• Tartalom
Oldalmenü

3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1998. június 23-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló, Budapesten, 1995. március 16-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Paraguayi Köztársaság Kormánya között
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya,
attól a törekvéstől vezérelve, hogy megalapozzák a két ország közötti kapcsolatokat, és elmélyítsék a kölcsönös megértést,
abban a meggyőződésben, hogy a kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatok erősítik a két ország állampolgárai közötti együttműködést, valamint egymás kultúrája, tudományos és szellemi élete és életformája iránti megértést,
attól az óhajtól vezérelve, hogy minden területen fejlesszék a két ország állampolgárai közötti kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatokat,
az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
A Felek elősegítik a két ország közötti kulturális, oktatási, tudományos és művészeti együttműködést, a tapasztalatok és eredmények kicserélését intézményeik közötti közvetlen kapcsolatok révén.
2. Cikk
A Felek támogatják a kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatok kialakítását, az együttműködésre irányuló kezdeményezéseket, szakemberek és dokumentációk cseréjét múzeumaik, könyvtáraik és filmintézményeik között, valamint a két ország szellemi és kulturális örökségét bemutató magas színvonalú rendezvények szervezését.
3. Cikk
A Felek ösztönzik írói tömörülések, szövetségek, irodalmi és tudományos folyóiratok együttműködését, s ennek révén írók, műfordítók találkozását, kölcsönös látogatását, továbbá a könyvkiadók és könyvkereskedői cégek közötti közvetlen kapcsolatokat.
4. Cikk
A Felek elősegítik országaik felsőoktatási intézményei között a közvetlen kapcsolatok kialakítását.
5. Cikk
A Felek szorgalmazzák tárgyalások folytatását a két ország illetékes intézményei között a közép- és felsőfokú tanulmányok elvégzését igazoló bizonyítványok és diplomák, valamint a tudományos fokozatok kölcsönös elismerése céljából, mindkét ország törvényes rendelkezései szerint.
6. Cikk
A Felek támogatják a két ország tudományos intézményei közötti tudományos együttműködést.
7. Cikk
A Felek támogatják országaik UNESCO Bizottságainak együttműködését.
8. Cikk
A Felek televíziós, film- és videós intézményei törekszenek a minél szorosabb együttműködés kialakítására, és támogatják koprodukciók létrehozását, a két televízió munkatársai filmeket forgatnak egymás országaiban.
9. Cikk
A Felek támogatják a rádiós szervezeteik közötti kétoldalú együttműködést, ezen belül kulturális és zenei műsorok rendszeres cseréjét.
10. Cikk
Ez az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást, hogy a hatálybalépéshez szükséges alkotmányos előírások teljesültek. Az Egyezmény hatálybalépése napjának az utolsó jegyzékátadás keltét tekintik.
11. Cikk
Ez az Egyezmény 5 évig marad hatályban, és automatikusan mindig 5-5 évre meghosszabbodik, kivéve, ha azt valamelyik Szerződő Fél a lejáratot megelőzően 6 hónappal írásbeli értesítéssel felmondta.
Készült Budapesten, 1995. március hó 16. napján, két eredeti példányban, magyar és spanyol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások)''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. június 23-tól kell alkalmazni.

(2)1 A rendelet végrehajtásáról az oktatási területen az oktatásért felelős miniszter, a kulturális területen a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

1

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 192. §-a szerint módosított szöveg.