• Tartalom

1999. évi CXXII. törvény

1999. évi CXXII. törvény

egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról1

2009.01.01.

I–VI.2

3 VII.

VIII.

Záró rendelkezések


54. § (1)6 A törvény 1–17. §-a, 18. §-a – az e § (2) bekezdésében meghatározott részei kivételével – 20–24. § - a a kihirdetést követő második hónap első napján lép hatályba.
(2)7 A törvény 18. §-a (1) bekezdésének az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének g) pontját megállapító része, 18. §-a (3) bekezdésének az Flt. 39. §-a (5) bekezdését megállapító része, 19. §-a, 25. §-a, 30. §-a, 33–48. §-a, valamint 59. §-a 2000. január 1-jén lép hatályba.
(3)8 A törvény 27–28. §-a, a 29. §-a – az Szt. 37/A. §-a (1) bekezdésének ac) pontját megállapító része kivételével –, valamint 31–32. §-a 2000. május 1-jén lép hatályba. Az Szt. 33–37. §-ának rendelkezéseit azonban az e törvény 56. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott esetekben tovább kell alkalmazni.
(4) A törvény 5. §-át azokra a támogatás iránti kérelmekre kell alkalmazni, amelyeket e törvény hatálybalépését követően nyújtanak be.

55. § (1) Annak részére, aki az 54. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot megelőzően a munkanélküli járadék jogosultsági feltételeivel rendelkezik, és a munkanélküli járadék iránti kérelmét eddig az időpontig benyújtja, a munkanélküli járadék folyósításának időtartamát ezen időpontot megelőző napon hatályban lévő szabályok alapján kell megállapítani.
(2) A munkanélküli ellátásnak kereső tevékenység folytatása melletti folyósítására az 54. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő 2. hónap első napjáig az 54. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot megelőzően hatályos szabályokat kell alkalmazni feltéve, ha a munkanélküli járadék folyósítása, valamint az az alatt folytatott kereső tevékenység ezen időpontot megelőzően kezdődött, és a kereső tevékenységet a munkaügyi központnak ezen időpontot megelőzően bejelentették.
(3) A törvény 12. §-ának (3) bekezdését, valamint 54. §-a (1) bekezdésének az Flt. 14. §-ának (6) bekezdését hatályon kívül helyező rendelkezését arra kell alkalmazni, aki a munkanélküli járadék iránti kérelmét az 54. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot követően nyújtja be.
(4) A törvény l5. §-ának (1) bekezdését arra a munkanélkülire kell alkalmazni, akinek a munkanélküli járadék folyósításának időtartamát az 54. § (1) bekezdésében meghatározott időponttól hatályos szabályok szerint állapították meg.

57. § (1) A törvény 33–44. §-ának rendelkezéseit 2000. január 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A 35. § által megállapított, az Mvt. 80. §-ában foglalt rendelkezéseket a hatálybalépés előtt befolyt, de még meg nem hirdetett bírságösszeg felhasználására is alkalmazni kell.
(3)10

58. § (1) A törvény 49–50. §-a 2000. szeptember 1-jén lép hatályba, azonban fogyatékossági támogatásra való jogosultságot legkorábban 2001. július 1-jétől lehet megállapítani.
(2)11 A törvény
a) 26. §-a, 29. §-ának az Szt. 37/A. §-a (1) bekezdésének ac) pontját megállapító része, valamint e § (5)–(7) bekezdése 2001. július 1-jén,
b)12
lép hatályba.
(3)–(4)13
(5) 2001. június 30-át követő időponttól vakok személyi járadékára való új jogosultság nem állapítható meg. A vakok személyi járadékát azonban meg kell állapítani annak a személynek, akinek a vakok személyi járadékára való jogosultsága 2001. július l-jét megelőzően keletkezik és az ellátás megállapítására irányuló kérelmét 2001. június 30-ig benyújtja. A 2001. július 1-jei időpont előtt megállapított vakok személyi járadékát a 2001. június 30-án hatályban lévő jogszabályok alapulvételével – ide nem értve az ellátás mértékére vonatkozó rendelkezést – tovább kell folyósítani.
(6) A vakok személyi járadékára és/vagy a magasabb összegű családi pótlékra jogosult személy, amennyiben egyidejűleg fogyatékossági támogatásra is jogosult lenne, úgy a választása szerinti ellátásra szerez jogosultságot.
(7)14
1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. december 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. december 23.

2

Az I–VI. részt (1–50. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 433. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A VII. részt a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 433. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 51–52. §-t a 2003: CXVI. törvény 107. § (1) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 53. §-t a 2002: XXXIII. törvény 10. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

Az 54. § (1) bekezdésének második mondatát a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 433. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 54. § (2) bekezdésének második mondatát a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 433. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 54. § (3) bekezdésének eredeti második mondatát a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 433. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 56. §-t a 2008: CVII. törvény 52. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. [Az egyes munkaügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény száma helyesen: 1999: CXXII. törvény.]

10

Az 57. § (3) bekezdését a 2006: CIX. törvény 127. §-ának c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 58. § (2) bekezdése a 2001: XLI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 58. § (2) bekezdésének b) ponjtját a 2003: CXVI. törvény 107. § (1) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 58. § (3)–(4) bekezdését a 2003: CXVI. törvény 107. § (1) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 58. § (7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 433. pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 433. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére