• Tartalom

16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről

2022.08.16.

A Kormány a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 100. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1 A rendőrség – mint közhatalmi jogosítványokkal és kötelezettségekkel felruházott fegyveres rendvédelmi szerv – jogszabályban meghatározott feladatai kivételével – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 46. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – kizárólag az alábbi szolgáltatások nyújtására, írásban szerződhet:

a)2 a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) hatálya alá nem tartozó, közterületen tartott rendezvények közrendvédelmi biztosítása;

b)3 a gyűlés szervezőjének külön igénye alapján a Gytv. hatálya alá tartozó gyűlés biztosításában való közreműködés;

c)4 a nem közterületen tartott gyűlés vagy rendezvény közrendvédelmi biztosítása;

d) a nem közterületnek minősülő helyek, objektumok biztosítása, tűzszerészeti átvizsgálása;

e)5 a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem rendőrség által történő tárolása, illetve a rendőrségnél rendszeresített lőfegyver, lőszer szakképzési célú igénybevételével kapcsolatos képzési, illetve fegyverzetkezelési feladatok ellátása;

f)6 a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján sportrendezvények biztosítása;

g)7 a sportrendezvénnyel közvetlenül össze nem függő esetekben a nemzetközi sportági szakszövetség vezetőinek, valamint a hazai és külföldi válogatott sportolók és csapatok kísérése, az útvonal biztosítása;

h)8 a létesítmény biztonsága érdekében technikai ellenőrzést alkalmazó, a be- és kilépésre szabályozott körülmények mellett lehetőséget biztosító védelmi rendszer felülvizsgálata és időszakos ellenőrzése;

i)9 veszélyes vagy más, kiemelt védelmet igénylő különleges szállítmányok fizikai védelmének ellátása, biztosítása és felügyelete.

2. § Nem nyújtható olyan szolgáltatás, amely a rendőrség

a)10 közhatalmi jogosítványai alkalmazásának, illetve kötelezettségei teljesítésének jogszabályban meghatározott céljával nem fér össze, mások zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne;

b) jogszabályban meghatározott feladatainak pártatlan és befolyásmentes ellátását veszélyezteti;

c)11 engedélyezési, illetve ellenőrzési hatáskörébe tartozik, az 1. § e) pontjában foglalt szolgáltatások kivételével.

3. § (1) Tilos szerződést kötni

a)12 politikai pártok gyűlései, valamint rendezvényei biztosítására, illetve az abban való közreműködésre;

b)13 olyan természetes személlyel, továbbá a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, aki vagy amelynek tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója a rendőri szerv vezetőjének;

c)14 olyan, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, amelynél a rendőri szerv vezetője tag, vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

(2) A rendőrség a szerződési ajánlatot indokolás nélkül visszautasíthatja.

4. § (1) A szerződés a rendőrség jogszabályban foglalt feladatai ellátását nem akadályozhatja.

(2)15 A szolgáltatás írásban kötött megállapodás alapján, a szabadideje terhére önként jelentkezővel is elvégeztethető. Ebben az esetben a munkavégzés nem minősül túlszolgálatnak, illetve túlmunkának.

(3) A szolgáltatást szabadidejében végző a (2) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott díjazásra jogosult.

(4)16

5. §17 (1)18 Az 1. § a)–g) és i) pontja szerinti szolgáltatás díjára a felek megállapodása az irányadó, amely azonban nem lehet kevesebb a szolgáltatás önköltségénél.

(2) Az 1. § h) pontja szerinti szolgáltatás díja megegyezik a szolgáltatás önköltségével.

5/A. §19 A Kormány felhatalmazza az országos rendőrfőkapitányt, hogy az 5. §-ban foglalt szabályoktól jelentős gazdasági, társadalmi, egészségügyi vagy kulturális érdek esetén eltérjen.

6. §20 A rendőrség részéről a szolgáltatás teljesítésében közreműködő személy tevékenysége hivatásos szolgálati jogviszonyban, illetve rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban végzett tevékenységnek minősül, intézkedési kötelezettsége és jogosultsága a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén terheli, illetve illeti meg.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. §21 E rendeletnek a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 80/2017. (IV. 7.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a hatálybalépését22 megelőzően megkezdett és a hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1

Az 1. § nyitó szövegrésze a 209/2014. (VIII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § a) pontja a 177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § b) pontja a 177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § c) pontja a 177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § e) pontját a 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 283/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § f) pontját a 162/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 15. a iktatta be.

7

Az 1. § g) pontját a 409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 37. §-a iktatta be, szövege a 177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § h) pontját a 209/2014. (VIII. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

Az 1. § i) pontját a 177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 2. § a) pontja a 177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § e)–f) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdése a 177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (4) bekezdését a 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

Az 5. § a 209/2014. (VIII. 26.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § (1) bekezdése a 177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5/A. §-t a 80/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 6. § a 177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § e) és i) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 8. §-t a 80/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja 2017. április 8.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére