• Tartalom

2183/1999. (VII. 23.) Korm. határozat

2183/1999. (VII. 23.) Korm. határozat1

a NATO 1999. évi védelmi tervezési kérdőívére adandó magyar válaszról, a 2001–2006. közötti időszakra szóló NATO haderő-fejlesztési javaslatokkal kapcsolatos magyar álláspontról, valamint a honvédelmet érintő egyes kérdésekről

1999.07.23.

A Kormány

1. tudomásul veszi a NATO 2001–2006. közötti tervezési ciklusára vonatkozó haderőfejlesztési javaslatokra adott magyar válasz tervezetét, és felhatalmazza a honvédelmi minisztert, illetve az általa kijelölt személyt a haderő-fejlesztési célok meghatározását szolgáló tárgyalások lefolytatására;

Határidő: azonnal

2. (e pont szövegét a Kormány államtitoknak minősített 3088/1999. határozata tartalmazza);

3. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a haderő-fejlesztési javaslatokkal kapcsolatos tárgyalásokat az alábbiak figyelembevételével folytassa le:

a) a haderő-fejlesztési javaslatok végrehajtására fordított költségek nem léphetik túl a Kormány által korábban meghatározott költségvetési korlátokat;

b) a haderő-fejlesztési javasaltok végrehajtása nem eredményezheti a Magyar Honvédség létszámkeretének túllépését.

Határidő: azonnal

4. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a Magyarország NATO tagságával gyökeresen megváltozott stratégiai környezet és a koszovói válság kezeléséből levonható tanulságok figyelembevételével dolgozza ki, és terjessze a Kormány elé a Magyar Köztársaság honvédelmének egészét érintő stratégiai felülvizsgálat koncepcióját és lehetséges alternatíváit. Ennek keretében tegyen javaslatot a jelenleginél lényegesen kisebb, tartósan finanszírozható, feladatainak végrehajtására alkalmas haderőstruktúrára, amelynek belső állományarányaiban a tiszthelyettesi és a szerződéses állomány a jelenleginél nagyobb súllyal szerepel;

Határidő: 1999. szeptember 30.

5. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a stratégiai felülvizsgálat szándékáról, kereteiről, főbb irányairól a jelen határozatban foglaltakkal összhangban – az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának előzetes tájékoztatása mellett – a Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviseletének vezetője útján tájékoztassa a NATO főtitkárát;

Határidő: 1999. július 31.

6. felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy az 1999. évi NATO védelmi tervezési kérdőívnek a stratégiai felülvizsgálatban nem érintett részeit a NATO részére átadja;

Határidő: 1999. július 31.

7. egyetért azzal, hogy a honvédelmi tárca összes bevétele – a külföldi államoktól és a nemzetközi szervezetektől befolyó költségtérítéseket és egyéb támogatásokat, a pályázatok útján elnyert pénzeszközöket és adományokat, valamint az előző évi jóváhagyott költségvetési előirányzat-maradványokat kivéve – havonta, a tárgyhónapot követő hónapban a Pénzügyminisztérium részére befizetésre kerüljön;

Felelős: pénzügyminiszter, honvédelmi miniszter

Határidő: 2000. január 1.

8. egyetért azzal, hogy a honvédelmi tárca költségvetési támogatási előirányzatának GDP részesedése 2000-ben 1,51% (előreláthatólag 192,3 Mrd Ft), 2001-ben 1,61% (előreláthatólag 223,6 Mrd Ft), 2002-ben 1,61% (előreláthatólag 243,2 Mrd Ft), 2003-ban 1,61% (előreláthatólag 265,2 Mrd Ft), 2004-ben 1,61% (előreláthatólag 287,9 Mrd Ft) legyen. Ez az összeg tartalmazza a hivatásos katonák speciális nyugdíjrendszeréből fakadó többletköltségeket és a sorkatonák illetményét terhelő társadalombiztosítási járulékot;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

9. egyetért azzal, hogy a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetésének a GDP-ből való részesedése arányára tett kötelezettségvállalások változatlanul hagyása mellett a Hadigondozotti Közalapítványhoz való hozzájárulás összege a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetéséből 2000. évtől kivételre kerüljön;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 1999. augusztus 31.

10. egyetért azzal, hogy az orosz államadósság terhére a honvédelmi tárca által 1999. évet megelőzően kötött szerződéseken alapuló, de a további évekre esetlegesen áthúzódó haditechnikai szállítások fedezete a honvédelmi tárcának a GDP-ből való részesedési arányán felül kerüljön elszámolásra;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2000. január 1.

11. egyetért azzal, hogy a honvédelmi tárca a KFOR feladattal összefüggésben felmerülő kiadásainak fedezetét az 1999. évben a feladatok tárcán belüli átrendezésével és a szükséges előirányzat-átcsoportosítások előterjesztésével, illetve végrehajtásával biztosítsa, a 2000. évtől kezdve pedig a tárca költségvetésében tervezze;

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: azonnal

12. egyetért azzal, hogy a honvédelmi tárca a vagyonkezelésében lévő felesleges ingatlanokat az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. részére zártkörű értékesítés (zártkörű elhelyezés) keretében átadja, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. pedig a honvédelmi tárca részére annak az 1999. évi költségvetésében az ingatlan értékesítésből tervezett összeget átadja;

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, honvédelmi miniszter

Határidő: 1999. november 15.

13. egyetért azzal, hogy a honvédelmi tárca a továbbiakban a felszabaduló felesleges ingó és ingatlan vagyont zárkörű értékesítés (zártkörű elhelyezés) keretében azonnal adja át az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. részére;

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, honvédelmi miniszter

Határidő: 2000. január 1., illetve folyamatos

14. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a stratégiai felülvizsgálat keretében, a NATO felé vállalt kötelezettségek teljesítése és a haderő működőképességének erősítése érdekében, vizsgálja felül a nem közvetlenül védelmi jellegű feladatok körét, és tegyen javaslatot a Kormánynak ezen feladatoknak, illetve azok ellátását szolgáló szervezeteknek – a honvédelmi tárca GDP részesedési arányának változatlanul hagyása mellett – más tárcák részére történő átadására vagy az államháztartás köréből történő kivitelére;

Határidő: 2000. március 31.

15. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a fegyveres erők fölötti politikai és demokratikus irányítás, valamint ellenőrzés érvényesítése, illetve a döntéshozatal hatékonyságának növelése érdekében készítse elő a Honvéd Vezérkarnak a Honvédelmi Minisztériumba való integrálását. Ennek során készítse elő a Magyar Honvédség irányításáról és felső szintű vezetésének rendjéről szóló 2218/1997. (VII. 24.) Korm. határozat módosítását. A jelenlegi két szervezetnél kisebb létszámú integrált minisztérium az alábbi elvek figyelembevételével jöjjön létre:

a) biztosítsa a politikai döntéshozatal elsődlegességét,

b) tegye lehetővé az egységes és integrált, a magyar közigazgatás általános szabályainak és hagyományainak megfelelő irányítási és vezetési rendet,

c) garantálja a költségvetési források tervezésének, felhasználásának és ellenőrzésének politikailag felelős kontrollját,

d) szüntesse meg a párhuzamos szervezetek létéből és a megfelelő együttműködés hiányából adódó működési zavarokat.

Határidő: a kormányhatározat módosításának előkészítésére: 1999. augusztus 31., az integráció részletes koncepciójának előkészítésére: 1999. december 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1

Megjelent: Határozatok Tára 1999. évi 26. szám.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére