• Tartalom

18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről1

2006.03.01.

A Kormány a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) módosításáról szóló 1997. évi CXLIX. törvény 11. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A fogyasztói szerződésben tisztességtelennek minősül különösen az a szerződési feltétel, amely

a)3 a szerződés bármely feltételének értelmezésére a fogyasztóval szerződő felet egyoldalúan jogosítja;

b)4 kizárólagosan a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e;

c)5 a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az esetben is, ha a fogyasztóval szerződő fél nem teljesíti a szerződést;

d)6 lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél a szerződéstől bármikor elálljon, vagy azt felmondja, ha a fogyasztó ugyanerre nem jogosult;

e) kizárja, hogy a fogyasztó a szerződés megszűnésekor visszakövetelje a már teljestett, ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatását, ide nem értve, ha a szerződés megszűnésére szerződésszegés következtében kerül sor;

f) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó lehetőségét arra, hogy szerződéses kötelezettségeit beszámítással szüntesse meg;

g)7 lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél tartozását más személy a fogyasztó hozzájárulása nélkül átvállalja,

h)8 kizárja vagy korlátozza a fogyasztóval szerződő félnek az általa igénybe vett közreműködőért való felelősségét;

i) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon vagy a felek közötti megállapodáson alapuló igényérvényesítési lehetőségeit, kivéve, ha azt egyben más, jogszabályban meghatározott vitarendezési móddal helyettesíti;

j) a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg.

(2)9

2. §10 A fogyasztói szerződésben az ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni különösen azt a szerződési feltételt, amely

a) a fogyasztó meghatározott magatartását szerződési nyilatkozata megtételének vagy elmulasztásának minősíti, ha a magatartás tanúsítására nyitva álló határidő ésszerűtlenül rövid;

b) a fogyasztó nyilatkozatának megtételére ésszerűtlen alaki követelményeket támaszt;

c) meghosszabbítja a határozott időre kötött szerződést, ha a fogyasztó másként nem nyilatkozik, feltéve, hogy a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő ésszerűtlenül rövid;

d)11 lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél a szerződést egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos ok nélkül módosítsa, különösen, hogy a szerződésben megállapított pénzbeli ellenszolgáltatás mértékét megemelje, vagy lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél a szerződést egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos okkal módosítsa, ha ilyen esetben a fogyasztó nem jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, vagy azt felmondani;

e)12 lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél egyoldalúan, alapos ok nélkül a szerződésben meghatározott tulajdonságú szolgáltatástól eltérően teljesítsen;

f)13 a fogyasztóval szerződő fél teljesítését olyan feltételtől teszi függővé, amelynek bekövetkezte kizárólag a fogyasztóval szerződő fél akaratán múlik, kivéve, ha a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani;

g)14 a fogyasztóval szerződő félnek aránytalanul hosszú vagy nem megfelelően meghatározott határidőt biztosít szolgáltatása teljesítésére, valamint a fogyasztó szerződési nyilatkozatainak elfogadására;

h)15 kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló jogait a fogyasztóval szerződő fél szerződésszegése esetén;

i)16 kizárja, hogy a fogyasztónak visszajárjon a szerződés szerint általa kifizetett összeg, ha a fogyasztó nem teljesít vagy nem szerződésszerűen teljesít, amennyiben hasonló kikötés a fogyasztóval szerződő felet nem terheli;

j) a fogyasztót túlzott mértékű pénzösszeg fizetésére kötelezi, ha a fogyasztó nem teljesít vagy nem szerződésszerűen teljesít.

3. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2)17 Ez a rendelet – a Ptk. irányadó rendelkezéseivel együtt – a fogyasztóval kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 2013: CLXXVII. törvény 68. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2014. március 15. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdésének felvezető szövege a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bc) alpontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdésének b) pontja a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bc) alpontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdésének c) pontja a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdésének d) pontja a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (1) bekezdésének g) pontja a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (1) bekezdésének h) pontja a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bd) alpontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § (2) bekezdését a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § felvezető szövege a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § d) pontja a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § e) pontja a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § f) pontja a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. § g) pontja a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bd) alpontja szerint módosított szöveg.

15

A 2. § h) pontja a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg.

16

A 2. § i) pontja a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bc) alpontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (2) bekezdése a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére