• Tartalom

35/1999. (X. 13.) BM rendelet

35/1999. (X. 13.) BM rendelet

a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról

2004.01.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről, megfizetésének, kezelésének és nyilvántartásának részletes szabályairól – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 (1) A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: díj) az első fokú eljárásban 5000 forint.

(2) A fellebbezési eljárás díja 6000 forint.

2. § (1)2 A díj a telepengedélyezésben eljáró hatóság (a továbbiakban: eljáró hatóság) bevétele. A díj nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló külön jogszabályban3 foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A díjfizetési kötelezettség az eljáró hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a költségvetési számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető.

(3) A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljárás megindításakor igazolni. Kétség esetén az eljáró hatóság az eredeti példány bemutatására kötelezheti az ügyfelet.

(4) Az eljáró hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben az ügyfél az eljárás díját az eljárás megindításakor nem rója le, illetve hiánypótlásra történő felszólítás esetén e kötelezettségét nyolc napon belül nem teljesíti.

(5) A befizetett díjat vissza kell utalni:

a) 50%-os mértékben, ha az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet a Korm. rendelet 5. §-a szerinti helyszíni szemle kitűzése előtt visszavonják;

b) 80%-os mértékben, ha az eljárásban helyszíni szemle lefolytatása nem szükséges, és az ügyfél kérelmét az első fokú határozat jogerőre emelkedéséig visszavonta.

(6) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha az államigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált államigazgatási határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogsértő volt. A visszatérítésre hivatalból a jogorvoslati eljárás során meghozott határozatban kell intézkedni.

3. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjmentességre az Itv. 4. §-ának (2) bekezdésében, valamint az 5–6. §-aiban foglaltakat,

b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdéseiben foglaltakat,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, illetve 31. §-ának (2)–(4) bekezdéseiben foglaltakat

kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

1

Az 1. § az 58/2003. (XII. 30.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 3. §-a alapján rendelkezéseit a 2004. január 1-jét követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

2

A 2. § (1) bekezdése az 58/2003. (XII. 30.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 3. §-a alapján rendelkezéseit a 2004. január 1-jét követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére