• Tartalom

105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet

105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól1

2017.08.18.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. § (1) Földminősítés: az az eljárás, amelynek során az adott művelési ágú föld minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme megállapításra kerül.

(2) Becslőjárás: a földminősítési rendszer olyan területi egysége, amelyben a termelési feltételek megközelítően hasonlóak. Az egyes becslőjárásokhoz művelési áganként és minőségi osztályonként különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.

(3) Osztályozási vidék: ha a becslőjáráson belül a gazdálkodási vagy talajviszonyok a becslőjárás egész területére nem általánosíthatók, a becslőjárás további területegységekre, osztályozási vidékekre oszlik. Az egyes osztályozási vidékekhez művelési áganként és minőségi osztályonként különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.

(4) Kataszteri tiszta jövedelem: az az aranykoronában kifejezett viszonyszám, amely az azonos művelési ágú területek termőképessége közötti különbséget fejezi ki.

(5) Minőségi osztály: a becslőjáráson és az osztályozási vidéken (a továbbiakban együtt: becslőjárás) belül művelési áganként a különböző minőségű területek megkülönböztetésére egytől legfeljebb nyolcig terjedő értékszám. Az alacsonyabb számértékű minőségi osztályok a jobb, a magasabb számértékűek pedig a rosszabb talajminőséget mutatják.

(6) Járási mintatér: az a terület, amely a becslőjáráson belül – a gyümölcsös, a fásított terület és a halastó művelési ág kivételével – művelési áganként és minőségi osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak (feltalaj vastagsága, fizikai félesége, szerkezete, színe, fekvése, vízgazdálkodása stb.) a termelés feltételeinek és természeti adottságainak szemléltetésére szolgál, s alapját képezi a községi mintaterek kijelölésének.

(7) Községi mintatér: a településen belül – a halastó és a fásított terület művelési ág kivételével – művelési áganként és minőségi osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére szolgál. A községi mintaterek a településen belül előforduló különböző művelési ágú földek részletes osztályba sorozásának alapját képezik.

(8) Járási és községi mintatérjegyzék: a becslőjárásban előforduló különböző minőségű földek jellemző talajtulajdonságait, a termelés feltételeit és természeti adottságait művelési áganként és minőségi osztályonként a járási mintatérjegyzék, a településen belül előforduló különböző művelési ágú és minőségű földek jellemző talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak leírását a községi mintatérjegyzék tartalmazza.

2. § A becslőjárások és osztályozási vidékek felsorolását, a rendelet 1. számú melléklete, a települések becslőjárások, illetve a osztályozási vidékek szerinti besorolását pedig a 2. számú melléklete tartalmazza.

Osztályba sorozás

3. § (1) Az osztályba sorozás helyszíni földminősítési eljárás. A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló vagy arra alkalmas, illetve alkalmassá tett föld minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét, aranykoronaértékét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás célja a külön jogszabályban meghatározott művelési ágakban hasznosított különböző minőségű termőföldek egytől nyolcig terjedő minőségi osztályának megállapítása.

(2) Az osztályba sorozás alkalmával a minőségi osztályt a vizsgált földterület jellemző talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak a községi mintatérjegyzékben feltüntetett adatokkal történő összehasonlításával kell meghatározni. Az összehasonlításnak ki kell terjednie a talaj termőképességét befolyásoló következő adatokra:

a) a talaj felső rétegének (feltalaj) vastagságára, színére, fizikai féleségére (szövetére), szerkezetére, a szervesanyag jelenlétére, a vízgazdálkodási tulajdonságokra, a terület domborzati adottságaira;

b) az altalaj jellemző talajtulajdonságaira és hidrológiai viszonyaira;

c) a különböző művelési ágakban hasznosított területek növénykultúrájára kedvező vagy kedvezőtlen hatással bíró talaj, domborzati, éghajlati, vízgazdálkodási és agrotechnikai adottságokra.

(3) A talajt a minőségi osztályra jellemző mélységig, legfeljebb száz centiméterig kell megvizsgálni.

(4) Az egy művelési ágba tartozó földterületen belül előforduló eltérő minőségi földek (a továbbiakban: talajfoltok) természetbeni elhelyezkedését, kiterjedésének határvonalát a (2) bekezdésben foglaltak szerint egyszerű méréssel vagy becsléssel kell megállapítani.

4. § (1) Osztályba sorozást kell végrehajtani:

a) a település külterületére új állami földmérési alaptérkép készítése,

b) a különböző becslőjárásba tartozó települések közigazgatási határának egymás közötti megváltoztatása,

c) a földrészlet, alrészlet (a továbbiakban együtt: földrészlet) határvonalának vagy művelési ágának megváltoztatása,

d) a más célra hasznosított föld mező- vagy erdőgazdasági művelésbe vonása, újrahasznosítása,

e) a becslőjárás, illetve a település területén új művelési ág megállapítása,

f) a járási, illetve községi mintatérjegyzékben nem szereplő minőségi osztály megállapítása,

g) a település belterületén egy hektárt meg nem haladó területű beépítetlen ingatlanok összevonása útján egy hektárt meghaladó kiterjedésű ingatlan keletkezése,

h) a termőföld minőségének megváltozása (talajjavulás, talajromlás),

i) az ingatlan-nyilvántartás átalakítása

esetén.

(2) Nem kell helyszíni földminősítési eljárást végrehajtani a földrészlet határvonalának megváltoztatása esetén, ha a település külterületének osztályba sorozása már korábban megtörtént, és a földminősítési térkép a minőségi osztályok határvonalát tartalmazza.

Földminősítési térkép

5. § (1) Az osztályba sorozás eredményét az eljárás során földminősítési térképen (a továbbiakban: munkatérkép) kell feltüntetni. Munkatérkép céljára a külön jogszabályban meghatározott ingatlan-nyilvántartási térkép egy másolati példánya szolgál.

(2) A munkatérképen – a földrészletek határvonalára tekintet nélkül – az 5000 m2-t elérő vagy azt meghaladó talajfoltok határvonalát a rendelet 6. §-ának (1)–(2) bekezdésben foglaltak kivételével fel kell tüntetni.

(3) Az eltérő minőségű területeket a természetbeni elhelyezkedésüknek és alakjuknak megfelelően – a munkatérkép méretarányának figyelembevételével – szabadkézzel húzott szaggatott vonallal kell egymástól elhatárolni. Az elhatároló vonal mindkét oldalán a talajfoltok minőségi osztályát fel kell tüntetni.

(4) A munkatérképen a természetbeni helyüknek megfelelően a járási és községi mintatereket és az általuk képviselt minőségi osztályt jelölni kell.

6. § (1) Több minőségi osztályba tartozó, külön jogszabály szerint erdő művelési ágú földrészletek esetében a minőségi osztályok elhatároló vonalait nem kell a munkatérképen feltüntetni. Az egyes minőségi osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét, ha területe nem változott, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatokkal egyezően kell megállapítani. Ha az erdő területe megváltozott, az egyes minőségi osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét a területváltozás arányával egyezően kell megváltoztatni.

(2) A külön jogszabály szerint telepítés folytán erdő művelési ágban nyilvántartandó földterület minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét a mintatérjegyzékben foglalt adatok alapján kell megállapítani. Ha a földterület több minőségi osztályba tartozik, az egyes minőségi osztályok területét a földterület összterületéhez viszonyítva kell megállapítani.

(3) A fásított terület művelési ágba felvételre kerülő, valamint a nádas művelési ágban nyilvántartott földterületek esetében a minőségi osztály és a kataszteri tiszta jövedelem megállapítása során a (1)–(2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

7. § (1) Az osztályba sorozás eredményét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni. A különböző minőségi osztályokba tartozó földrészletek minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása során az egyes minőségi osztályokba tartozó területek közül azokat, amelyeknek a területe a földrészleten belül a 400 m2-t nem éri el, a mellette lévő nagyobb területű minőségi osztály területénél kell figyelembe venni.

(2) Ha az ingatlan-nyilvántartási térkép számítógépen kezelhető formában áll rendelkezésre, a talajfoltok határvonalát, valamint a földminősítési mintatereket – a rendelet 6. §-ának (1)–(2) bekezdésben foglaltak kivételével – a munkatérkép alapján kell az adatbázisban nyilvántartani.

A földminősítési adatokban bekövetkezett változások vezetése

8. § (1) A járási, illetve községi mintatér (a továbbiakban együtt: mintatér) megszüntetésével, új mintatér kijelölésével, a földterület művelési ágával, a föld minőségével, a földrészlet, valamint a minőségi osztály határvonalával kapcsolatos változást a munkatérképen érvényesíteni kell.

(2)2 Az ingatlan földminősítési adataiban bekövetkezett változásról a külön jogszabály rendelkezései szerint a földminősítési hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal, a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) külön jogszabályok rendelkezései szerint bejelentés alapján, ellenőrzése során vagy hivatalból szerez tudomást.

9. § (1) Ha a művelési ág, a földrészlet területe vagy határvonala, a föld minősége, valamint a minőségi osztály határvonalának változása miatt a mintatér megszűnik, akkor helyette helyszíni eljárással (osztályba sorozással) új mintateret kell kijelölni, és a változást a mintatér jegyzéken át kell vezetni.

(2)3

10. § A földterület nyilvántartott művelési ágának más művelési ágra változtatása, illetve az eddig más célra szolgáló földterület mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmassá tétele esetében a természetbeni állapottal egyező új művelési ág minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét osztályba sorozással kell megállapítani.

11. § (1) A földminőség változást abban az esetben kell az ingatlan-nyilvántartásban érvényesíteni, ha a korábbi állapothoz képest a jellemző talajtulajdonságokban beállott tartós változás alapján a földterület új besorolása legalább két minőségi osztállyal, vagy egy minőségi osztállyal és hektáronként legalább nyolc aranykoronával tér el.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás a település külterületének egészére kiterjedő osztályba sorozás alkalmával figyelmen kívül hagyható.

12. § (1) A különböző minőségi osztályokba tartozó földrészlet határvonalának megváltozásával együttjáró területváltozás esetében, ha a település munkatérképe a minőségi osztályok határvonalait nem tartalmazza, a természetbeni állapottal egyező földminősítési adatokat osztályba sorozással kell megállapítani.

(2) Abban az esetben, ha a különböző minőségi osztályokba tartozó földrészlet területének változását nem a határvonal megváltozása idézte elő, hanem a hagyományos adathordozón megjelenő földmérési és térképi adatok számítógéppel kezelhető formában történő feldolgozása, akkor a terület növekedése esetében az egyes minőségi osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét a területváltozás arányának figyelembevételével kell megváltoztatni.

(3) Ha a területváltozás csökkenéssel jár, a minőségi osztályok területének és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása során a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

13. § (1) A települések közötti közigazgatási határváltozás esetében, ha a növekvő és a csökkenő település azonos becslőjárásba tartozik, a földek minőségi osztályát – ha azok a természetbeni állapottal egyezőek – nem lehet megváltoztatni.

(2)4

14. § (1)5 A különböző becslőjárásba tartozó települések összevonása esetében a település földminősítési szempontból történő besorolása céljából a földminősítési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) – a természeti és gazdasági adottságokra, a kataszteri tiszta jövedelemben bekövetkező változás mértékére és az összevonással járó feladatokra figyelemmel – javaslatot készít a földügyért felelős miniszter részére.

(2)6 A besorolás megváltoztatásáról a külön jogszabály rendelkezése szerint a földügyért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben határoz.

15. § A becslőjárásban érvényben lévő kataszteri tiszta jövedelmi fokozat megváltoztatása vagy új kataszteri tiszta jövedelmi fokozat megállapítása esetében a 13. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

A földminősítési feladatokat ellátó szakigazgatási szervezetek

16. § (1)7 Az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal földminősítési hatósági jogkörében ellátja:

a) a földek művelési ágának megállapítását;

b) a változással érintett földterületek minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítását (osztályba sorozását);

c) a település új felmérését követő osztályba sorozását;

d) a községi mintaterek adataiban bekövetkezett változások vezetését, és a mintatér jegyzék őrzését;

e) a földminősítési tárgyú beadványok intézését;

f) az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő földminősítési adatoknak az ingatlan-nyilvántartásban történő érvényesítését;

g) a földminősítési állami alapadatok szolgáltatását, a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében.

(2)8

17. §9

18. § (1)10 A járási hivatal és a kormányhivatal helyszíni földminősítési eljárása során a földminősítést végző személy – lakások és lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével – bármely ingatlanba beléphet, illetve osztályba sorozási tevékenységet végezhet, amelyet az ingatlan tulajdonosa a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tűrni köteles.

(2) Az osztályba sorozás során a mintaterek kijelölése, a minőségi osztály megállapítása érdekében a talajfeltárási munkákat úgy kell végezni, hogy az ne járjon az ingatlan szükségesnél nagyobb mértékű igénybevételével.

(3)11 Az osztályba sorozás lefolytatására való jogosultságát a földminősítést végző járási hivatali, vagy kormányhivatali dolgozó a 18. §-ban meghatározott földminősítő igazolvánnyal igazolja.

19. § (1) Ha az eljárás kár okozásával jár és az értesített személyek nem jelennek meg, a földminősítést végző személynek jegyzőkönyvet, feljegyzést kell készíteni a helyszíni eljárásról. A jegyzőkönyv vagy feljegyzés tartalmazza a keletkezett károk megnevezését.

(2)12 A károkozással járó földminősítési eljárással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal a kár bekövetkeztéről, mértékéről és a kártalanításról határozatot hoz, amelyet a károsultnak megküld.

20. § (1)13 A járási hivatal, illetve a kormányhivatal a földminősítési eljárás időpontjáról nyolc nappal megelőzően írásban értesíti a tulajdonost. Ha a földminősítési eljárással érintett ingatlannak két tulajdonosa van, mindkettőt értesíteni kell.

(2) Ha az ingatlannak kettőnél több tulajdonosa van, a tulajdonosok a földminősítési eljárás időpontjáról a helyben szokásos módon is értesíthetők.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a földminősítési eljárásra a település területének új felmérését követően kerül sor.

(4) Az értesített tulajdonos távolmaradása a földminősítési eljárás lefolytatását nem akadályozza.

Vegyes és záró rendelkezések

21. §14 (1) A földminősítést végző személy a helyszíni eljárás folytatására való jogosultságát az e rendelet 3. számú melléklete szerinti arcképes földminősítő igazolvánnyal (a továbbiakban: földminősítő igazolvány) igazolja.

(2)15 Földminősítő igazolványt a kormányhivatal, valamint a járási hivatal alkalmazásában álló azon kormánytisztviselő kaphat, aki az alábbi szakképzettségek egyikével rendelkezik:

a) egyetemi vagy főiskolai szintű

aa) agrármérnök,

ab) agrokémikus,

ac) erdőmérnök,

ad) kertészmérnök,

ae) tájépítész mérnök,

af) tájgazdálkodási mérnök,

ag)16 növénytermesztési mérnök,

ah)17 növényvédelmi mérnök,

ai)18 öntözéses meliorációs mérnök,

b) felsőoktatási alapképzési szakon szerzett

ba) meliorációs mérnök,

bb) tájrendező és kertépítő mérnök,

bc) erdőmérnök,

bd) gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök,

be) informatikus és szakigazgatási agrármérnök,

bf) mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök,

bg) környezetgazdálkodási agrármérnök,

bh) természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági mérnök,

bi) mezőgazdasági szakoktató,

bj) növénytermesztő mérnök,

bk)19 geográfus

c) felsőoktatási mesterképzési szakon szerzett

ca) okleveles környezetmérnök,

cb) okleveles agrármérnök,

cc) okleveles kertészmérnök,

cd) okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök,

ce) okleveles növényorvos,

cf) okleveles növénytermesztő mérnök,

cg) okleveles vidékfejlesztési agrármérnök,

ch) okleveles természetvédelmi mérnök szakképzettség,

ci)20 geográfus.

(3)21 A földminősítő igazolványt a földügyért felelős miniszter adja ki. Elkészítéséről és nyilvántartásáról a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv gondoskodik.

(4)22 A földminősítő igazolvány kiadása iránti igényt az e rendelet 4. melléklete szerinti igénylőlap kitöltésével kell előterjeszteni. A kormányhivatal közvetlenül, a járási hivatal a kormányhivatal útján továbbítja a kitöltött igénylőlapot és az (5) bekezdés szerinti mellékleteket a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez.

(5) Az igényléshez csatolni kell:

a) 1 db igazolványképet,

b) a (2) bekezdésben előírt végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolatát.

(6) A földminősítő igazolvány a kiállítástól számított 10 évig hatályos.

(7)23 Ha a kormányhivatal, illetve a járási hivatal állományába tartozó és földminősítést végző személy állami szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy feladatkörének változása miatt földminősítési feladatokat már nem lát el, földminősítő igazolványát köteles leadni munkáltatójának. A leadott földminősítő igazolványt a nyilvántartásból való törlés érdekében a munkáltató – a (4) bekezdésben meghatározott módon – küldi meg a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek.

(8) A földminősítő igazolvány pótlására a (4)–(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

21/A. §24 Ahol e rendelet járási hivatalt említ, azon a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben megjelölt földügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatalt kell érteni.

22. § (1) Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

(2)25

23. §26 Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Mr.) hatályba lépését27 megelőzően kiadott földminősítő igazolványok az Mr. hatályba lépését követő 180. napon hatályukat vesztik.

1. számú melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez

A földminősítési rendszer becslőjárásai és osztályozási vidékei

Kód szám

Becslőjárás

Osztályozási vidék

 

 

 

001

Alsólendvai

második

002

Alsólendvai

harmadik

003

Aradi

egyetlen

004

Bajai

első

005

Bajai

második

006

Balassagyarmati

első

007

Balassagyarmati

második

008

Balassagyarmati

harmadik

009

Battonyai

egyetlen

010

Békési

egyetlen

011

Békéscsabai

egyetlen

012

Beregszászi

első

013

Berettyóújfalui

első

014

Berettyóújfalui

második

015

Budapesti

egyetlen

016

Ceglédi

első

017

Ceglédi

második

018

Csepregi

első

019

Csepregi

második

020

Csurgói

első

021

Csurgói

második

022

Dárdai

első

023

Debreceni

első

024

Debreceni

második

025

Devecseri

első

026

Devecseri

második

027

Dunaföldvári

első

028

Dunaföldvári

második

029

Edelényi

egyetlen

030

Egri

első

031

Egri

második

032

Egri

harmadik

033

Esztergomi

első

034

Fehérgyarmati

első

035

Fehérgyarmati

második

036

Félegyházai

első

037

Félegyházai

második

038

Füleki

első

039

Füleki

második

040

Füleki

harmadik

041

Gödöllői

első

042

Gödöllői

második

043

Gyöngyösi

első

044

Gyöngyösi

második

045

Győri

első

046

Győri

harmadik

047

Győri

negyedik

048

Győrszentmártoni

egyetlen

049

Hajdúböszörményi

első

050

Hajdúböszörményi

második

051

Hevesi

első

052

Hevesi

második

053

Hódmezővásárhelyi

első

054

Hódmezővásárhelyi

második

055

Igali

első

056

Igali

második

057

Igali

harmadik

058

Igali

negyedik

059

Jászberényi

első

060

Jászberényi

második

061

Kalocsai

egyetlen

062

Kaposvári

első

063

Kaposvári

második

064

Kapuvári

első

065

Kapuvári

második

066

Kapuvári

harmadik

067

Karádi

első

068

Karádi

második

069

Karcagi

első

070

Karcagi

második

071

Karcagi

harmadik

072

Kassai

első

073

Kassai

második

074

Kassai

harmadik

075

Kecskeméti

egyetlen

076

Keszthelyi

első

077

Keszthelyi

második

078

Keszthelyi

harmadik

079

Királyhelmeci

egyetlen

080

Kisbéri

egyetlen

081

Kiskőrösi

első

082

Kisvárdai

első

083

Kisvárdai

második

084

Körmendi

első

085

Körmendi

második

086

Kőszegi

első

087

Kunszentmiklósi

első

088

Kunszentmiklósi

második

089

Kunszentmiklósi

harmadik

090

Letenyei

első

091

Letenyei

második

092

Makói

egyetlen

093

Marcali

első

094

Marcali

második

095

Magyaróvári

egyetlen

096

Mágocsi

első

097

Mágocsi

második

098

Mátészalkai

első

099

Mátészalkai

második

100

Mezőkövesdi

első

101

Mezőkövesdi

második

102

Mezőkövesdi

harmadik

103

Mezőkövesdi

negyedik

104

Mezőtúri

első

105

Mezőtúri

második

106

Miskolci

egyetlen

107

Mohácsi

első

108

Mohácsi

második

109

Monori

első

110

Monori

második

111

Móri

egyetlen

112

Nagycenki

második

113

Nagycenki

harmadik

114

Nagykanizsai

egyetlen

115

Nagykállói

egyetlen

116

Nagykárolyi

harmadik

117

Nagyszalontai

első

118

Nagyszentmiklósi

egyetlen

119

Nagyváradi

első

120

Nezsideri

egyetlen

121

Nyíregyházai

első

122

Nyíregyházai

második

123

Pápai

első

124

Pápai

második

125

Pápai

harmadik

126

Pécsi

első

127

Pécsi

második

128

Pétervásárai

első

129

Pétervásárai

második

130

Rimaszombati

harmadik

131

Rozsnyói

első

132

Rozsnyói

második

133

Sajószentpéteri

első

134

Sajószentpéteri

második

135

Sárvári

első

136

Sárvári

második

137

Sárbogárdi

egyetlen

138

Sátoraljaújhelyi

harmadik

139

Szepsi-i

első

140

Siklósi

első

141

Siklósi

második

142

Siklósi

harmadik

143

Soproni

első

144

Soroksári

második

146

Sümegi

első

147

Sümegi

második

148

Sümegi

harmadik

149

Szabadkai

egyetlen

150

Szarvasi

egyetlen

151

Szegedi

első

152

Szegedi

második

153

Szekszárdi

első

154

Szekszárdi

második

155

Szekszárdi

harmadik

156

Szentendrei

első

157

Szentendrei

második

158

Szentgotthárdi

első

159

Szentgotthárdi

második

160

Szentgotthárdi

negyedik

161

Szentlőrinci

első

162

Szentlőrinci

második

163

Székelyhidi

első

164

Székesfehérvári

egyetlen

165

Szigetvári

első

166

Szigetvári

második

167

Szikszói

első

168

Szikszói

második

169

Sziráki

első

170

Sziráki

második

171

Sziráki

harmadik

172

Szolnoki

első

173

Szolnoki

második

174

Szombathelyi

első

175

Szombathelyi

második

176

Szombathelyi

harmadik

177

Tamási

egyetlen

178

Tapolcai

első

179

Tapolcai

második

180

Tapolcai

harmadik

181

Tapolcai

negyedik

182

Tatai

egyetlen

183

Tiszafüredi

egyetlen

184

Tokaji

első

185

Tokaji

második

186

Tokaji

harmadik

187

Tornai

első

188

Tornai

második

189

Tornai

harmadik

190

Törökkanizsai

egyetlen

191

Ungvári

második

192

Vasvári

első

193

Vasvári

második

194

Vasvári

harmadik

195

Váli

első

196

Váli

második

197

Vámosmikolai

harmadik

198

Vámosmikolai

negyedik

199

Vámosmikolai

ötödik

200

Veszprémi

első

201

Veszprémi

második

202

Veszprémi

harmadik

203

Veszprémi

negyedik

204

Veszprémi

ötödik

205

Zalaegerszegi

első

206

Zalaegerszegi

második

207

Zalaegerszegi

harmadik

208

Zalaegerszegi

negyedik

209

Zalaegerszegi

ötödik

210

Zirci

első

211

Zirci

második

2. számú melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez28

A települések becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolása
Baranya megye
Abaliget 097
Adorjás 141
Almamellék 165
Almáskeresztúr 165
Alsómocsolád 097
Alsószentmárton 141
Apátvarasd 108
Aranyosgadány 126
Ág 097
Áta 126
Babarc 107
Babarcszőlős 161
Bakóca 097
Bakonya 161
Baksa 161
Baranyahidvég 141
Baranyajenő 097
Baranyaszentgyörgy 097
Basal 165
Bánfa 161
Bár 108
Belvárdgyula 126
Beremend 141
Berkesd 108
Besence 141
Bezedek 107
Bicsérd 161
Bikal 097
Birján 126
Bisse 142
Boda 161
Bodolyabér 097
Bogád 126
Bogádmintszent 161
Bogdása 161
Boldogasszonyfa 165
Bóly 107
Borjád 107
Bosta 126
Botykapeterd 161
Bükkösd 162
Bürüs 166
Cun 141
Csarnota 142
Csányoszró 141
Csebény 162
Cserdi 161
Cserkút 127
Csertő 165
Csonkamindszent 161
Dencsháza 161
Dinnyeberki 162
Diósviszló 140
Drávacsehi 141
Drávacsepely 141
Drávafok 166
Drávaiványi 161
Drávakeresztúr 166
Drávapalkonya 141
Drávapiski 141
Drávaszabolcs 141
Drávaszerdahely 141
Drávasztára 166
Dunaszekcső 108
Egerág 126
Egyházasharaszti 141
Egyházaskozár 097
Ellend 108
Endrőc 166
Erdősmárok 108
Erdősmecske 108
Erzsébet 108
Fazekasboda 108
Feked 108
Felsőegerszeg 097
Felsőszentmárton 166
Garé 126
Gerde 161
Geresdlak 108
Gerényes 097
Gilvánfa 161
Gordisa 141
Gödre 097
Görcsöny 126
Görcsönydoboka 108
Gyód 126
Gyöngyfa 161
Gyöngyösmellék 166
Harkány 140
Hásságy 126
Hegyhátmaróc 097
Hegyszentmárton 161
Helesfa 162
Hetvehely 097
Hidas 155
Himesháza 108
Hirics 141
Hobol 165
Homorúd 107
Horváthertelend 162
Hosszúhetény 127
Husztót 097
Ibafa 162
Illocska 107
Ipacsfa 140
Ivánbattyán 142
Ivándárda 107
Kacsóta 161
Katádfa 161
Kákics 161
Kárász 097
Kásád 141
Kátoly 108
Kemse 141
Keszü 126
Kékesd 108
Kémes 141
Kétújfalu 166
Királyegyháza 161
Kisasszonyfa 161
Kisbeszterce 097
Kisbudmér 126
Kisdér 161
Kisdobsza 165
Kishajmás 097
Kisharsány 141
Kisherend 126
Kisjakabfalva 142
Kiskassa 126
Kislippó 107
Kisnyárád 108
Kisszentmárton 141
Kistamási 166
Kistapolca 140
Kistótfalu 142
Kisvaszar 097
Komló 097
Kórós 141
Kovácshida 141
Kovácsszénája 097
Kozármisleny 126
Köblény 097
Kökény 126
Kölked 107
Kővágószőlős 127
Kővágótöttös 127
Lapáncsa 107
Lánycsók 107
Liget 097
Lippó 107
Liptód 108
Lothárd 126
Lovászhetény 108
Lúzsok 141
Magyarbóly 107
Magyaregregy 097
Magyarhertelend 097
Magyarlukafa 165
Magyarmecske 161
Magyarsarlós 126
Magyarszék 097
Magyartelek 161
Majs 107
Maráza 108
Markóc 166
Marócsa 161
Martonfa 126
Matty 141
Mágocs 096
Mánfa 097
Márfa 140
Máriakéménd 108
Márok 107
Máza 097
Mecseknádasd 108
Mecsekpölöske 097
Mekényes 097
Merenye 165
Meződ 097
Mindszentgodisa 097
Mohács 107
Molvány 166
Monyoród 108
Mozsgó 165
Nagybudmér 126
Nagycsány 141
Nagydobsza 165
Nagyhajmás 097
Nagyharsány 140
Nagykozár 126
Nagynyárád 107
Nagypall 108
Nagypeterd 161
Nagytótfalu 140
Nagyváty 161
Nemeske 166
Nyugotszenterzsébet 162
Óbánya 108
Ócsárd 126
Ófalu 108
Okorág 161
Okorvölgy 097
Olasz 126
Old 141
Orfű 097
Oroszló 097
Ózdfalu 161
Palé 097
Palkonya 142
Palotabozsok 108
Patapoklosi 165
Páprád 141
Pellérd 126
Pereked 108
Peterd 126
Pettend 166
Pécs 126
Pécsbagota 161
Pécsdevecser 126
Pécsudvard 126
Pécsvárad 108
Piskó 141
Pócsa 107
Pogány 126
Rádfalva 141
Regenye 126
Romonya 126
Rózsafa 161
Sámod 141
Sárok 022
Sásd 097
Sátorhely 107
Sellye 161
Siklós 140
Siklósbodony 161
Siklósnagyfalu 140
Somberek 108
Somogyapáti 165
Somogyhatvan 165
Somogyhárságy 165
Somogyviszló 165
Sósvertike 161
Sumony 161
Szabadszentkirály 161
Szajk 107
Szalatnak 097
Szalánta 126
Szaporca 141
Szava 142
Szágy 097
Szárász 097
Szászvár 097
Szebény 108
Szederkény 107
Szellő 108
Szemely 126
Szentdénes 161
Szentegát 161
Szentkatalin 097
Szentlászló 165
Szentlőrinc 161
Székelyszabar 108
Szigetvár 165
Szilágy 108
Szilvás 126
Szőke 126
Szőkéd 126
Szörény 166
Szulimán 165
Szűr 108
Tarrós 097
Teklafalu 166
Tengeri 161
Tékes 097
Tésenfa 141
Téseny 161
Tófű 097
Tormás 097
Tótszentgyörgy 165
Töttös 107
Turony 142
Udvar 107
Újpetre 126
Vajszló 141
Varga 097
Várad 166
Vásárosbéc 165
Vásárosdombó 096
Vázsnok 097
Vejti 141
Velény 161
Versend 107
Vékény 097
Véménd 108
Villány 107
Villánykövesd 142
Vokány 142
Zaláta 141
Zádor 166
Zengővárkony 108
Zók 161
Bács-Kiskun megye
Akasztó 081
Apostag 088
Ágasegyháza 075
Baja 005
Ballószög 075
Balotaszállás 037
Bácsalmás 149
Bácsbokod 004
Bácsborsod 004
Bácsszentgyörgy 004
Bácsszőlős 149
Bátmonostor 004
Bátya 061
Bócsa 081
Borota 005
Bugac 081
Bugacpusztaháza 081
Császártöltés 081
Csátalja 004
Csávoly 004
Csengőd 081
Csikéria 149
Csólyospálos 036
Dávod 004
Drágszél 061
Dunaegyháza 088
Dunafalva 108
Dunapataj 061
Dunaszentbenedek 061
Dunatetétlen 088
Dunavecse 088
Dusnok 061
Érsekcsanád 061
Érsekhalma 061
Fajsz 061
Felsőlajos 075
Felsőszentiván 004
Foktő 061
Fülöpháza 089
Fülöpjakab 036
Fülöpszállás 089
Gara 004
Gátér 036
Géderlak 061
Hajós 061
Harkakötöny 081
Harta 088
Helvécia 075
Hercegszántó 004
Homokmégy 061
Imrehegy 081
Izsák 081
Jakabszállás 081
Jánoshalma 005
Jászszentlászló 036
Kalocsa 061
Kaskantyú 081
Katymár 004
Kecel 081
Kecskemét 075
Kelebia 149
Kerekegyháza 075
Kéleshalom 005
Kiskőrös 081
Kiskunfélegyháza 036
Kiskunhalas 037
Kiskunmajsa 036
Kisszállás 005
Kömpöc 036
Kunadacs 145
Kunbaja 149
Kunbaracs 145
Kunfehértó 037
Kunpeszér 145
Kunszállás 036
Kunszentmiklós 089
Ladánybene 075
Lajosmizse 075
Lakitelek 075
Madaras 004
Mátételke 004
Mélykút 004
Miske 061
Móricgát 036
Nagybaracska 004
Nemesnádudvar 061
Nyárlőrinc 075
Ordas 061
Orgovány 081
Öregcsertő 061
Páhi 081
Pálmonostora 036
Petőfiszállás 036
Pirtó 037
Rém 005
Solt 088
Soltszentimre 081
Soltvadkert 081
Sükösd 061
Szabadszállás 089
Szakmár 061
Szalkszentmárton 088
Szank 036
Szentkirály 075
Szeremle 004
Tabdi 081
Tass 088
Tataháza 004
Tázlár 081
Tiszaalpár 075
Tiszakécske 075
Tiszaug 104
Tompa 149
Újsolt 088
Újtelek 061
Uszód 061
Vaskút 005
Városföld 075
Zsana 037
Békés megye
Almáskamarás 003
Battonya 009
Békés 010
Békéscsaba 011
Békéssámson 011
Békésszentandrás 150
Bélmegyer 010
Biharugra 119
Bucsa 010
Csabacsűd 150
Csabaszabadi 011
Csanádapáca 009
Csárdaszállás 010
Csorvás 011
Dévaványa 071
Doboz 011
Dombegyház 009
Dombiratos 009
Ecsegfalva 071
Elek 003
Füzesgyarmat 010
Gádoros 011
Gerendás 011
Geszt 117
Gyomaendrőd 150
Gyula 011
Hunya 150
Kamut 010
Kardos 150
Kardoskút 053
Kaszaper 009
Kertészsziget 010
Kevermes 009
Kétegyháza 011
Kétsoprony 011
Kisdombegyház 009
Kondoros 150
Kőrösladány 010
Kőrösnagyharsány 119
Kőröstarcsa 010
Kőrösújfalu 010
Kötegyán 117
Kunágota 009
Lőkösháza 003
Magyarbánhegyes 009
Magyardombegyház 009
Medgyesbodzás 003
Medgyesegyháza 003
Mezőberény 010
Mezőgyán 117
Mezőhegyes 009
Mezőkovácsháza 009
Méhkerék 117
Murony 010
Nagybánhegyes 009
Nagykamarás 003
Nagyszénás 011
Okány 117
Orosháza 011
Örménykút 150
Pusztaföldvár 011
Pusztaottlaka 003
Sarkad 117
Sarkadkeresztúr 117
Szabadkígyós 011
Szarvas 150
Szeghalom 010
Tarhos 010
Telekgerendás 011
Tótkomlós 011
Újkígyós 011
Újszalonta 117
Végegyháza 009
Vésztő 010
Zsadány 117
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújalpár 167
Abaújkér 167
Abaújlak 167
Abaújszántó 167
Abaújszolnok 167
Abaújvár 073
Abod 029
Aggtelek 132
Alacska 133
Alsóberecki 079
Alsódobsza 186
Alsógagy 139
Alsóregmec 074
Alsószuha 132
Alsótelekes 029
Alsóvadász 167
Alsózsolca 106
Arka 167
Arló 134
Arnót 029
Aszaló 167
Ároktő 106
Baktakék 167
Balajt 029
Baskó 168
Bánhorváti 134
Bánréve 131
Becskeháza 188
Bekecs 186
Berente 133
Beret 167
Berzék 186
Bodroghalom 079
Bodrogkeresztúr 185
Bodrogkisfalud 185
Bodrogolaszi 184
Bódvalenke 188
Bódvarákó 188
Bódvaszilas 187
Bogács 102
Boldogkőújfalu 167
Boldogkőváralja 167
Boldva 029
Borsodbóta 134
Borsodgeszt 102
Borsodivánka 101
Borsodnádasd 134
Borsodszentgyörgy 134
Borsodszirák 029
Bózsva 074
Bőcs 106
Bükkaranyos 102
Bükkábrány 100
Bükkmogyorósd 134
Bükkszentkereszt 106
Bükkzsérc 102
Büttös 139
Cigánd 079
Csenyéte 139
Cserépfalu 102
Cserépváralja 102
Csernely 134
Csincse 100
Csobaj 122
Csobád 167
Csokvaomány 134
Damak 029
Dámoc 079
Debréte 029
Detek 167
Dédestapolcsány 134
Domaháza 134
Dövény 029
Dubicsány 029
Edelény 029
Egerlövő 101
Emőd 100
Encs 167
Erdőbénye 184
Erdőhorváti 168
Égerszög 189
Fancsal 167
Farkaslyuk 134
Fáj 139
Felsőberecki 079
Felsődobsza 167
Felsőgagy 139
Felsőkelecsény 029
Felsőnyárád 029
Felsőregmec 074
Felsőtelekes 029
Felsővadász 167
Felsőzsolca 106
Filkeháza 074
Fony 167
Forró 167
Fulókércs 139
Füzér 074
Füzérkajata 074
Füzérkomlós 074
Füzérradvány 074
Gadna 167
Gagyapáti 139
Gagybátor 139
Gagyvendégi 139
Galvács 029
Garadna 167
Gelej 101
Gesztely 186
Girincs 186
Golop 185
Gömörszőlős 132
Gönc 167
Göncruszka 167
Györgytarló 184
Halmaj 167
Hangács 029
Hangony 130
Harsány 102
Háromhuta 168
Hegymeg 029
Hejce 167
Hejőbába 106
Hejőkeresztúr 106
Hejőkürt 106
Hejőpapi 106
Hejőszalonta 106
Hercegkút 184
Hernádbűd 167
Hernádcéce 167
Hernádkak 186
Hernádkércs 167
Hernádnémeti 186
Hernádpetri 139
Hernádszentandrás 167
Hernádszurdok 139
Hernádvécse 139
Hét 131
Hidasnémeti 072
Hidvégardó 187
Hollóháza 074
Homrogd 167
Igrici 106
Imola 132
Ináncs 167
Irota 029
Izsófalva 029
Jákfalva 029
Járdánháza 134
Jósvafő 189
Karcsa 079
Karos 079
Kazincbarcika 133
Kács 102
Kánó 132
Kány 139
Kázsmárk 167
Kelemér 132
Kenézlő 121
Keresztéte 139
Kesznyéten 189
Kéked 073
Királd 134
Kiscsécs 186
Kisgyőr 102
Kishuta 074
Kiskinizs 167
Kisrozvágy 079
Kissikátor 134
Kistokaj 106
Komjáti 187
Komlóska 168
Kondó 133
Korlát 167
Kovácsvágás 074
Köröm 186
Krasznokvajda 139
Kupa 167
Kurityán 029
Lak 029
Lácacséke 079
Ládbesenyő 029
Legyesbénye 186
Léh 167
Lénárddaróc 134
Litka 139
Makkoshotyka 138
Martonyi 029
Mád 185
Mályi 106
Mályinka 134
Megyaszó 186
Meszes 029
Mezőcsát 106
Mezőkeresztes 100
Mezőkövesd 100
Mezőnagymihály 101
Mezőnyárád 100
Mezőzombor 185
Méra 167
Mikóháza 074
Miskolc 106
Mogyoróska 168
Monaj 167
Monok 186
Múcsony 029
Muhi 106
Nagybarca 134
Nagycsécs 106
Nagyhuta 074
Nagykinizs 167
Nagyrozvágy 079
Nekézseny 134
Nemesbikk 106
Négyes 101
Novajidrány 167
Nyékládháza 106
Nyésta 167
Nyíri 074
Nyomár 029
Olaszliszka 184
Onga 167
Onód 106
Ormosbánya 029
Oszlár 106
Ózd 134
Pamlény 139
Parasznya 133
Pácin 079
Pálháza 074
Pányok 073
Pere 167
Perecse 139
Perkupa 189
Prügy 122
Pusztafalu 074
Pusztaradvány 139
Putnok 131
Radostyán 133
Ragály 132
Rakaca 029
Rakacaszend 029
Rásonysápberencs 167
Rátka 185
Regéc 168
Répáshuta 106
Révleányvár 079
Ricse 079
Rudabánya 029
Rudolftelep 029
Sajóbábony 106
Sajóecseg 106
Sajógalgóc 029
Sajóhidvég 186
Sajóivánka 133
Sajókaza 029
Sajókápolna 133
Sajókeresztúr 106
Sajólád 106
Sajólászlófalva 133
Sajómercse 134
Sajónémeti 133
Sajóörös 106
Sajópálfala 029
Sajópetri 106
Sajópüspöki 131
Sajósenye 029
Sajószentpéter 133
Sajószöged 106
Sajóvámos 029
Sajóvelezd 133
Sály 102
Sárazsadány 184
Sárospatak 184
Sáta 134
Sátoraljaújhely 138
Selyeb 167
Semjén 079
Serényfalva 131
Sima 168
Sóstófalva 186
Szakácsi 029
Szakáld 106
Szalaszend 139
Szalonna 029
Szászfa 139
Szegi 185
Szegilong 185
Szemere 139
Szendrő 029
Szendrőlád 029
Szentistván 101
Szentistvánbaksa 167
Szerencs 185
Szikszó 167
Szin 189
Szinpetri 189
Szirmabesenyő 106
Szomolya 102
Szögliget 187
Szőlősardó 189
Szuhafő 132
Szuhakálló 029
Szuhogy 029
Taktabáj 122
Taktaharkány 186
Taktakenéz 122
Taktaszada 186
Tarcal 185
Tard 102
Tardona 134
Tállya 185
Telkibánya 168
Teresztenye 189
Tibolddaróc 102
Tiszabábolna 103
Tiszacsermely 079
Tiszadorogma 103
Tiszakarád 079
Tiszakeszi 106
Tiszaladány 122
Tiszaluc 186
Tiszapalkonya 106
Tiszatardos 122
Tiszatarján 106
Tiszaújváros 106
Tiszavalk 103
Tokaj 185
Tolcsva 184
Tomor 167
Tornabarakony 188
Tornakápolna 189
Tornanádaska 187
Tornaszentandrás 188
Tornaszentjakab 029
Tornyosnémeti 072
Trizs 132
Ujcsanálos 186
Uppony 134
Vadna 133
Vajdácska 079
Varbó 133
Varbóc 189
Vatta 100
Vágáshuta 074
Vámosújfalu 184
Vilmány 167
Vilyvitány 074
Viss 121
Viszló 029
Vizsoly 167
Zalkod 121
Zádorfalva 132
Zemplénagárd 079
Ziliz 029
Zubogy 132
Zsujta 167
Csongrád megye
Algyő 152
Ambrózfalva 009
Apátfalva 092
Árpádhalom 053
Ásotthalom 151
Baks 152
Balástya 151
Bordány 151
Csanádalberti 009
Csanádpalota 092
Csanytelek 152
Csengele 151
Csongrád 152
Derekegyház 053
Deszk 190
Dóc 152
Domaszék 151
Eperjes 053
Fábiánsebestyén 054
Felgyő 152
Ferencszállás 190
Forráskút 151
Földeák 092
Hódmezővásárhely 053
Királyhegyes 092
Kistelek 151
Kiszombor 118
Klárafalva 190
Kövegy 092
Kübekháza 190
Magyarcsanád 092
Makó 092
Maroslele 092
Mártély 053
Mindszent 054
Mórahalom 151
Nagyér 009
Nagylak 092
Nagymágocs 053
Nagytőke 054
Óföldeák 092
Ópusztaszer 152
Öttömös 151
Pitvaros 009
Pusztamérges 036
Pusztaszer 152
Röszke 151
Ruzsa 151
Sándorfalva 152
Szatymaz 151
Szeged
I. kerület 151
I. kerület, Szőreg 190
II. kerület 151
II. kerület, Tápé 152
III. kerület 151
III. kerület, Gyála 190
III. kerület, Kiskundorozsma 151
Szegvár 054
Székkutas 053
Szentes 054
Tiszasziget 190
Tömörkény 152
Újszentiván 190
Üllés 151
Zákányszék 151
Zsombó 151
Fejér megye
Aba 164
Adony 137
Alap 137
Alcsútdoboz 196
Alsószentiván 137
Bakonycsernye 210
Bakonykúti 111
Balinka 111
Baracs 137
Baracska 195
Beloiannisz 195
Besnyő 195
Bicske 196
Bodajk 111
Bodmér 196
Cece 137
Csabdi 196
Csákberény 111
Csákvár 111
Csókakő 111
Csór 111
Csősz 164
Dég 200
Dunaújváros 137
Előszállás 137
Enying 200
Ercsi 195
Etyek 196
Fehérvárcsurgó 111
Felcsút 196
Füle 164
Gánt 111
Gárdony 164
Gyúró 196
Hantos 137
Igar 137
Iszkaszentgyörgy 111
Isztimér 111
Iváncsa 195
Jenő 164
Kajászó 195
Kálóz 137
Kápolnásnyék 164
Kincsesbánya 111
Kisapostag 137
Kisláng 164
Kőszárhegy 164
Kulcs 137
Lajoskomárom 200
Lepsény 200
Lovasberény 164
Magyaralmás 111
Martonvásár 195
Mány 196
Mátyásdomb 200
Mezőfalva 137
Mezőkomárom 200
Mezőszentgyörgy 200
Mezőszilas 200
Moha 164
Mór 111
Nadap 164
Nagykarácsony 137
Nagylók 137
Nagyveleg 111
Nagyvenyim 137
Nádasdladány 164
Óbarok 196
Pákozd 164
Pátka 164
Pázmánd 164
Perkáta 137
Polgárdi 164
Pusztaszabolcs 137
Pusztavám 111
Rácalmás 137
Ráckeresztúr 195
Sárbogárd 137
Sáregres 137
Sárkeresztes 164
Sárkeresztúr 137
Sárkeszi 164
Sárosd 137
Sárszentágota 137
Sárszentmihály 164
Seregélyes 164
Soponya 164
Söréd 111
Sukoró 164
Szabadbattyán 164
Szabadegyháza 137
Szabadhidvég 067
Szár 196
Székesfehérvár 164
Tabajd 196
Tác 164
Tordas 195
Újbarok 196
Úrhida 164
Vajta 137
Vál 196
Velence 164
Vereb 164
Vértesacsa 196
Vértesboglár 111
Zámoly 164
Zichyújfalu 164
Győr-Moson-Sopron megye
Abda 047
Acsalag 065
Agyagosszergény 113
Ágfalva 143
Árpás 066
Ásványráró 047
Babót 064
Bakonypéterd 210
Barbacs 065
Bágyogszovát 066
Beled 064
Bezenye 120
Bezi 045
Bodonhely 066
Bogyoszló 065
Bőny 048
Börcs 047
Bősárkány 065
Cakóháza 045
Cirák 064
Csapod 064
Csáfordjánosfa 018
Csér 018
Csikvánd 046
Csorna 065
Darnózseli 095
Dénesfa 064
Dőr 066
Dunakiliti 120
Dunaremete 095
Dunaszeg 047
Dunaszentpál 047
Dunasziget 120
Ebergőc 113
Edve 066
Egyed 066
Egyházasfalu 018
Enese 045
Écs 048
Farád 065
Fehértó 045
Feketeerdő 095
Felpéc 048
Fertőboz 112
Fertőd 113
Fertőendréd 113
Fertőhomok 113
Fertőrákos 143
Fertőszentmiklós 113
Fertőszéplak 113
Gönyű 048
Gyalóka 018
Gyarmat 048
Gyóró 064
Gyömöre 048
Győr 048
Győrasszonyfa 048
Győrladamér 047
Győrság 048
Győrsövényház 045
Győrszemere 048
Győrújbarát 048
Győrújfalu 047
Győrzámoly 047
Halászi 095
Harka 112
Hegyeshalom 120
Hegykő 113
Hédervár 047
Hidegség 112
Himód 064
Hövej 064
Ikrény 045
Iván 018
Jánossomorja 095
Jobaháza 045
Kajárpéc 048
Kapuvár 064
Kimle 095
Kisbabot 046
Kisbajcs 047
Kisbodak 095
Kisfalud 065
Kóny 045
Kópháza 112
Koroncó 046
Kunsziget 047
Lázi 210
Levél 120
Lébény 095
Lipót 095
Lövő 112
Maglóca 065
Magyarkeresztúr 065
Markotabödöge 045
Máriakálnok 095
Mecsér 095
Mezőörs 048
Mérges 046
Mihályi 065
Mórichida 046
Mosonmagyaróvár 095
Mosonszentmiklós 095
Mosonszolnok 095
Nagybajcs 047
Nagycenk 112
Nagylózs 113
Nagyszentjános 048
Nemeskér 112
Nyalka 048
Nyúl 048
Osli 064
Öttevény 047
Pannonhalma 048
Páli 066
Pásztori 066
Pázmándfalu 048
Pereszteg 113
Petőháza 113
Pér 048
Pinnye 113
Potyond 065
Pusztacsalád 064
Püski 095
Rajka 120
Ravazd 048
Rábacsanak 066
Rábacsécsény 045
Rábakecöl 066
Rábapatona 045
Rábapordány 066
Rábasebes 066
Rábaszentandrás 066
Rábaszentmihály 046
Rábaszentmiklós 046
Rábatamási 065
Rábcakapi 045
Répceszemere 018
Répcevis 018
Rétalap 048
Röjtökmuzsaj 113
Sarród 113
Sobor 066
Sokorópátka 048
Sopron 143
Sopronhorpács 018
Sopronkövesd 112
Sopronnémeti 065
Szakony 018
Szany 066
Szárföld 064
Szerecseny 048
Szil 066
Szilsárkány 065
Tarjánpuszta 048
Táp 048
Tápszentmiklós 048
Tárnokréti 045
Tényő 048
Tét 046
Töltéstava 048
Újkér 018
Újrónafő 095
Und 018
Vadosfa 065
Vág 066
Vámosszabadi 047
Várbalog 095
Vásárosfalu 066
Veszkény 064
Vének 047
Vitnyéd 064
Völcsej 112
Zsebeháza 066
Zsira 018
Hajdú-Bihar megye
Álmosd 163
Ártánd 119
Bagamér 163
Bakonszeg 014
Balmazújváros 049
Báránd 014
Bedő 119
Berekböszörmény 119
Berettyóújfalu 013
Bihardancsháza 014
Biharkeresztes 014
Biharnagybajom 014
Bihartorda 014
Bocskaikert 050
Bojt 119
Csökmő 014
Darvas 014
Debrecen
Debrecen I. ker. 023
Debrecen II. ker. 023
Debrecen III. ker. 023
Debrecen IV. ker. 024
Derecske 013
Ebes 023
Egyek 024
Esztár 013
Folyás 049
Földes 024
Furta 014
Fülöp 115
Gáborján 013
Görbeháza 049
Hajdúbagos 013
Hajdúböszörmény 049
Hajdúdorog 050
Hajdúhadház 050
Hajdúnánás 049
Hajdúsámson 050
Hajdúszoboszló 024
Hajdúszovát 024
Hencida 013
Hortobágy 049
Hosszúpályi 163
Kaba 024
Kismarja 119
Kokad 163
Komádi 014
Konyár 013
Kőrösszakál 014
Kőrösszegapáti 014
Létavértes 163
Magyarhomoróg 014
Mezőpeterd 014
Mezősas 014
Mikepércs 024
Monostorpályi 163
Nagyhegyes 023
Nagykereki 119
Nagyrábé 014
Nádudvar 024
Nyíracsád 115
Nyíradony 115
Nyírábrány 115
Nyírmártonfalva 115
Pocsaj 163
Polgár 049
Püspökladány 024
Sáp 014
Sáránd 013
Sárrétudvari 014
Szentpéterszeg 013
Szerep 014
Tetétlen 024
Téglás 050
Tépe 013
Tiszacsege 049
Tiszagyulaháza 106
Told 014
Újiráz 014
Újléta 163
Újszentmargita 049
Újtikos 049
Vámospércs 024
Váncsod 013
Vekerd 014
Zsáka 014
Heves megye
Abasár 044
Adács 043
Aldebrő 030
Andornaktálya 102
Apc 044
Atkár 043
Átány 051
Balaton 134
Bátor 128
Bekölce 128
Besenyőtelek 051
Bélapátfalva 134
Boconád 051
Bodony 128
Boldog 041
Bükkszenterzsébet 128
Bükkszentmárton 134
Bükkszék 128
Csány 043
Demjén 032
Detk 043
Domoszló 044
Dormánd 030
Ecséd 044
Eger 031
Egerbakta 032
Egerbocs 128
Egercsehi 128
Egerfarmos 101
Egerszalók 032
Egerszólát 032
Erdőkövesd 128
Erdőtelek 051
Erk 051
Fedémes 128
Feldebrő 031
Felsőtárkány 102
Füzesabony 030
Gyöngyös 044
Gyöngyöshalász 043
Gyöngyösoroszi 044
Gyöngyöspata 044
Gyöngyössolymos 044
Gyöngyöstarján 044
Halmajugra 044
Hatvan 043
Heréd 169
Heves 051
Hevesaranyos 128
Hevesvezekény 052
Hort 043
Istenmezeje 128
Ivád 128
Karácsond 043
Kál 030
Kápolna 030
Kerecsend 031
Kisfüzes 128
Kisköre 052
Kisnána 044
Kompolt 030
Kömlő 051
Lőrinci 169
Ludas 043
Maklár 031
Markaz 044
Mátraballa 128
Mátraderecske 128
Mátraszentimre 044
Mezőszemere 100
Mezőtárkány 030
Mikófalva 128
Mónosbél 134
Nagyfüged 043
Nagykökényes 169
Nagyréde 044
Nagytálya 031
Nagyút 030
Nagyvisnyó 134
Noszvaj 102
Novaj 102
Ostoros 102
Parád 128
Parádsasvár 128
Petőfibánya 169
Pély 052
Pétervására 128
Poroszló 052
Recsk 128
Rózsaszentmárton 044
Sarud 052
Sirok 128
Szajla 128
Szentdomonkos 128
Szihalom 100
Szilvásvárad 134
Szúcs 128
Szücsi 044
Tarnabod 030
Tarnalelesz 128
Tarnaméra 051
Tarnaőrs 051
Tarnaszentmária 032
Tarnaszentmiklós 052
Tarnazsadány 043
Tenk 051
Terpes 128
Tiszanána 052
Tófalu 030
Újlőrincfalva 052
Vámosgyörk 043
Váraszó 128
Verpelét 031
Vécs 031
Visonta 044
Visznek 043
Zagyvaszántó 169
Zaránk 051
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Abádszalók 183
Alattyán 059
Berekfürdő 070
Besenyszög 172
Cibakháza 104
Csataszög 172
Cserkeszőlő 104
Csépa 104
Fegyvernek 172
Hunyadfalva 172
Jánoshida 059
Jászalsószentgyörgy 059
Jászapáti 059
Jászágó 059
Jászárokszállás 059
Jászberény 059
Jászboldogháza 059
Jászdózsa 059
Jászfelsőszentgyörgy 060
Jászfényszaru 060
Jászivány 059
Jászjákóhalma 059
Jászkisér 059
Jászladány 059
Jászszentandrás 060
Jásztelek 059
Karcag 070
Kenderes 069
Kengyel 172
Kétpó 105
Kisújszállás 069
Kőtelek 172
Kuncsorba 069
Kunhegyes 070
Kunmadaras 070
Kunszentmárton 105
Martfű 105
Mesterszállás 105
Mezőhék 105
Mezőtúr 105
Nagyiván 183
Nagykörű 172
Nagyrév 104
Öcsöd 105
Örményes 172
Pusztamonostor 060
Rákóczifalva 172
Rákócziújfalu 172
Szajol 172
Szászberek 172
Szelevény 105
Szolnok 172
Tiszabő 183
Tiszabura 183
Tiszaderzs 183
Tiszaföldvár 105
Tiszafüred 183
Tiszagyenda 183
Tiszaigar 183
Tiszainoka 104
Tiszajenő 172
Tiszakürt 104
Tiszaörs 183
Tiszapüspöki 172
Tiszaroff 183
Tiszasas 104
Tiszasüly 172
Tiszaszentimre 183
Tiszatenyő 172
Tiszavárkony 172
Tomajmonostora 183
Tószeg 172
Törökszentmiklós 172
Túrkeve 069
Újszász 016
Vezseny 172
Zagyvarékas 016
Komárom-Esztergom megye
Aka 210
Almásfüzitő 080
Annavölgy 033
Ács 080
Ácsteszér 210
Baj 182
Bajna 033
Bajót 033
Bakonybánk 210
Bakonysárkány 111
Bakonyszombathely 210
Bana 080
Bábolna 080
Bársonyos 210
Bokod 080
Csatka 210
Császár 080
Csém 080
Csép 080
Csolnok 033
Dad 080
Dág 033
Dorog 033
Dömös 033
Dunaalmás 182
Dunaszentmiklós 182
Epöl 033
Esztergom 033
Ete 080
Gyermely 182
Héreg 182
Kecskéd 182
Kerékteleki 210
Kesztölc 033
Kisbér 080
Kisigmánd 080
Kocs 080
Komárom 080
Kömlőd 080
Környe 182
Lábatlan 033
Leányvár 033
Máriahalom 033
Mocsa 080
Mogyorósbánya 033
Nagyigmánd 080
Nagysáp 033
Naszály 182
Neszmély 182
Nyergesújfalu 033
Oroszlány 182
Piliscsév 033
Pilismarót 033
Réde 210
Sárisáp 033
Súr 210
Süttő 033
Szákszend 080
Szárliget 196
Szomód 182
Szomor 182
Tardos 182
Tarján 182
Tata 182
Tatabánya 182
Tárkány 080
Tát 033
Tokod 033
Tokodaltáró 033
Úny 033
Várgesztes 182
Vérteskethely 080
Vértessomló 182
Vértesszőlős 182
Vértestolna 182
Nógrád megye
Alsópetény 007
Alsótold 171
Balassagyarmat 008
Bánk 006
Bárna 040
Bátonyterenye 129
Becske 171
Bercel 170
Berkenye 006
Bér 170
Bokor 171
Borsosberény 006
Buják 170
Cered 040
Cserháthaláp 007
Cserhátsurány 007
Cserhátszentiván 171
Csesztve 008
Csécse 170
Csitár 007
Debercsény 007
Dejtár 006
Diósjenő 006
Dorogháza 129
Drégelypalánk 006
Ecseg 170
Egyházasdengeleg 169
Egyházasgerge 039
Endrefalva 038
Erdőkürt 170
Erdőtarcsa 169
Etes 039
Érsekvadkert 006
Felsőpetény 007
Felsőtold 171
Galgaguta 170
Garáb 171
Herencsény 007
Héhalom 169
Hollókő 039
Hont 006
Horpács 006
Hugyag 007
Iliny 007
Ipolytarnóc 038
Ipolyvece 006
Jobbágyi 169
Karancsalja 039
Karancsberény 039
Karancskeszi 039
Karancslapujtő 039
Karancsság 039
Kazár 040
Kálló 170
Keszeg 007
Kétbodony 007
Kisbágyon 169
Kisbárkány 039
Kisecset 007
Kishartyán 039
Kozárd 171
Kutasó 171
Legénd 007
Litke 038
Lucfalva 039
Ludányhalászi 038
Magyargéc 039
Magyarnándor 007
Márkháza 039
Mátramindszent 128
Mátranovák 040
Mátraszele 040
Mátraszőlős 171
Mátraterenye 128
Mátraverebély 039
Mihálygerge 039
Mohora 007
Nagybárkány 039
Nagylóc 039
Nagyoroszi 006
Nemti 040
Nézsa 006
Nógrád 006
Nógrádkövesd 170
Nógrádmarcal 007
Nógrádmegyer 039
Nógrádsáp 006
Nógrádsipek 039
Nógrádszakál 038
Nőtincs 006
Őrhalom 007
Ősagárd 007
Palotás 169
Patak 006
Patvarc 008
Pásztó 044
Piliny 039
Pusztaberki 006
Rétság 006
Rimóc 039
Romhány 006
Salgótarján 039
Ságújfalu 039
Sámsonháza 039
Sóshartyán 039
Szalmatercs 039
Szanda 171
Szarvasgede 169
Szátok 006
Szendehely 006
Szente 007
Szécsénke 007
Szécsény 038
Szécsényfelfalu 039
Szilaspogony 040
Szirák 170
Szuha 128
Szurdokpüspöki 044
Szügy 008
Tar 044
Tereske 006
Terény 171
Tolmács 006
Vanyarc 170
Varsány 038
Vizslás 040
Zabar 040
Pest megye
Abony 016
Acsa 015
Albertirsa 109
Alsónémedi 145
Apaj 088
Aszód 041
Áporka 088
Bag 041
Bernecebaráti 198
Bénye 109
Biatorbágy 156
Budajenő 156
Budakalász 156
Budakeszi 015
Budaörs 015
Bugyi 145
Cegléd 016
Ceglédbercel 016
Csemő 075
Csévharaszt 145
Csobánka 157
Csomád 015
Csömör 042
Csővár 015
Dabas 145
Dánszentmiklós 110
Dány 041
Délegyháza 145
Diósd 195
Domony 041
Dömsöd 088
Dunabogdány 156
Dunaharaszti 145
Dunakeszi 015
Dunavarsány 145
Ecser 109
Erdőkertes 042
Érd 195
Farmos 016
Felsőpakony 145
Fót 015
Galgagyörk 015
Galgahéviz 041
Galgamácsa 041
Gomba 109
Göd 015
Gödöllő 042
Gyál 145
Gyömrő 109
Halásztelek 087
Herceghalom 156
Hernád 145
Hévizgyörk 041
Iklad 041
Inárcs 145
Ipolydamásd 197
Ipolytölgyes 197
Isaszeg 042
Jászkarajenő 173
Kakucs 145
Kartal 041
Káva 109
Kemence 198
Kerepes 042
Kiskunlacháza 088
Kismaros 006
Kisnémedi 015
Kisoroszi 006
Kistarcsa 042
Kocsér 173
Kóka 017
Kosd 006
Kóspallag 199
Kőröstetétlen 075
Leányfalu 156
Letkés 197
Lórév 087
Maglód 109
Majosháza 088
Makád 087
Márianosztra 199
Mende 109
Mikebuda 110
Mogyoród 042
Monor 109
Nagybörzsöny 198
Nagykáta 017
Nagykovácsi 157
Nagykőrös 075
Nagymaros 199
Nagytarcsa 042
Nyáregyháza 110
Nyársapát 075
Ócsa 145
Őrbottyán 015
Örkény 145
Pánd 109
Páty 156
Penc 006
Perbál 156
Perőcsény 198
Pécel 042
Péteri 109
Pilis 109
Pilisborosjenő 156
Piliscsaba 157
Pilisjászfalu 157
Pilisszántó 157
Pilisszentiván 157
Pilisszentkereszt 157
Pilisszentlászló 157
Pilisvörösvár 156
Pócsmegyer 156
Pomáz 156
Pusztavacs 110
Pusztazámor 196
Püspökhatvan 015
Püspökszilágy 015
Ráckeve 087
Rád 006
Solymár 156
Sóskút 196
Sülysáp 109
Szada 042
Százhalombatta 195
Szentendre 156
Szentlőrinckáta 017
Szentmártonkáta 017
Szigetbecse 087
Szigetcsép 087
Szigethalom 087
Szigetmonostor 156
Szigetszentmárton 087
Szigetszentmiklós 145
Szigetújfalu 087
Szob 197
Szokolya 199
Sződ 015
Sződliget 015
Tahitótfalu 156
Taksony 145
Tatárszentgyörgy 145
Táborfalva 145
Tápióbicske 109
Tápiógyörgye 016
Tápióság 017
Tápiószecső 017
Tápiószele 016
Tápiószentmárton 017
Tápiószőlős 016
Tárnok 195
Telki 156
Tésa 198
Tinnye 157
Tóalmás 017
Tök 156
Tököl 087
Törökbálint 015
Törtel 016
Tura 041
Újhartyán 145
Újlengyel 145
Újszilvás 016
Úri 109
Üllő 109
Üröm 156
Valkó 041
Vasad 110
Vác 015
Vácduka 015
Vácegres 041
Váchartyán 015
Váckisújfalu 041
Vácrátót 015
Vácszentlászló 041
Vámosmikola 197
Vecsés 109
Veresegyház 042
Verőce 006
Verseg 041
Visegrád 157
Zebegény 199
Zsámbék 156
Zsámbok 041
Somogy megye
Alsóbogát 057
Andocs 068
Ádánd 067
Babócsa 021
Bakháza 021
Balatonberény 093
Balatonboglár 067
Balatonendréd 067
Balatonfenyves 094
Balatonföldvár 067
Balatonkeresztúr 093
Balatonlelle 067
Balatonmáriafürdő 093
Balatonöszöd 067
Balatonszabadi 200
Balatonszárszó 067
Balatonszemes 067
Balatonszentgyörgy 093
Balatonújlak 093
Barcs 166
Baté 055
Bábonymegyer 068
Bálványos 068
Bárdudvarnok 063
Bedegkér 177
Beleg 021
Berzence 021
Bélavár 021
Bodrog 057
Bolhás 021
Bolhó 021
Bonnya 068
Böhönye 094
Bőszénfa 063
Buzsák 094
Büssü 056
Csákány 094
Cserénfa 063
Csokonyavisonta 165
Csoma 055
Csombárd 057
Csököly 063
Csömend 094
Csurgó 021
Csurgónagymarton 020
Darány 066
Drávagárdony 166
Drávatamási 166
Ecseny 057
Edde 057
Felsőmocsolád 057
Fiad 068
Fonó 055
Fonyód 094
Fönyed 093
Gadács 056
Gadány 093
Gamás 068
Gálosfa 063
Gige 063
Gölle 055
Görgeteg 165
Gyékényes 021
Gyugy 094
Hajmás 063
Hács 094
Háromfa 021
Hedrehely 063
Hencse 063
Heresznye 021
Hetes 055
Hollád 093
Homokszentgyörgy 165
Hosszúvíz 094
Igal 056
Iharos 021
Iharosberény 021
Inke 021
Istvándi 165
Jákó 063
Juta 055
Kadarkút 063
Kapoly 068
Kaposfő 062
Kaposgyarmat 063
Kaposhomok 062
Kaposkeresztúr 062
Kaposmérő 062
Kaposszerdahely 063
Kaposújlak 062
Kaposvár 062
Karád 068
Kastélyosdombó 166
Kaszó 021
Kazsok 056
Kálmáncsa 165
Kánya 177
Kára 068
Kelevíz 094
Kercseliget 058
Kereki 068
Kéthely 093
Kisasszond 063
Kisbajom 063
Kisbárapáti 068
Kisberény 094
Kisgyalán 055
Kiskorpád 063
Komlósd 165
Kőkút 063
Kőröshegy 067
Kötcse 068
Kutas 063
Lad 165
Lakócsa 166
Lábod 021
Látrány 068
Lengyeltóti 094
Libickozma 094
Lulla 068
Magyaratád 056
Magyaregres 056
Marcali 093
Mernye 056
Mesztegnyő 094
Mezőcsokonya 057
Mike 063
Miklósi 068
Mosdós 055
Nagyatád 021
Nagybajom 062
Nagyberény 067
Nagyberki 055
Nagycsepely 068
Nagykorpád 063
Nagyszakácsi 093
Nágocs 068
Nemesdéd 094
Nemeskisfalud 093
Nemesvid 094
Nikla 094
Nyim 068
Orci 055
Ordacsehi 067
Osztopán 057
Öreglak 094
Őrtilos 020
Ötvöskónyi 021
Pamuk 094
Patalom 056
Patca 063
Patosfa 165
Pálmajor 062
Péterhida 165
Pogányszentpéter 020
Polány 057
Porrog 020
Porrogszentkirály 020
Porrogszentpál 020
Potony 166
Pusztakovácsi 094
Pusztaszemes 068
Ráksi 056
Rinyabesenyő 165
Rinyakovácsi 063
Rinyaszentkirály 021
Rinyaújlak 165
Rinyaújnép 021
Ságvár 067
Sántos 062
Sávoly 093
Segesd 021
Sérsekszőlős 068
Simonfa 063
Siófok 200
Siójut 067
Som 067
Somodor 055
Somogyacsa 068
Somogyaracs 165
Somogyaszaló 056
Somogybabod 068
Somogybükkösd 020
Somogycsicsó 021
Somogydöröcske 068
Somogyegres 068
Somogyfajsz 094
Somogygeszti 057
Somogyjád 057
Somogymeggyes 068
Somogysámson 093
Somogysárd 062
Somogysimonyi 094
Somogyszentpál 094
Somogyszil 056
Somogyszob 021
Somogytúr 068
Somogyudvarhely 021
Somogyvámos 094
Somogyvár 094
Somogyzsitfa 093
Szabadi 055
Szabás 063
Szántód 067
Szegerdő 093
Szenna 063
Szenta 021
Szentbalázs 062
Szentborbás 166
Szentgáloskér 056
Szenyér 093
Szilvásszentmárton 063
Szólád 068
Szorosad 068
Szőkedencs 094
Szőlősgyörök 068
Szulok 165
Tab 068
Tapsony 093
Tarany 021
Taszár 055
Táska 094
Teleki 068
Tengőd 177
Tikos 093
Torvaj 068
Tótújfalu 166
Törökkoppány 068
Újvárfalva 062
Varászló 094
Várda 055
Vése 094
Visnye 063
Visz 068
Vízvár 021
Vörs 093
Zala 068
Zamárdi 067
Zákány 020
Zics 068
Zimány 055
Zselickisfalud 063
Zselickislak 063
Zselicszentpál 063
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Ajak 082
Anarcs 083
Apagy 115
Aranyosapáti 082
Baktalórántháza 083
Balkány 115
Balsa 121
Barabás 012
Bátorliget 115
Benk 082
Beregdaróc 012
Beregsurány 012
Berkesz 121
Besenyőd 115
Beszterec 121
Biri 115
Botpalád 035
Bököny 115
Buj 121
Cégénydányád 034
Csaholc 035
Csaroda 012
Császló 035
Csegöld 034
Csenger 098
Csengersima 035
Csengerújfalu 098
Darnó 035
Demecser 121
Dombrád 082
Döge 082
Encsencs 115
Eperjeske 083
Érpatak 115
Fábiánháza 116
Fehérgyarmat 034
Fényeslitke 082
Fülesd 035
Fülpösdaróc 034
Gacsály 035
Garbolc 035
Gávavencsellő 121
Gelénes 012
Gemzse 083
Geszteréd 115
Géberjén 034
Gégény 121
Gulács 012
Győröcske 191
Győrtelek 098
Gyulaháza 083
Gyügye 034
Gyüre 082
Hermánszeg 034
Hetefejércse 012
Hodász 099
Ibrány 121
Ilk 099
Jánd 012
Jánkmajtis 034
Jármi 099
Jéke 083
Kállósemjén 115
Kálmánháza 115
Kántorjánosi 099
Kemecse 121
Kék 121
Kékcse 082
Kérsemjén 034
Kisar 034
Kishódos 035
Kisléta 115
Kisnamény 035
Kispalád 035
Kisszekeres 035
Kisvarsány 082
Kisvárda 082
Kocsord 098
Komlódtótfalu 034
Komoró 082
Kótaj 121
Kölcse 035
Kömörő 035
Laskod 083
Levelek 115
Lónya 012
Lövőpetri 083
Magosliget 035
Magy 115
Mánd 035
Mándok 083
Máriapócs 115
Márokpapi 012
Mátészalka 099
Mátyus 012
Mezőladány 082
Méhtelek 035
Mérk 116
Milota 034
Nagyar 034
Nagycserkesz 121
Nagydobos 099
Nagyecsed 116
Nagyhalász 121
Nagyhódos 035
Nagykálló 115
Nagyszekeres 035
Nagyvarsány 082
Napkor 115
Nábrád 034
Nemesborzova 035
Nyírbátor 115
Nyírbéltek 115
Nyírbogát 115
Nyírbogdány 121
Nyírcsaholy 099
Nyírcsászári 099
Nyírderzs 099
Nyíregyháza 121
Nyírgelse 115
Nyírgyulaj 115
Nyíribrony 115
Nyírjákó 083
Nyírkarász 083
Nyírkáta 099
Nyírkércs 115
Nyírlövő 083
Nyírlugos 115
Nyírmada 083
Nyírmeggyes 099
Nyírmihálydi 115
Nyírparasznya 099
Nyírpazony 121
Nyírpilis 115
Nyírtass 083
Nyírtelek 121
Nyírtét 121
Nyírtura 121
Nyírvasvári 116
Ófehértó 115
Olcsva 098
Olcsvaapáti 034
Ópályi 099
Ököritófülpös 098
Ömböly 116
Őr 115
Panyola 034
Pap 083
Papos 099
Paszab 121
Pátroha 082
Pátyod 098
Penészlek 116
Penyige 035
Petneháza 083
Piricse 115
Pócspetri 115
Porcsalma 098
Pusztadobos 083
Rakamaz 121
Ramocsaháza 115
Rápolt 098
Rétközberencs 082
Rohod 083
Rozsály 035
Sényő 121
Sonkád 035
Szabolcs 121
Szabolcsbáka 083
Szabolcsveresmart 082
Szakoly 115
Szamosangyalos 098
Szamosbecs 034
Szamoskér 098
Szamossályi 098
Szamosszeg 098
Szamostatárfalva 034
Szamosújlak 034
Szatmárcseke 034
Székely 121
Tarpa 012
Tákos 012
Terem 116
Tiborszállás 116
Timár 121
Tiszaadony 012
Tiszabecs 034
Tiszabercel 121
Tiszabezdéd 082
Tiszacsécse 034
Tiszadada 122
Tiszadob 122
Tiszaeszlár 122
Tiszakanyár 082
Tiszakerecseny 012
Tiszakóród 034
Tiszalök 122
Tiszamogyorós 082
Tiszanagyfalu 121
Tiszarád 121
Tiszaszalka 012
Tiszaszentmárton 082
Tiszatelek 121
Tiszavasvári 122
Tiszavid 012
Tisztaberek 035
Tivadar 012
Tornyospálca 083
Tunyogmatolcs 098
Túristvándi 034
Túrricse 035
Tuzsér 082
Tyukod 098
Újdombrád 082
Újfehértó 115
Újkenéz 082
Ura 098
Uszka 035
Vaja 083
Vasmegyer 121
Vállaj 116
Vámosatya 012
Vámosoroszi 035
Vásárosnamény 012
Zajta 035
Záhony 191
Zsarolyán 034
Zsurk 082
Tolna megye
Alsónána 155
Alsónyék 154
Aparhant 153
Attala 055
Báta 154
Bátaapáti 155
Bátaszék 154
Belecska 027
Bikács 028
Bogyiszló 061
Bonyhád 153
Bonyhádvarasd 153
Bölcske 028
Cikó 155
Csibrák 027
Csikóstöttös 096
Dalmand 177
Decs 154
Diósberény 027
Dombóvár 177
Döbrököz 177
Dunaföldvár 028
Dunaszentgyörgy 154
Dúzs 027
Értény 177
Fadd 154
Fácánkert 154
Felsőnána 027
Felsőnyék 177
Fürged 177
Gerjen 154
Grábóc 155
Gyönk 027
Györe 155
Györköny 028
Gyulaj 177
Harc 154
Hőgyész 027
Iregszemcse 177
Izmény 153
Jágónak 096
Kajdacs 028
Kakasd 153
Kalaznó 027
Kapospula 055
Kaposszekcső 096
Keszőhidegkút 027
Kéty 153
Kisdorog 153
Kismányok 155
Kisszékely 027
Kistormás 027
Kisvejke 155
Kocsola 177
Koppányszántó 177
Kölesd 027
Kurd 177
Lápafő 177
Lengyel 155
Madocsa 028
Magyarkeszi 177
Medina 154
Miszla 027
Mórágy 155
Mőcsény 155
Mucsfa 155
Mucsi 027
Murga 027
Nagydorog 028
Nagykónyi 177
Nagymányok 153
Nagyszékely 027
Nagyszokoly 177
Nagyvejke 155
Nak 177
Németkér 028
Ozora 177
Őcsény 154
Paks 028
Pálfa 027
Pincehely 177
Pörböly 154
Pusztahencse 028
Regöly 177
Sárpilis 154
Sárszentlőrinc 027
Simontornya 027
Sióagárd 154
Szakadát 027
Szakály 177
Szakcs 177
Szálka 155
Szárazd 027
Szedres 154
Szekszárd 154
Tamási 177
Tengelic 154
Tevel 153
Tolna 154
Tolnanémedi 027
Udvari 027
Újireg 177
Varsád 027
Váralja 155
Várdomb 154
Várong 177
Závod 155
Zomba 153
Vas megye
Acsád 175
Alsószölnök 158
Alsóújlak 194
Andrásfa 194
Apátistvánfalva 158
Bajánsenye 085
Balogunyom 174
Bejcgyertyános 136
Bérbaltavár 194
Boba 136
Borgáta 136
Bozzai 174
Bozsok 086
Bő 018
Bögöt 135
Bögöte 194
Bucsu 176
Bük 018
Cák 086
Celldömölk 136
Chernelházadamonya 018
Csákánydoroszló 084
Csánig 135
Csehi 194
Csehimindszent 194
Csempeszkopács 174
Csepreg 018
Csénye 135
Csipkerek 194
Csönge 136
Csörötnek 159
Daraboshegy 085
Dozmat 176
Döbörhegy 194
Döröske 194
Duka 193
Egervölgy 194
Egyházashetye 136
Egyházashollós 192
Egyházasrádóc 084
Felsőcsatár 176
Felsőjánosfa 085
Felsőmarác 085
Felsőszölnök 158
Gasztony 084
Gencsapáti 174
Gersekarát 194
Gérce 136
Gór 135
Gyanógeregye 174
Gyöngyösfalu 174
Győrvár 194
Halastó 085
Halogy 085
Harasztifalu 084
Hegyfalu 135
Hegyháthodász 085
Hegyhátsál 084
Hegyhátszentjakab 085
Hegyhátszentmárton 085
Hegyhátszentpéter 194
Horvátlövő 176
Horvátzsidány 019
Hosszúpereszteg 194
Ikervár 135
Iklanberény 018
Ispánk 085
Ivánc 085
Ják 176
Jákfa 135
Jánosháza 193
Karakó 193
Katafa 084
Káld 136
Kám 194
Keléd 193
Kemeneskápolna 136
Kemenesmagasi 136
Kemenesmihályfa 136
Kemenespálfa 193
Kemenessömjén 136
Kemenesszentmárton 136
Kemenestaródfa 084
Kenéz 135
Kenyeri 136
Kercaszomor 085
Kerkáskápolna 085
Kétvölgy 158
Kisrákos 085
Kissomlyó 193
Kisunyom 174
Kiszsidány 019
Kondorfa 085
Köcsk 136
Körmend 084
Kőszeg 086
Kőszegdoroszló 086
Kőszegpaty 174
Kőszegszerdahely 086
Lócs 018
Lukácsháza 174
Magyarlak 159
Magyarnádalja 084
Magyarszecsőd 084
Magyarszombatfa 085
Megyehíd 135
Meggyeskovácsi 135
Mersevát 136
Mesterháza 018
Mesteri 136
Meszlen 175
Mikosszéplak 194
Molnaszecsőd 084
Nagygeresd 018
Nagykölked 084
Nagymizdó 084
Nagyrákos 085
Nagysimonyi 136
Nagytilaj 194
Narda 176
Nádasd 084
Nárai 176
Nemesbőd 174
Nemescsó 175
Nemeskeresztúr 193
Nemeskocs 136
Nemeskolta 174
Nemesládony 018
Nemesmedves 159
Nemesrempehollós 192
Nick 135
Nyőgér 136
Olaszfa 194
Ólmod 019
Orfalu 158
Ostffyasszonyfa 136
Oszkó 194
Ölbő 135
Őrimagyarósd 085
Őriszentpéter 085
Pankasz 085
Pácsony 194
Pápóc 136
Pecöl 135
Perenye 174
Peresznye 019
Petőmihályfa 194
Pinkamindszent 084
Pornóapáti 176
Porpác 174
Pósfa 135
Pusztacsó 174
Püspökmolnári 192
Rábagyarmat 159
Rábahidvég 192
Rábapaty 135
Rábatöttös 174
Rádóckölked 084
Rátót 084
Répcelak 135
Répceszentgyörgy 135
Rönök 159
Rum 192
Sajtoskál 018
Salköveskút 174
Sárfimizdó 194
Sárvár 135
Sé 174
Simaság 018
Sitke 136
Sorkifalud 174
Sorkikápolna 174
Sorokpolány 174
Sótony 136
Söpte 174
Szaknyér 085
Szakonyfalu 158
Szalafő 085
Szarvaskend 084
Szatta 085
Szeleste 135
Szemenye 194
Szentgotthárd 159
Szentpéterfa 084
Szergény 136
Szombathely 174
Szőce 085
Tanakajd 174
Táplánszentkereszt 174
Telekes 194
Tokorcs 136
Tompaládony 018
Tormásliget 018
Torony 176
Tömörd 175
Uraiújfalu 135
Vasalja 084
Vasasszonyfa 174
Vasegerszeg 135
Vashosszúfalu 193
Vaskeresztes 176
Vassurány 174
Vasszentmihály 159
Vasszécsény 174
Vasszilvágy 175
Vasvár 194
Vámoscsalád 135
Vásárosmiske 136
Vát 175
Velem 086
Velemér 085
Vép 174
Viszák 085
Vönöck 136
Zsennye 192
Zsédeny 135
Veszprém megye
Adásztevel 123
Adorjánháza 025
Ajka 025
Alsóörs 181
Apácatorna 025
Aszófő 181
Ábrahámhegy 180
Badacsonytomaj 178
Badacsonytördemic 178
Bakonybél 211
Bakonygyirót 210
Bakonyjákó 125
Bakonykoppány 125
Bakonynána 211
Bakonyoszlop 211
Bakonypölöske 026
Bakonyság 123
Bakonyszentiván 123
Bakonyszentkirály 211
Bakonyszentlászló 210
Bakonyszücs 125
Bakonytamási 125
Balatonakali 180
Balatonakarattya 204
Balatonalmádi 204
Balatoncsicsó 179
Balatonederics 078
Balatonfőkajár 200
Balatonfüred 181
Balatonfűzfő 204
Balatonhenye 179
Balatonkenese 204
Balatonrendes 180
Balatonszepezd 180
Balatonszőlős 181
Balatonudvari 180
Balatonvilágos 200
Barnag 203
Bazsi 147
Bánd 202
Berhida 201
Béb 123
Békás 124
Bodorfa 148
Borszörcsök 025
Borzavár 211
Csabrendek 148
Csajág 200
Csehbánya 202
Csesznek 211
Csetény 210
Csopak 181
Csót 123
Csögle 025
Dabronc 147
Dabrony 025
Dáka 124
Devecser 025
Doba 025
Döbrönte 124
Dörgicse 180
Dudar 211
Egeralja 025
Egyházaskesző 136
Eplény 211
Farkasgyepü 125
Felsőörs 181
Fenyőfő 125
Ganna 124
Gecse 125
Gic 210
Gógánfa 147
Gyepükaján 148
Gyulakeszi 178
Hajmáskér 201
Halimba 026
Hárskút 202
Hegyesd 178
Hegymagas 178
Herend 202
Hetyefő 147
Hidegkút 203
Homokbödöge 125
Hosztót 148
Iszkáz 025
Jásd 211
Kamond 025
Kapolcs 179
Karakószörcsök 025
Káptalanfa 148
Káptalantóti 178
Kemeneshőgyész 136
Kemenesszentpéter 136
Kerta 025
Kékkút 179
Királyszentistván 201
Kisapáti 178
Kisberzseny 025
Kiscsősz 025
Kislőd 026
Kispirit 025
Kisszőlős 025
Kolontár 026
Kővágóőrs 180
Köveskál 180
Kup 124
Külsővat 025
Küngös 201
Lesencefalu 078
Lesenceistvánd 078
Lesencetomaj 078
Litér 201
Lókút 211
Lovas 181
Lovászpatona 125
Magyargencs 136
Magyarpolány 026
Malomsok 046
Marcalgergelyi 124
Marcaltő 123
Márkó 202
Megyer 147
Mencshely 203
Mezőlak 123
Mihályháza 124
Mindszentkálla 179
Monostorapáti 179
Monoszló 179
Nagyacsád 123
Nagyalásony 025
Nagydém 125
Nagyesztergár 211
Nagygyimót 123
Nagypirit 025
Nagytevel 123
Nagyvázsony 203
Nemesgörzsöny 123
Nemesgulács 178
Nemeshany 148
Nemesszalók 025
Nemesvámos 204
Nemesvita 078
Németbánya 125
Nóráp 123
Noszlop 025
Nyárád 025
Nyirád 148
Óbudavár 179
Olaszfalu 211
Oroszi 025
Öcs 026
Örvényes 180
Ősi 201
Öskü 201
Palóznak 181
Papkeszi 201
Pápa 123
Pápadereske 124
Pápakovácsi 123
Pápasalamon 025
Pápateszér 125
Pécsely 181
Pénzesgyőr 211
Pétfürdő 201
Porva 211
Pula 179
Pusztamiske 026
Raposka 178
Révfülöp 180
Rigács 147
Románd 210
Salföld 178
Sáska 178
Sikátor 210
Sóly 201
Somlójenő 025
Somlószőlős 025
Somlóvásárhely 025
Somlóvecse 025
Sümeg 148
Sümegprága 147
Szápár 210
Szentantalfa 179
Szentbékkálla 179
Szentgál 202
Szentimrefalva 148
Szentjakabfa 179
Szentkirályszabadja 204
Szigliget 178
Szőc 148
Tagyon 179
Takácsi 123
Taliándörögd 179
Tapolca 178
Tés 211
Tihany 181
Tótvázsony 203
Tüskevár 025
Ugod 125
Ukk 148
Úrkút 203
Uzsa 078
Vanyola 123
Vaszar 123
Várkesző 136
Városlőd 202
Várpalota 201
Vászoly 180
Veszprém 202
Veszprémfajsz 204
Veszprémgalsa 148
Veszprémvarsány 210
Vid 025
Vigántpetend 179
Vilonya 201
Vinár 124
Vöröstó 203
Zalaerdőd 147
Zalagyömrő 148
Zalahaláp 178
Zalameggyes 148
Zalaszegvár 148
Zánka 180
Zirc 211
Zala megye
Alibánfa 205
Almásháza 205
Alsónemesapáti 205
Alsópáhok 077
Alsórajk 114
Alsószenterzsébet 002
Babosdöbréte 207
Baglad 001
Bagod 206
Bak 206
Baktüttös 206
Balatongyörök 077
Balatonmagyaród 076
Barlahida 208
Batyk 205
Bánokszentgyörgy 091
Bázakerettye 091
Becsehely 090
Becsvölgye 209
Belezna 020
Belsősárd 001
Bezeréd 205
Bocfölde 206
Bocska 114
Bókaháza 077
Boncodfölde 207
Borsfa 091
Böde 209
Bödeháza 001
Börzönce 114
Bucsuszentlászló 205
Bucsuta 091
Csapi 114
Csatár 206
Cserszegtomaj 077
Csertalakos 208
Csesztreg 001
Csonkahegyhát 209
Csöde 209
Csömödér 091
Csörnyeföld 090
Dióskál 076
Dobri 090
Dobronhegy 207
Döbröce 147
Dötk 205
Egeraracsa 076
Egervár 194
Eszteregnye 114
Esztergályhorváti 077
Felsőpáhok 077
Felsőrajk 114
Felsőszenterzsébet 002
Fityeház 114
Füzvölgy 114
Galambok 114
Garabonc 114
Gáborjánháza 001
Gellénháza 208
Gelse 114
Gelsesziget 114
Gétye 076
Gombosszeg 209
Gosztola 001
Gösfa 194
Gutorfölde 208
Gyenesdiás 077
Gyürüs 205
Hagyárosbörönd 207
Hahót 114
Hernyék 091
Héviz 077
Homokkomárom 114
Hosszúvölgy 114
Hottó 207
Iborfia 208
Iklódbördöce 001
Kacorlak 114
Kallósd 205
Karmacs 077
Kálócfa 002
Kányavár 091
Kávás 207
Kehidakustány 077
Kemendollár 205
Keménfa 207
Kerecseny 114
Kerkabarabás 001
Kerkafalva 002
Kerkakutas 002
Kerkaszentkirály 090
Kerkateskánd 001
Keszthely 077
Kilimán 114
Kisbucsa 205
Kiscsehi 091
Kisgörbő 147
Kiskutas 206
Kispáli 206
Kisrécse 114
Kissziget 091
Kistolmács 091
Kisvásárhely 147
Kozmadombja 002
Kustánszeg 209
Külsősárd 001
Lakhegy 194
Lasztonya 091
Lendvadedes 001
Lendvajakabfa 001
Lenti 001
Letenye 090
Lickóvadamos 208
Ligetfalva 077
Lispeszentadorján 091
Liszó 020
Lovászi 090
Magyarföld 002
Magyarszentmiklós 114
Magyarszerdahely 114
Maróc 091
Márokföld 002
Miháld 021
Mihályfa 147
Mikekarácsonyfa 208
Milejszeg 209
Misefa 205
Molnári 090
Murakeresztúr 114
Murarátka 090
Muraszemenye 090
Nagybakónak 114
Nagygörbő 147
Nagykanizsa 114
Nagykapornak 205
Nagykutas 206
Nagylengyel 208
Nagypáli 206
Nagyrada 114
Nagyrécse 114
Nemesapáti 205
Nemesbük 077
Nemeshetés 205
Nemesnép 001
Nemespátró 020
Nemesrádó 205
Nemessándorháza 205
Nemesszentandrás 205
Németfalu 209
Nova 208
Óhid 147
Oltárc 091
Orbányosfa 205
Ormándlak 208
Orosztony 114
Ortaháza 091
Ozmánbük 207
Pacsa 076
Padár 205
Pakod 205
Pat 021
Páka 091
Pálfiszeg 209
Petőhenye 206
Petrikeresztúr 208
Petrivente 090
Pókaszepetk 205
Porszombat 002
Pölöske 205
Pölöskefő 114
Pördefölde 091
Pötréte 114
Pusztaapáti 209
Pusztaederics 208
Pusztamagyaród 091
Pusztaszentlászló 206
Ramocsa 002
Resznek 001
Rezi 077
Rédics 001
Rigyác 114
Salomvár 207
Sand 021
Sárhida 206
Sármellék 077
Semjénháza 090
Sénye 146
Sormás 114
Söjtör 206
Surd 020
Sümegcsehi 147
Szalapa 147
Szentgyörgyvár 077
Szentgyörgyvölgy 002
Szentkozmadombja 208
Szentliszló 091
Szentmargitfalva 091
Szentpéterfölde 208
Szentpéterúr 076
Szepetnek 114
Szécsisziget 001
Szijártóháza 001
Szilvágy 209
Teskánd 206
Tilaj 077
Tófej 206
Tormafölde 001
Tornyiszentmiklós 090
Tótszentmárton 090
Tótszerdahely 090
Türje 147
Újudvar 114
Valkonya 091
Vasboldogasszony 194
Vaspör 207
Vállus 077
Várfölde 091
Várvölgy 077
Vindornyafok 077
Vindornyalak 077
Vindornyaszőlős 147
Vonyarcvashegy 077
Vöckönd 205
Zajk 091
Zalaapáti 077
Zalabaksa 001
Zalabér 205
Zalaboldogfa 206
Zalacsány 077
Zalacséb 207
Zalaegerszeg 206
Zalaháshágy 207
Zalaigrice 076
Zalaistvánd 205
Zalakaros 114
Zalakomár 076
Zalaköveskút 077
Zalalövő 207
Zalamerenye 114
Zalasárszeg 114
Zalaszabar 114
Zalaszántó 077
Zalaszentbalázs 114
Zalaszentgrót 146
Zalaszentgyörgy 206
Zalaszentiván 205
Zalaszentjakab 114
Zalaszentlászló 146
Zalaszentlőrinc 205
Zalaszentmárton 077
Zalaszentmihály 205
Zalaszombatfa 001
Zalatárnok 208
Zalaújlak 114
Zalavár 077
Zalavég 205
Zebecke 091
Budapest
Bp. I. kerület 015
Bp. II. kerület 015
Bp. III. kerület 015
Bp. IV. kerület 015
Bp. V. kerület 015
Bp. VI. kerület 015
Bp. VII. kerület 015
Bp. VIII. kerület 015
Bp. IX. kerület 015
Bp. X. kerület 015
Bp. XI. kerület 015
Bp. XII. kerület 015
Bp. XIII. kerület 015
Bp. XIV. kerület 015
Bp. XV. kerület 015
Bp. XVI. kerület 015
Bp. XVII. kerület 015
Bp. XVIII. kerület 015
Bp. XIX. kerület 015
Bp. XX. kerület 015
Bp. XXI. kerület 015
Bp. XXII. kerület 015
Bp. XXIII. kerület 015

3. számú melléklet a 105/1999. (XII. 25.) FVM rendelethez29

A földminősítő igazolvány
Előlap


………MEGYEI/FŐVÁROSI KORMÁNYHIVATAL

 

 

igazolvány
száma:____________

 

 

 

fénykép helye

 

FÖLDMINŐSÍTŐ IGAZOLVÁNY

 

 

 

 

 

…………..…………………

név

………………………………

beosztás

Kelt:………………………..

 

 

 

…………………………..

Kiállító hatóság:

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRINFORMATIKAI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV

……………………

tulajdonos aláírása

………JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL

 

 

igazolvány
száma:____________

 

 

 

fénykép helye

 

FÖLDMINŐSÍTŐ IGAZOLVÁNY

 

 

 

 

 

…………..……………….

név

…………………………….

beosztás

Kelt:…………………………………..

 

 

 

…………………………..

Kiállító hatóság:

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRINFORMATIKAI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV

………………….

tulajdonos aláírása

HátlapAz igazolvány tulajdonosa a termőföld védelméről szóló
2007. CXXIX. törvény 30. § (2) bekezdése értelmében
földminősítési, valamint helyszíni ellenőrzési tevékenységre
jogosult.

A munkavégzés érdekében bármely ingatlanra – a lakás és
lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével – beléphet, ott
földminősítéssel, helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos munkákat
végezhet.
Az igazolvány visszavonásig érvényes.
4. melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez30

IGÉNYLŐLAP
a földminősítő igazolvány kiadásához
Az igénylő neve:    
Az igénylő anyja neve:    
Állandó lakcíme:    
Személyi igazolvány száma:    
Telefonszám:    
E-mail cím:    
Jelenlegi munkahelye:    
Jelenlegi beosztása:    
Az előírt szakképesítést igazoló oklevél (bizonyítvány) száma, kelte, kiállító intézmény megnevezése:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:……………………… 20…. év ………………… hó …. nap.

………………………………..…

………………………….

az igénylő aláírása

fővárosi/megyei kormányhivatal

 

főigazgatója

P. H.
1

A rendeletet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 25. §-a hatályon kívül helyezte 2017. október 2. napjával.

2

A 8. § (2) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 9. § (2) bekezdését a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 13. § (2) bekezdését a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 14. § (1) bekezdése az 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet 10. §-a, a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. [A 14. § (1) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési miniszter” szöveg lép, nem vezethető át.]

6

A 14. § (2) bekezdése az 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg. [A 14. § (2) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési miniszter” szöveg lép, nem vezethető át.]

7

A 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 151/2012. (XII. 29.) VM rendelet 4. § b) pontja, a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 16. § (2) bekezdését a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 17. §-t a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 18. § (1) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 18. § (3) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 21. § az 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

15

A 21. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 21. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontját a 21/2014. (III. 14.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

17

A 21. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontját a 21/2014. (III. 14.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

18

A 21. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontját a 21/2014. (III. 14.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

19

A 21. § (2) bekezdés b) pont bk) alpontját a 21/2014. (III. 14.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

20

A 21. § (2) bekezdés c) pont ci) alpontját a 21/2014. (III. 14.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

21

A 21. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 20. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 21. § (4) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 21. § (7) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 22. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 350. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 23. §-t az 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet 8. §-a iktatta be.

27

A hatálybalépés napja: 2013. július 1.

28

A 2. számú melléklet az 1/2015. (I. 14.) FM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 3. számú melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

30

A 4. mellékletet az 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére