Törvény 8. §-ának (9) bekezdése szerint folyamatosan biztosítsa.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 12. számú melléklet szerint.

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 13. számú melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelés-állomány 1998. december 31-én 42 527,8 millió forint, amelyből 2016,6 millió forint kölcsön-típusú, 40 511,2 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1997. évi Zárszámadási Törvény 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt 51 137,5 millió forint összegű követelések 1998. év során a következők miatt változtak:

a) követelés-tulajdon konverzió következtében 19,8 millió forinttal csökkent a követelés-állomány. A felszámolás alatt álló Veszprémi Szénbányák követelése fejében ugyanilyen névértékű Bakonyi Erőmű Rt. részvény került a Magyar Állam tulajdonába,

b) 1998. év folyamán befolyt, kölcsön-típusú törlesztések összege 366,1 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8100 millió forintot tettek ki,

c) jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál a követelés vagyontárggyal történő kielégítése, az eljárások lezárásakor elszámolt veszteségek, valamint a kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként 123,8 millió forinttal csökkent a követelés-állomány.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában részletezett befizetéseken felül, e követelésekhez kapcsolódva 1998. évben a központi költségvetésnek bevételt jelentett:

a) 67,5 millió forint mozgó járadék,

b) 161,8 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

16. § (1) Az ÁPV Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékolási előirányzatai teljesítését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések értékesítésének ellenértéke címén előirányzott 6000 millió forint összegű befizetésének teljesítéséhez részben a hozzárendelt vagyonból származó bevételeket is felhasználta.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XLI. A belföldi államadósság költségvetési elszámolásai fejezet 12. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel alcím rendkívüli előirányzata – és ezzel összhangban a Költségvetési Törvény 6. §-a (3) bekezdésében azonos bevételi jogcímen szereplő összeg – 6000 millió forintra változik.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés által az ÁPV Rt. részére a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőketartalékának növelése céljából biztosított 40 000 millió forint forrás az ÁPV Rt. privatizációs tartalékát, ezen belül a Költségvetési Törvény 6. §-a (4) bekezdésének j) pontjában meghatározott célkitűzések előirányzatát növeli.

17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kincstári Egységes Számláról igénybe vett hitel miatt:

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap 204 millió forint,

b) az Egészségbiztosítási Alap 430 millió forint

összegű kamatfizetést teljesített.

18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 1999. december 31-i hatállyal

a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével, a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásának különbözetét:

aa) az Egészségbiztosítási Alapnak a központi költségvetés megtérítse,

ab) a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek visszautalja;

b) a Nyugdíjbiztosítási Alap által igénybe vett hitel kamatának 63,9 millió forint elszámolási különbözetét a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak visszautalja.

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény:

a) 28. §-ának (1) bekezdése szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap által igénybe vehető kamatmentes hitel összege a magánnyugdíjpénztárakba ténylegesen befizetett tagdíj és a 20 000 millió forint közötti különbözetnek megfelelően, 8640 millió forint összeggel növekedett,

b) 28. §-ának (8) bekezdése alapján meghatározott összeg átutalása a Nyugdíjbiztosítási Alapnak az év utolsó banki napján megtörtént.

20. § Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak és az Egészségbiztosítási Alapnak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben megállapításra kerülő hiányát a Kincstári Egységes Számla hitelállományából 1999. december 31-i hatállyal elengedi.

21. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Várpalota és környéke környezetvédelmi rehabilitációs programjára felhasznált japán hitel 2617,3 millió forint összegű ellenértéke kiadásként – évközi konstrukció változás miatt – a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Beruházási célprogramok alcím alatt – az eredeti előirányzattal szemben – került elszámolásra. A XI. Belügyminisztérium fejezet tényleges kiadása ezért 2617,3 millió forinttal megnőtt és egyidejűleg a XL. Nemzetközi elszámolások fejezete pedig ezzel azonos összeggel csökkent.

22. § Az egyházi intézményfenntartókat összesen 995,2 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet 19. cím, 13. alcím, 3. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása előirányzat-csoport terhére, 1999. december hónapban. Az összeg egyházak közötti felosztása az 1998. évben kiutalt kiegészítő támogatás arányában történik.

HARMADIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1998. ÉVI XC. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

23. § (1) A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: 1999. évi költségvetési törvény) 6. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(2) Az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés címén és az adóskonszolidációs követelések ellenértékeként együttesen 30 000 millió forint befizetést teljesít a központi költségvetésbe. Amennyiben az ÁPV Rt.-hez a hozzárendelt állami vagyonnal kapcsolatosan befolyó osztalékbevételek és az adóskonszolidációs követelések értékesítéséből származó bevételek együttesen nem érik el a 30 000 millió forintot, azt az ÁPV Rt. a hozzárendelt állami vagyonból befolyó más bevételei terhére kiegészíti.
(3) Az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 7000 millió forint értékben járul hozzá a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatásához, amelyből 1822,3 millió forintot az 1998. évi ugyanezen jogcímen nyújtott támogatás maradványa fedez. A hozzájárulás módjáról és feltételeiről az 50. § (11) bekezdésében foglaltakra is kiterjedően a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter és a privatizációért felelős miniszter 1999. december 15-ig köt megállapodást. A piacra jutás támogatására az ÁPV Rt. 1822,3 millió forint támogatást nyújt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak.''
,,(13) Az ÁPV Rt. a 11. számú melléklet II. 3. c) Egyéb célú eszközvásárlások előirányzat terhére a Magyar Televízió Rt. ingatlanainak részletfizetéssel történő megvásárlására – a Kormány előzetes jóváhagyásával – 6000 millió forintot fordíthat.
(14) A 11. számú melléklet II. 3. d) a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának kivásárlása zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán előirányzat terhére megvásárolt részvénycsomagot, kiegészítve az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonában lévő Richter Gedeon Rt. részesedéssel a privatizációs tartalékba kell helyezni, ezek későbbi értékesítési bevételét a privatizációs tartalékban meghatározott célokra lehet felhasználni.''

(3) Az 1999. évi költségvetési törvény 45. §-ának (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:

(A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül)

,,z) A Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 10. cím, 1. előirányzat-csoport), a Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 11. cím, 1. előirányzat-csoport), a Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 12. cím, 1. előirányzat-csoport) szolgáló előirányzatoknál''

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

(4) Az 1999. évi költségvetési törvény 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A Kormány felhatalmazást kap, hogy
a) a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 10. előirányzat-csoport, 1. Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai kiemelt előirányzat 1998. évben fel nem használt előirányzat maradványából legfeljebb 5647,6 millió forintot a 11. cím, 1. Piacra jutási támogatás alcím javára,
b) a XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 5. alcím, 1. Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok előirányzat-csoport évközi többletbevételéből legfeljebb 4000 millió forintot ugyanezen cím, 6. alcím, 1. Útfenntartás és fejlesztés előirányzat-csoportra
átcsoportosítson, illetve
c) az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciós és egyéb beruházásai, az egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása, az egyházi közgyűjtemények és közcélú egyházi feladathoz ingatlan juttatás támogatása előirányzatok felhasználásáról – az egyházakkal történő egyeztetés alapján – döntsön.''

(5) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 8. Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése előirányzat-csoport kiadási és támogatási előirányzata 760,0 millió forintra, a 10. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (Egyházi világi képzés) előirányzat-csoport kiadási és támogatási előirányzata 1870,0 millió forintra változik.

(6) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata 969 400 millió forintra, a 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel előirányzat-csoport bevétele 30 000 millió forintra változik.

(7) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 2. A forintban fennálló adósság kamatkiadásai cím, 2. Államkötvények kamata alcím, 2. Nem piaci értékesítésű államkötvények kamata előirányzat-csoport, 7. kiemelt előirányzat elnevezése ,,Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelését és az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező''-re, kiadása 23 750 millió forintra, ezzel összefüggésben a XLI. fejezet összesen kiadása 784 142,9 millió forintra változik.

(8) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 7. Kamatbevételek cím, 2. Forintkövetelések kamatbevétele alcím, 7. előirányzat-csoport elnevezése ,,Az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamatá''-ra, bevétele 5250 millió forintra, ezzel összefüggésben a XLI. fejezet összesen bevétele 95 623,9 millió forintra változik.

(9) Az 1999. évi költségvetési törvény 3. számú melléklet ,,Kiegészítő szabályok'' rész 1. k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közoktatási célú normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok)

,,k) A szakképzésben részt vevő tanulók után – a fogyatékos gyermekek kivételével – 1999. augusztus 31-ig csak akkor igényelhető normatív hozzájárulás, ha a tanuló a közoktatási törvény rendelkezései szerint az első szakképzés megszerzésére készül fel. E rendelkezések alkalmazásánál figyelembe kell venni a közoktatási törvény 124. §-ának (10) bekezdésében meghatározottakat is. 1999. szeptember 1-jétől a normatív hozzájárulás akkor is igényelhető, ha a tanuló a második szakképesítés megszerzésére készül fel, feltéve, hogy megfelel a közoktatási törvénynek az ettől az időponttól kezdődően hatályos 121. § (1) bekezdésének 21. pontjában foglaltaknak.''

a) I. Költségvetési befizetési kötelezettségek b) az állami vagyon utáni részesedés, az adóskonszolidációs követelések értékesítése alapján együttesen előirányzat 30 000 millió forintra, c) pontjának elnevezése ,,az ÁPV. Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező államkötvények kamatának visszafizetésé''-re, az előirányzat összege 5250 millió forintra, az I. Költségvetési befizetési kötelezettségek Összesen összege 43 250 millió forintra,

b) a II. Ráfordítások, 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény 23. §-a alapján a) pontjának elnevezése ,,a hozzárendelt vagyon értékesítése, előkészítésének költségei, gazdasági társaságok alapítására, illetve az abban való részesedés szerzésére, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, költségek [23. § (1) a), d) és f) pontok]''-ra módosul, d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) d) pont] hivatkozása ,,[23. § (1) h) pont]''-ra változik, a 2. Az e törvény alapján keletkező ráfordítások a) a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása előirányzata 5177,7 millió forintra változik és a következő ,,e) Piacra jutás támogatása'' ponttal egészül ki, amelynek kiadási előirányzata 1822,3 millió forint, a 3. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján előirányzata összesen 42 500 millió forintra változik'', c) egyéb célú eszközvásárlások (HM, MTV)'' ponttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 16 000 millió forint, valamint ,,d) a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának kivásárlása zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán'' ponttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 22 000 millió forint, az 5. A privatizációs tartalék feltöltése pont elnevezése ,,A privatizációs tartalék feltöltése készpénzben''-re, kiadási előirányzata 0 forintra változik, a II. Ráfordítások Összesen összege 93 100 millió forintra, a Kiadások Összesen összege 136 350 millió forintra

változik.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 53. §-a, valamint – a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 114. §-a (6) bekezdésével megállapított – a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 6. §-ának (13) bekezdése.

25. § Az Országgyűlés

a) az Állami Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: ÁFI) és a Tatabányai Szénbányák, valamint az ÁFI és a Haldex Vállalat között az 1983. február 17-én, illetőleg 1988. július 28-án megkötött szerződések alapján a jogutód Haldex Részvénytársaságot a központi költségvetés felé fennálló 185,7 millió forint járadék-, valamint ennek késedelmi-kamat tartozása,

b) a HUBOR Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a Beregszászi Kórház építésének befejezéséhez nyújtott kereskedelmi banki hitelből származó, állami kezességbeváltáson alapuló 261 603 646,0 forint állammal szembeni tartozás,

c) az Állatorvostudományi Egyetemet 45 411 139 forint, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemet 34 778 000 forint, a Pannon Agrártudományi Egyetemet 101 994 312 forint, a Debreceni Agrártudományi Egyetemet 11 780 680 forint, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet 2 400 000 forint kutatási szerződések alapján nyújtott visszatérítendő támogatásból származó, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal szembeni tartozás

megfizetése alól mentesíti.

26. § A Magyar Állam

(1) a Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a

a) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 103778/92. nyilvántartási számon létrejött és 2000. 10. 30-án lejáró Külkereskedelmi Hitel Megállapodás alapján 3,8 millió DEM (507 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

b) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 104307/92. nyilvántartási számon létrejött és 2003. 03. 30-án lejáró deviza Hitel Keretmegállapodás alapján 36,5 millió USD (9011 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

c) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2002. 03. 28-án lejáró Hitelszerződés alapján 6,4 millió DEM (856 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

d) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 09. 28-án lejáró Hitelszerződés alapján 48,1 millió DEM (6389 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

e) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 08. 30-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttműködési Szerződés alapján 4,3 millió DEM (565 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

f) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2005. 02. 28-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttműködési Szerződés alapján 27,3 millió DEM (3623 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

g) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1998. 01. 09-én F2951 nyilvántartási számon létrejött és 2007. 12. 30-án lejáró Hitelszerződés alapján 112,2 millió DEM (14 894 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű

hiteleket, összesen 35 844 millió forint,

(2) valamint az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásokból keletkezett veszteségeket 2000. január 1-jét követően

átvállalja.

(3) Az e törvény 26. §-a tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez99TV105A_0

Millió forintban

Cím

Alcím

Elő-
irány

zat

Ki-
emelt
elő-

Címnév

Alcím-

Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK

1998. évi törvénnyel módosított2

1998. évi törvénnyel módosított3

1998. évi

rendes

1998. évi rendkívüli

szám

szám

cso-
port-
szám

irány-
zat-
szám

 

név

cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve

rendes előirányzat

rendkívüli előirányzat

előirányzat teljesítése

előirányzat teljesítése


2 A minisztériumok felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény 5. §-a és a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 114. §-a alapján.

3 A minisztériumok felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény 5. §-a és a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 114. §-a alapján.

I. ORSZÁGGYŰLÉS

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. november 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. december 10.

2

Lásd az 1/2000. (I. 7.) PM - BM együttes rendeletet.

4

Lásd az 1/2000. (I. 7.) PM - BM együttes rendeletet.

5

Lásd az 1/2000. (I. 7.) PM - BM együttes rendeletet.

7

Lásd az 1/2000. (I. 7.) PM - BM együttes rendeletet.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére