• Tartalom

14/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

14/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában folytatott tanulmányokat és végzettséget tanúsító okiratok, valamint tudományos fokozatok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről1

1999.02.13.

(Az Egyezmény az aláírása napján, azaz 1998. október 27-én hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában folytatott tanulmányokat és végzettséget tanúsító okiratok, valamint tudományos fokozatok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezményt e kormányrendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában folytatott tanulmányokat és végzettséget tanúsító okiratok, valamint tudományos fokozatok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) az iskolai végzettségek, tudományos fokozatok elismerése céljából,
– a két ország baráti viszonyának figyelembevételével,
– az oktatási és tudományos együttműködés érdekében, továbbá a nemzetközi együttműködés különböző formáinak kibővítése érdekében,
– a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között 1995. április 4-én aláírt, a kultúra, a tudomány és az oktatás területén megvalósuló együttműködési egyezménynek megfelelően,2
– az 1997. április 11-i Lisszaboni Ekvivalencia Egyezmény szellemében, továbbá tekintettel az Európa Tanács és az UNESCO tagállamainak a hallgatók és egyetemi oktatók nemzetközi cseréjének harmonizációjában elért sikerére,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyar Köztársaságban kiállított, az általános iskola 8. évfolyamának elvégzését tanúsító bizonyítvány és az Ukrajnában kiállított, alapfokú iskolai végzettséget (a 9. osztály befejezését) tanúsító bizonyítvány mindkét Szerződő Fél területén középfokú tanulmányok folytatására jogosít, a Szerződő Felek hatályos jogszabályainak megfelelően.

2. Cikk

Azok a személyek, akik Ukrajnában teljes általános középfokú végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal rendelkeznek, abban az esetben folytathatják tanulmányaikat a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeiben, ha legalább egy évet tanulnak ukrán felsőoktatási intézményben olyan tanterv szerint, amely baccalaureatus, szakértő vagy magister minősítés megszerzésére készít fel, vagy a Magyar Köztársaság megfelelő intézményében előkészítésben részesülnek.
Az Ukrajnában kiállított, az I. és II. akkreditálási szintű felsőfokú intézmények befejezését tanúsító bizonyítványok továbbtanulásra jogosítanak a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeiben.
A Magyar Köztársaságban kiállított, középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványok (érettségi) feljogosítanak ukrajnai II–IV. akkreditálási szintű felsőfokú intézményekbe (akadémiák, főiskolák, egyetemek) való felvételre.

3. Cikk

A Magyar Köztársaságban a szakképző iskolák befejezését tanúsító bizonyítványokat és Ukrajnában a középfokú ipari szakoktatási intézmények befejezését tanúsító bizonyítványokat mindkét Szerződő Fél egyenértékűnek ismeri el az adott szakma szempontjából, figyelembe véve a képzés időtartamát és tartalmát.

4. Cikk

Az ukrán felsőoktatási intézményekben 3–4 éves képzésben szerzett Bakalavr végzettséget tanúsító oklevelek és a magyar felsőoktatási intézményekben azonos idejű képzésben szerzett főiskolai végzettséget tanúsító oklevelek egyenértékűek.

5. Cikk

A Magyar Köztársaságban kiállított egyetemi oklevelek és az Ukrajnában kiállított tudományok magisztere és a ,,Diplom-Specialist'' oklevelek egyenértékűek.

6. Cikk

A Magyar Köztársaság doktori (PhD), illetőleg mester (DLA) fokozatnak ismeri el az Ukrajnában szerzett tudományok kandidátusa fokozatot.
Ukrajna a tudományok kandidátusa fokozatnak ismeri el a Magyar Köztársaságban szerzett doktori (PhD), illetve a művészetek terén megszerezhető mester (DLA) fokozatot. A fokozatok egyenértékűségét a Szerződő Felek országaik érvényes jogszabályainak megfelelően ismerik el.
Ezeket a fokozatokat akkor lehet egyenértékűnek elismerni, ha a teljesített követelmények megfelelnek a másik országban előírt követelményeknek.
A Magyar Köztársaságban szerzett doktori (PhD) és mester (DLA) fokozat tulajdonosai Ukrajnában doktori értekezés megvédésével tudományok doktora fokozatot szerezhetnek.

7. Cikk

A Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában, 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás továbbra is érvényes azokra a bizonyítványokra, oklevelekre és fokozatokra, amelyeket a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában szereztek meg ezen Egyezmény hatálybalépését megelőzően.

8. Cikk

A bizonyítványok, oklevelek és fokozatok által tanúsított szakképesítés elismerése a Szerződő Felek hatályos jogszabályainak megfelelően történik. Azokat a szakképesítéseket lehet egyenértékűnek elismerni, amelyek tekintetében, a képzés szintje, a képzés ideje és tartalma azonos vagy hasonló.
A bizonyítványok, oklevelek, fokozatok által tanúsított végzettségi szint, illetve szakképesítés elismerése – a fogadó ország hatályos jogszabályaiban meghatározott feltételek szerint – a fogadó országban továbbtanulásra, illetőleg foglalkozás gyakorlására jogosít.

9. Cikk

A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást az oktatási rendszerben, a tanulmányok elvégzéséről szóló dokumentumok megnevezésében és a kiadási követelmények tekintetében végbemenő változásokról, és törekednek ezen Egyezmény következetes végrehajtására.
A jelen Egyezményből adódó valamennyi kérdés megvitatására, továbbá az országok képzési rendszerében és az arra vonatkozó jogszabályi változások kérdései megoldására Vegyesbizottságot hoznak létre, amely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülés helyét és idejét diplomáciai úton egyeztetik.

10. Cikk

A jelen Egyezmény felsőoktatásra vonatkozó rendelkezései
– a Magyar Köztársaságban a felsőoktatási törvény mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre,
– Ukrajnában bármilyen tulajdoni formájú akkreditált felsőoktatási intézményre
terjednek ki.

11. Cikk

Jelen Egyezmény az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. Jelen Egyezmény a Szerződő Felek megállapodásával módosítható, illetve kiegészíthető.

12. Cikk

Mindkét Szerződő Félnek jogában áll a jelen Egyezményt felmondani a másik Szerződő Félnek diplomáciai úton eljuttatott írásbeli értesítése alapján. Az értesítést követő 30 nap elteltével jelen Egyezmény hatályát veszti.

Amennyiben az Egyezmény hatályát veszti, rendelkezései továbbra is hatályban maradnak a Magyar Köztársaság és Ukrajna mindazon állampolgárai tekintetében, akik tanulmányok folytatása céljából jelen Egyezmény hatályának elvesztése előtt érkeztek a Magyar Köztársaságba, illetve Ukrajnába. E személyek által megszerzett végzettséget és szakképzettséget tanúsító okmányokat a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően ismerik el.

Kelt Budapesten, 1998. október 27-én, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, amelyből mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. október 27. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról az oktatási miniszter gondoskodik.

1

A rendelet a 2021: CIX. törvény 6. §-a alapján hatályát vesztette a hivatkozott törvény 4. § (2) bekezdése alapján az Egyezmény 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban. A 7/2022. (I. 21.) KKM közlemény alapján a hatályvesztés napja 2022. január 21.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére