• Tartalom

46/1999. (XII. 13.) OM rendelet

46/1999. (XII. 13.) OM rendelet

a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről1

2004.12.01.

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a közoktatásról szóló törvény 93. §-ának (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következőket rendelem el:

1. § (1) A pedagógus-továbbképzés programjainak jóváhagyásával összefüggő döntés-előkészítő Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület (a továbbiakban: Akkreditációs Testület) kilenc tagból áll.

(2) Az Akkreditációs Testület tagjait az oktatási miniszter kéri fel. Az oktatási miniszter az Akkreditácios Testület két tagját az Országos Köznevelési Tanács, egy-egy tagját az Országos Szakképzési Tanács, az Országos Kisebbségi Bizottság, illetve a Felsőoktatási Tudományos Tanács javaslatára, négy tagját saját választása alapján kéri fel.

(3)2

(4) Az Akkreditciós Testület tagjainak névsorát – beleértve a változásokat is – az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

2. § (1) A felkérés öt évre szól. A felkérés több alkalommal is megismételhető.

(2) A felkérés megszűnik:

a) az érintett halálával,

b) az érintett lemondásával,

c) az érintett visszahívásával,

d) a felkérésben megjelölt határidő elteltével.

(3) A visszahívásról az oktatási miniszer dönt, ha a tagot nem saját választása alapján kérte fel, a (2) bekezdésben meghatározott javaslattevő kezdeményezésére.

3. § (1) Az Akkreditációs Testület szükség szerint, de negyedévenként legalább egy alkalommal tart ülést.

(2) Az Akkreditációs Testület akkor határozatképes, ha legalább öt tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

4. § (1) Az Akkreditációs Testület javaslatot tesz az oktatási miniszternek a pedagógus-továbbképzéshez benyújtott programok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalához. Az Akkreditációs Testület javaslatát a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározottak szerint készíti el.

(2) Az Akkreditációs Testület javaslatát írásba foglalja. A javaslatot meg kell indokolni, és mellékelni kell a kisebbségi véleményt is.

5. § (1) Az Akkreditációs Testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) egy képviselőjét.

(2) Az Akkreditációs Testület a közoktatásról szóló törvény 93. §-ának (3) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségét a Bizottság által meghatározott időben és módon teljesíti.

6. § (1) Az Akkreditációs Testület elfogadja ügyrendjét, amelyet az oktatási miniszter hagy jóvá. Az ügyrend elfogadásához az Akkreditációs Testület legalább hat tagjának támogató szavazatára van szükség.

(2) Az Akkreditációs Testület éves munkatervet készít, amelyet az oktatási miniszter hagy jóvá.

(3) Az Akkreditációs Testület tagjainak díjazását az oktatási miniszter állapítja meg.

(4) Az oktatási miniszter az (1)–(2) bekezdésben meghatározott döntésének meghozatala előtt beszerzi a Bizottság véleményét.

7. § Az Akkredítációs Testület munkáját titkárság segíti. A titkárság a Pedagógus-továbbképzési és Módszertani Intézet keretében működik.

8. § Az Akkreditációs Testület és a titkárság működéséhez szükséges kiadásokat – beleértve a testület tagjainak díjazását is – a kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott eljárási díjakból kell fedezni.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Ettől az időponttól kezdődően az Akkreditációs Testület ellátja az e rendelet 4. §-ában meghatározott feladatát. Az Akkreditációs Testület jár el azokban az ügyekben is, amelyekben a továbbképzési programot a rendelet hatálybalépése előtt nyújtották be, és a rendelet hatálybalépéséig az Országos Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Bizottság nem bírálta el.

(2)3

1

A rendeletet a 37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelet 38. §-a hatályon kívül helyezte 2021. szeptember 1. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 48/1999. (XII. 26.) OM rendelet 9. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 9. § (2) bekezdését a 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 17. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére